19e zondag door het jaar C 2022

07 08 2022

Begroeting

Moge de zegen van de Heer rusten op ons allen
die hier zijn bijeen zijn gekomen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het doet deugd
als je totaal onverwachts bij iemand aanklopt
en je je direct welkom voelt.
Alsof je echt verwacht wordt.
Het doet deugd
onverwacht bezoek te krijgen van een verre vriend
en hem te mogen ontvangen
alsof er op hem gewacht wordt.

Opdat die deugddoende ervaringen
niet aan ons zouden voorbij gaan
wanneer God onverwachts voor onze neus staat,
worden wij vandaag opgeroepen tot waakzaamheid.
Want echt geluk is,
is in gelovig vertrouwen waakzaam uitzien
naar het onverwachte bezoek van God.
Omdat ons gelovig vertrouwen soms zo klein is,
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Openingswoord 2

Vandaag horen wij de woorden
‘Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.’
De term ‘zich omgorden’ – veel gebruikt in bijbelse taal –
betekent ‘zich klaarmaken voor een taak’.
Met een gordel kon men de klederen opschorten
om degelijk te werken en flink te marcheren.
En de lamp was nodig
om ‘s nacht goed te kunnen zien.
‘Gelukkig zijn de knechten
die de heer wakend aantreft bij zijn komst.’
Het is een nieuwe zaligspreking.
Omdat wij al te vaak niet klaarstaan
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Heer, wees hier aanwezig
als de stem in het gebeuren van elke dag,
als de stem die opklinkt
uit de stille noodkreet van de eenzame,
uit de lach van wie blij is,
uit de tranen van wie bedroefd is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wees hier aanwezig
in de zon die onze dag verlicht,
in het vuur dat de kou verdrijft,
in het water dat ons zuivert en verfrist,
in het brood dat onze honger stilt,
in de wijn die ons hart verblijdt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wees hier aanwezig
in de vriend die ons nabij is,
in de hand die troost en opricht,
in de vergeving die geschonken wordt,
in het telkens nieuw begin,
in zoveel liefde, gratis aan ons gegeven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die Zichzelf Ik-ben-er-voor-jou noemt,
ons bij de hand nemen en ons binnenleiden in zijn Rijk. Amen.

Gebed om ontferming 2

-God, wij kunnen u herkennen in elke mens die op onze weg komt,
vooral in zieke, arme of gekwetste mensen.
Vergeef ons als we voorbijgaan
aan de nood van medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, zo dikwijls wordt onze steun of onze medewerking gevraagd
voor initiatieven die meer levenskansen geven aan mensen.
Vergeef ons als we doof  blijven voor die oproepen,
of ze niet van harte steunen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit
om het vuur van ons geloof brandend te houden
en te getuigen van uw liefde voor elke mens.
Vergeef ons als we te weinig tijd maken
om tot U te bidden en te luisteren naar uw Woord van leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God, Gij die ons zoekt in nacht en ontij,
op U hebben wij onze hoop gesteld.
Want wie zouden wij zijn
als Gij ons niet zoudt omgeven met uw zorg?
Wij bidden U:
beschaam ons vertrouwen niet
wanneer wij leven vanuit uw belofte,
wanneer wij zoeken naar uw gelaat.
Wees ons nabij, hier in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
aan het begin van deze viering bidden wij U:
moge uw Woord ons uitzicht geven
op een nieuwe toekomst, op betere tijden.
Doordring ons ervan dat Gij onze redding zijt
als de moed ons ontbreekt en nood ons bedreigt.
Dan kunnen wij daaruit kracht putten,
herademen en herleven.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt in de Woorden van de Schrift:
– Wijsh. 18,6-9: Een wijs man blikt terug op de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. De herinnering daaraan stimuleert hem tot blijvend vertrouwen.
– Hebr. 11, 1-2. 8-19: Het geloof van Abraham en Sara wordt ons tot voorbeeld gesteld.
– Lc. 12, 32-48: Jezus vraagt ons: “Waar is uw schat?”
Wie het antwoord kent op die vraag,
weet meteen waaraan hij zijn hart heeft verpand.

