19e zondag door het jaar C 2013

11 08 2013

Begroeting

Vakantietijd, een stille tijd,
een tijd om op bezoek te gaan of gasten te ontvangen,
een tijd om je welkom te voelen, een tijd om anderen te verwennen.
Ook hier mogen wij ons welkom weten in Gods naam:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het doet deugd
als je totaal onverwachts bij iemand aanklopt
en je je direct welkom voelt.
Alsof je echt verwacht wordt.
Het doet deugd
onverwacht bezoek te krijgen van een verre vriend
en hem te mogen ontvangen
alsof er op hem gewacht wordt.

Opdat die deugddoende ervaringen
niet aan ons zouden voorbij gaan
wanneer God onverwachts voor onze neus staat,
worden wij vandaag opgeroepen tot waakzaamheid.
Want echt geluk is,
in gelovig vertrouwen waakzaam uitzien
naar het onverwachte bezoek van God.
Omdat ons gelovig vertrouwen soms zo klein is,
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Openingswoord 2

In onze wereld kiezen wij vaak
voor eigen veiligheden en zekerheden:
comfort, geldbeleggingen, verzekeringspolissen…
Maar desondanks waren er nooit
zoveel mensen met psychische problemen als vandaag.
De Zwitserse psychiater Jung zei reeds in zijn tijd
dat één derde van z’n patiënten ziek was
door de zinloosheid van het leven.
We steken vaak onze kop in het zand
om door de komende werkelijkheid
niet te worden gestoord.
Wij leven niet in het vooruitzicht
dat God, die ons liefheeft, op komst is.
Daarom keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Openingswoord 3

Vandaag horen wij de woorden
‘Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.’
De term ‘zich omgorden’ – veel gebruikt in bijbelse taal –
betekent ‘zich klaarmaken voor een taak’.
Met een gordel kon men de klederen opschorten
om degelijk te werken en flink te marcheren.
En de lamp was nodig
om ‘s nacht goed te kunnen zien.
‘Gelukkig zijn de knechten
die de heer wakend aantreft bij zijn komst.’
Het is een nieuwe zaligspreking.
Omdat wij al te vaak niet klaarstaan
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Openingswoord 4

Vandaag horen wij de woorden
‘Gelukkig zijn de knechten
die de heer wakend aantreft bij zijn komst.
Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt,
hen aan tafel uitnodigt
en rondgaat om hen te bedienen.’
De vele maaltijden van Jezus,
uitgedrukt in parabels en belevingen,
wezen op een geest van verbondenheid,
maar waren tevens een aanloop
naar de grote maaltijd die nog moest komen.
Daarin is Hijzelf de Gastheer.
De eucharistieviering is een heel eigen invalsweg
waarlangs de Heer naar ons toe komt.
Zijn wij echt klaar
om Hem daar bewust te verwelkomen?
We zitten zo vaak oppervlakkig en uit routine in een eucharistieviering.
We verwachten Hem niet echt met ons hart.
Maar Hij is het die hier komt
om ons in zijn intimiteit op te nemen,
ons te voeden
en ons aan Hem gelijk te maken.
Bidden wij om Gods nabijheid.

Vergevingsmoment 1

-Heer, wij dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze gemeenschap. Het gebeurt wel eens dat we onvoldoende waakzaam zijn
en niet zien wat van ons wordt verwacht.
Heer, ontferm U  dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, dikwijls worden ons goede initiatieven aangereikt,
maar hebben we onvoldoende zin om ze van harte te steunen.
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij kunnen ons laten inspireren door elkaar
om in ons doen en laten samen iets van God zichtbaar te maken.
Maar we houden ons dikwijls op de vlakte,
liever dan ons aan de anderen op te trekken.
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige Heer genadig naar ons omzien,
ons vrijspreken van schuld
en ons nabij blijven op weg naar het eeuwig leven. Amen.
Lovendegem

Gebed om ontferming 2

Keren wij ons tot God en vragen wij Hem
dat Hij ons en allen wil zegenen met goedheid en mildheid.

-Heer, keer ons om als wij enkel met onszelf bezig zijn.
Maak ons tot waakzame mensen.
Kom ons tegemoet.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, open onze oren, ons hart, ons leven
als wij uw Woord maar moeilijk binnenlaten.
Kom ons tegemoet.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, maak van ons bouwers van uw nieuwe schepping,
bekommerd om medemensen,
dienstbaar aan uw Koninkrijk.
Kom ons tegemoet.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, laat ons uw waarheid ontdekken en beleven.
Dat wij door U bemind worden alle dagen van ons leven. Amen.

