1e zondag van de advent B 2011

ZONDAGSVIERINGEN
eerste zondag advent B (27/11/2011)


Begroeting

Van harte welkom op de eerste zondag van de Adventtijd.
Moge + de nabije mensenliefde van onze God,
de genade van onze Heer Jezus Christus
en de gemeenschap van de heilige Geest
hier in ons midden zijn. Amen.

Aansteken adventskaars

God,
Gij die steeds een nieuw begin wilt maken met mensen,
met de eerste kaars op onze adventskrans
die we nu ontsteken,
willen wij een nieuw begin maken.
Wij willen proberen creatief te leven
en ons niet te laten overspoelen door drukte,
gewoonte en pessimisme.
Wij bidden U, beziel ons daarbij
en verlicht onze weg naar U.
naar André Thoonen


Openingswoord 1

Advent: een tijd om samen op weg te gaan naar Kerstmis,
een tijd van hoopvol uitzien en verwachten.
Maar ook een tijd om onszelf te genezen van verwachtingen
die de toets van de christelijke kritiek niet kunnen door­staan.
Geloven is immers niet vrijblijvend.
Het vergt alertheid, voortdurende waakzaamheid.

Als Jezus dit in de evangelielezing van vandaag
zo sterk beklemtoont,
dan doet Hij dat omdat Hij weet
dat er onder ons teveel geloof-op-zijn-zondags is,
geloof dat tijdens de week in slaap wordt gewiegd.

Bidden wij de Heer om vergeving
en vragen wij Hem om ons wakker te schudden,
zodat wij ons kunnen voorbereiden
om het Kind, waarvoor er in de herberg van de wereld geen plaats is,
waardig te ontvangen.

Openingswoord 2

Eeuwenlang al dromen mensen van het licht,
van rechtvaardigheid, van vrede op aarde.
Wij scharen ons achter die traditie.
Ook wij hopen en verlangen.

Maar soms zijn we de dromen kwijt.
In de drukte van de dag vergeten we de visioenen waarnaar we uitzien.
In onze onmacht kunnen we de droom van vrede niet dragen.
In onze twijfel breken we visioenen tot op de grond af.

We zien geweld en worden moedeloos.
We zien verdriet, maar willen niet troosten.
We kiezen voor onszelf en vergeten en vernederen de ander.

Vandaag zijn we bij elkaar,
omdat we in ons hart opnieuw ruimte willen maken
om de goede dromen terug te vinden, om de visioenen die we kapot hebben gemaakt weer tot leven te brengen.
Omdat we, daar waar wij anderen hun verlangen en hoop
uit handen hebben geslagen,
weer wegen van hoop mogelijk willen maken.
Omdat we alles wat de komst van de vrede
en de gerechtigheid in de weg staat, willen opruimen,
zodat wij, mensen met beperkingen,
onszelf terugvinden,
mensen van God, kwetsbaar als kinderen.
We bidden om ontferming en genade
voor ons doen en laten.
naar Tot uw dienst

Vergevingsmoment 1

– Als wij te weinig waakzaam zijn
en we geen oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt.
Heer, ontferm U over ons.

Als wij te weinig waakzaam zijn
en wij mensen die ons nodig hebben
door de drukte van ons bestaan, niet eens opmerken.
Christus, ontferm U over ons.

Als wij te weinig waakzaam zijn
en we uw aanwezigheid niet meer voelen, God,
of uw Boodschap te weinig toepassen in ons leven.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

God, kom in ons leven met uw licht,
zodat we vol vertrouwen openstaan
voor uw liefde die ons tot bevrijding brengt.

– Heer, voor U leggen we de pijn neer
van wie ziek of eenzaam is,
de leegte van het gemis
van wie in rouw is,
de kou van een wereld die geen ziek-zijn verdraagt.
Dat wij uitzien naar Gods komst waar alles anders wordt.
Maak ons aandachtig en begripvol.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, voor U leggen we de pijn
van het onrecht neer
de pijn van de machteloosheid en de bitterheid,
de kilte van de wanhoop,
het duister van een wereld die geen zwakte duldt.
Dat wij uitzien naar de Mensenzoon die alles anders maakt.
Maak ons alert en behoedzaam.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, voor U leggen we de pijn neer
van hen die toekomst en uitzicht verloren
in een samenleving die God niet meer verdraagt.
Dat wij uitzien naar Gods Rijk waar alles beter wordt.
Maak ons waakzaam van hart.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, herschep ons tot hartelijke mensen
die vreugde, licht en warmte brengen in deze wereld. Amen.