Eerste lezing (Wijsh., 18, 6-9)

Uit het boek Wijsheid

6           Die nacht van de uittocht uit Egypte
was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt,
zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden,
vol vreugde zouden zijn.
7           Wat door uw volk verwacht werd was:
redding voor de rechtvaardigen en
ondergang voor de vijanden.
8           Want door datgene waarmee U de tegenstanders strafte,
hebt U roem verleend aan ons,
de door U geroepenen.
9           In het verborgene
brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer
en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet,
dat de heiligen gelijkelijk zouden delen
in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren;
vooraf zongen zij reeds
de lofzangen van hun vaderen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Heb., 11, 1-2, 8-19)

Uit de brief aan de Hebreeën

            Broeders en zusters,
1           Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen,
het bewijs van wat wij niet zien.
2           Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld.
8
           Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven
aan de roepstem van God
en ging hij op weg naar een land dat bestemd was
voor hem en zijn erfgenamen;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
9           Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob,
die dezelfde belofte erfden;
10         want hij zag uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
11         Door het geloof heeft ook Sara, die onvruchtbaar was,
de kracht ontvangen om ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze Hem die de belofte had gedaan, betrouwbaar achtte.
12         Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd,
een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
13         In geloof zijn zij allen gestorven,
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd.
14         Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
15         Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst,
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
16         maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
17         Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd,
Isaak ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te offeren,
en dat terwijl hij de beloften had ontvangen
18         en tegen hem gezegd was:
Zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht.
19         Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken;
daarom heeft hij zijn zoon ook teruggekregen,
bij wijze van voorafbeelding.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 32-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus zei tot zijn leerlingen:
32         Wees niet bang, kleine kudde,
want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken.
33         Verkoop je bezit en geef aalmoezen.
Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten.
34         Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
35         Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.
36         Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten
wanneer hij thuiskomt van de bruiloft,
om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.
37         Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst.
Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt
en rondgaat om hen te bedienen.
38         Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft,
ook al komt hij om middernacht of nog later.
39         Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou,
dan had hij de inbraak wel verhinderd.
40         Ook jullie moeten voorbereid zijn,
want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’
41
        `Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus.
42         De Heer antwoordde:
`Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn,
die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven?
43         Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
44         Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.
45         Maar als die knecht bij zichzelf zegt:
`Mijn heer komt nog lang niet”, en de slaven en slavinnen mishandelt,
en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten,
46         dan komt de heer van die knecht op een dag
waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent.
Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.
47         De knecht die weet wat zijn heer wil,
maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer,
zal zwaar worden gestraft.
48         Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient,
zal licht worden gestraft.
Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden;
als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed.
Een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God
die ons leven begeleidt met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsintenties aan.

-Bidden we voor de waakzamen onder ons,
voor hen die ogen en oren de kost geven
en het onrecht, dichtbij en veraf,
voortdurend onder onze aandacht brengen.
Dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de trouwe wachters,
en voor allen die de moed nooit opgeven,
die hun geloof en hun idealen bewaren
en zelfs in het donkerste duister nog lichtpunten zien.
Dat zij velen tot voorbeeld en inspiratie mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het waken hebben opgegeven,
voor de vermoeiden en de over-vermoeiden
in wie alle verwachting is uitgeblust.
Bidden wij voor allen die – door het leven geschonden –
slechts achterom kijken en niets meer van de toekomst verwachten.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf, soms waakzaam, dan weer slapend,
bij tijden energiek en vol goede moed,
dan weer ontgoocheld en uitgeblust.
Dat wij elkaar mogen bemoedigen en gaande houden totdat Hij komt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij
voor al wie de taak en de plicht heeft waakzaam te zijn:
rechters over gerechtigheid en integriteit,
dokters, apothekers en verpleegkundigen over de gezondheid,
opvoeders en leerkrachten over de levenskansen van jonge mensen,
ouders over het welzijn van hun kinderen,
chauffeurs over de veiligheid op de weg.
Dat zij allen bewust zouden blijven van hun verantwoordelijkheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
voor de Kerk van God.
Dat ze kansen zou geven aan de profeten van deze tijd,
die – geïnspireerd door de Geest –
aansturen op openheid naar de toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
voor allen hier aanwezig.
Dat we mekaar zouden aanmoedigen in het spreken van een nieuwe taal
naar een nieuwe geest
die niet alleen het goede uit het verleden weet te waarderen,
maar ook een nieuwe toekomst mogelijk maakt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat wij leren te genieten van het leven,
zonder te hechten aan de dingen.
Dat wij beseffen, God,
dat alles een geschenk is van U.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Bidden wij vol vertrouwen tot God die leven wekt
en ons doet opstaan om recht te doen.
Hem bieden wij, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven en onze gebedsintenties aan.

-Bidden wij voor allen die leiding geven aan landen,
volkeren en  geloofsgemeenschappen,
ter plaatse en wereldwijd.
Dat zij leren vertrouwen:
vertrouwen in het leven dat gegeven wordt,
vertrouwen in de kracht van mensen,
vertrouwen in onze hemelse Vader.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die ongewild hun bezittingen zijn kwijtgeraakt:
mensen op de vlucht,
mensen zonder huis of haard.
Dat zij zonder bescherming van een thuishaven
zich veilig mogen weten bij mensen en instanties
die voor hen instaan.
Dat ze mogen blijven geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
om een door God gegeven waakzaamheid
als we de richting verloren zijn,
als we bevangen geraken door bezit,
als we verstrikt geraken in de zorgen voor morgen.
Dat we ons mogen herinneren dat het Koninkrijk ons gegeven is,
dat we zouden blijven vertrouwen op onze hemelse Vader
en dat we waakzaam zouden blijven voor de komst van de Mensenzoon.
Laten wij bidden…