Vergevingsmoment 3

-God, wij kunnen u herkennen in elke mens die op onze weg komt,
vooral in zieke, arme of gekwetste mensen.
Vergeef ons als we voorbijgaan
aan de nood van medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, zo dikwijls wordt onze steun of onze medewerking gevraagd
voor initiatieven die meer levenskansen geven aan mensen.
Vergeef ons als we doof  blijven voor die oproepen
of ze niet van harte steunen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit
om het vuur van ons geloof brandend te houden
en te getuigen van uw liefde voor elke mens.
Vergeef ons als we te weinig tijd maken
om tot U te bidden en te luisteren naar uw Woord van leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
aan het begin van deze viering bidden wij U:
moge uw Woord ons uitzicht geven
op een nieuwe toekomst, op betere tijden.
Doordring ons ervan dat Gij onze redding zijt
als de moed ons ontbreekt en nood ons bedreigt.
Dan kunnen wij daaruit kracht putten,
herademen en herleven.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, Schepper en Behoeder van al wat leeft,
Gij wilt ons maken tot trouwe rentmeesters.
Gij wilt ons maken tot uw volk.
Vervul ons daarom met attente ijver
om onze verbondenheid met U,
met elkaar en met deze aarde te voltooien
zoals Gij ze bedoelt.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus
die met U en de H. Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 3

Moge wij U ontmoeten, God,
in een uitgestoken hand,
een bemoedigend woord,
in alles wat ons overkomt,
in alles wat wij verwachten,
in het licht en het donker van ons leven.
Moge wij U ook ontmoeten, God,
in een uitnodiging voor het feest
van tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 4

Wie zijn wij, God,
dat Gij een wereld in wording
toevertrouwt aan mensenhanden?
Wij danken U voor het vertrouwen
dat Gij in ons stelt
en wij bidden U:
leg uw liefde in ons neer
opdat wij om ons heen zien met uw ogen,
elkaar opbouwend tot een stad van vrede,
waarin wij uw volk zullen zijn,
en Gij alles in allen. Amen.
Jacques Verhees

Lezingen

– Wijsh. 18,6-9: Een wijs man blikt terug op de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. De herinnering daaraan stimuleert hem tot blijvend vertrouwen.
– Hebr. 11, 1-2. 8-19: Het geloof van Abraham en Sara wordt ons tot voorbeeld gesteld.
– Lc. 12, 32-48: Jezus vraagt ons: “Waar is uw schat?”
Wie het antwoord kent op die vraag,
weet meteen waaraan hij zijn hart heeft verpand.

Eerste lezing (Wijsh., 18, 6-9)

Uit het boek Wijsheid

6           Die nacht van de uittocht uit Egypte
was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt,
zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden,
vol vreugde zouden zijn.
7           Wat door uw volk verwacht werd was:
redding voor de rechtvaardigen en
ondergang voor de vijanden.
8           Want door datgene waarmee U de tegenstanders strafte,
hebt U roem verleend aan ons,
de door U geroepenen.
9           In het verborgene
brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer
en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet,
dat de heiligen gelijkelijk zouden delen
in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren;
vooraf zongen zij reeds
de lofzangen van hun vaderen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 11, 1-2, 8-19)

Uit de brief aan de Hebreeën

            Broeders en zusters,
1           Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen,
het bewijs van wat wij niet zien.
2           Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld.
8
           Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven
aan de roepstem van God
en ging hij op weg naar een land dat bestemd was
voor hem en zijn erfgenamen;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
9           Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob,
die dezelfde belofte erfden;
10         want hij zag uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
11         Door het geloof heeft ook Sara, die onvruchtbaar was,
de kracht ontvangen om ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze Hem die de belofte had gedaan, betrouwbaar achtte.
12         Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd,
een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
13         In geloof zijn zij allen gestorven,
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd.
14         Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
15         Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst,
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
16         maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
17         Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd,
Isaak ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te offeren,
en dat terwijl hij de beloften had ontvangen
18         en tegen hem gezegd was:
Zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht.
19         Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken;
daarom heeft hij zijn zoon ook teruggekregen,
bij wijze van voorafbeelding.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 32-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus zei tot zijn leerlingen:
32         Wees niet bang, kleine kudde,
want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken.
33         Verkoop je bezit en geef aalmoezen.
Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten.
34         Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
35         Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.
36         Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten
wanneer hij thuiskomt van de bruiloft,
om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.
37         Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst.
Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt
en rondgaat om hen te bedienen.
38         Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft,
ook al komt hij om middernacht of nog later.
39         Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou,
dan had hij de inbraak wel verhinderd.
40         Ook jullie moeten voorbereid zijn,
want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’
41
        `Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus.
42         De Heer antwoordde:
`Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn,
die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven?
43         Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
44         Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.
45         Maar als die knecht bij zichzelf zegt:
`Mijn heer komt nog lang niet”, en de slaven en slavinnen mishandelt,
en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten,
46         dan komt de heer van die knecht op een dag
waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent.
Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.
47         De knecht die weet wat zijn heer wil,
maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer,
zal zwaar worden gestraft.
48         Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient,
zal licht worden gestraft.
Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden;
als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat Hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens.

