18e zondag door het jaar C 2022

31 07 2022

Begroeting

Wij leggen ons leven in de handen van onze God
die ons liefheeft als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vakantie is een tijd
om wat afstand te nemen van onze dagelijkse beslommeringen.

Wat afstand nemen verruimt onze blik,
je kunt wat meer overzicht krijgen en de grote lijnen zien:
waarover maak ik me eigenlijk druk?
Is het leven dat ik leid, wel zo zinvol?
Waardoor, waarom laat ik mij opjagen?
Is dat echt de moeite waard?
Of wachten wij met het stellen van deze vragen
tot er plotseling iets fataals gebeurt?
Zou het niet verstandiger zijn
om nu reeds ernstig na te denken
over het hoe en het waarom van ons leven?

Vooraleer ons hierover te bezinnen
willen we ons hart tot rust brengen
en God om ontferming bidden.

Openingswoord 2

Hoe denken wij over aardse rijkdom?
Iets waarop we recht hebben, wat we voor onszelf bezitten?
Wie voeling heeft met het religieuze
beschouwt het bestaan met alles erop en eraan,
als een gemeenschappelijk geschenk.
Bezit is ons gegeven om het als gave voor anderen te bewaren,
om er iets mee te doen dat iedereen kan gelukkig maken.
Een loon kan je bijgevolg beschouwen als aanmoediging
om je in te zetten ten dienste van anderen.
Bezit kan je beschouwen als een weldaad die je dankbaar aanzet tot delen.
Niet wat we bezitten telt, maar wel wat we ermee doen,
hoe wij in het leven staan.
Een christelijke levenshouding van breken en delen…
opdat allen leven zouden hebben in overvloed.
Broechem

Gebed om ontferming 1

-Als wij weer eens onszelf dreigen voorbij te lopen,
roep ons dan terug…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we weer eens op de tippen van onze tenen leven,
zet ons dan met beide voeten op de grond…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we ons weer eens ergeren aan de dingen en aan elkaar,
breng ons dan weer tot rust…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wees een vaste waarde in ons leven,
Degene op wie wij mogen bouwen.
Dan worden wij mensen met een warm hart,
mensen die, in leven en werken,
voor anderen hartverwarmend zijn. Amen.

Gebed om ontferming 2

Om in deze viering
met hart en ziel erbij te kunnen zijn,
beginnen we met God om vergeving te bidden.

-Heer, menselijk geluk is zo broos en zo vluchtig.
Weest Gij de vaste grond onder onze wankele voeten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beveiligen ons tegen allerlei onzekerheden en angsten.
Houdt Gij ons veilig geborgen in uw eeuwig-trouwe liefde.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wie zijn wij toch dat Gij naar ons omziet?
Blijf uw reddende hand boven ons leven houden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wees niet bang, zegt God,
zelfs al zou een moeder haar kind vergeten,
Ik vergeet jullie nooit.
Ik voer jullie naar ‘volop leven’.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God,
elke dag opnieuw
schenkt Gij ons de kans waardevol te leven.
Werkend en zorgend
zoeken we vrede en geluk op onze weg.
Wij bidden U:
laat de kwaliteit van leven die Jezus ons voorleefde
ook in ons zichtbaar worden.
Geef dat wij Hem volgen
op de weg die Hij ons is voorgegaan.
Dit vragen wij U
voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar 4-ingen

Openingsgebed 2

God, Gij die voor ons een Vader zijt,
rijkdom en armoede scheiden mensen van elkaar.
Beide doen zorgen en noden ontstaan
die schade toebrengen aan het geluk van mensen.
Help ons te beseffen dat heel de schepping uw eigendom is
en dat wij haar mogen beheren tot heil van ieder die de aarde bewoont.
Leer ons wat echte liefde en gerechtigheid is,
opdat wij goede beheerders mogen zijn in uw Koninkrijk
door Jezus, ons Voorbeeld, onze Heer. Amen.
Broechem


Lezingen

De eerste lezing en het evangelie nodigen ons uit tot bezinning
over onze omgang met bezit.
Klamp je er niet aan vast,
je kunt uiteindelijk toch niets meenemen,
zeggen zowel Prediker als Jezus.

