18e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
achttiende zondag A (31/07/2011)


Begroeting

Van harte welkom in dit uur waarin God onze gastheer wil zijn.
Hij wil ons samenbrengen met zijn overvloed van gaven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Geeft gij hen maar te eten” zegt Jezus tot zijn vrienden.
En ze doen het.
Het weinige waarover zij beschikken, delen zij uit.
En dat werkt aanstekelijk.
Velen delen met velen,
een grote menigte wordt verzadigd.
Waar mensen op Jezus’ woord hun brood delen,
worden velen één.


Openingswoord 2

Rekenen is niet Jezus’ sterkste kant.
Als Hij broden en vissen vermenigvuldigt
begint Hij met veel te weinig:
amper vijf broden en twee vissen.
En Hij eindigt met veel te veel:
twaalf korven op overschot!
Zo toont Hij wie God voor ons is:
Iemand die niet rekent
als Hij zijn liefde aan mensen wegschenkt.
naar: Liturgische suggesties 1996

Vergevingsmoment 1

– Omdat wij zo weinig honger hebben naar het woord dat God tot ons spreekt.
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat wij soms te weinig delen
van de overvloed die wij bezitten aan goederen en geluk.
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat wij te weinig vertrouwen hebben in de kracht van Gods liefde.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons tekortkomen vergeven
en met ons meegaan op de weg naar het eeuwig leven. Amen.


Vergevingsmoment 2

– Heer,
zovelen hebben ons broodnodig,
maar wat hebben wij hen te bieden
tenzij het brood van de vervreemding?
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
voor zovelen is honger een dagelijkse realiteit,
maar wij laten zoveel voedsel achteloos verloren gaan.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
zovelen hebben U broodnodig,
maar wij wijzen hun de weg naar U nauwelijks aan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

God en Vader,
wij danken U dat Jezus het brood is geworden
waarvan wij kunnen leven.
Maak ons tot nieuwe mensen naar zijn beeld:
dat wij toegewijd mogen zijn
aan het geluk en de levensvreugde van medemensen,
en zo vooruit lopen op de toekomst
die Gij met ons voor hebt,
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 55,1-3)

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
1
        Kom, wie dorst heeft, hier is water;
en allen die geen geld hebt,
kom, koop koren en eet zonder geld,
en drink wijn en melk zonder betaling.
2        Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is,
en loon aan iets dat niet verzadigt?
Luister aandachtig naar Mij, en u zult eten wat goed is,
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
3        Buig uw oor en kom naar Mij,
luister en u zult leven;
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Romeinen 8,35.37-39)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

35       Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger,
of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard?
37
       Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
38       Ik ben ervan overtuigd,
dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch machten,
noch wat is noch wat komt, geen macht
39       in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die in Christus Jezus onze Heer is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 14,13-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13       Jezus week met een boot uit naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Toen de mensen dat hoorden,
volgden ze Hem te voet vanuit de steden.
14       Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte.
Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken.
15       Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen:
`Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden.
Stuur de mensen weg,
dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’
16       Maar Jezus zei:
`Ze hoeven niet weg te gaan.
Jullie moeten hun te eten geven.’
17       Zij zeiden Hem:
`Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’
18       Hij zei: `Breng die hier.’
19       Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten,
nam die vijf broden en twee vissen,
keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit,
Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen,
en de leerlingen gaven ze aan de mensen.
20       Allemaal hadden ze volop te eten.
Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol.
21       Afgezien van vrouwen en kinderen
waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Leggen wij samen getuigenis af van ons geloof in God
die Brood-van-leven aanreikt.

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem op te dragen.

– Bidden we voor hen die niet berusten in ongelijke kansen
en oneerlijke verdeling,
maar zich met hart en ziel inzetten
voor armen en minder begoeden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die spontaan hun leven met anderen delen,
die veel van hun vrije tijd besteden aan het welzijn van hun medemensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen
die in alle eenvoud,
trouw het goede doen en zo geluk uitstralen naar anderen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen
die bezorgd zijn om de toekomst van de aarde
en die – elk op zijn/haar plaats –
hun steentje bijdragen aan een beter leefmilieu
voor de mensen van nu en morgen.
Laten wij bidden…

Goede God,
wij bidden U:
laat uw Rijk komen
en uw wil geschieden
mede door ons. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

“Geeft gij hun maar te eten”, zei Jezus.
Bidden wij dat dit woord door velen mag verstaan worden
en door velen ter harte genomen.