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst
bidden wij vol vertrouwen tot God die leven wekt
en ons doet opstaan om recht te doen.
Hem bieden wij, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven en onze gebedsintenties aan.

-Bidden wij voor allen die leiding geven aan landen,
volkeren en  geloofsgemeenschappen,
ter plaatse en wereldwijd.
Dat zij leren vertrouwen:
vertrouwen in het leven dat gegeven wordt,
vertrouwen in de kracht van mensen,
vertrouwen in onze hemelse Vader.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die ongewild hun bezittingen zijn kwijtgeraakt:
mensen op de vlucht,
mensen zonder huis of haard.
Dat zij zonder bescherming van een thuishaven
zich veilig mogen weten bij mensen en instanties
die voor hen instaan.
Dat ze mogen blijven geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
om een door God gegeven waakzaamheid
als we de richting verloren zijn,
als we bevangen geraken door bezit,
als we verstrikt geraken in de zorgen voor morgen.
Dat we ons mogen herinneren dat het Koninkrijk ons gegeven is,
dat we zouden blijven vertrouwen op onze hemelse Vader
en dat we waakzaam zouden blijven voor de komst van de Mensenzoon.
Laten wij bidden…

God, geef ons de durf en het uithoudingsvermogen
om met U op weg te gaan naar het onbekende.
Laat ons niet alleen
maar ga ons voor. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die bang zijn voor de stormen van het leven.
Dat ze niet zouden verdrinken in te grote zorgen
en zouden blijven geloven dat het goede overwint.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die, door tegenspoed,
hun godsvertrouwen zijn kwijtgeraakt.
Dat ze, door anderen geholpen,
weer op koers mogen geraken
en blijven geloven in een veilige haven.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die teleurgesteld zijn in de Kerk van vandaag.
Dat ze niet verbitterd uit de boot zouden stappen,
maar blijven geloven in het waaien van Gods Geest.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die, net als wij,
geloven en twijfelen.
Dat ze bijeen mogen blijven.
Bidden we voor onze zieken,
voor mensen zonder uitzicht,
voor allen die lijden aan wat anderen hun aandoen,
voor mensen onderweg.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

Laten wij biddend voor onze God staan,
want Hij luistert naar mensen
en laat niemand vergeefs tot Hem roepen.

-Voor hen die aan de mensen van deze tijd toekomst geven,
uitzicht en nieuwe hoop.
Voor hen die met wijsheid en tact de oorlogskansen verkleinen.
Voor hen die met geduld en overleg bouwen aan vrede en verzoening.
Voor hen die een uitweg zien
en kansen uitproberen waar alle wegen lijken dood te lopen.
Dat zij, soms midden een uitzichtloze woestijn,
blijven geloven en ons blijven voorgaan naar een nieuwe en betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Voor allen hier aanwezig.
Dat wij elkaar blijven bemoedigen.
Dat wie zwak of ziek of hulpbehoevend is
hier niet langs de weg wordt achtergelaten.
Dat wie het goed hebben altijd mogen openstaan
voor mensen zonder kansen en zonder hoop.
Dat wij voor mekaar hart en deur zouden geopend houden.
Laten wij bidden…


Voorbeden 4

Bidden wij tot God, die ons nabij is
met eindeloze trouw en barmhartigheid.

-God van hoop en toekomst
wij bidden U voor allen die de richting kwijt zijn,
die zoeken naar een goed woord.
Geef dat zij hun hart openstellen
voor uw nabijheid, voor uw wonen onder ons.
Laten wij bidden…

-God van hoop en toekomst
wij bidden U voor allen die de moed niet vinden
uw spoor van licht te volgen.
Schud hen wakker, maak hen attent.
Geef dat aan hun duisternis een einde komt.
Laten wij bidden…

