18e zondag door het jaar B 2015

02 08 2015

Begroeting

Met de woorden “Ik ben het Brood om van te leven”
verwelkomt Jezus ons vandaag in het huis van zijn Vader.
Hij wil ons zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

We horen vandaag het vervolg op het evangelie van vorige week.
De mensen blijven Jezus achterna lopen,
omdat Hij gratis voedsel uitdeelt.
Jezus wil echter een dieper verlangen in hen wakker roepen,
want een mens leeft niet van brood alleen.
Dat broodnodige voedsel wordt ons gegeven in het Woord van Jezus zelf,
als we maar aandachtig naar Hem luisteren
en het tot ons laten doordringen.
naar Brasschaat

Openingswoord 2

In beide schriftlezingen gaat het vandaag over ‘brood’.
Brood is van wezenlijk belang voor ons leven.
We hebben het elke dag nodig.
Brood en mensen horen samen.
Geen wonder dat brood
ook een kernbetekenis heeft in Bijbelse verhalen.
Brood wordt geassocieerd met Gods Woord,
en met Jezus als Brood des Leven.
Moge wij in de woestijn van het leven
brood vinden voor onderweg.

Vergevingsmoment 1

-Hoe zit het met ons:
zijn wij levend brood en levend water voor elkaar,
of beperkt onze aandacht en onze zorg voor anderen zich
tot hen die ons sympathiek voorkomen,
of ons ooit van dienst kunnen zijn?
Als onze inzet zwak is,
Heer, vergeef ons dan.
Heer, ontferm U over ons.

-Hoe zit het met ons:
zien wij God aan ’t werk in heel de schepping en in onze medemensen,
of houden wij het enkel bij wetenschappelijke bedenkingen,
waarin een persoonlijke God geen plaats heeft?
Als wij U zo weinig aanvoelen en durven vertrouwen,
Christus, vergeef ons dan.
Christus, ontferm U over ons.

-Hoe zit dat met ons:
zien wij in mensen rondom ons een opdracht om leven te brengen
daar waar verdriet is en pijn?
Als wij te egocentrisch en te egoïstisch leven,
Heer, vergeef ons dan.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons bij de hand nemen
en ons op zijn weg van liefde zetten. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God, Gij alleen stilt de diepste honger van mensen
naar liefde en vergeving.
Vergeef ons als we niet openstaan voor uw gaven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij nodigt ons uit
om de honger van medemensen
naar begrip en respect te stillen
met onze aandacht en hartelijkheid.
Vergeef ons als we daaraan voorbijgaan
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, we geloven soms zo weinig
in de kracht van uw aanwezigheid onder ons
en zoeken onze honger te stillen in materiële dingen,
in aanzien of succes.
Vergeef ons ons klein geloof.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn Woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God,
dikwijls gaan we op zoek naar U,
gedreven door onze eigen noden en verlangens,
op zoek ook naar harde bewijzen en stevige zekerheden.
Toch hebt Gij ons geen ander teken gegeven dan Jezus van Nazareth,
de Mens naar uw hart,
Hij die steeds naar U verwees.
Wij bidden U:
open onze ogen om dit levende bewijs te willen zien
en te geloven in Hem
die Gij gezonden hebt,
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Levensecht

Openingsgebed 2

Heer God,
Gij hebt uw volk door de woestijn naar het beloofde land geleid.
Telkens wanneer het de moed verloor,
hebt Gij het nieuwe kracht gegeven.
Wij vragen U ook ons te begeleiden op de weg naar uw Rijk.
Nu en altijd, tot in de eeuwigheid. Amen.
Turnhout

Lezingen 

Als het moeilijk gaat in het leven,
is ook geloven dikwijls moeilijk.
Luisteren we maar naar een verhaal uit de tijd van de grote uittocht uit Egypte.

