18e zondag door het jaar C 2013

04/08/2013)

Begroeting

Welkom op ons wekelijks rendez-vous met elkaar en met de Heer.
We mogen hier samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Hoe denken wij over aardse rijkdom?
Iets waarop we recht hebben, wat we voor onszelf bezitten?
Wie voeling heeft met het religieuze
beschouwt het bestaan met alles erop en eraan,
als een gemeenschappelijk geschenk.
Bezit is ons gegeven om het als gave voor anderen te bewaren,
om er iets mee te doen dat iedereen kan gelukkig maken.
Een loon kan je bijgevolg beschouwen als aanmoediging
om je in te zetten ten dienste van anderen.
Bezit kan je beschouwen als een weldaad die je dankbaar aanzet tot delen.
Niet wat we bezitten telt, maar wel wat we ermee doen,
hoe wij in het leven staan.
Een christelijke levenshouding van breken en delen…
opdat allen leven zouden hebben in overvloed.
Broechem

Openingswoord 2

Mensen zijn altijd op zoek naar geluk en dat is goed,
want wij zijn geschapen om gelukkig te zijn.
Maar de ervaring leert
dat we ook wel eens in de verkeerde richting zoeken.
Vandaag zegt Jezus ons
dat we het geluk niet moeten zoeken waar het niet te vinden is.
De lezingen waarschuwen ons voor hebzucht,
voor afgoderij van geld en rijkdom.
‘Geen enkel bezit kan je leven veilig stellen’, horen we straks.
Alles is van voorbijgaande aard,
en al ons wroeten garandeert daarom nog geen geluk.
Nu en dan is het nodig ons eens te bezinnen
over de echte waarden in het leven.
Echt rijk en gelukkig is hij die wil delen wat hij bezit.
geïnspireerd door Kees Pannekoek

Openingswoord 3

De lezingen van vandaag nodigen ons uit
om ons te bezinnen over ons omgaan met rijkdom.
Klamp je niet vast aan aardse weelde, zeggen zij
en gedenk dat Jezus Christus ons leven is.
Christus leeft in ons
en door zijn kracht en zijn Geest maakt Hij ons bekwaam om
Hem te volgen en zo bij God rijk te worden.
Schiplaken

Vergevingsmoment 1

-Heer, wij vragen U om vergeving en ontferming
omdat wij mensen hun waardigheid durven ontnemen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij vragen U om vergeving en ontferming
omdat wij vaak hard oordelen en onverdraagzaam zijn.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij vragen U om vergeving en ontferming
omdat wij anderen miskennen of over hen heen lopen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
uit alles wat ons innerlijk onvrij maakt roept Gij ons weg.
Zo zijt Gij uit op ons ware geluk
en bevrijdt Gij ons door uw verlossend Woord. Amen.
Schiplaken

Vergevingsmoment 2

-God, Gij nodigt ons uit om te delen
van ons bezit, onze tijd en onze talenten
en zo bij te dragen
tot meer geluk en levenskansen voor anderen.
Voor al die keren dat wij enkel aan onszelf dachten
en egoïstisch waren vragen we,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij leert ons dat we niet moeten presteren
om na de dood thuis te komen bij uw Vader,
maar dat we dankbaar mogen ontvangen wat God ons
via onze medemensen aanbiedt.
Voor al die keren dat we te weinig openstaan
voor wat we van U en onze naasten zomaar krijgen,
vragen we,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij kijkt niet naar de materiële rijkdom
of de titels van mensen,
maar naar de warmte van ons hart,
waarmee we kunnen beminnen en bemind worden.
Voor al de keren dat we enkel de buitenkant van mensen zien
en niet hun hartelijkheid en zorg voor anderen,
vragen we,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
leer ons inzien dat uw weg van breken en delen
de echte weg is naar geluk en uw komende Rijk. Amen.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God,
elke dag opnieuw
schenkt Gij ons de kans waardevol te leven.
Werkend en zorgend
zoeken we vrede en geluk op onze weg.
Wij bidden U:
laat de kwaliteit van leven die Jezus ons voorleefde
ook in ons zichtbaar worden.
Geef dat wij Hem volgen
op de weg die Hij ons is voorgegaan.
Dit vragen wij U
voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar 4-ingen

