1e zondag van de advent B 2014

30 11 2014

Begroeting

Van harte welkom u allemaal
op deze eerste zondag van de advent.
Over dit samenzijn vragen wij de zegen van God:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar André Thoonen

Aansteken adventskaars 1

Advent.
Ergens tussen licht en donker,
zoekend en verwachtend,
kijken wij uit naar Wie komen zal:
Hij die toekomst schenkt, bevrijding,
licht voor alle volken.
Als teken van die hoop
steken wij de eerste kaars aan van de adventskrans.

Aansteken adventskaars 2

De eerste vlam op de adventskrans
wil het begin van een nieuwe toekomst inluiden.
Maar de vlam is in ons leven soms nog zwak.
Daarom vragen we vandaag ook weer om vergeving,
om bescherming en moed
om onze fouten recht te zetten.
Ten Bos

Openingswoord 1

Elk jaar weer opnieuw nodigt de advent ons uit om op weg te gaan,
om de kille samenleving te doorbreken en de warmte op te zoeken
van vriendschap, genegenheid en solidariteit.
Wij worden opgeroepen
om de duisternis te doorbreken van de blinde zakelijkheid
en op zoek te gaan naar het licht van hoop en toekomst voor elke mens.
Zo kan de wereld telkens weer een nieuwe start maken,
zoals de geboorte van een kind
het begin van een nieuwe toekomst inluidt.
vrij naar Thomasvieringen

Openingswoord 2

Om de evangelielezing van vandaag goed te verstaan
moeten wij proberen ons even terug te plaatsen in de tijd
waarin de evangelies werden geschreven.
In het begin keken de eerste christenen vol verwachting uit
naar de terugkeer van de Messias.
Maar zoals dit vaak gebeurt, ook in ons leven,
verflauwt de verwachting naarmate de tijd vordert.
Gelovigen moeten erop worden attent gemaakt
dat ze waakzaam moeten blijven,
want ze weten – net zoals de dienaars uit het evangelie van vandaag –
niet wanneer de Heer komt.
Is waakzaam blijven ook niet een beetje onze zwakke kant?
vrij naar Ineke Vangalen

Gebed om ontferming 1

-Gij die ons ziet en kent bij onze naam,
Gij die bij en naast ons staat:
maak ons wakker en open onze ogen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij die ons draagt en bemint,
Gij die ons nabij blijft:
maak ons wakker en open onze handen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Licht in ons duister bestaan,
kracht die ons leven doet,
maak ons wakker en open ons hart voor uw komst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zijn gelaat voor ons niet verbergen,
maar ons met liefde aankijken
en met ons op weg gaan naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, de donkerste dagen van het jaar komen er weer aan.
Ook in ons leven wordt het soms duister
en zien wij met bange ogen de toekomst tegemoet.
Om ons gebrek aan geloof en vertrouwen in uw Woord
“Ik zal met U zijn, alle dagen van je leven”
bidden wij:
Heer, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
heel uw leven was één tocht om uw Boodschap van liefde te verkondigen
aan alle mensen op uw weg, ongeacht wie ze waren.
Omdat wij op onze levenstocht niet voldoende oog hebben
voor bepaalde medemensen
en daardoor hun mogelijkheden nauwelijks ontdekken,
bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
in deze advent willen wij bewuster tijd maken
om ons te bezinnen over onze taak in deze wereld.
Ook op ons doet Gij een appél
om mee te bouwen aan het Rijk Gods van vrede en rechtvaardigheid.
Omdat wij vaak een twijfelend antwoord geven op uw vraag
en te dikwijls het negatieve zien,
bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Ten Bos

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
blijf met uw Licht in ons aanwezig,
opdat wij zouden leven met een waakzaam hart.
Open onze ogen voor wat kwetsbaar is,
ontheiligd en gebroken,
voor wie ziek is en ontheemd.
Wek in ons het verlangen naar de komst
van uw Zoon en onze Broeder.
Moge dit verlangen groeien,
dag na dag, een leven lang. Amen.

Openingsgebed 2

Eeuwige God,
uw droom voor de mensen is een wereld
van vrede, liefde en gerechtigheid.
Geef ons de moed
om mee te werken aan uw Rijk Gods
dat Jezus onder ons is begonnen.
Leer ons inzien dat daartoe bekering nodig is
en volhardende moed,
altijd opnieuw,
totdat Hij wederkomt. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

Vanuit onmacht en schuldbesef bidt Jesaja,
namens het volk, tot God om ontferming.
Gods trouw is immers sterker dan de ontrouw van mensen.
In de tweede lezing spoort Paulus de Korintiërs en ook ons aan
om te blijven uitzien naar Jezus Christus, de Komende.
In de evangelielezing worden wij aangemaand om waakzaam te zijn,
want de Heer komt onverwachts.