Eerste lezing (Ex., 16, 2-4. 12-15)

Uit het boek Exodus

2
         Toen ze in de woestijn waren,
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren
tegen Mozes en Aäron.
3         De Israëlieten zeiden tegen hen:
`Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte,
waar we bij de vleespotten zaten en volop te eten hadden.
U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht
om al deze mensen van honger te laten omkomen.’
4         Toen sprak de Heer tot Mozes:
`Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.
De mensen moeten er dagelijks op uit gaan
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen.
Dan kan Ik vaststellen of ze mijn leiding willen volgen of niet.
12
 `Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord.
Dit moet u hun zeggen:
Tegen de avond kunt u vlees eten
en morgenochtend zult u volop brood hebben.
Dan zult u weten dat Ik de Heer uw God ben.’
13        Toen het avond was kwamen er kwartels aangevlogen
en vielen neer over heel het kamp.
De volgende ochtend hing er dauw rondom het kamp.
14        En toen deze was opgetrokken
lag er over de woestijn een fijne korrelige laag,
alsof de grond met rijp was bedekt.
15        De Israëlieten zagen het en zeiden tegen elkaar:
`Wat is dat?’
Ze wisten werkelijk niet wat het was.
Mozes legde hun uit:
`Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Ef., 4, 17. 20-24)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
17        Dit zeg ik dus met een beroep op de Heer:
leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid.
20        Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!
21        Want u hebt van Hem gehoord en u bent in Hem onderricht
naar de waarheid die in Jezus is:
22        dat u de oude mens moet afleggen,
die van uw vroegere levenswandel,
die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten,
23        en dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand.
24        Bekleed u met de nieuwe mens,
die naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 6, 24-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

24        Toen Jezus eens nergens te zien was, en ook zijn leerlingen niet,
stapten de mensen in boten
en voeren ze naar Kafarnaüm om Jezus te zoeken.
25        Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen Hem:
`Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?’
26        Jezus gaf ten antwoord:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien,
maar omdat u volop hebt kunnen eten.
27        U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel,
maar liever van het voedsel dat blijft,
het voedsel van het eeuwige leven,
dat de Mensenzoon u zal geven;
want op Hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.’
28        Daarop zeiden ze:
`Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten
die God van ons vraagt?’
29        Jezus gaf hun ten antwoord:
`Dit werk vraagt God van u:
dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.’
30        Daarop zeiden ze:
`Maar U, welk teken verricht U dan wel?
We willen zien om U te kunnen geloven.
Op welk werk kunt U zich beroepen?
31 Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten,
zoals geschreven staat:
Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.’
32        Jezus hernam: `Waarachtig, Ik verzeker u:
niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven;
mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte.
33        Want het brood dat God geeft,
is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.’
34        `Heer,’ zeiden ze, `geef ons dat brood dan, voor altijd.’
35        Jezus antwoordde: `Ik ben het brood om van te leven.
Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer,
en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, onze Vader,
Schepper van al wat ons omringt,
van mensen en dieren, van de hele natuur,
ons gegeven om te leven.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van God, Brood ten Leven.
Hij bracht ons een bevrijdend Woord,
een genezend gebaar, een uitgestoken hand.
Hij toonde ons de weg naar zijn en ons aller Vader.

Ik geloof in de heilige Geest
die ons roept om te getuigen, waar wij ook gaan.

Ik geloof in een Kerk van mensen
die, gedragen door hetzelfde verlangen,
samen willen leven vanuit geloof, hoop en liefde
om ooit thuis te komen bij God. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we dat we niet blijven vastzitten in wat geen leven is,
dat we ons niet vastklampen aan wat geen waarheid is.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we durven opstaan en op weg gaan
en vertrouwen mogen hebben in wat kwetsbaar en onmachtig lijkt.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we de moed niet verliezen als onze weg zwaar wordt
en dat moeilijkheden ons er niet toe verleiden
onze dromen op te geven.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we ons laten leiden
door Gods visioen van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we genoeg blijven vertrouwen op God
dat Hij zal voltooien
wat onze mogelijkheden en krachten te boven gaat.
Laten wij bidden…
naar Dirk Van De Glind