Openingsgebed 2

God, Gij die voor ons een Vader zijt,
rijkdom en armoede scheiden mensen van elkaar.
Beide doen zorgen en noden ontstaan
die schade toebrengen aan het geluk van mensen.
Help ons te beseffen dat heel de schepping uw eigendom is
en dat wij haar mogen beheren tot heil van ieder die de aarde bewoont.
Leer ons wat echte liefde en gerechtigheid is,
opdat wij goede beheerders mogen zijn in uw Koninkrijk
door Jezus, ons Voorbeeld, onze Heer. Amen.
Broechem


Openingsgebed 3

Algoede God,
Gij zijt de Toekomst
en Gij voorziet in wat wij nodig hebben.
Gij kent ons bij onze naam
en Gij zorgt voor ons.
Wij vragen U
om wijsheid die meer is dan goud,
om de schat die niet vergaat,
om de kostbare parel van het evangelie:
het Koninkrijk van uw Zoon Jezus, onze Heer. Amen.

Lezingen

Vroeger hielden mensen zich niet bezig met carrière,
maar de mentaliteit is veranderd:
succes en geld
daar draait het grotendeels om, vandaag.
De lezingen die we dadelijk horen,
duwen ons wel bruusk met de neus op de feiten:
‘Waarvoor sloof je je uit?’ horen wij in het boek Prediker
en in het evangelie vraagt God:
‘Wat kan je doen met al die opgespaarde rijkdom?
Als je sterft baat die je niets’

Eerste lezing (Pred., 1, 2; 2, 21-23)

Uit het boek Prediker

2           IJl en ijdel, zegt Prediker,
ijl en ijdel, alles is ijdel.
21         Want als iemand door zijn kennis en wijsheid
moeizaam iets gepresteerd heeft,
moet hij het toch overlaten aan een ander,
die er niets voor gedaan heeft.
Ook dat is ijdel, onzinnig.
22         Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken,
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon?
23         Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende.
Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust.
Ook dat is ijdel.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 1-5, 9-11)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
1           Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2           Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3           U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4           Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
5           Maak de aardse praktijken dood:
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
9           En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
10         bekleed u met de nieuwe mens,
die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
naar het beeld van zijn schepper.
11 Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

13         Iemand uit de menigte zei eens tegen Jezus:
`Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’
14         Hij zei tegen hem:
`Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?’
15         Hij zei tegen hen:
`Pas op voor iedere vorm van hebzucht!
Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.’
16         Hij vertelde hun een gelijkenis:
`Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.
17         Hij dacht bij zichzelf: `Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.”
18         `Dit ga ik doen,” dacht hij,
`ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen;
dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan,
19         en tegen mezelf zeggen:
Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit.
Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.”
20         Maar God zei tegen hem:
`Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?”
21         Zo vergaat het iemand
die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in onze God van Leven en van Liefde.

Ik geloof in de God van het leven,

die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn,
en met uw gaven aan de Heer op te dragen.

-Gedenk Heer, de mensen
die zich laten opslorpen door rijkdom en allerlei aardse bekommernissen.
Zij dreigen blind te worden voor wat echt belangrijk is:
het geluk van alle mensen,
leven voor iedereen,
gerechtigheid daar waar de voorwaarden voor een menswaardig bestaan
zelfs niet voorhanden zijn.
Daarvoor willen wij U bidden…

-Gedenk Heer, de zwakken onder ons:
de armen, de behoeftigen die zich niet kunnen handhaven in deze maatschappij,
mensen aan lager wal geraakt,
iedere dag op zoek naar een vleugje aandacht,
naar een schijn van geluk,
naar de minimumvereisten voor een goed leven.
Geef uitzicht in hun bestaan.
Daarvoor willen wij U bidden…

-Gedenk ook ons, Heer.
Help ons om te gaan met deze wereld.
Leer ons de echte waarden in het leven.
Leer ons om de goederen van deze aarde
niet voor ons eigen profijt aan te wenden,
maar om ze te beschouwen als uw schepping
die rechtvaardig moet worden gedeeld met iedereen
opdat allen menswaardig zouden kunnen leven.
Daarvoor willen wij U bidden…
naar Broechem


Voorbeden 2

Met onze vreugde en zorgen mogen wij bidden tot God
die ons onvergankelijke rijkdom aanbiedt.