Openingsgebed 1

God, onnoembaar en tegelijk onmisbaar,
bij het begin van de Advent bidden wij U:
zegen ons tot inkeer en heroriëntering.
Wees troost en uitdaging,
rust en onrust in ons midden.
Stoot ons aan met het licht van uw Woord.
Maak onze ogen en oren scherp en attent
voor wat er om ons heen gebeurt
aan kwade en vooral goede dingen.
Versterk onze hoop op vrede.
Verhoog onze inzet voor mensen in nood.
Zegen ons daartoe
en roep ons op tot beter mens-zijn. Amen.


Openingsgebed 2

Heer,
wij willen graag attent blijven,
met een wakkere geest in het leven staan,
ons laten raken,
niet zomaar aan alles voorbijgaan.
Als Gij ons helpt de kansen die Gij geeft
te benutten,
zullen wij U ontmoeten
op de tocht die wij samen begonnen zijn. Amen.
Kerk & Wereld

Lezingen

Vanuit onmacht en schuldbesef bidt Jesaja,
namens het volk, tot God om ontferming.
Gods trouw is immers sterker dan de ontrouw van mensen.
In de tweede lezing spoort Paulus de Korintiërs en ook ons aan
om te blijven uitzien naar Jezus Christus, de Komende.
In de evangelielezing worden wij aangemaand waakzaam te zijn,
want de Heer komt onverwachts.

Eerste lezing (Jesaja 63,16b-17.19 64,3b-7)

Uit de Profeet Jesaja

U, Heer, onze Vader,
van oudsher heet U onze verlosser.
17 Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen,
waarom liet U ons hart verstenen,
zodat het U niet meer vreest?
Keer terug, omwille van uw dienstknechten,
de stammen die uw eigendom zijn.
19bAls U de hemel toch openscheurt om af te dalen!
De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.
3b Geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
4  U ontmoet mensen die recht doen,
en uw wegen gedenken.
U bent kwaad, want wij zondigden.
U bent kwaad op ons omdat we zondigden,
toch worden wij gered.
5  Wij hebben ons allemaal verontreinigd,
heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;
wij zijn allen als verwelkte bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.
6  Niemand is er die uw naam nog aanroept,
niemand heeft de moed om op U te steunen;
want U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.
7  En toch, Heer, bent U onze vader.
Wij zijn de leem, U bent de boetseerder,
wij zijn allen het werk van uw hand.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 1,3-9)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

3        Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
 4       Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade,
ie u in Christus Jezus is gegeven.
5        Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis,
6        naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond.
7        Geen enkele genadegave ontbreekt u,
en u ziet vol verwachting
uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
8        Hij zal u laten standhouden tot het einde,
zodat u geen verwijt kan treffen
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9        Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap
met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 13,33-37)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

33 Kijk uit, wees waakzaam.
Want je weet niet wanneer het moment daar is.
34 Het is als met iemand die naar het buitenland is,
zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen
aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak,
en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn.
35 Wees dus waakzaam,
want je weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht
of bij het kraaien van de haan
of bij het eerste ochtendlicht,
36 zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt.
37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:
wees waakzaam.’
KBS Willibrod 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader,
die ons met zijn goedheid en mensenliefde
verschenen is in de geboorte
van het kind van Bethlehem.

Ik geloof in het kind van Bethlehem,
dat in zijn later leven
ons de liefde van God heeft laten zien
door bevrijdend en genezend
naar kleinen en weerlozen te gaan,
naar armen en zieken
en naar hen die zich schuldig of mislukt voelden.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons de kracht geeft om te groeien
in onze liefde tot God en tot elkaar. Amen.
Grimbergen


Voorbeden 1

Eeuwige God, hoor ons aan als wij tot U bidden.

– Maak ons tot waakzame mensen.
Mensen die niet passief wachten
op wat hun overkomt,
maar mensen die zelf proberen
mogelijkheden te scheppen,
waar die er niet lijken te zijn.
Laten wij bidden…

– Maak ons tot waakzame mensen.
Mensen die niet kunnen geloven
dat Gij slechts een Heer zijt
die mensen als slaven behandelt
en hun angst inboezemt,
maar mensen die geloven
dat Gij een God zijt
bij wie angst en macht
niet het laatste woord hebben.
Laten wij bidden…

– Maak ons tot waakzame mensen.
Mensen die zich niet neerleggen
bij gejaagdheid, anonimiteit en pessimisme in onze wereld,
maar mensen met een lange adem
die proberen een tegenwicht te bieden
omwille van een betere wereld voor zichzelf en de mensen om hen heen.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

– Bidden we tot God, onze Vader,
om hoop voor de wereld waarin wij leven.
Dat we ons niet door angst laten leiden,
alleen gericht op de zorg voor onszelf zonder bevrijdende toekomst.
Dat Hij ons de moed geeft
om waakzaam te zijn en zijn tekenen te verstaan.
Laten we bidden…

– Bidden we om liefde tussen de mensen,
om liefde voor heel de schepping.
Dat we de beste krachten in onszelf durven mobiliseren
en wegbereiders worden van Gods heil.
Laten we bidden…

