18e zondag door het jaar C 2016

31 07 2016

Begroeting

Wij leggen ons leven in de handen van onze God
die ons liefheeft als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Mensen zijn altijd op zoek naar geluk en dat is goed,
want wij zijn geschapen om gelukkig te zijn.
Maar de ervaring leert
dat we ook wel eens in de verkeerde richting zoeken.
Vandaag zegt Jezus ons
dat we het geluk niet moeten zoeken waar het niet te vinden is.
De lezingen waarschuwen ons voor hebzucht,
voor afgoderij van geld en rijkdom.
‘Geen enkel bezit kan je leven veilig stellen’, horen we straks.
Alles is van voorbijgaande aard,
en al ons wroeten garandeert daarom nog geen geluk.
Nu en dan is het nodig ons eens te bezinnen
over de echte waarden in het leven.
Echt rijk en gelukkig is hij die wil delen wat hij bezit.
geïnspireerd door Kees Pannekoek

Openingswoord 2

Wij vieren de achttiende zondag door het jaar onder het motto:
‘Vergeefs vergaard!’.
Wie zijn leven met geld en goed tracht veilig te stellen,
die zal het verliezen.
Wie zijn leven beleeft als een geschenk,
die wint.
Kerk in Herent

Vergevingsmoment 1

Bezit kan onze behoeften bevredigen.
Maar vaak zet bezit ons aan tot nieuwe behoeften
en willen wij steeds meer en meer voor onszelf alleen.
Omdat wij dan voeling verliezen met Gods Rijk staan wij hierbij even stil.

-Rijkdom brengt niet altijd soelaas voor een vragend hart.
We geraken gemakkelijk bezeten door bezit
en verliezen zo het echte delen uit het oog.
Geluk wordt dan een zaak van geluk hebben
en niet van gelukkig zijn.
Om onze kortzichtigheid,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Armoede is pijnlijk.
Gebrek aan solidariteit doet velen sterven door honger, ziekte en uitputting. Armoede maakt verbitterd,
maakt mensen afhankelijk, wanhopig,
het kwetst hun gevoel van eigenwaarde…
Om onze soms lauwe solidariteit,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Christelijke gemeenschappen vergeten soms
dat God een verbond sloot met alle mensen.
Ze bewandelen soms te weinig de weg van de naastenliefde,
van de gerechtigheid.
Omdat wij vaak geen arbeiders zijn van uw Rijk, Heer,
maar verblind zijn door tijdelijke zaken en bezit,
vragen wij,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
 Broechem

Vergevingsmoment 2

Heer, wij willen het stil maken omdat wij ons ervan bewust zijn,
dat wij mensen zijn met tekortkomingen,
mensen die niet altijd delen met anderen.
Daarom bidden wij om vergeving.

-Leven bezit je niet
en toch proberen we halsstarrig zoveel mogelijk in onze handen te houden,
terwijl wij evangelisch uitgenodigd worden om te leven met open handen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Leven bezit je niet
door je met veel pracht en praal op te stellen,
maar door de eenvoud die je uitstraalt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Leven bezit je niet
door steeds de eerste en de beste plaats op te eisen,
maar door bescheiden aanwezig te zijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, maak ons vrij van al het materialistische waar wij nog aan vasthouden.
Leer ons te zien waar het in het leven echt op aankomt.
Dat vragen U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Liturgische vieringen

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn Woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij voorziet in wat wij nodig hebben.
Gij kent ons bij naam en draagt zorg voor ons.
Doe ons leven vanuit het gelovig vertrouwen
dat Gij het goed meent met elk van uw mensenkinderen.
Haal ons weg uit die drang naar berekening en zelfbehoud.
Leer ons bidden om uw Rijk,
om de kostbare parel van het Evangelie,
een rijkdom die nooit vergaat. Amen.

Openingsgebed 2

God van leven,
Gij roept ons weg uit alles, wat ons innerlijk onvrij maakt.
Zo zijt Gij uit op ons ware geluk.
Wij bidden U:
bevrijd ons hier door uw Woord,
leer ons de richting te gaan
die Gij ons wijst in Jezus Messias,
de Weg, de Waarheid en het Leven
voor nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

De eerste lezing en het evangelie nodigen ons uit tot bezinning
over onze omgang met bezit.
Klamp je er niet aan vast,
je kunt uiteindelijk toch niets meenemen,
zeggen zowel Prediker als Jezus.

