1e zondag van de advent A 2016

27 11 2016

Begroeting

Beste mensen, wij zijn hier samengekomen
om een stukje weg af te leggen naar Kerstmis toe.
Laten wij dat niet alleen in eigen naam doen,
maar in de naam van de + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Tine Santy-Defever

 Aansteken van de adventskaars

Het was Gods droom om tussen de mensen te wonen.
Waar mensen het gezellig maken voor elkaar
en samen aan een warme thuis bouwen,
daar kan God een beetje thuiskomen.
Daaraan willen we denken,
daaraan willen we werken in deze adventsperiode.
Daarvoor steken we de eerste adventskaars aan.
kaars aansteken
Beveren

Openingswoord 1

Je kan maar beter goeie sloten op je deur zetten
en misschien ook een goeie alarminstallatie voorzien,
want we leven in een tijd waar je niet teveel risico’s moet nemen.
En toch is advent de oefentijd om de deuren in ons leven te openen,
om de grendels weg te schuiven,
om ongeziene mensen de kans te geven om op bezoek te komen.
Je laten raken door het de klank van hun stilzwijgen
en het je aantrekken.
Advent is uitgelezen tijd om midden het onveiligheidsgevoel
God te herkennen als diegene die aan jouw deur voorbij komt.
De uitgelezen tijd om te leren zien hoe God in deze wereld mens wordt,
zichtbaar en voelbaar als ‘Ik ben er voor u’.
En daarom ook de uitgelezen tijd om samen te zoeken
hoe wij aan zijn menswording kunnen meewerken.
Daarom zijn wij hier bijeen
en wij hopen en bidden dat deze viering
ons hart mag openen voor de tekenen van zijn komst in onze wereld
en in ons leven.
naar Peter Biesbrouck

Openingswoord 2

‘Open uw hart’, daartoe worden wij opgeroepen
op deze eerste zondag van de advent.
De advent richt ons denken en doen op Gods toekomst
en is daarom een tijd van uitzien en verwachten,
maar ook van daadwerkelijke inzet,
want stap voor stap zullen wij die toekomst van God
hier en nu alvast wat dichterbij moeten brengen.
naar Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

De eerste vlam op de adventskrans
wil het begin van een nieuwe toekomst inluiden.
Maar de vlam is in ons leven soms nog zwak.
Daarom vragen we vandaag ook weer om vergeving,
om bescherming en moed om onze fouten recht te zetten.

-Heer,
de donkerste dagen van het jaar komen er weer aan.
Ook in ons leven wordt het soms duister
en zien wij onze toekomst somber tegemoet.
Om ons gebrek aan geloof en vertrouwen in uw Woord
“Ik zal met u zijn, alle dagen van je leven”
bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
telkens Gij op tocht zijt gegaan om uw Boodschap van liefde te verkondigen,
had Ge oog en aandacht voor elke mens en zijn mogelijkheden.
Omdat wij op onze levenstocht dikwijls onvoldoende oog hebben
voor de talenten en mogelijkheden van onze medemens,
bidden wij
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
in deze advent willen wij bewuster tijd maken om ons te bezinnen
over onze taak in deze wereld.
Ook aan ons hebt Gij de opdracht gegeven
mee te bouwen aan uw Rijk van vrede en rechtvaardigheid.
Omdat wij in ons doen en laten van elke dag
vaak slechts aarzelend antwoorden op uw Boodschap
omdat we terugschrikken voor de consequenties
die knabbelen aan ons eigen comfort,
bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, beziel ons in deze adventstijd met meer inzet voor uw droom
die elk jaar opnieuw weer mens wordt met Kerstmis. Amen.
vrij naar Peter Biesbrouck

Vergevingsmoment 2

-Heer, wij laten ons soms zo gemakkelijk meesleuren
door een mentaliteit waarin de sterkste het wint van de anderen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw oproep tot waakzaamheid nodigt ons uit
liefdevol aandachtig te zijn voor onze medemens,
maar vaak doen we alsof wij U niet gehoord hebben.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij hebben daarnet de eerste adventskaars aangestoken
om te tonen dat Gij voor ons het Licht zijt,
maar dikwijls laten wij meer duisternis toe dan licht.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
laat ons uw tekens van licht herkennen
en maak ons tot mensen van goede wil. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon,
die net als de kaars op de krans,
Licht wil zijn voor alle mensen.
Wij bidden U :
maak ons hart gereed voor zijn komst,
versterk onze goedheid
en verhoog onze inzet voor mensen in nood.
Dit vragen wij U, door Christus, onze Heer. Amen.
Beveren

Openingsgebed 2

Goede God, Gij dirigeert ons als een orkest:
een goede dirigent die alle stemmen en instrumenten apprecieert.
Leer ons in deze adventsperiode om niet altijd de eerste viool te willen spelen
of de hoogste noot te willen zingen,
maar leer ons ook om ons bescheiden te gedragen,
zoals Jezus, uw Zoon het ons heeft voorgedaan. Amen.
naar Zandvoorde

Lezingen

De Schriftlezingen van deze eerste adventszondag
nodigen ons ertoe uit ons hart te openen
voor het nieuwe licht dat daagt.