Voorbeden 2

-Bidden wij voor alle mensen,
groot en klein, zwart en blank,
joden en christenen, hindoes en moslims.
Dat wij genade vinden in uw ogen
en respectvol met elkaar omgaan.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die honger lijden vanwege natuurrampen of oorlogsgeweld.
Moge zij in hun nood gehoor vinden bij ons.
Moge uw Geest in ons actief zijn
en ons hart openen voor mensen in de knel.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen
die zoekende zijn naar bronnen van inspiratie en brood om van te leven.
Moge zij op hun zoektocht
niet teleurgesteld worden in ons als christenen
die Jezus erkennen als het Brood des Levens.
Dat wij in zijn voetspoor brood zijn voor elkaar.
Laten we bidden..
.                                                             naar Adrie de Lange s.c.j.

Voorbeden 3

Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij blijven vertrouwen op Jezus’ Woord
dat Hij de diepste honger van mensen stilt,
ook als ze stoten op veel afwijzing of onbegrip in de samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerkgemeenschap,
die hier elke week samenkomt om eucharistie te vieren.
Dat wij elkaar steunen in ons geloof in Jezus

als de Bron van ons leven
en dat we van ons geloof durven getuigen
bij zoveel zoekende medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die worstelen met levensvragen
en zoeken naar een antwoord dat hun diepste honger stilt.
Dat zij door het leven en het gelovige getuigenis van christenen
Jezus Christus mogen ontdekken
als antwoord op hun diepste vragen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle jongeren
die deze weken met de jeugdbeweging op kamp gaan
en voor allen die zich in deze vakantie
vrijwillig inzetten voor medemensen.
Dat zij de waarde van delen en samen dienstbaar zijn
mogen ontdekken en doorgeven.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

In dit brood bieden we ons leven aan.
Aanvaard het, Heer,
herschep ons tot uw brood,
tot mensen die zich geven en delen.
In deze beker bieden we ons leven aan.
Aanvaard het, Heer,
herschep ons tot uw beker van verbondenheid
waarmee wij uw aanwezigheid aan elkaar doorgeven. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
brood en wijn staan ook vandaag hier voor ons.
Het zijn symbolen van breken en delen.
Ze herinneren ons aan het hemelse Brood dat van U komt.
Laat ons ook nu Jezus herkennen en gedenken in dit teken,
zodat wij ons gesteund voelen door zijn blijvende aanwezigheid,
nu en altijd. Amen.
Turnhout

Tafelgebed

In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de Woorden die Hij sprak,
waren uw Woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit Brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn Leven,
mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn Bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menswaardiger samenleven.

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten
-samen-
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

Jezus leerde ons bidden dat Gods Koninkrijk van liefde
geboren mag worden onder mensen.
Maken we zijn woorden tot de onze:
Onze Vader,…

Heer, behoed ons voor moedeloosheid
als we moeten toegeven dat we lang niet altijd doen
wat we met de mond belijden.
Breng ons uw vergevingsgezindheid in herinnering
waaruit we de kracht kunnen putten
om steeds opnieuw de weg van uw Woord te gaan.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitkijken naar de wederkomst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Wij vormen allen één lichaam
omdat wij mogen eten van het ene Brood dat leven geeft.
Dat Brood, die Geest, moeten wij op onze beurt verder uitde­len.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Het kan beginnen
waar twee of drie mensen
thuis mogen komen bij elkaar,
zich veilig voelen en geborgen
in de ruimte van begrip en verbondenheid.

Waar twee of drie
klankbord willen zijn
van elkaars onmacht en ontmoediging;
waar ze mogen uitspreken
wat ze nergens kwijt kunnen.

Waar twee of drie
elkaar gaan dragen in het leven,
wetend van broosheid
en van de gebrokenheid
die bij de ene
net zo leeft als bij de andere.

Waar twee of drie
dan samenkomen in dezelfde geest
en bij mekaar
dezelfde droom gaan wakker houden,
daar ligt toekomst open.

Gedragen
wordt men uitgedaagd
en bekwaam gemaakt
om weer op weg te gaan
naar een nieuwe morgen.

Waar twee of drie zo samenzijn
is het Leven
niet meer tegen te houden!


