1e zondag van de advent A 2013

(1/12/2013)
 
Begroeting

Op deze eerste zondag van de advent zijn wij bijeengeroepen
door God, die wij met eerbied mogen noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Puurs

Aansteken van de adventskaars

Heer, onze God,
dit kaarslicht is bijna geen licht.
Die kleine vlam waait zo uit…
Maar toch begint het grootste vuur ook met een klein vlammetje.
Ontsteek in ons hart die kleine vlam van ons gelovig zoeken…
Wakker het vuur aan van ons vertrouwen in U.
Beziel ons leven met de geest van uw liefde.
kaars aansteken

Openingswoord 1

Advent, een tijd van wachten en verwachten,
een tijd ook van hopen tegen alle wanhoop in.
Want hoe we het ook draaien of keren…
als we onze ogen niet sluiten voor wat rondom ons gebeurt,
zien we heel wat chaos in deze wereld,
zowel dichtbij, als veraf.
En ook in ons eigen leven is alles soms woest en leeg,
gehuld in een duistere wolk.
Dan snakken wij naar Gods scheppend Woord
dat “licht!” roept,
dat “gerechtigheid!” roept tegen elk onrecht.
Verwachtend kijken wij uit
naar de geboorte van ‘Licht en gerechtigheid’.
liggend in een kribbe.
naar Ten Bos

Openingswoord 2

De advent nodigt ons uit om op weg te gaan,
om de kille samenleving te doorbreken
en de warmte op te zoeken
van vriendschap en genegenheid.
Wij worden opgeroepen
om de duisternis van de blinde zakelijkheid open te breken
en op zoek te gaan
naar het licht van hoop en toekomst voor elke mens.
In de advent brengt
elk woord,
elke stap die de koude en duisternis kan doen wijken,
de warmte en het licht van Kerstmis dichter in ons midden.
Dan kan de wereld een nieuw begin maken.
Dan kan Hij weer mens-worden in ons!
naar 4-ingen

Gebed om ontferming 1

Vaak tonen wij ons onverschillig en blind voor wat er rondom ons gebeurt.
Daarom is het goed om aan het begin van deze viering,
onze ogen en ons hart te openen voor God en onze medemens.

-Wees waakzaam,
want voor je het beseft leef ook jij ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol van kiezen voor de zwaksten.
Daarom bidden wij :
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wees waakzaam,
want voor je het beseft zijn je vragen verstomd,
zie je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat
en ben je mooi aangepast aan wat de gewone gang van zaken heet.
Daarom bidden wij :
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wees waakzaam,
want voor je het beseft
praat je mee met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich is in het leven
en dat jij toch ook maar één keer leeft.
Daarom bidden wij :
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en ons tekortkomen
en roep ons op tot een nieuw leven,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.

Vergevingsmoment 2

De vlam op onze adventskrans is klein en kwetsbaar.
Laten we God om ontferming en bescherming vragen
opdat ze niet zou uitwaaien in de grote en kleine stormen van ons leven.

-Heer, soms gebeurt het dat wij uw spoor niet volgen
en dat ons ongeduld en onze eigenwijsheid ons
verhinderen uw droom van vrede en vriendschap te realiseren.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vaak zijn we uit gemakzucht,
te weinig bereid de hand te reiken
aan wie doelloos wachten en geen uitweg meer zien.
Dan blijft het donker in hun leven.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, onze overvolle agenda’s beheersen ons dagelijks leven.
Daarin plaats of ruimte maken voor U vrijmaken
lukt ons blijkbaar niet meer.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, beziel ons in deze adventstijd met meer inzet
voor uw droom die elk jaar opnieuw weer mens wordt met Kerstmis. Amen.
vrij naar Ten Bos

Openingsgebed 1

Heer God,
Jesaja was één en al vuur
voor U en voor zijn medemensen.
Laat iets van zijn gloed in ons ontwaken,
opdat ook wij mensen van bemoediging worden.
Help ons in te gaan op zijn oproep
om bewuster te leven voor U. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
het licht van Kerstmis
straalt reeds in de verte.
Help ons te leven in dat licht.
Leer ons met Jezus’ ogen te kijken
naar onszelf
en naar mensen en dingen om ons heen,
en zo ook naar U, Vader.
We vragen het U door Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Marc De La Marche s.j.

