19e zondag door het jaar B 2021

08 08 2021

Begroeting

Wie op tocht gaat
voorziet zich van proviand voor onderweg,
of weet waar en hoe hij voedsel kan vinden.
De mens leeft echter niet van brood alleen.
In dit besef zijn wij hier samen.
Jezus nodigt ons vandaag uit
om Hem te aanvaarden als geestelijk voedsel.
Zo krijgen wij de kracht om in zijn spoor te leven,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Al ben je, zoals Elia, een groot profeet,
soms is de ontgoocheling zo groot,
dat je er het bijltje wilt bij neerleggen.
God begrijpt je dan wel en komt je tegemoet
om je te steunen, om je nieuwe krachten te laten opdoen.
Teruggrijpend naar dat verhaal van het Oude Testament,
zegt Jezus heel uitdrukkelijk tegen zijn volgelingen
dat Hij het Brood ten leven is,
Brood dat uiteindelijk leidt naar eeuwig leven.
Durven wij betrouwen op dat Woord, ook als het moeilijk is?

Openingswoord 2

Elia ziet het niet meer zitten,
hij wil enkel en alleen nog dood.
Maar als een geschenk uit de hemel krijgt Elia, via een engel,
brood dat hem sterkt,
hem uit de crisis haalt en hem het leven doet hervinden.
‘Zulk levengevend Brood, uit de hemel neergedaald,
ben Ik voor jullie’,
zegt Jezus ons vandaag.
naar Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

Wij hebben allen onze goede en kwade dagen;
laat ons bij de aanvang van deze viering
ons daarom bezinnen over onze houding tot de anderen
en willen wij elkaar vergeving vragen en schenken.

Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar,
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Omdat wij, uit zwakheid of onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben,
omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.

Heer, leer ons  elkaar  vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, Gij spijkert ons  niet vast op ons  verleden
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.

Heer, leer ons elkaar  vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar,
in de vrede van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Gij, God, die ons Levend Brood aanreikt,
die redding brengt aan wie in nood is,
die Leven is voor elk van ons,
open ons hart,
zodat het Woord dat wij horen
en de gaven die we delen
voor ons voedsel-ten-leven kunnen worden.
Wij weten dat wij U dit vragen mogen
dankzij Jezus, uw Gezant die onze redding is. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij hebt uw Zoon in deze wereld gezonden
als Levend Brood voor ons bestaan.
Wij vragen U:
vermeerder ons geloof en onze toewijding.
Help ons Jezus te erkennen
als Gids en Leidsman die met ons meegaat
en die ons voedt en sterkt op onze weg naar U. Amen.
Brasschaat

Lezingen

Vandaag weer twee verhalen over brood.
In de lezing krijgt de profeet Elia in de woestijn ‘brood voor onderweg’
als een geschenk van God.
In het evangelie horen we dat Jezus zelf
ons ‘Brood voor onderweg’ is geworden.

Eerste lezing (1 Kon. 19, 4-8)

Uit het eerste boek der Koningen

4
           Na een tocht van een dag in de woestijn
kwam Elia bij een bremstruik.
Hij ging eronder zitten.
Hij wilde sterven en zei:
`Het wordt mij teveel, Heer;
laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn voorvaders.’
5           Daarna ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in.
Maar opeens stootte een engel hem aan en zei tegen hem:
`Sta op en eet.’
6           Hij keek op
en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek,
op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water.
Hij at en dronk en viel weer in slaap.
7           Maar opnieuw, voor de tweede maal,
stootte de engel van de Heer hem aan en zei:
`Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.’
8           Toen stond hij op, at en dronk,
en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten,
tot hij de berg van God, de Horeb bereikte.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Ef., 4, 30 – 5, 2)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
30 Bedroef Gods heilige Geest niet:
u bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing.
31 Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek,
kortom: alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.
32 Wees goed en hartelijk voor elkaar.
Vergeef elkaar zoals ook God u vergeven heeft in Christus.
1           Wees dus navolgers van God,
als geliefde kinderen,
2           en leid een leven van liefde,
zoals ook Christus ons heeft liefgehad
en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
een lieflijke geur voor God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 6, 41-51)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