‘Laat ons wandelen in het licht van de Heer’,
zo klinkt het in het visioen van Jesaja.

‘Wakker worden’, zegt Paulus in de tweede lezing,
‘laten we ons wapenen met het licht’.

‘Weest waakzaam,
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt’,
waarschuwt Jezus in het evangelie.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 2, 1-5)

Uit de profeet Jesaja

1
           De openbaring over Juda en Jeruzalem,
die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving.
2           Op het einde der dagen zal het gebeuren,
dat de berg van het huis van de Heer
gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen,
verheven boven de heuvels,
en alle volken stromen naar hem toe;
3           en zij zeggen:
`Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,
naar het huis van Jakobs God:
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want uit Sion komt de Wet,
uit Jeruzalem het woord van de Heer.’
4           Hij zal recht doen onder de volken,
en machtige naties straffen.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen
en hun speerpunten tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander
en oorlog leren ze niet meer.
5              Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 13, 11-14)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
11
        U weet hoe laat het is,
u weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken
reeds is aangebroken.
Nu is onze redding dichterbij
dan toen wij tot het geloof kwamen.
12         De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.
Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis
en ons toerusten met de wapens van het licht.
13         Laten wij ons behoorlijk gedragen,
als op klaarlichte dag,
en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen,
van ontucht en losbandigheid,
van twist en nijd.
14         Bekleed u met de Heer Jezus Christus,
en vertroetel uw lichaam niet;
er mogen geen begeerten worden opgewekt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 24, 37-44)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
37         Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.
38         Want zoals in de dagen van de zondvloed
de mensen aten en dronken,
huwden en uithuwelijkten,
tot de dag waarop Noach de ark binnenging,
39         en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam
en hen allemaal wegrukte,
zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.
40         Dan zullen er twee op het land zijn:
de een wordt meegenomen
en de ander wordt achtergelaten.
41         Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn:
de een wordt meegenomen
en de ander wordt achtergelaten.
42         Wees dus waakzaam,
want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.
43         Want je weet:
als de heer des huizes geweten had
in welk deel van de nacht de dief zou komen,
dan was hij wakker geweest
en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd.
44         Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn,
omdat de Mensenzoon komt
op een uur waarop je het niet verwacht.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
die met mensen steeds opnieuw wil beginnen.

Ik geloof in mensen die tijd maken voor elkaar
en de klok in deze jachtige wereld even kunnen stil zetten.

Ik geloof in mensen
die bouwen aan een nieuwe wereld,
en de moed niet opgeven om aan Gods schepping te werken.

Ik geloof in Jezus die tijd en liefde had voor kansarmen
en met een klein woord of gebaar
hen nieuwe levenskansen gaf.

Ik geloof in God, de Schepper van ons bestaan
die veel geduld heeft met ons menselijk falen,
maar ons telkens nieuwe kansen biedt.

Ik geloof in de Geest die onze kracht is
om mensen in beweging te brengen naar elkaar toe
over tijd en grenzen heen.

Ik geloof in God
die ons overvloed van het leven wil schenken
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Een huis is eigenlijk een manier
om je te beschermen tegen weer en wind,
tegen kou en tegen zon.
Maar we gebruiken ons huis of onze kamer
vaak om een ander buiten te sluiten.
Daarom vragen wij U, God :
laat ons huis een thuis zijn
waar iedereen binnen mag.
Laten wij bidden…

-Als mensen delen wat ze hebben,
is er voor iedereen genoeg.
Daarom vragen wij U, God :
help ons solidair te zijn
en ons bezit te herbekijken.
Laten wij bidden…

-Wij bidden voor ons allen hier bijeen.
Dat de adventsboodschap ons hart mag raken
en dat wij, op onze weg naar Kerstmis
niet verdwalen in eigenbelang,
maar tijd nemen voor God.
Dat onze woorden en daden
bezield mogen zijn door christelijke naastenliefde.
Laten wij bidden…
naar Beveren