Lezingen

Openen wij ons hart om te luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 2, 1-5)

Uit de profeet Jesaja

1
           De openbaring over Juda en Jeruzalem,
die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving.
2           Op het einde der dagen zal het gebeuren,
dat de berg van het huis van de Heer
gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen,
verheven boven de heuvels,
en alle volken stromen naar hem toe;
3           en zij zeggen:
`Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,
naar het huis van Jakobs God:
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want uit Sion komt de Wet,
uit Jeruzalem het woord van de Heer.’
4           Hij zal recht doen onder de volken,
en machtige naties straffen.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen
en hun speerpunten tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander
en oorlog leren ze niet meer.
5              Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 13, 11-14)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
11
        U weet hoe laat het is,
u weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken
reeds is aangebroken.
Nu is onze redding dichterbij
dan toen wij tot het geloof kwamen.
12         De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.
Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis
en ons toerusten met de wapens van het licht.
13         Laten wij ons behoorlijk gedragen,
als op klaarlichte dag,
en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen,
van ontucht en losbandigheid,
van twist en nijd.
14         Bekleed u met de Heer Jezus Christus,
en vertroetel uw lichaam niet;
er mogen geen begeerten worden opgewekt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 24, 37-44)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
37         Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.
38         Want zoals in de dagen van de zondvloed
de mensen aten en dronken,
huwden en uithuwelijkten,
tot de dag waarop Noach de ark binnenging,
39         en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam
en hen allemaal wegrukte,
zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.
40         Dan zullen er twee op het land zijn:
de een wordt meegenomen
en de ander wordt achtergelaten.
41         Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn:
de een wordt meegenomen
en de ander wordt achtergelaten.
42         Wees dus waakzaam,
want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.
43         Want je weet:
als de heer des huizes geweten had
in welk deel van de nacht de dief zou komen,
dan was hij wakker geweest
en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd.
44         Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn,
omdat de Mensenzoon komt
op een uur waarop je het niet verwacht.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader, die zijn zegende hand houdt
boven alle landen en volkeren,
in de hoop dat de mensen elkaar alle goeds gunnen.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon, die zichzelf weggaf
omwille van de mensen,
om hen te bevrijden van pijn en verdriet,
van veroordeling en vereenzaming.

Ik geloof in Jezus,
die elke mens welkom heet en nooit iemand verstoot.

Ik geloof in de Heilige Geest
die ons aanmoedigt om elkaar
gelijkwaardig en gastvrij te verwelkomen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij
dat volkeren hun wapens omsmeden tot ploegijzers,
dat welvaart en welzijn het halen op bewapening,
dat Kerken blijven hameren op de prioriteit van vrede
en dat wij allen, altijd en overal,
getuigen van respect voor andere culturen en religies.
Laten we bidden…

-Bidden wij
dat wij ons nooit door kortzichtigheid of vrijblijvende neutraliteit
negatief uitlaten over mensen en initiatieven
die zich, tegen de stroom in,
blijven inzetten voor mensen in nood.
Laten we bidden…

-Bidden wij
dat wij blijven oog en oor hebben
voor het onrecht dat zovele armen dagelijks ervaren.
Dat wij onze sympathie en onze steun geven aan
wie ijveren voor meer rechten en respect
voor achtergestelde groepen in onze samenleving.
Laten we bidden…

Goede God,
wij beseffen dat bidden niet volstaat,
dat van ons verwacht wordt dat wij in beweging komen,
dat wij metterdaad uw Licht moeten uitstralen in deze wereld. Amen.

Voorbeden 2

Bidden wij tot de God van het Leven
die het lot van de wereld in onze handen heeft gelegd.