-God van hoop en toekomst
wij bidden U voor allen die de tekenen van uw aanwezigheid
dankbaar aanvaarden en hun leven daarnaar inrichten.
Geef dat zij mogen blijven leven vanuit het vertrouwen
op uw toekomst die komen zal.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, Gij hebt willen wonen te midden van ons.
Meer nog, Gij wilt voor ons een gastheer zijn,
Gij verwacht ons aan uw tafel.
Zie naar onze bescheiden gaven,
tekenen van onze goede wil.
Kom over ons en beziel ons met uw Geest.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God, moge deze gaven, brood en wijn,
ons uitzicht bieden op de wereld die Jezus voor ogen had:
de wereld van de éne tafel,
de wereld waarin iedereen thuis is,
het land van belofte voor alle mensen zonder onderscheid.
Moge wij, etend van uw brood,
gevoed worden met nieuwe hoop en nieuw geloof in de wereld,
uw Rijk van liefde. Amen.

Gebed over de gaven 3

God,
Jezus nodigde zijn vrienden uit aan tafel.
Diezelfde uitnodiging krijgen ook wij van U.
De tafel is gedekt met brood en wijn.
Het brood en de wijn die we met elkaar zullen delen,
worden voor ons het voedsel dat ons kracht geeft
om elkaar te helpen om de weg te gaan
die Jezus ons voorging,
de weg van liefde en verstandhouding,
een weg naar geluk en vrede.
Op die manier verheerlijken we U,
God, Bron van alle leven,
vandaag en steeds opnieuw en tot in eeuwigheid. Amen.
naar 4-ingen

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God, maak van ons waakzame en attente mensen
die uitzien naar de komst van uw Rijk.
Daarvoor bidden wij samen
in het gebed dat wij van U geleerd hebben:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld
waar mensen echt leren delen met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens

Heer Jezus,
schenk ons uw gezindheid en uw vrede,
opdat wij, als trouwe beheerders,
zouden zorg dragen voor de wereld om ons heen.
Geef ons de kracht
om met toewijding te werken aan recht en gerechtigheid,
aan vrijheid en vrede voor alle mensen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

God van liefde, altijd willen we voor U klaarstaan
als uw waakzame dienaren.
In brood en wijn komt Gij nu hier onder ons.
Wij willen U ontvangen met heel ons hart, met heel onze ziel,
zodat Gij kunt thuiskomen bij uw volk.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Help mij
de lamp van mijn hart
brandend te houden, God,
om meteen te kunnen opendoen
als Jij bij mij aanklopt.
Laat mij Jou herkennen wanneer ik Je mag ontmoeten
in de ogen van een kind
of in het geloof van een arme.
Wil dan naar mij knipogen
en mij jouw liefde laten ervaren
zodat ik met heel mijn hart bij Jou kan zijn
altijd en overal.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 1

Heer, Gij zijt ons tegemoet gekomen,
Gij hebt tot ons gesproken
en Gij hebt ons aan uw tafel uitgenodigd.
Maak ons tot waakzame en dienstbare mensen,
die uitzien naar uw Rijk.
Uw trouw zal alles voltooien
tot op de dag van Jezus Christus
die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed 2

God van ver en van dichtbij,
de oproep van uw Zoon
zet mensen ertoe aan attent te zijn
en elke dag zijn terugkomst te verwachten.
Wij bidden U:
geef dat wij zijn aanwezigheid mogen ervaren
in het brandend houden van onze levenslamp.
Dit vragen we U door Jezus, onze Hoop op eeuwig leven. Amen.

Slotgebed 3

God van liefde, met grote dankbaarheid
hebben wij geluisterd naar uw Woord.
Wij bewaren het in ons hart
en vragen U ons te helpen
het uit te dragen in ons dagelijks leven.
Laat ons door inkeer en gebed
en door dienstbaarheid aan de naaste
altijd klaarstaan
om U in vriendschap te ontvangen,
en zo de weg te vinden naar uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 4

Heer, onze God,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon,
hier in ons midden.
Zijn kracht zal ons uittillen boven onszelf.
Geef ons de moed om, zoals Hij, niet alleen te leven voor onszelf,
maar ten dienste van allen die met ons op weg zijn
naar een nieuwe toekomst. Amen.

Zending en zegen 1

God laat ons delen in zijn belofte,
op voorwaarde dat we leven in zijn naam.
Laten we hier vandaan gaan
in het besef dat God een liefdevolle Vader is,
die ons steunt en verhoort als wij bidden.
Moge de liefdevolle God ons hierbij zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Hij die ons laat delen in zijn zorg voor mens en wereld,
zegene ons daartoe met geduld en goede moed.
Vervul ons, Heer, met de gezindheid die in Jezus was,
en beziel ons met zijn adem van liefde,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.