Eerste lezing (Jes., 63, 16b-17. 19; 64, 3b-7)

Uit de Profeet Jesaya

U, Heer, onze Vader,
van oudsher heet U onze verlosser.
17 Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen,
waarom liet U ons hart verstenen,
zodat het U niet meer vreest?
Keer terug, omwille van uw dienstknechten,
de stammen die uw eigendom zijn.
19bAls U de hemel toch openscheurt om af te dalen!
De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.
3b Geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
4  U ontmoet mensen die recht doen,
en uw wegen gedenken.
U bent kwaad, want wij zondigden.
U bent kwaad op ons omdat we zondigden,
toch worden wij gered.
5  Wij hebben ons allemaal verontreinigd,
heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;
wij zijn allen als verwelkte bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.
6  Niemand is er die uw naam nog aanroept,
niemand heeft de moed om op U te steunen;
want U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.
7  En toch, Heer, bent U onze vader.
Wij zijn de leem, U bent de boetseerder,
wij zijn allen het werk van uw hand.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 1, 3-9)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

3           Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
4          Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade,
ie u in Christus Jezus is gegeven.
5           Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis,
6           naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond.
7           Geen enkele genadegave ontbreekt u,
en u ziet vol verwachting
uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
8           Hij zal u laten standhouden tot het einde,
zodat u geen verwijt kan treffen
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9           Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap
met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 13, 33-37)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

33 Kijk uit, wees waakzaam.
Want je weet niet wanneer het moment daar is.
34 Het is als met iemand die naar het buitenland is,
zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen
aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak,
en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn.
35 Wees dus waakzaam,
want je weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht
of bij het kraaien van de haan
of bij het eerste ochtendlicht,
36 zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt.
37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:
wees waakzaam.’
KBS Willibrod 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
En ik noem Hem God
of ook al eens m’n liefste Schepper.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
die mij vóórleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:
mensen die zich samen oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede
dat wij nu eens verbergen dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven.
En dat niet aan de dood
maar aan het leven en de liefde
het laatste woord toekomt. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij nodigt ons uit waakzaam te zijn.
Dat willen we zijn en daarom bidden we vol vertrouwen.

-Voor de Kerk.
Dat zij waakzaam blijft en niet indommelt.
Dat zij in tijden van crisis de vinger op de wonde durft leggen
en waakzaam blijft.
Dat ze mensen wakker houdt,
zodat de droom van het Rijk Gods
als een licht van hoop blijft branden onder ons.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die verantwoordelijkheid opnemen in de samenleving.
Dat ze voeling houden met de zorgen en de bekommernissen van alle mensen,
vooral van de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving.
Dat zij zich toeleggen op contact met iedereen
en zwaarden durven omsmeden tot ploegijzers.
Laten wij bidden…

-Voor mensen wereldwijd.
Dat zij doorheen hun inzet kracht vinden om mee te bouwen aan het Rijk Gods.
Laten wij bidden…

-Voor onze gemeenschap hier vandaag bijeen.
Dat wij in ons werken steeds voor ogen houden waar het uiteindelijk om te doen is: de Liefde.
Laten wij bidden…

Dit en nog zoveel meer leeft er in ons hart.
Wij vertrouwen U dit alles toe, God.
Wees dan trouw aan uw belofte en richt ons op,
zodat wij leven mogen bezitten en wel in overvloed. Amen.
naar Anton Milh

Voorbeden 2

-Bidden we voor de vele professionelen en vrijwilligers
die zich met hart en ziel ten dienste stellen van mensen
die het moeilijk hebben in onze samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen
die het in onze samenleving voor het zeggen hebben.
Dat ze nooit uit het oog verliezen
dat een mens meer is dan wat hij kan of weet
en dat ieder gelijkwaardig is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor Gods Kerk op aarde.
Dat het nieuwe kerkelijke jaar
haar een nieuw elan mag geven
om overal een zichtbaar teken te zijn
van Gods Rijk van liefde en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

God, levengevende Vader,
maak ons tijdens deze adventstijd waakzaam
zodat we tegen de komst van de Heer,
ons hart tot een gastvrije thuis hebben omgevormd. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, onze Heer,
maak ons beschikbaar en breekbaar als levend brood.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom onder ons,
en groei zienderogen in ons midden, in onze wereld. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
als waakzame dienaars
hebben wij uw tafel gedekt met brood en wijn.
Zegen deze gaven tot uw  lichaam en uw bloed,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt.
Dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg.
Dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden
ging Jezus regelmatig de berg op om er zich biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad.
Onze Vader…