– Voor alle mensen in nood.
Stil hun honger naar brood,
vervul hun heimwee naar vrede en hoop op een menswaardig leven.
Ze hebben ons ‘brood’-nodig.
Laten wij bidden…

– Voor allen die zich inzetten
om de wereld bewoonbaar te maken voor iedereen.
Dat zij de moed niet verliezen.
We hebben hen ‘brood’-nodig.
Laten wij bidden…

– Voor allen die samenkomen
om, naar Jezus’ woord, zijn brood met elkaar te delen.
Dat zij in hun leven van elke dag waarmaken
wat zij in zijn naam biddend vieren.
We hebben hen ‘brood’-nodig.
Laten wij bidden…

God van mensen wereldwijd,
houd onder ons gaande wat Jezus ons voorleefde,
opdat wereldwijd brood gedeeld wordt,
en velen mensen-van-gemeenschap zouden worden. Amen.

Voor al deze intenties, voor al wat en wie ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

De weg zou te lang zijn,
te zwaar en te onzeker, God,
als we niet dat woord niet zouden horen
dat ons bemoedigt en opvangt.
Gun het ons uw Geest opnieuw te delen
en elkaar het brood van leven
en de wijn van vreugde aan te reiken.
Gun ons vooral die Ene,
Jezus,
opnieuw in ons midden
als brood en wijn voor onderweg. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Benedictus en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde de broden en de vissen uit
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze betrokkenheid op onszelf.
Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood,
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk
voor andermans tekort aan brood,
tekort aan rust en vrede,
tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer, Jezus Christus,
Gij hadt medelijden met de mensen die u achterna kwamen.
Zie ook om naar ons als wij U willen volgen.
Laat uw liefde ons vasthouden
en laat ons delen in de eenheid en de vrede die Gij bezit
bij de Vader en de H. Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Lembeke

Lam Gods


Communie

Toen de leerlingen opwierpen dat vijf broden en twee vissen
nauwelijks wat te betekenen hadden voor zoveel mensen,
zei Jezus: “Laat de mensen gaan zitten.”
Hij nam het brood, zegende het
en gaf het aan zijn leerlingen om het aan het volk uit te delen.
Ze konden eten tot ze verzadigd waren.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning

“Zie je al die mensen?”
zei Jezus.
Ik ben zo met ze begaan.
“Er zijn er bij die van heel ver komen.
Als we ze laten gaan
dan zullen ze onderweg bezwijken …
Zie eens of er eten genoeg is
voor hen allemaal …”

Ach neen, redeneerden ze,
we zien niet hoe we ze allemaal
genoeg te eten kunnen geven.

“Zie eens hoeveel je zelf bij je hebt”, vroeg Hij.
“Maar vijf broden en twee vissen”, zegden ze.
Dus …

“Dus, laat ze maar gaan neerzitten”, zei Hij.
“Als ieder deelt wat hij heeft
dan zal er genoeg zijn voor iedereen.”

Vijf broden en twee vissen …
Handen en voeten om goed te doen,
geld en goed, begrip en vriendschap,
verstand en wil …
Mens, moesten we maar eens beginnen te delen !
Ward Bruyninckx

Slotgebed

Ook al is het niet veel dat je kunt bijdragen aan het geluk van anderen,
ook al heb je maar vijf broden en twee vissen,
je mag ze in mijn handen leggen – zegt God.
Ik wil ze zegenen en er mijn kracht aan geven,
opdat jij ze kunt uitdelen aan iedereen die er nood aan heeft
en opdat je kunt ervaren dat het mensen gelukkig maakt.
Ik wil je er niet toe dwingen,
omdat het iets van jezelf moet zijn,
maar als je je leven aan Mij durft toevertrouwen,
kan Ik er wonderen mee doen
en de wereld zal er alleen maar mooier en kleurrijker door worden! – zegt God.
Erwin Roosen


Zending en zegen

In deze viering heeft de Heer ons gesterkt met zijn levend Brood.
Nu zendt Hij ons om deze overvloed te delen met de vele mensen
die wij op onze levensweg ontmoeten.
Moge  Hij ons daarbij helpen en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.