In de tweede lezing roept Paulus zijn lezers op
tot waarachtig christelijk leven.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Pred., 1, 2; 2, 21-23)

Uit het boek Prediker

2           IJl en ijdel, zegt Prediker,
ijl en ijdel, alles is ijdel.
21         Want als iemand door zijn kennis en wijsheid
moeizaam iets gepresteerd heeft,
moet hij het toch overlaten aan een ander,
die er niets voor gedaan heeft.
Ook dat is ijdel, onzinnig.
22         Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken,
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon?
23         Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende.
Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust.
Ook dat is ijdel.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 1-5, 9-11)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
1           Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2           Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3           U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4           Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
5           Maak de aardse praktijken dood:
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
9           En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
10         bekleed u met de nieuwe mens,
die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
naar het beeld van zijn schepper.
11 Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

13         Iemand uit de menigte zei eens tegen Jezus:
`Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’
14         Hij zei tegen hem:
`Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?’
15         Hij zei tegen hen:
`Pas op voor iedere vorm van hebzucht!
Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.’
16         Hij vertelde hun een gelijkenis:
`Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.
17         Hij dacht bij zichzelf: `Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.”
18         `Dit ga ik doen,” dacht hij,
`ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen;
dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan,
19         en tegen mezelf zeggen:
Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit.
Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.”
20         Maar God zei tegen hem:
`Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?”
21         Zo vergaat het iemand
die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het leven,

die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn,
en met uw gaven aan de Heer op te dragen.

-Er gaapt nog steeds een enorme kloof tussen rijk en arm,
tussen gebrek en overvloed.
Bidden wij om meer toenadering en wederzijdse openheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die oververzadigd zijn
en niets of niemand meer verwachten.
Dat één of andere gebeurtenis of ontmoeting
hen zodanig raakt,
dat ze het belangrijkste in hun leven weer kunnen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor kinderen en opgroeiende jeugd.
Dat de zomerkampen hen helpen om vriendschappen te ontdekken
en die naar waarde leren te schatten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die zich omwille van ziekte geïsoleerd voelen.
Dat ze zich omringd mogen weten
door mensen met wie zij in alle vrijheid het leven kunnen delen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen met wie wij verbonden leven
over alle grenzen van tijd en ruimte heen.
Dat ze in Gods liefde en in onze herinnering mogen geborgen zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die geen tijd hebben,
die altijd gehaast zijn.
Dat zij zich niet langer laten leven,
maar innerlijke rust mogen vinden
om elke dag menswaardig te leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die door het jachtig bestaan van anderen
tekortkomen aan zorg, aandacht en begrip.
Dat hun nood gehoord mag worden
en zij fijngevoelige mensen mogen vinden met tijd en luisterbereidheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die gekwetst en getekend zijn door het leven.
Dat wij hen zouden zien
en hen met liefde omringen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Gedenk Heer, de mensen
die zich laten opslorpen door rijkdom en allerlei aardse bekommernissen.
Zij dreigen blind te worden voor wat echt belangrijk is:
het geluk van alle mensen,
leven voor iedereen,
gerechtigheid daar waar de voorwaarden voor een menswaardig bestaan
zelfs niet voorhanden zijn.
Daarvoor willen wij U bidden…

-Gedenk Heer, de zwakken onder ons:
de armen, de behoeftigen die zich niet kunnen handhaven in deze maatschappij,
mensen aan lager wal geraakt,
iedere dag op zoek naar een vleugje aandacht,
naar een schijn van geluk,
naar de minimumvereisten voor een goed leven.
Geef uitzicht hun in hun bestaan.
Daarvoor willen wij U bidden…

-Gedenk ook ons, Heer.
Help ons om te gaan met deze wereld.
Leer ons de echte waarden in het leven.
Leer ons om de goederen van deze aarde
niet voor ons eigen profijt aan te wenden,
maar om ze te beschouwen als uw schepping
die rechtvaardig moet worden gedeeld met iedereen
opdat allen menswaardig zouden kunnen leven.
Daarvoor willen wij U bidden…
naar Broechem


