18e zondag door het jaar 2021

01 08 2021                (preek)

Begroeting

Met de woorden “Ik ben het Brood om van te leven”
verwelkomt Jezus ons vandaag in het huis van zijn Vader.
Hij wil ons zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”
een zegswijze die we allemaal kennen.
Bewust of onbewust zijn we wel eens geneigd
onze standpunten te laten aansluiten
bij die van mensen die ons een of ander voordeel schenken.
Ook ons geloof ontkomt vaak daaraan niet.
Als we denken dat een gelovig imago voordelig uitkomt,
dan komen we gemakkelijker met ons geloof naar buiten.
Maar als dat imago niet goed ligt binnen de groep,
dan houden we ons inzake geloofsaangelegenheden liever op de vlakte.

Hoe diep zit geloven in onze levenswijze verankerd?
Zitten wij hier vandaag in de kerk omdat wij geloven in de Heer,
in zijn Boodschap van naastenliefde?
Of zitten we hier uit gewoonte?
Of omdat geloven positieve perspectieven opent?
We hopen misschien op een gelukzalig leven na de dood
en wellicht kan gelovig zijn daartoe bijdragen?

Vandaag maakt Jezus in het evangelie duidelijk
dat Hij niet geïnteresseerd is in het gewone brood,
in het materialistische hebben en houden.
Zijn Brood komt uit de hemel.
Hij zegt dat wie zíjn Brood eet, nooit meer honger heeft.
Om deze Boodschap beter te kunnen begrijpen vragen we eerst om ontferming.
naar Turnhout

Openingswoord 2

Met vele duizenden trokken de Joden
door de woestijn op weg naar het Beloofde Land.
En de Heer waakte over zijn volk.
Dagelijks liet Hij brood uit de hemel neerdalen.
Een goed gevulde maag is belangrijk
om een 40 jaar-lange zwerftocht met succes te kunnen afronden.

Vorige week hoorden wij
hoe Jezus, op zijn beurt, aan vele duizenden brood uitdeelde.
Maar hij is niet van plan
daar een dagelijkse, zelfs geen wekelijkse gewoonte van te maken.
Hij geeft de voorkeur aan een definitieve oplossing:
Hij geeft Zichzelf als Voedsel dat eeuwig leven verzekert.

Ondanks de gelijkenis,
toch een duidelijk verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testa­ment.
Over dat verschil willen wij vandaag nadenken.

Vragen wij,
vooraleer aan te schuiven aan de tafel van de Heer,
dat Hij met zijn barmhartigheid en zijn vergevensgezindheid
ons hart wil zuiveren.

Gebed om ontferming 1

-Omdat één op de zes mensen in deze wereld nog honger lijdt
en wij te weinig als broeders en zusters met elkaar delen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat zoveel mensen eenzaam zijn
en wij elkaar te weinig als broers en zusters nabij zijn,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat zoveel mensen wanhopig op zoek zijn naar zingeving in hun leven
en wij te weinig als broers en zusters ons geloof met elkaar delen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Brasschaat

Gebed om ontferming 2

Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God van ons bestaan,
hongerend en dorstig gaat uw volk zijn weg.
Uw Zoon schenkt voedsel
aan allen die Hem als Godsgezant aanvaarden.
Wij bidden U:
geef dat wij ons verlangen richten
op ‘dit Brood dat uit de hemel komt’.
Dit vragen we U door Jezus, onze Heiland.
André Janssen

Openingsgebed 2

God, die wij, met Jezus’ woorden,
Abba, Vader, mogen noemen,
wij danken U dat Hij,
door U gezonden en bezield,
hartverwarmend door de wereld is gegaan.
Stem ons af op de Boodschap
die weerklinkt in de Schrift,
uw Woord ten Leven.
Voed ons met het Brood uit de hemel,
het Woord dat verzadigt,
uw Brood ten Leven. Amen.

Lezingen

Als het moeilijk gaat in het leven,
is ook geloven dikwijls moeilijk.
Luisteren we maar naar een verhaal uit de tijd van de grote uittocht uit Egypte.

Eerste lezing (Ex., 16, 2-4. 12-15)

Uit het boek Exodus

2
           Toen ze in de woestijn waren,
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren
tegen Mozes en Aäron.
3           De Israëlieten zeiden tegen hen:
`Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte,
waar we bij de vleespotten zaten en volop te eten hadden.
U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht
om al deze mensen van honger te laten omkomen.’
4           Toen sprak de Heer tot Mozes:
`Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.
De mensen moeten er dagelijks op uit gaan
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen.
Dan kan Ik vaststellen of ze mijn leiding willen volgen of niet.
12
 `Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord.
Dit moet u hun zeggen:
Tegen de avond kunt u vlees eten
en morgenochtend zult u volop brood hebben.
Dan zult u weten dat Ik de Heer uw God ben.’
13         Toen het avond was kwamen er kwartels aangevlogen
en vielen neer over heel het kamp.
De volgende ochtend hing er dauw rondom het kamp.
14         En toen deze was opgetrokken
lag er over de woestijn een fijne korrelige laag,
alsof de grond met rijp was bedekt.
15         De Israëlieten zagen het en zeiden tegen elkaar:
`Wat is dat?’
Ze wisten werkelijk niet wat het was.
Mozes legde hun uit:
`Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Ef., 4, 17. 20-24)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
17         Dit zeg ik dus met een beroep op de Heer:
leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid.
20         Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!
21         Want u hebt van Hem gehoord en u bent in Hem onderricht
naar de waarheid die in Jezus is:
22         dat u de oude mens moet afleggen,
die van uw vroegere levenswandel,
die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten,
23         en dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand.
24         Bekleed u met de nieuwe mens,
die naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 6, 24-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