– Bidden we voor wie leiding geven in Kerk en maatschappij.
Dat medemenselijkheid hun diepste motivatie mag zijn.
Dat zij zich niet laten gevangen zetten door gangbare systemen,
dat zij zich niet laten meeslepen in een spiraal
van economische onrechtvaardigheid,
maar nieuwe wegen durven gaan op weg naar het Gods Koninkrijk.
Laten we bidden…
naar Clara van Boekel-Angenent

Gebed over de gaven 1

In dit brood en deze beker, Heer,
bieden wij U aan
al wat wij hebben, al wat wij zijn.
Herschep ons mensenbestaan tot een vreugde voor uw naam,
tot een zegen voor deze wereld.
Dat vragen wij U door Jezus,
ons Voorbeeld en onze Zekerheid
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Heer,
maak ons beschikbaar en breekbaar als levend brood.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom onder ons,
en groei zienderogen in ons midden, in onze wereld. Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden
ging Jezus regelmatig de berg op om er zich biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad.
         Onze Vader…

Vredewens

Goede God,
Kerstmis is bij uitstek het feest van vrede.
Wij vragen U:
schenk ons op weg naar Kerstmis de kracht
om ons hart en onze geest te openen voor uw vrede,
zodat we die verder kunnen uitdragen
en zelf een teken van vrede worden voor onze medemensen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten we nu ook aan elkaar een teken van vrede geven.

Lam Gods

Communie

Hij die komt wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Laten we waakzaam zijn,
zodat we oog hebben voor wat er gebeurt
en niet wegdromen in onverschilligheid.

Laten we waakzaam zijn,
zodat niemand verdwijnt
tussen de plooien van het drukke leven.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we daadwerkelijk aanwezig zijn
waar mensen ons nodig hebben.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we het verschil kunnen maken
voor mensen zonder uitweg.

Laten we waakzaam zijn,
want de Heer des huizes zal komen.


Bezinning 2

Waak!
Gaat het hier over een klein, smeulend vlammetje
dat in staat is de hele haard aan te steken?
Willen we het apparaat enkel in stand-by houden,
zodat het nog net reageert op de toets van de afstandsbediening?

Waak!
Of gaat het om een sluimerslaap, een hazenslaap
waarbij de geest slechts schijnbaar slaapt,
en zich klaar houdt om op te springen
zodra de gelegenheid zich aandient?

Waak!
Zoals Bach het zo mooi beschreven heeft
in het koraal van de wachter.
De waaktoestand is als een basso continuo,
de grondtoon waarop zich de melodie ontwikkelt
tot een lied dat op zich onvolkomen blijft:
zo nodig is het volgehouden grondakkoord
waarop het steunt.

Waak!
Dat is onze basishouding, ons vertrekpunt.
Welk lied mag nu uit ons hart opwellen
in deze nieuwe Adventtijd?


Bezinning 3

Jezus kennen…
is opkomen voor mensen aan de kant,
mensen aan de afgrond van vergetelheid.
Is frisgroene takken vlechten
tussen winterdode twijgen.
Is het kwijnend vuur aanwakkeren.
Is het donker verdrijven met groeiend kaarslicht.

Hem kennen…
is de stemloze jouw stem geven.
Zingen, protesteren, revolteren
tegen scheefgetrokken verhoudingen,
tegen vierkant draaiende toestanden
en ze ombuigen tot een levenskring
en gemeenschap van mensen.

Hem erkennen…
is de arme omarmen,
zoals het liefderode lint aan de adventskrans.

Slotgebed 1

Ik hoop dat je je niet in slaap laat sussen door de welvaart en de onverschilligheid van de samenleving – zegt God –
maar dat je waakzaam blijft
voor de zorgen en de vragen van mensen om je heen
en met open ogen durft te kijken
naar hun pijn en naar hun vreugde.
Alleen op die manier kan je je hart voorbereiden op mijn komst
en kan Ik in jou geboren worden.
Zorg er dus voor dat je ‘wakker’ blijft
en dat je een heldere kijk bewaart
op de ontwikkelingen in de wereld.
Misschien blijft de kerstster dan ook boven jouw leven stilstaan
en mag je een bevoorrechte getuige zijn van mijn menswording. Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

God, open onze ogen
voor de ongelijkheid en het onrecht in deze wereld.
Maak ons ontvankelijk voor uw visioen van een nieuwe wereld,
met een menswaardig leven voor alle mensen.
Hou die droom in ons levendig,
zodat wij groeien in solidariteit
en consequent blijven zoeken naar wegen
om de kloof tussen arm en rijk
een stukje kleiner te maken. Amen.

Zending en zegen

God wil ons allen zegenen
tot levende getuigen van zijn Rijk dat komt:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.