-Behoed ons, Heer, voor de zonde van onverschilligheid.
Moge het heil van de wereld en de Kerk
ons ter harte gaan.
Maak ons tot levende stenen
bij de bouw van uw geestelijke tempel
die zich steeds weer vernieuwt.
Laten we bidden…

-Wij bidden U, Heer, voor de leiders van uw Kerk.
Dat zij oog hebben voor de processen
die zich binnen de geloofsgemeenschap voltrekken
onder invloed van uw levendmakende Geest.
Laten we bidden…

-Behoed ons allen, Heer, leiders zowel als gelovigen,
voor angst en kleinmoedigheid.
Wij zijn afhankelijk van U,
maar dat besef mag er niet toe leiden dat wij onze talenten begraven
en dat onze aandacht voor de medemens verslapt.
Laten we bidden…
naar Gijs Bouwman

Voorbeden 3

Kijken doe je met je ogen,
zien met je hart,
graag zien met je hele persoon.
Bidden wij in deze tijd van wachten op de komst van de Messias
dat niet alleen onze oog,
maar ook ons hart wordt geopend voor het wonder van de schepping
en wij vreugdevolle mensen worden
die licht en warmte brengen in deze wereld.

Laten wij bidden…

-Geloven,
is door het gewone heenkijken,
het onderliggende verhaal lezen
in mensen en gebeurtenissen.
Bidden wij in deze donkere dagen
om licht in onze ogen
en hoop op een ommekeer in onze vaak harde maatschappij.
Dat wij leren kijken naar de werkelijkheid achter de dingen
en met nieuwe ogen zouden zien
dat elke kleine inspanning om het tij te doen keren,
de moeite waard is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om een open geest in onze samenleving.
Dat ‘verdraagzaamheid’, een woord waarvan we de mond vol hebben
ook voelbaar mag worden in onze dagelijkse realiteit
Dat wij daadwerkelijk de hand zouden reiken aan al diegenen

Die moeten vechten om overeind te blijven.
Dat zij hun zelfvertrouwen niet zouden verliezen,
maar beetje bij beetje nieuwe mogelijkheden mogen zien.

Laten wij bidden…
naar Ten Bos

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
wij willen dit brood en deze wijn delen met elkaar.
Moge dit gebaar een teken zijn
dat we samen willen bouwen aan een nieuwe aarde,
een hemel op aarde,
waar wapens worden omgesmeed tot werktuigen van vrede
en armoede wordt uitgebannen.
Een wereld waarin wij U, God,
mogen herkennen in elke mens die wij ontmoeten. Amen.

Tafelgebed 

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘Mensenzoon’ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend,
mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Als wij ons gedragen weten door zijn liefde
en erkennen dat Hij de mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste angst en stormwind luwen.
Als wij, in Hem verankerd,
rondom ons
zijn rust en troost uitstralen,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens 1

Neem ons op in uw vrede, Heer,
waarin Gij ons zijt voorgegaan.
Leg uw Woord in ons hart
opdat wij uw vrede metterdaad dichterbij brengen.
Houd ons in liefde bijeen
tot wij in U volkomen zijn.
Die Godsvrede moge altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die vrede toe.

Vredeswens 2

Getuigen van het evangelie, van een Goede Boodschap,
in een wereld vol tegenstrijdigheden,
in een wereld van geweld én vrede,
durven wij dat? Kunnen wij dat ?
Bidden wij daarom:
Heer Jezus, uw Woord bidt en smeekt om vrede,
om aandacht voor de liefde,
om zorg voor mensen die het minder goed hebben.
Neem ons op in de vrede waarin Gij ons zijt voorgegaan.
Leg uw Woord in ons hart
opdat wij metterdaad uw vrede nabijbrengen.
Houd ons in liefde bijeen
tot wij in U volkomen zijn.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook elkaar van harte toe.
naar Schiplaken

Lam Gods

Communie

Wij mogen deel hebben aan de gaven op deze tafel.
Zij zijn een teken van Gods komende Rijk onder ons.
Moge wij steeds meer worden wat wij in deze tekens vieren:
het zichtbare en levende lichaam van Christus.
Zalig zijn wij die uitgenodigd zijn aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods…
naar Puurs

Bezinning 1

Heer, Jezus, nu Kerstmis nadert,
moet ik aan Maria, uw moeder, denken.
Ze was nog zo jong toen ze U droeg,
nog zo onschuldig en onervaren.
Ze had zo vanzelfsprekend ‘ja’ gezegd
toen ze werd gevraagd.
Ze wist niet wat ze zei.
Ze kende de wereld van het kwade nog niet.