24         Toen Jezus eens nergens te zien was, en ook zijn leerlingen niet,
stapten de mensen in boten
en voeren ze naar Kafarnaüm om Jezus te zoeken.
25         Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen Hem:
`Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?’
26         Jezus gaf ten antwoord:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien,
maar omdat u volop hebt kunnen eten.
27         U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel,
maar liever van het voedsel dat blijft,
het voedsel van het eeuwige leven,
dat de Mensenzoon u zal geven;
want op Hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.’
28         Daarop zeiden ze:
`Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten
die God van ons vraagt?’
29         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Dit werk vraagt God van u:
dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.’
30         Daarop zeiden ze:
`Maar U, welk teken verricht U dan wel?
We willen zien om U te kunnen geloven.
Op welk werk kunt U zich beroepen?
31 Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten,
zoals geschreven staat:
Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.’
32         Jezus hernam: `Waarachtig, Ik verzeker u:
niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven;
mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte.
33         Want het brood dat God geeft,
is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.’
34         `Heer,’ zeiden ze, `geef ons dat brood dan, voor altijd.’
35         Jezus antwoordde: `Ik ben het brood om van te leven.
Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer,
en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God-met-ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

Bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we de Heer
dat wereldwijd gehoord mag worden:
de roep naar vrede,
de zucht naar vrijheid,
de vraag om voedsel,
de doodskreet van een kind.
En dat wij de stem van ons geweten
nooit het zwijgen zouden opleggen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij de Heer
dat wereldwijd erkend mag worden:
de hunkering van God naar vrede en gerechtigheid
en de richting die Hij ons wijst.
Dat wij ons breken en delen hier beleven
als een nieuw begin van verbondenheid en zorg voor elkaar,
elke dag opnieuw.
Laten wij bidden…

-Bidden we de Heer
dat het ooit waar mag zijn:
gelijke kansen voor iedereen,
een menswaardig bestaan voor elk mensenkind.
Dat wij mogen begaan blijven
met het lot van anderen
en dat wij voorbeelden zouden zijn van broederlijk delen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Jezus maakte ons duidelijk dat Hij het Brood is
dat leven geeft.
Door Hem mogen wij bidden tot de Vader.

-Laten we bidden en danken
voor al wat ons geschonken wordt,
en zomaar uit de hemel is komen vallen.
Dat we verwonderd mogen blijven om al het goede dat ons is gegeven.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden en danken
voor het licht en de lucht,
de zon en de regen,
de groei van de gewassen,
voor ons eten en drinken.
Dat we eerbiedig ermee mogen omgaan
en niets nodeloos zouden verspillen.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden en danken
voor het Brood uit de hemel,
Jezus van Nazareth,
die de honger stilt van mensen
die hunkeren naar geluk.
Dat wij zijn voorbeeld mogen volgen.
Laten wij bidden…

God, onze Vader,
blijf bij ons zoals Gij hebt gedaan met uw volk in de woestijn
en help ons te geloven in Hem
die Gij gezonden hebt,
Jezus, het ware Brood. Amen.

Voorbeden 3

Moge Gods Geest zichtbaar worden
door onze ogen, onze mond, onze handen en onze voeten.
Daarvoor willen wij bidden.

-Mensen die geen kant meer opkunnen
kunnen enkel maar ervaren dat zij niet door God vergeten worden
als wij hen laten voelen dat wij aan hun kant staan
door ons gebed,
onze aandacht en onze hulp.
Laten wij beseffen dat wij één lichaam vormen,
omdat wij allen eten van het éne Brood
dat leven geeft.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God, voor allen
die geen licht meer zien,
die geen hoop meer hebben.
Laat ons niet voorbijgaan aan hun nood,
maar meeleven.
Laten wij aandacht en hulp geven waar we kunnen,
zodat zij merken
dat wij één lichaam vormen
omdat wij allen eten van het éne Brood
dat leven geeft.
Laten wij bidden…

-Laat ons niet alleen, God,
in ziekte, zorgen, nood, eenzaamheid, werkeloosheid…..
Wees onze hoop
zodat wij het uithouden,
zodat we elkaar beter begrijpen,
elkaar steunen en niet laten vallen:
één lichaam, omdat wij eten van het éne Brood
dat leven geeft.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van ons bestaan,
uw mensgeworden Zoon
schenkt Zichzelf weg als Spijs en Drank
voor mensen onderweg.
Geef dat wij Hem kunnen aanvaarden
als het Voedsel dat eeuwig Leven garandeert.
Dit vragen we U door Jezus, onze Heiland.
André Janssen