Gebed over de gaven 1

God van leven,
met brood en wijn in onze handen
beseffen wij meer dan ooit
dat alles een gave is van U.
Hier bijeen, brekend en delend, bidden wij:
leer ons alles wat ons gegeven is naar waarde te schatten,
zodat wij ervan kunnen genieten in echte vrijheid.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
Gij verzadigt wie honger heeft.
Gij stilt onze dorst met de wijn die uw Zoon in overvloed schenkt.
Laat deze gaven een teken zijn
dat wij van onze rijkdom willen delen,
opdat alle mensen zouden weten
dat Gij oog en aandacht hebt voor elke nood.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon, ons Voorbeeld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel brood te delen
en de beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook de onze is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons,
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid, zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons tot gerechtigheid komen
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Wie mensen blij wil maken,
moet zelf vreugde in zich dragen.
Wie de wereld wil verwarmen,
moet het heilig vuur in zich voelen branden.
Wie vrede wil brengen,
moet eerst vrede gevonden hebben in eigen hart.
God wil ons helpen om die vrede te vinden
en aan anderen door te geven en voor te leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die Godsvrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Zonder voorbehoud heeft de Heer gedeeld wat Hij bezat:
zijn liefde voor ons, zijn leven.
Aks wij zijn Brood delen en zijn Beker drinken,
mogen wij Hem daarin ontmoeten.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Dwaze mens
die denkt dat hij alles
in eigen hand kan hebben
en kan blijven houden.

Dwaze mens
die schuren bouwt
om zijn eigen waarheid in op te bergen,
te ommuren,
denkend dat de waarheid zal blijven,
onveranderlijk en eeuwig.

Dwaze mens,
vannacht nog zal je alles moeten opgeven:
je grote schuren, je machtige oogst,
al je waarheden.

Bezinning 2
Vakantiegedachte
Het kan gebeuren
dat je dé wandeling van je vakantie maakt:
de natuur op haar mooist,
het weer op zijn best
en dichtbij jou de mens die jou het allerliefste is.
Maar er is ook iets in jou zelf aan de gang.
Het begint met vragen:
wat loop ik in het leven toch allemaal te vergaren,
waarom probeer ik toch zo krampachtig carrière te maken
en de top te bereiken?
En dan kan er een besluit vallen:
ik ga mijn leven anders invullen.
Het gaat mij niet meer om hebben,
maar om zijn.
Ik leef niet meer om te werken,
maar ik werk om te leven.
Als het zover is, sta dan even stil
en zeg tegen jouw allerliefste:
‘Ik heb de oude mens
met zijn gedragingen afgelegd
en me bekleed met de nieuwe mens’.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
niet om voorspoed en welvaart bidden wij U,
maar om uw nabijheid in goede en kwade dagen.
Niet om eer en aanzien bidden wij U,
maar om uw zegen die ons tot zegen maakt.
Niet om bescherming tegen mislukking bidden wij U,
maar om kracht en moed om telkens opnieuw te beginnen.
Niet om een ongestoord bestaan bidden wij U,
maar om een leven waarin liefde en dank de boventoon voeren.
W. van der Zee

Slotgebed 2

De aarde is niet van iedereen,
zij is van niemand anders dan van U, God.
Wij mogen er wonen
en haar vruchten oogsten om ze te delen
met al wie er nood aan heeft.
Vervul ons met verwondering en dankbaarheid:
Gij hebt ons de wereld gegeven,
alles wat we hebben is een gave van U.
Alles wat we zijn en kunnen
is ons geschonken.
Ook het goede dat we zelf tot stand brengen
is ons door U gegeven.
Dank U, Heer God. Amen.
Uit: ‘In onze eigen taal’ – Frans Crompout

Slotgebed 3

Heer, onze God,
in deze tijd van grote rijkdommen
kennen nog steeds zoveel mensen armoede, ook bij ons.
Help ons om als christenen gevoelig te zijn
voor uw bezorgdheid om mensen,
opdat ieder tot z’n recht zou komen
in een wereld van vrede en gerechtigheid.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam,
Hij die ons leerde om te delen
vandaag, morgen en alle dagen. Amen.
naar Broechem

Zending en zegen

We mochten vandaag weer even verwijlen bij de Bron van het leven.
Jezus herinnerde ons eraan
dat vertrouwen op rijkdom geen zin heeft.
Moge deze viering ons oproepen
om ons leven te breken en te delen met onze medemensen,
want een mens leeft toch niet van brood alleen.
Daartoe  moge onze liefdevolle God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.