-Voor allen die de aarde bewerken opdat ze vruchten voortbrengt.
Dat hun arbeid wordt gewaardeerd en ondersteund.
Dat er werk wordt gemaakt
van een eerlijke verdeling van alle goederen.
Laten wij bidden…

-Voor de christelijke Kerken.
Dat ze nooit buigen voor overdreven rijkdom
en altijd de kant kiezen van de armen en de zwakken.
Laten wij bidden…

-Voor de kinderen en opgroeiende jeugd.
Dat de zomerkampen en speelpleinen
hen de waarden van vriendschap en dienstbaarheid helpen ontdekken
en naar waarde schatten.
Laten wij bidden…

God,
Gij wilt het welzijn van alle mensen.
Help ons rijk te worden in uw ogen.
We vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Voorbeden 3

-God wij bidden U voor de rijken.
Dat zij niet verstrikt raken in de hang naar bezit
en de angst voor het verlies ervan.
Dat zij geluk mogen vinden in breken en delen.
Dat zij vrije mensen mogen worden
door medemensen te bevrijden.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor de armen.
Dat zij niet verbitterd geraken.
Dat zij de creatieve krachten die zij bezitten inzetten
om zichzelf en de wereld te vernieuwen.
Dat zij elkaar vasthouden en bemoedigen
en in solidariteit en gemeenschap
rijk zijn bij U.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor hen die als Franciscus,
in woord en daad durven gaan
in de voetsporen van Jezus, uw Zoon.
Dat zij in en door uw liefde
velen – armen en rijken -,
zullen inspireren om de enige weg te gaan
die toekomst geeft: uw Toekomst.
Laten wij bidden…

God, wij danken U voor uw hart dat in ons klopt,
voor uw Licht dat ons verwarmt,
voor uw Woord dat ons te spreken geeft. Amen.
Jan Besemer

Voorbeden 4

Vanuit een ontvankelijke houding voor de Boodschap van het evangelie
bidden we:

-Dat we ons luisterend mogen opstellen
naast de man uit de evangelielezing van vandaag,
die, beroofd van wat hem rechtens toeviel,
zich bij de hand liet nemen door Jezus,
en toen oog mocht krijgen voor nieuwe toekomst.
Laten wij bidden…

-Dat we, luisterend naar de Boodschap van het evangelie,
steeds meer ertoe mogen komen
ook werkelijk te gaan doen
waartoe die Boodschap ons uitnodigt.
Laten wij bidden…

-Dat we in de Geest van Jezus mensen mogen worden
die zich bekommeren om elkaar
en die om elkaar blijven geven,
hoe verschillend we ook mogen denken over wat ons overkomt.
Laten wij bidden…
John Kuhlmann o.p.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
Gij verzadigt wie honger heeft.
Gij stilt onze dorst met de wijn die uw Zoon in overvloed schenkt.
Laat deze gaven een teken zijn
dat wij van onze rijkdom willen delen,
opdat alle mensen zouden weten
dat Gij oog en aandacht hebt voor elke nood.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon, ons Voorbeeld. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Bron van alle leven,
dit brood en deze wijn
staan symbool voor de zovele gaven
waarvan wij dag in dag uit mogen genieten
en die wij vaak zo vanzelfsprekend vinden.
Laat deze vakantietijd
voor ons een tijd zijn van voluit leven,
van opnieuw beseffen dat alles wat we hebben
ons gegeven is om er uw Rijk van liefde mee op te bouwen.
Maak ons van harte bereid tot daadwerkelijk delen,
vooral met hen die de dupe zijn van onrechtvaardigheid. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.


Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon, Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Geef ons vandaag wat we vandaag nodig hebben.
We vragen niets voor morgen of overmorgen,
geen voorraadschuren, enkel het essentiële.
En morgen vragen we voor morgen.
Zo leren wij leven uit Gods hand.
Bidden we zoals Jezus het ons leerde:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Wie mensen blij wil maken,
moet zelf vreugde in zich dragen.
Wie de wereld wil verwarmen,
moet het heilig vuur in zich voelen branden.
Wie vrede wil brengen,
moet eerst vrede gevonden hebben in eigen hart.
God wil ons helpen om die vrede te vinden
en aan anderen door te geven en voor te leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die Godsvrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Heer, Gij strekt uw hand naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw brood van geloof, hoop en vooral liefde,
opdat wij elkaar blijven vasthouden, wereldwijd, als één volk van geloof,
uw volk rondom uw Zoon, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Vakantiegedachte

Het kan gebeuren
dat je dé wandeling van je vakantie maakt:
de natuur op haar mooist,
het weer op zijn best
en dichtbij jou de mens die jou het allerliefste is.
Maar er is ook iets in jou zelf aan de gang.
Het begint met vragen:
wat loop ik in het leven toch allemaal te vergaren,
waarom probeer ik toch zo krampachtig carrière te maken
en de top te bereiken?
En dan kan er een besluit vallen:
ik ga mijn leven anders invullen.
Het gaat mij niet meer om hebben,
maar om zijn.
Ik leef niet meer om te werken,
maar ik werk om te leven.
Als het zover is, sta dan even stil
en zeg tegen jouw allerliefste:
‘Ik heb de oude mens
met zijn gedragingen afgelegd
en me bekleed met de nieuwe mens’.

Bezinning 2

Bezit en eigendom, macht en invloed,
winst en succes:
het blinkt als rinkelend geld.
Zonder zorgen vlieg je dan door ’t leven!
Zie de vogels op het veld:
ze zaaien niet, ze maaien niet,
zorgeloos zijn ze,
en ze leven, fluiten en tierelieren!

Hopen en verwachten, verlangen en uitzien,
wachten met open handen, geven en teruggeven:
de klank van de liefde.
Zo is de Openbaring van Jezus’ leven.

Belangloos
zomaar samen‑ zijn,
luisteren, aanvaarden en danken,
tot elkaar ja‑ zeggen,
leren leven voor elkaar:
schijnbaar lijkt het doelloos.
Zeker is het niet effectief voor een bankrekening.
Maar zó leven met en voor elkaar
is dubbel leven.
Leven bezit je niet.
Leven wordt je gegeven!
4-ingen

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij hebt U aan ons getoond als een vader
die de mensen geeft wat ze nodig hebben.
Toch leven wij vol zorg en angst,
rennen we elkaar voorbij,
steeds op zoek naar iets nieuws.
Schenk ons rust en wijsheid, Heer,
opdat wij uw bedoeling zouden zien:
meewerken aan de groei van uw Rijk,
zoals Jezus deed
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

God, Gij weet het:
de wereld spoort ons aan
om ons te verrijken met wat voorbijgaat,
om in voorraadschuren op te slaan wat vergankelijk is.
Blijf daarom spreken tot ons hart
opdat wij, behoed voor de dwaasheid van de mammon,
toeleven naar U die antwoord op onze diepste vragen zijt,
ons aller uiteindelijke vrede. Amen.
Jacques Verhees


Zending en zegen 1

Het thema van deze viering kan voor ons een uitnodiging zijn
om in de loop van deze week
eens na te denken over ons omgaan met bezit.
Laten wij onze goederen beheren als bewuste christenen
en moge God ons daartoe de kracht geven
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Broechem


Zending en zegen 2

We mochten vandaag weer even verwijlen bij de Bron van het leven.
Jezus herinnerde ons eraan
dat vertrouwen op rijkdom geen zin heeft.
Moge deze viering ons oproepen
om ons leven te breken en te delen met onze medemensen,
want een mens leeft toch niet van brood alleen.
Daartoe  moge onze liefdevolle God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.