17e zondag door het jaar A 2008

(27 07 2008 )

Begroeting

Laten we dit samenzijn plaatsen
onder het teken van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Vandaag gaan we op schattenjacht.
Uiteraard vraagt dat een inspanning.
Elke schat heeft zijn prijs.
Ook die waarover Jezus het vandaag heeft.
Zijn schat wordt de jouwe als je bereid bent
alles te verkopen wat je bezit.
Te nemen of te laten. Een moeilijke beslissing.
Maar er is hulp.
In de eerste lezing vernemen wij
dat God bereid is ons wijsheid en begrip te schenken,
en een luisterend hart.
Maar dan moeten wij er wel mee ophouden
ons persoontje voortdurend op de voorgrond te plaatsen.
Dat laatste kan een probleem vormen.

Vergevingsmoment

Wij zijn te vaak op jacht naar zogenaamde schatten
ten koste van zovelen: ons gezin, vrienden, buren, armen.
De hele dag hollen en drukdoen… en onszelf voorbijlopen
op zoek naar nog meer…
naar meer van wat?
Geld? Aanzien? Standing?
Welke schatten heeft God ons zoal te bieden?

Het Rijk van God is voor ons als een zaadje,
nog in de grond verborgen,
maar dat toch weer wortel schiet en
waaraan God volle wasdom schenkt.
Maar we lopen eraan voorbij.
Heer, ontferm U over ons.

Het Rijk van God is als een boom die opgroeit,
overvloedig en groen,
waarin vogels zich kunnen nestelen in ’t warmste van ’t seizoen.
Maar we zien hem niet.
Christus ontferm U over ons.

Het Rijk van God is als een huis
gebouwd op goede grond,
waar mensen welkom zijn.
Zij vinden er vaste grond.
Maar de schittering van zand lijkt ons aanlokkelijker.
Heer, ontferm U over ons.

Gods Rijk wil gezaaid worden in mensen.
Mogen wij voor iedereen een huis van vrede zijn.


Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, Vader in de hemel,
aan uw woorden gaan wij dikwijls achteloos voorbij
omdat wij voortdurend bezig zijn met wat bijkomstig is.
Geef ons een luisterend hart, vol wijsheid en begrip,
zodat wij bereid zijn onszelf los te laten
en de schat aan te nemen die Gij ons aanbiedt,
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingswoord 2

Goede Vader,
de schat van uw Koninkrijk lijkt verborgen onder de aarde.
Zij komt tevoorschijn
als mensen elkaar met tederheid en zorg omringen,
in harmonie leven met hun naaste en de schepping.
Als wij naar hun schoonheid kijken, zien wij uw Liefde voor ons.
Schenk ons een open blik voor de rijkdom aan wonderen in dit leven,
zoals Jezus, die zelfs in de kleinste dingen en in de zwakste mens
uw gelaat kon ontdekken. Amen.

Lezingen
Luisteren we nu naar de Heer die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (1 Koningen 3,5.7-12)
Uit het eerst boek der Koningen

5        In Gibeon verscheen de Heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei:
`Wat wilt u dat Ik u geef?’
7
        Welnu, Heer mijn God,
U hebt uw dienaar tot koning verheven
als opvolger van mijn vader David,
hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
8        Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt,
een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
9        Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’
10       Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer.
11       En God zei tegen hem:
`Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven,
en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd,
maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken,
12       daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht
dat er niemand voor u was
en niemand na u komt die u evenaart.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Romeinen 8,28-30)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
28       Wij weten dat voor wie God liefheeft,
alles zich ten goede keert,
voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
29       Want wie Hij tevoren heeft gekend,
heeft Hij ook tevoren bestemd
om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon,
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30       Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Matteüs 13 44-52)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn toehoorders:
44       Het gaat met het koninkrijk der hemelen
als met een schat, in de akker verborgen.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem,
en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat
en kocht hij die akker.
45       Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koopman op zoek naar mooie parels.
46       Toen hij één kostbare parel gevonden had,
ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar.
47       Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet,
dat in zee werd gegooid
en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht.
48       Toen het vol was, trokken ze het op de oever.
Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden;
de slechte gooiden ze weg.
49       Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd.
De engelen zullen uitgaan
en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen
50       en hen in de vuuroven gooien.
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
51       Hebben jullie dat allemaal begrepen?’
Ze zeiden Hem: `Ja.’
52       Hij zei hun:
`Daarom gaat het met iedere schriftgeleerde
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen
als met een huisvader,
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Spreken wij ons geloof uit in de schat van Gods betrokkenheid.