Gebed over de gaven 2

God, Gij hebt uw hoop op ons gesteld.
Neem dit brood en deze wijn uit onze handen aan
en maak ze tot voedsel voor onderweg,
zodat wij gaande blijven
in de Geest van Jezus Christus,
Woord en Brood ten Leven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met Brood en Beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus leerde ons bidden dat Gods Koninkrijk van liefde
geboren mag worden onder mensen.
Maken we zijn woorden tot de onze:
Onze Vader,…

Heer, behoed ons voor moedeloosheid
als we moeten toegeven dat we lang niet altijd doen
wat we met de mond belijden.
Breng ons uw vergevingsgezindheid in herinnering
waaruit we de kracht kunnen putten
om steeds opnieuw de weg van uw Woord te gaan.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitkijken naar de wederkomst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

redeswens 1

Heer Jezus, Gij hebt ons geroepen tot een leven in vrede:
samen geloven in de ene God.
Schenk ons uw vrede, in overvloed,
zoals Gij het ons hebt beloofd.
De vrede van Christus zij met ieder van u.
Wensen wij elkaar de vrede van de Heer.

Vredeswens 2

Geef vrede, Heer, aan het hart van de mens die lijdt:
moge hij standhouden, gesterkt door hoop.
Geef vrede, Heer, aan machtzoekers en beschermers van eigen positie:
moge zij weer vertrouwen stellen in het hart van de mens.
Geef vrede, Heer, aan ons eigen hart.
Laat het aanvoelen wat goed is en recht.
Laten wij elkaar beschermen tegen kwaad en onrecht.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van vrede en vreugde.

Lam Gods

Communie

“Het Brood dat God geeft,
is Hij die uit de hemel neerdaalt
en aan de wereld leven geeft.”
“Heer, zeiden ze, geef ons dat Brood dan, voor altijd.”
Jezus antwoordde:
“Ik ben het Brood om van te leven.
Wie naar Mij toekomt, krijgt geen honger meer
en wie in Mij gelooft, krijgt nooit meer dorst.”
Heer, ik ben niet waardig…
Kees Pannekoek

Bezinning 1

Soms is een mensenleven zo gekwetst
dat brood niet meer verzadigt
en water niet meer laaft,
dat vuur niet meer verwarmt
en een huis niet meer herbergt.

Wonden worden soms alleen geheeld
als iemand het opbrengt
om voor een ander
brood en water, vuur en huis te zijn.

Er is veel vraag naar zo een mens
die voor een ander nabij is als God.

Alleen vraag ik mij af wat ik ben:
die vraag of het antwoord?

Bezinning 2

Gist zijn in het deeg.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Licht zijn op de berg.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Zout zijn dat smaak geeft.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Wijnrank zijn die verbonden blijft met de wijnstok.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Brood zijn om anderen van te laten leven.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Liefde zijn die niet opgeeft, nooit opgeeft.
Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Christen zijn.
Waarom zou dat niet meer van deze tijd zijn?
Jean-Paul Vermassen

Bezinning 3 (uit de tijd van Hirosjima)

Welvaartsmensen in het westen
hebben angst voor de bom.
Miljoenen mensen in arme landen
zijn daar helemaal niet bang voor.
Het interesseert hen zelfs niet.
Want er is een andere bom
die bij hen duizenden doden maakt, iedere dag opnieuw:
de honger.

Als we eerst die bom verbannen,
verdwijnt die andere waarschijnlijk ook.

Slotgebed 1

God van ons bestaan,
wij danken U voor de overvloed in uw schepping,
voor alles wat Gij ons in milde goedheid dagelijks schenkt.
Wij bidden U:
geef dat wij ons durven toevertrouwen aan uw Zoon
die het ware Voedsel voor allen wil zijn.
Dit vragen we U door Jezus, onze Heiland.
            André Janssen

Slotgebed 2

Dat wij uw Woord vernomen hebben, God,
dat wij het Brood gebroken hebben voor elkaar,
laat dat voor ons een teken zijn
dat Gij dicht bij ons zijt,
dat wij uw mensen zijn
door U gevoed, door U bemind.
Verlaat ons nooit – zo bidden wij U –
wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond
en meer dan dat: wees onze toekomst, onze Vader. Amen.

Slotgebed 3

Open mijn hart en mijn oren
voor jouw stem, Heer,
die mij Christus leert kennen
en mij binnen voert
in het geheim van jouw liefde.
Geef mij de durf
het in mijn leven
heel regelmatig
even stil te maken.
Doe mij dan stralen van geluk
omwille van jouw vriendschap,
en geef mij de genade
één te worden met Jou en met Jezus
om vanuit die eenheid te bouwen
aan jouw hemel op aarde.

Zending en zegen

“Ik ben het Brood om van te leven – zei Jezus.
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben
en wie in Mij gelooft
zal nooit meer dorst krijgen.”
Laten wij dit Brood, dat alle honger stilt,
gaan uitdragen langs onze wegen van elke dag.
Gods zegen zal dan op ons rusten,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.