Bezinning 2

Ons leven lijkt soms een woestijn:
alles is doods,
je voelt je verlaten door God en iedereen.
Je kunt niet voor- of achteruit.
Je verlangen gaat uit naar oude zekerheden;
het nieuwe, onbekende, is alleen maar bedreigend.
Je wilt wel vluchten,
maar telkens kom je terug bij jezelf.
Was ik maar…. Had ik maar…:
je komt er niet uit. Daarvoor is de woestijn
te groot en te uitgestrekt.
Elke weg lijkt doodlopend.

Eigenlijk is er maar een uitweg:
de weg van mens naar mens.
Midden in onze levenswoestijn
hebben we elkaar broodnodig.
We mogen voor elkaar ‘manna’ zijn:
brood uit de hemel.
Verwonderd mogen we elkaar aankijken:
“Wat is dat?”
“Wie ben jij voor mij?”
Alleen op weg zijn in de woestijn,
dat is dodelijk, niet om uit te houden.
Je kunt er alleen maar samen uitkomen,
als een volk van bondgenoten.
Samen richting zoeken is
samen een uitweg vinden.

Zo op weg gaan in de woestijn
is bevrijdend, geeft nieuw leven.
We vinden dan God in elkaars ogen.
Want Hij trekt met ons mee
als Brood voor onderweg,
als Voedsel om het leven te bewaren.
Zo is Hij met ons lot begaan.
In de woestijn van ons leven
is Hij ieder van ons het meest nabij.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Terug naar de vleespotten van Egypte,
terug naar oude vertrouwde zekerheden:
het zijn bekende verlangens van mensen.
We willen graag houvast;
we willen weten waar we aan toe zijn.
Geloven wordt verwezen naar de kerk.
Voor ons telt een berekenbare werkelijkheid.
Soms zien we ook, dat die werkelijkheid schijn is
en bedrieglijk.
Leven is veel rijker dan wat we verdienen.
De geboorte van een kind,
het geluk van een fijne relatie,
het genieten van een goed boek of goede muziek:
ze nemen ons op in een groter geheel.
Ze vertellen, dat niet alles in het leven
grijpbaar is en voor het pakken ligt.
Er is zoveel, dat ons gegeven wordt.
Zoveel, dat zegt dat er meer is
tussen hemel en aarde.
Het zijn juist die dingen en gebeurtenissen,
die ons leven goed maken
en die er glans aan geven.
Het leven van Jezus, zijn Boodschap:
zij wijzen naar wat wezenlijk is
voor gelukkig en volop leven.
Vrede en recht, liefde en saamhorigheid:
zij vormen het ‘brood uit de hemel’.
Alles wat ons leven goed maakt,
is een gave van God.
Het wordt ons in handen gelegd
om het te genieten
en om er anderen in te laten delen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Als je met heel je hart luistert naar wat Ik je wil vertellen
en als je je leven dan ook afstemt op de golflengte van het evangelie
en durft te bouwen op de fundamenten van liefde, geloof en hoop,
zul je gelukkig worden – zegt God.
Stormen van eenzaamheid en ontgoocheling
zullen je niet klein krijgen.
Wanhoop en ontmoediging zullen niet het laatste woord hebben.
Ik blijf immers bij je, wat er ook gebeurt.
Ik wil er zijn voor jou, zomaar,
omdat Ik je het leven heb gegeven.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Wij danken U, Heer, voor deze maaltijd
die we in vrede en vreugde mochten genieten.
Wij vragen U:
geef ook te eten aan hen die honger lijden,
en geef honger aan hen die verzadigd zijn,
opdat ook zij zouden beseffen
dat de mens niet leeft van brood alleen.
Dat vragen wij U
omwille van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen

Het Woord van de Heer is duidelijk en veeleisend.
Laten we, wanneer we van hier weggaan
in ons werk, in ons gezin,
leven naar dat Woord.
Laten we een steun zijn voor wie dit nodig heeft,
een glimlach die zorgen verdrijft,
troost voor wie verdrietig is,
een luisterend oor voor wie er nood aan heeft.
Moge God ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Turnhout

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.