41         In die tijd morden de Joden omdat Hij gezegd had:
`Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.’
42         `Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef?’ zeiden ze.
`En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend?
Hoe kan Hij dan beweren:
`Ik ben uit de hemel neergedaald”?’
43         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Houd op met dat gemor!
44         Niemand kan naar Mij toe komen
tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft,
hem naar Mij toe haalt –
en Ik laat hem op de laatste dag opstaan.
45         Er staat geschreven bij de Profeten:
En allen zullen onderricht ontvangen van God.
Wie naar de Vader heeft geluisterd
en bij Hem in de leer is geweest,
komt naar Mij toe.
46         Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft:
alleen Hij die van God komt, heeft de Vader gezien.
47         Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, bezit eeuwig leven.
48         Ik ben het brood om van te leven.
49         Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten,
en toch zijn ze gestorven.
50         Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt:
wie daarvan eet zal niet sterven.
51         Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
voor het leven van de wereld.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor de mensen die, zoals de profeet Elia,
ontmoedigd zijn en er het bijltje willen bij neerleggen.
Laat ook hen voelen dat Gij hen begrijpt
en hen nabij wilt zijn om hen te bemoedigen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die, steeds weer opnieuw hun uiterste best doen
om goed te doen voor anderen,
maar via roddel en verdachtmakingen onderuit worden gehaald.
Dat zij mogen standhouden en uw hand op hun schouder mogen voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij, als christenen,
voor zoekenden een wegwijzer mogen zijn naar U,
als Brood om van te leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor deze geloofsgemeenschap.
Dat we elkaar brood ten leven mogen aanreiken.
Laten wij bidden…

God, laat ons niet twijfelen aan de waarheid van uw Woord,
ook in moeilijke periodes in ons leven. Amen.

Voorbeden 2

-God,
laat ons ervaren dat gelovig zijn ons kracht geeft
om het dagelijkse leven zinvol aan te kunnen.
Want vaak voelen we ons als in een woestijn
en zijn we niet in staat
goed met elkaar om te gaan.
Blijf ons nabij
zodat we opstaan en verder kunnen.
Laten wij bidden…

-God,
wij danken U voor alles wat ons gegeven is.
Wij hebben hier voedsel, een huis om in te wonen,
onderwijs en medische verzorging.
Laat ons niet opgesloten zitten in ons eigen wereldje,
maar laat ons verder kijken en de noden van anderen zien.
Dat wij ons ervan bewust mogen zijn
dat wij, elk op onze manier, daaraan kunnen verhelpen.
Laten wij bidden…

-God,
laat ons begrijpen dat regels als richtsnoer belangrijk
en onontbeerlijk zijn,
maar geef de kerkleiders het inzicht dat mensen
met hun eigen verantwoordelijkheid
vorm kunnen geven aan hun geloof.
Laten wij bidden…
naar Corry Schellekens

Voorbeden 3

-God,
Gij geeft mensen de ruimte om te verwerken wat hen overkomt.
Tijdens de tocht door de woestijn ging de profeet Elia door de knieën.
Ook in ons leven zijn er momenten waarop het ons tegenzit.
Leer ons dan, net als Elia, onze tegenslag onder ogen te zien
en met uw hulp erover heen te groeien.
Laten wij bidden…

-God,
Gij schudt mensen wakker
wanneer ze de moed hebben verloren.
Laat ook ons niet verloren gaan
en wees onze kracht en onze steun
wanneer onze weg lijkt dood te lopen.
Laat ons dan weer op krachten komen,
zodat we weer op weg kunnen gaan.
Laten we bidden…

-God,
op velerlei manieren komt Gij ons tegemoet.
Geef ons de ruimte om onze eigen weg te herkennen
en leer ons ook de weg van anderen te respecteren.
Laten wij bidden…

God,
Gij hebt uw Zoon, Jezus, gezonden als Brood uit de hemel,
als Belofte voor eeuwig leven.
Leer ons te leven naar die hoopvolle Belofte
en ze door te geven aan onze medemensen.
vrij naar Hans Peters

Gebed over de gaven 1

Algoede God,
deze gaven van brood en wijn verwijzen naar uw Mens-geworden Zoon Jezus.
Hij is uit de hemel neergedaald
als het Brood ten leven voor eeuwig.
Geef dat wij in ons dagelijkse leven
ook elkaar tot voedsel willen zijn.
Dit vragen we U door Jezus, ons Voorbeeld. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
Gij nodigt ons uit voor een maaltijd,
door U bereid.
Aanvaard deze gaven die wij U aanbieden
en zegen hen tot voedsel voor de eeuwigheid.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar bruggen gebouwd worden over de kloof tussen sociale klassen,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit.