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en samenleving.
Dat het visioen van de profeet Jesaja
hen inspireert tot vrede en verzoening.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen in onze samenleving die minder kansen kregen.
Dat zij mensen ontmoeten die naar hen luisteren en hen helpen
vanuit Jezus’ voorkeur voor mensen aan de rand.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor wie op zoek zijn naar zin en geluk in hun bestaan.
Dat de Goede Boodschap van het Evangelie
richting en hoop geeft aan hun leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze Kerkgemeenschap.
Dat deze advent
een tijd van herbronning en vernieuwde waakzaamheid mag zijn.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Heer,
als waakzame dienaars
hebben wij uw tafel gedekt met brood en wijn.
Wil ze zegen tot uw Lichaam en Bloed,
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2

God,
maak ons beschikbaar en breekbaar
als levend brood voor onze medemensen.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom zo bij ons wonen, Heer,
dan brengen wij uw Rijk van rechtvaardigheid en vrede
iets dichterbij. Amen.

Tafelgebed 

Wij danken U, Heer, onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘Mensenzoon’ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend,
mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Als wij ons gedragen weten door zijn liefde
en erkennen dat Hij de mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste angst en stormwind luwen.
Als wij, in Hem verankerd,
rondom ons
zijn rust en troost uitstralen,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens 1

Jesaja, een profeet van lang geleden,
werd ook geconfronteerd met geweld, onrechtvaardigheid, misdaad en oorlog.
Toch voorspelde hij een vrede voor alle volkeren.
Die verwachting nemen wij over en bidden:
Heer Jezus,
Gij hebt ons opgeroepen tot verzoening, eenheid en vrede.
Vorm ons tot mensen van vrede
en schenk ons eens uw eeuwige vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij ook elkaar die Godsvrede toe.
naar Kerk in Herent

Vredeswens 2

God,
waar wij U in ons leven toelaten,
verdwijnt de angst.
Laat uw Geest in ons groeien
zodat wij nieuwe wegen gaan,
uw wegen van gerechtigheid, vrede en liefde.
Die Godsvrede moge altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Aan deze tafel lopen wij vooruit
op wat eens komen zal:
alle mensen samen aan het feestmaal dat God ons bereidt.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Advent

Uitkijken naar wat komt
en intussen
leven voelen groeien
diep in jezelf
aarzelend soms,
twijfelend
of het wel kán
dat in de diepste duisternis
licht
geboren wordt.
En toch
blijven hopen,
gedragen
door die ene zekerheid
van Hem die zegt:
Ik hou van je
en daarom word Ik
mens in jou,
mens naast jou,
voor altijd …
Mieke Kerckhof

Bezinning 2

Wij bidden om waakzaamheid.
Om een wakkere geest:
dat wij ons niet in slaap laten wiegen door feuilletons
en vierkleurendruk in onze brievenbus.

Om wakkere handen:
dat wij ons hoeden
voor slappe handjes
door ze te weinig uit de mouwen te steken
en ze te veel ongemeend te schudden.

Om wakkere voeten:
dat we ze niet laten tintelen
door in ons eigen kringetje
te blijven rondlopen.

Om wakkere ogen:
Dat wij de mensen zien
die in de schaduw leven.
Dat wij de drogredenen doorzien
en de verzwegen informatie.
Dat wij alleen vooruitgang noemen
waar allen beter van worden.

Tine Santy-Defever

Slotgebed 1

Heer,
laat ons ook dit jaar in het licht van de advent,
waakzaam en alert,
het feest en de vreugde van Kerstdag tegemoet gaan.
Die dag hebt Gij uw Zoon Jezus laten mens-worden
met de Boodschap: mens lief, Ik hou van jou.
Leer ons onze ogen en oren open te houden
voor uw aanwezigheid in ieder van onze medemensen,
in mensen bij wie wij U misschien het minst verwachten. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
Gij schudt ons wakker.
Uw woord geeft de goede richting aan.
Stimuleer ons
om in deze adventsperiode
onze harten en onze huizen klaar te maken
voor uw Boodschap van vrede en gerechtigheid voor elke mens,
want uw naam is en blijft:
God-met-ons.
Amen.

Zending en zegen

Op weg naar Kerstmis wens ik u toe
dat het Kind ons wakend mag vinden,
bedacht op het welzijn van wie ons levenspad kruisen.
Moge Gods zegen ons leven tot een zegen voor velen maken:
in de naam van + de Vader, de Zoon, en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.