God, geef ons de durf en het uithoudingsvermogen
om met U op weg te gaan naar het onbekende.
Laat ons niet alleen,
maar ga ons voor. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, Gij hebt willen wonen te midden van ons.
Meer nog, Gij wilt voor ons een Gastheer zijn,
Gij verwacht ons aan uw tafel.
Zie naar onze bescheiden gaven,
tekenen van onze goede wil.
Kom over ons en beziel ons met uw Geest.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
Jezus nodigde zijn vrienden uit aan tafel.
Diezelfde uitnodiging krijgen ook wij van U.
De tafel is gedekt met brood en wijn.
Het brood en de wijn die we met elkaar zullen delen,
worden voor ons het voedsel dat ons kracht geeft
om elkaar te helpen om de weg te gaan
die Jezus ons voorging,
de weg van liefde en verstandhouding,
een weg naar geluk en vrede.
Op die manier verheerlijken we U,
God, Bron van alle leven,
vandaag en steeds opnieuw en tot in eeuwigheid. Amen.
naar 4-ingen

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het Evenbeeld
en de Gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God, maak van ons waakzame en attente mensen
die uitzien naar de komst van uw Rijk.
Daarvoor bidden wij samen
in het gebed dat wij van U geleerd hebben:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld
waar mensen echt leren delen met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens

Heer Jezus,
schenk ons uw gezindheid en uw vrede,
opdat wij, als trouwe beheerders,
zouden zorg dragen voor de wereld om ons heen.
Geef ons de kracht
om met toewijding te werken aan recht en gerechtigheid,
aan vrijheid en vrede voor alle mensen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Als mensen het brood dat er is in uw naam delen met elkaar
dan zal er vreugde zijn,
dan zullen wij God danken
dat wij mensen mogen zijn,
dat wij uit liefde geboren zijn,
dat wij in U geborgen zijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Een rijk man lag op sterven.
Zijn leven had hem geleerd
dat je met geld alles kunt bereiken.
‘Dat zal ook zo wel zijn aan de andere kant van het graf’,
dacht de rijke man.
En daarom zei hij tegen zijn zonen:
‘Leg een zak met goudstukken in mijn doodskist.’
Toen hij na een lange reis in de andere wereld aankwam,
had hij honger.
Hij zag een kraampje
waar een engel allerlei voedsel te koop aanbood.
‘Net wat ik dacht,’ zei de rijke man,
‘het is hier precies als in het aardse leven.
Ook hier kun je voor geld alles krijgen.
Goed dat ik wat heb meegenomen.’
Hij bestelde een maaltijd,
maar toen hij wilde betalen met een goudstuk,
werd dat door de engel afgewezen.
‘Je hebt op aarde niet veel geleerd,’ zei de engel.
‘Je kunt hier niet betalen met geld dat je bezit,
maar alleen met geld dat je hebt weggegeven.
Denk er eens over na.
Heb je in je leven ooit iets aan iemand weggegeven?
Of ooit eens iemand geholpen?’
De rijke man dacht na…
maar hij had nooit ook maar één cent aan iemand weggegeven…
Leo Tolstoi

Bezinning 2

Help mij
de lamp van mijn hart
brandend te houden, God,
om meteen te kunnen opendoen
als Jij bij mij aanklopt.
Laat mij Jou herkennen wanneer ik Je mag ontmoeten
in de ogen van een kind
of in het geloof van een arme.
Wil dan naar mij knipogen
en mij jouw liefde laten ervaren
zodat ik met heel mijn hart bij Jou kan zijn,
altijd en overal.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 1

Heer, Gij zijt ons tegemoet gekomen,
Gij hebt tot ons gesproken
en Gij hebt ons aan uw tafel uitgenodigd.
Maak ons tot waakzame en dienstbare mensen,
die uitzien naar uw Rijk.
Uw trouw zal alles voltooien
tot op de dag van Jezus Christus
die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed 2

God van liefde, met grote dankbaarheid
hebben wij geluisterd naar uw Woord.
Wij bewaren het in ons hart
en vragen U ons te helpen
het uit te dragen in ons dagelijks leven.
Laat ons door inkeer en gebed
en door dienstbaarheid aan de naaste
altijd klaarstaan
om U in vriendschap te ontvangen,
en zo de weg te vinden naar uw eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Van ieder aan wie veel is gegeven,
zal veel worden gevraagd”
leerde ons het evangelie vandaag.
Moge dit Woord ons uitdagen tot grote inzet
opdat Gods Rijk kome op aarde.
Daartoe moge God ons zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.