Lam Gods

Communie

Als gegeven en gebroken Brood heeft de Heer zich aan ons toevertrouwd.
Ontvang dan dit Brood dat ons tot leven wil zijn.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Het klinkt arrogant:
brood uit de hemel te zijn.
Wie durft dit van zichzelf te zeggen?
Dat is niet aan mensenkinderen gegeven.
Geen wonder dat de Joden misnoegd
naar de uitspraak van Jezus luisterden.
Het lijkt godslasterlijk,
want brood uit de hemel is van Godswege.
Het was de redding van het volk
toen ze door de woestijn zwierven.
Het was een onvoorzien Godsgeschenk:
het betekende redding uit
een uitzichtloze situatie.

Zoals toen, zo wil Jezus Levensbrood zijn.
Hij is Toekomst en Kracht,
Hij is Leeftocht, Voedsel voor onderweg.
Hij doet mensen opstaan
om verder te kunnen in het leven.
Waar toekomst afgebroken lijkt,
daar biedt Hij nieuw uitzicht.
Waar dood onafwendbaar en definitief is,
daar geeft Hij – onverwacht – nieuw leven.
Hijzelf staat ervoor garant
dat het leven het wint van de dood.

Jezus, ons Levensbrood:
dat is geen zoethoudertje, geen opium.
Het is eerder een uitdaging
om zelf brood te worden voor wie honger hebben.
We mogen anderen leven en toekomst aanreiken.
Dat is onze eerste opdracht:
geven van onszelf,
opdat anderen kunnen leven.
Alleen zo worden we goddelijke mensen,
als we zorg dragen voor anderen,
voor de minsten het eerst en het meest.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Elia is ten einde raad,
op de vlucht voor zijn vijanden.
Heel fanatiek was hij opgekomen
voor het geloven in Jahweh.
Nu zat de dood hem op de hielen.
Uitgeput van het dolen door de woestijn
heeft hij nog maar één wens: sterven.
Leven in doodsangst:
het wordt hem allemaal te zwaar.
En dan is er ineens een engel,
een boodschapper van God.
Zijn taak is nog niet ten einde.
Hij moet de weg gaan van het volk:
veertig dagen en veertig nachten
door de dorre woestijn.
Net als toen is er van Godswege brood,
zodat hij de tocht kan voleindigen.
Er is brood voor hem,
voldoende voor zijn levensreis.

Zo is God:
Hij laat niemand vallen,
niemand gaat voorgoed ten onder.
Hij is voor mensen
even levensnoodzakelijk als brood.
En Jezus voegt er nog aan toe,
dat Hij het Brood is dat leven geeft.
Daarmee reikt Hij nieuw perspectief aan.
Wie van dat Brood eet,
leeft aan de dood voorbij,
nu in dit leven
en eens voorgoed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God van ver en van dichtbij,
uw mens-geworden Zoon
biedt zichzelf aan als levend Brood
uit de hemel neergedaald.
Wij bidden U:
geef dat wij, onmachtig als we zijn,
ons durven toevertrouwen aan zijn belofte van onsterfelijkheid.
Dat vragen we U door Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.
André Janssen

Slotgebed 2

Ik kan begrijpen dat je soms aan Mij twijfelt – zegt God –
en dat je grote vraagtekens plaatst bij het levensverhaal van Jezus.
Maar Ik hoop ook dat je op bepaalde momenten
in het diepste van jezelf ervaart
dat Ik een liefhebbende God ben
en dat Ik je gelukkig wil zien.
Want als je in Mij durft te geloven
en als je jezelf durft toe te vertrouwen aan mijn warmhartigheid,
zul je, net als Jezus,
voelen dat Ik je nooit alleen laat
en dat Ik je eeuwig leven wil geven,
over de grenzen van tijd en ruimte heen.
Geloof je dat? – vraagt God.
Erwin Roosen

Slotgebed en zegen

Heer God,
wij danken U voor de kansen die ons geboden worden
om als brood te zijn om van te leven.
De waarde van ons leven halen wij uit de echtheid
waarmee we voor elkaar bestaan.
Geef dat wij uw levende gemeenschap mogen zijn en blijven,
waarin Gij herkenbaar wordt in ons omgaan met elkaar.
En om vol te houden vragen wij uw zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.