Vredeswens

Heer Jezus,
zegen dit uur en alle dagen met uw vrede en vreugde.
Geef dat wij die mogen delen
met allen die wij ontmoeten,
met allen met wie wij verbonden zijn.
Verdrijf alle duisternis uit onze harten
en vul ze met uw vrede .
Gij die onze vrede geworden zijt, voorgoed.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Hij die komt, wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

In het evangelie roept Jezus op tot  waakzaamheid.
Waken, dat is niet alleen maar wachten.
Waken is vooral aandacht hebben voor
en klaar staan om te handelen.
Jezus waarschuwt ons:
“Ooit zal God je ter verantwoording roepen.
Wanneer?
Dat weet niemand.
Blijf dus waakzaam en wakker.”
Waakzaamheid vraagt om in te gaan tegen oppervlakkigheid,
te werken aan vrede en liefde,
attent te zijn voor God en onze medemensen.
Ook tijd maken voor gebed en stilte.
Want daarin kan een mens kracht vinden
en inspiratie putten om het goede te doen.
Als we zo leven,
groeit het licht niet alleen op de adventskrans,
maar ook in ons hart en in onze omgeving.
En ook de profeet Jesaja waarschuwt:
“Als je God vergeet, loopt het mis.
Je raakt ontworteld en je zult van Hem vervreemden.”
Wees dus waakzaam.
Luister naar Gods woord en leef in zijn Geest.
Dat is de advent:
actief wachten op zijn komst.

Bezinning 2

Verwachten is beminnen,
is van alle seizoenen liefde maken
van alle dagen, van alle uren…
Verwachten is breien
aan een nieuw geluk
met de naalden van de tijd.

De eerste strofe van de liefde is verwachten.
Wie de eerste strofe overslaat,
zal nooit de melodie leren.

Verwachten is zelf schoner en anders worden,
is groeien,
langzaam groeien naar de liefde.

Zo was het verwachten van God
in zijn liefde voor de mensen.
Eeuwen heeft Hij uitgekeken,
is met een volk op weg gegaan
langs een woestijn van heimwee
naar een land van belofte
met arme mensen van niemendal
de lange weg
naar het kleine Kind,
dat eindelijk ‘Jezus’ mocht heten.

Zo heeft God verwachten
tot beminnen gemaakt.
naar Manu Verhulst

Bezinning 3

Wees waakzaam

Vaak is ons leven een sleur.
We leven van de ene dag in de andere.
We werken en slapen,
we hebben goede en kwade dagen.
Ook onze relatie met anderen
vertoont weinig hoogtepunten.
We leven zo ons eigen leventje.

De oproep van het evangelie geldt ook voor ons:
‘Wees waakzaam, kijk uit!’
Ons leven is te kostbaar
om het in een dodelijke sleur te leven.
Ons wordt gevraagd om attent te zijn
op signalen van anderen
en op tekens van onze tijd.
Onze ogen en oren sluiten
maakt ons leven armer, doodser.

Het evangelie roept ons ook op
om attent te zijn
op de aanwezigheid van God
in ons leven, in onze wereld.
Zijn droom mag de onze worden:
een droom van liefde en recht,
van vrede en geluk voor alle mensen.

In deze adventstijd wordt ons gevraagd
om oog te hebben voor de komst
van God midden onder ons.
Hij verschijnt ons als een weerloze mens,
als een kind van mensen.
Hij is te vinden in de kleine, de machteloze,
kortom in ieder van ons.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Levende God,
doe ons opstaan en wandelen in uw Licht
om de dag te begroeten waarop Hij verschijnt
die uw Belofte van vrede is
in levenden lijve:
Jezus, Zoon van de mensen,
onze Leidsman ten leven,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
Anton Milh

Slotgebed 2

God, onze Vader,
misschien is het ook voor ons tijd
om opnieuw ‘wakker’ te worden.
Deze adventstijd is dé tijd bij uitstek
om alert te zijn voor wat er komen zal.
Geef ons voedsel voor onderweg
en een kaars op ons pad,
zodat wij straks het grote Licht
mogen verwelkomen. Amen.
Thomasvieringen

Zending en zegen

Wachtend en waakzaam willen we uitkijken naar de komst van Hem
die Emmanuël, dit is God-met-ons genoemd wordt.
Gods zegen moge ons vergezellen en leiden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.