In de tweede lezing roept Paulus zijn lezers op
tot waarachtig christelijk leven.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Pred., 1, 2; 2, 21-23)

Uit het boek Prediker

2         IJl en ijdel, zegt Prediker,
ijl en ijdel, alles is ijdel.
21        Want als iemand door zijn kennis en wijsheid
moeizaam iets gepresteerd heeft,
moet hij het toch overlaten aan een ander,
die er niets voor gedaan heeft.
Ook dat is ijdel, onzinnig.
22        Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken,
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon?
23        Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende.
Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust.
Ook dat is ijdel.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 1-5, 9-11)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

          Broeders en zusters,
1         Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2         Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3         U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4         Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
5         Maak de aardse praktijken dood:
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
9         En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
10        bekleed u met de nieuwe mens,
die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
naar het beeld van zijn schepper.
11 Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

13        Iemand uit de menigte zei eens tegen Jezus:
`Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’
14        Hij zei tegen hem:
`Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?’
15        Hij zei tegen hen:
`Pas op voor iedere vorm van hebzucht!
Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.’
16        Hij vertelde hun een gelijkenis:
`Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.
17        Hij dacht bij zichzelf: `Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.”
18        `Dit ga ik doen,” dacht hij,
`ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen;
dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan,
19        en tegen mezelf zeggen:
Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit.
Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.”
20        Maar God zei tegen hem:
`Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?”
21        Zo vergaat het iemand
die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om, samen, ons geloof uit te spreken
in God en in onze verbondenheid met álle mensen.

Ik geloof in God die liefde is
en die de wereld aan álle mensen geschonken heeft.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is
in alle mensen op zoek naar de waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.

Ik geloof in de belofte van God,
die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede
zou uitbouwen voor alle mensen.

Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
noch in de macht van wapens of die van verdrukking.
Ik geloof in de mensenrechten,
in solidariteit tussen alle volkeren,
in de macht van de geweldloosheid.

Ik geloof dat alle mannen en vrouwen gelijk zijn,
en dat God in de wereld een orde wil
die berust op rechtvaardigheid en liefde.

Ik geloof niet dat de dood het einde is van alles,
dat God een verminkte wereld heeft gewild.

Maar ik durf te geloven
in de kracht waarmee God de wereld omvormt en vernieuwt,
en zo zijn belofte volbrengt
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar rechtvaardigheid en vrede bloeien.
                                                              naar: Wereldbrief, december 1990.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn en met uw gaven
aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor hen die de gevangenen zijn van hun bezit,
voortgedreven door de hang naar steeds meer.
Dat zij de betrekkelijkheid van geld en goed leren inzien
en waarden mogen ontdekken die blijvend zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die, door het evangelie geraakt,
het goede nieuws handen en voeten geven in liefde en solidariteit.
Dat zij zich bij hun inzet geïnspireerd mogen blijven voelen
door Jezus’ voorbeeld, ook als ze tegenslag ondervinden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap
die wil leven naar de Geest van Jezus.
Dat wij elkaar mogen blijven stimuleren
in het verkondigen en het beleven van de Blijde Boodschap.
Laten wij bidden…

God en Vader, door U gezonden
laat Jezus ons zien wat kwaliteit van leven is.
Geef dat wij Hem kunnen volgen op de weg die Hij ons is voorgegaan.
Moge Hij ons helpen om bij U thuis te komen. Amen.