Maar haar ja-woord was een echte ‘ja’.
En die ‘ja’ heeft haar gedragen,
ook als ze hoogzwanger
naar Bethlehem moest,
ook als er geen plaats was
in de herberg,
ook als ze voor haar Zoon
slechts een kribbe had.

Stil en ontroerd kijk ik
naar uw jonge moeder, Heer.
uit In de stilte

Bezinning 2

Kaarsvlam

Die ene kaars
op de koperen kandelaar
is warmer
en heeft meer gevoel
dan duizend neonlichten
in de stad.

Een kaarsvlam
in een stille kerk
staat in de plaats
van wat in elk gebed
onzegbaar blijft:
het speels verlangen
naar mysterie
en het voortdurend reiken
naar wat niet bereikbaar is.

De binnenste warmte
van de vlam
is dat beetje goede wil
dat onder ’t rukken
van de wind
zich plooit en pluimt,
maar standhoudt
en toch vaardig blijft.

En als het avond wordt
en eenzaamheid
de ruimte van ons leven vult,
dan zal die ene kaars
op de koperen kandelaar
een lichtpunt
in het donker zijn
en heel ons leven
met deemstering omhullen
als met een mantel
die beschermt, beschut
en toch bereikbaar brengt
wat nooit bereikbaar bleek.
Manu Verhulst

Bezinning 3

Advent is een tijd van wachten, van verwachting.
Het kind van Bethlehem bezorgt een ‘vrolijk kerstfeest’.
We zien uit naar die dagen van gezelligheid:
het zijn dagen van samenhorigheid, meer dan gewoonlijk.
Winkelstraten worden versierd om de kooplust te verhogen.
We zwijmelen weg bij zoete kerstliedjes.

Met ons gaat het vaak als in de dagen van Noach.
Het leven lacht ons toe, het gaat ons voor de wind.
Er valt zoveel te genieten,
dat we tijd tekort komen.
Het evangelie zou geen Goede Boodschap zijn,
als ze dat kringetje niet zou doorbreken.
Die Boodschap gunt ons van harte alle goeds,
maar zegt ons dat er meer is dan al het gewone.

Daarom vandaag – op de eerste zondag van de advent –
de oproep om uit te kijken naar de Mensenzoon.
Hij geeft aan het leven een nieuw perspectief.
Hij maakt mensen en dingen doorzichtig naar God.
Uitkijken naar de Mensenzoon is zoiets als
je plaats leren zien in het verhaal van God en de mensen.
Het is intens genieten van de goede momenten van je leven
en weten, dat heel veel je gegeven wordt.
Het is ook het lijden van mensenkinderen
niet uit het oog verliezen en het verhelpen.
Uitkijken naar de Mensenzoon is niet passief afwachten,
maar daadwerkelijk ruimte voor Hem scheppen.
Het is weten dat ons leven een goddelijk perspectief heeft,
helemaal gericht op de toekomst van mens en wereld.
Het is vanuit je eigen geloven de handen ineenslaan,
om openheid te scheppen waarin de Mensenzoon
opnieuw kan geboren worden:
solidair in ons lijden, verwijzend naar volop leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Help mij waakzaam blijven, God.
Schud mij wakker
als het oppervlakkig gezoem van onze samenleving
mij in slaap heeft gewiegd.
Help mij de deur van mijn leven openhouden
zodat ik U herken
als Gij mij tegemoet treedt
in het gekwetste hart van een broer of een zus.
Zo kunt Gij met Kerstmis – hoop ik –
ook in mijn hart geboren worden. Amen.

Slotgebed 2

God van belofte,
Gij wacht op ons tot wij ons openstellen voor U.
Wij bidden U:
dat Gij niet vergeefs naar ons uitziet en op ons bouwt.
Help ons dat wij vastberaden uw wegen gaan,
de wegen die uw Zoon Jezus ons voorging
voor vandaag, voor morgen en voor alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Moge deze eerste adventskaars ons eraan herinneren
dat God – ook hier, en in onze tijd –
wil geboren worden
om ons het volle leven te schenken.
Hij wil ons zegenen en waakzaam houden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.