Voorbeden 2

Bidden wij voor alle mensen die zich vastklampen aan geld, macht en eer.
Dat ze mensen ontmoeten
die hen opnieuw laten ervaren en ontdekken,
dat echte rijkdom te maken heeft
met medemensen graag zien
en door God graag gezien worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor kinderen en jongeren die op kamp gaan.
Dat de zomerkampen hen de waarde van vriendschap helpen ontdekken
en naar waarde leren schatten.
Bidden wij ook voor allen die zich deze vakantie als vrijwilliger inzetten
voor zieken en mensen in woon- en zorgcentra.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de zorgsector.
Dat niet de winst en het sterke financieel beheer,
maar de goede zorg en de aandacht voor zieke en zwakkere mensen
hen zou leiden in hun beslissingen.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Heer, Gij weet hoe wij onze toekomst voortdurend willen veilig stellen,
bang om morgen niet rond te komen.
Leer ons bidden om het brood van iedere dag,
zodat we meer uit uw hand leren leven.
Maak ons vertrouwen groter en sterker dan onze soms sluwe berekeningen.
Wij vragen het U, door Jezus, uw Zoon en onze Metgezel. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
met deze symbolen van brood en wijn,
gedenken wij hoe Jezus mens werd
om, gedeeld, Zichzelf weg te schenken aan ons.
Geef dat wij ons laten leiden door zijn voorbeeld
en zo leren vinden wat echte en blijvende waarde heeft.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon, Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel brood te delen
en de beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook de onze is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons,
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid, zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons tot gerechtigheid komen
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Met open ogen in het leven staan …
Het geeft ons zicht op wat rondom ons gebeurt,
het geeft ons inzicht in de diepere grond van ons bestaan.
Het geeft ons uitzicht op “de weg die moet worden gegaan”.
“Vrede met onszelf“ – met wie we zijn, onze talenten en onze gebreken –
opent de weg naar vrede met elkaar, dichtbij en veraf.
Een vrede die niet mag toedekken,
maar ons  omroept om “op-weg-te-gaan”.
Op weg naar een klaar-heldere, eerlijke wereld,
waar ieder tot zijn recht komt
en elk zijn plaats krijgt in ons midden.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
En geven wij die Godsvrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Zonder voorbehoud heeft de Heer gedeeld wat Hij bezat:
zijn liefde voor ons, zijn leven.
Aks wij zijn Brood delen en zijn Beker drinken,
mogen wij Hem daarin ontmoeten.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Het leven kan soms zwaar overkomen.
We moeten hard werken.
We hebben zorgen over de kinderen.
Om goed rond te kunnen komen
moeten we op onze tellen passen.
Ook zien we de broosheid van ons leven.
Ziekte en dood, beperktheid en onmacht:
we kunnen ze niet ontlopen.
Onze beste bedoelingen hebben niet altijd het effect
dat we graag zouden willen.
Toch mag dat alles ons niet verleiden
tot een pessimistische levensvisie.
We hoeven niet uit het oog te verliezen,
dat er ook veel te genieten valt.
Natuur en mensen,
vriendschap en liefde,
geluk en vrede:
ze zijn ons gegeven om te genieten.
Als ons leven alleen maar
sloven en slaven wordt,
dan doen we onszelf tekort.
We kunnen niet alles op zijn beloop laten.
Maar we mogen onze ogen ook niet sluiten
voor het mooie en het goede op onze levensweg.
Ons werken is slechts goed,
als het in dienst staat van echt leven:
van delen en geven,
van verwonderen en ontvangen,
van samen gelukkig zijn.
Genieten moeten we niet uitstellen tot morgen.
Het mag vandaag al beginnen.
Echt…het mag!
Dat staat ook in de bijbel!
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
het spoor van God voor ons al uitgetekend
van toen we nog met kinderogen naar de wereld keken.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
dat onze God geen god is van verre en in den hoge,
maar dat Hij in het hart van d’allerminste mensen
gezocht en ook gevonden wordt.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
omdat God als een metgezel met ons
de wegen gaat van alle leven,
met de schouders van een vriend,
en een hart dat alle ruimte laat.

Wij weten niet hoe arm wij zijn
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur,
en niet willen bekennen
dat wij zonder Hem
de armste mensen van de wereld zijn.
naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

God, Bron van Leven,
wij danken U voor de vruchten van ons werk,
voor  alles wat het leven aangenaam maakt en ons tot vreugde stemt.
Wij bidden U:
geef dat het nooit bezit van ons neemt.
Dat wij steeds de kracht vinden om, wat ons gelukkig maakt, met anderen te delen.
Dan zullen wij rijk zijn bij U. Amen.

Slotgebed 2

God, Gij weet het:
de wereld spoort ons aan
om ons te verrijken met wat voorbijgaat,
om in voorraadschuren op te slaan wat vergankelijk is.
Blijf daarom spreken tot ons hart
opdat wij, behoed voor de dwaasheid van de mammon,
toeleven naar U die antwoord op onze diepste vragen zijt,
ons aller uiteindelijke vrede. Amen.
Jacques Verhees

Zending en zegen

Geniet van het leven,
maar vergaar niet, pot niet op.
Leef zo dat, van dag tot dag,
heel jouw leven in dienst staat van Hem
die ons daartoe zegent
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Delle

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.