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is.
Amen.


Voorbeden 1

Wenden wij ons vol vertrouwen tot de Heer
en leggen wij Hem voor
al wat ons hart beroert.
Bieden wij Hem, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven, onze vragen en beden aan.

– Bidden wij voor hen die in kerk en wereld leiding geven.
God, geef hun een luisterend oor,
maak hen alert voor de diepste vragen van het leven,
en help hen te kiezen voor wat het welzijn van mensen ten goede komt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor wetenschappers
en allen die hun kennis kunnen aanwenden ten goede of ten kwade.
God, geef hun wijsheid en inzicht,
doordring hen van hun verantwoordelijkheid.
Doe hen bezorgd zijn, ook voor de generaties die na ons komen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die tevergeefs zoeken naar de zin in hun leven.
God, schenk hun de nodige rust en vertrouwen
om uw schatten van vrede, liefde en wijsheid te kunnen vinden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor jonge mensen die zoeken naar waarachtigheid.
Mogen zij mensen ontmoeten die doen waarin ze geloven
en die waarmaken wat ze beloven.
God, misschien mogen wij die mensen zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor mensen op leeftijd
die de last van de jaren,
zelfs de ontluistering van de ouderdom
aan den lijve ondervinden.
Dat er respect mag zijn voor wie zij zijn en waren;
dat er eerbied mag zijn voor wat hun heilig is en was
en dat zij de zorg krijgen die zij verdienen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen in de kracht van hun leven.
Dat zij zichzelf niet verliezen
in wat goedkoop en oppervlakkig is;
dat zij kiezen voor wat werkelijk waarde heeft
en dat zij zich verantwoordelijk weten
ook voor hen die na hen komen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor jonge mensen, op weg naar volwassenheid.
Dat zij oog hebben
voor het goede van het verleden,
maar de toekomst niet vrezen;
dat zij enthousiasme uitstralen
en zich met jeugdig elan inzetten
voor een betere wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle kinderen, waar ook ter wereld,
die voor hun ontwikkeling en groei
steeds afhankelijk zijn van anderen.
Dat zij krijgen wat zij het meest nodig hebben:
liefde, zorg en de geborgenheid van een warme thuis.
Laten wij bidden…
Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor al wie en wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

God, Vader in de hemel,
al het goede dat de aarde voortbrengt,
hebt Gij bestemd tot welzijn van allen.
Hier, rond brood en beker verzameld,
bidden wij U:
doe ons verbondenheid voelen van mens tot mens
en maak ons meer en meer tot breken en delen bereid.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van diezelfde Vader,
één gemeenschap. Niemand uitgesloten.
Laat ons daarvoor God dankend bidden:
Onze Vader,…

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt
volgens ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vertrouwvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Als wij ons echt verbonden weten tot zusters en broeders van elkaar,
zal Gods rijk zich kunnen vestigen
in noord en zuid, in oost en west.
Dan zal zijn wil geschieden,
dan mag zijn vredeswil in ons werkelijkheid worden,
en die vrede van de Heer zij met u.
En met uw geest.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

In dit brood, Heer, hebt Gij U gebroken als teken van trouw,
als teken van uw blijvende aanwezigheid onder ons.
Mogen wij, die gaan eten van dit brood,
van U leren, hoe wij ons brood moeten delen met elkaar.
Heer, ik ben niet waardig dat…
Bezinning 1

Het is plezierig leven in het westen:
eten en drinken in overvloed,
beschermd en beschut aan alle kanten.
En als we toch eens overkop gaan
is er nog altijd het vangnet van de sociale zekerheid.

Het is plezierig leven in het westen:
er is zoveel amusement,
zoveel mensen die op het scherm gekke snuiten trekken
en dansen op het ritme uit een kermistent.
En als we toch eens in de miserie zitten
zijn er pijnstillers en zoveel ander spul
om de moraal weer op te krikken.

Het is plezierig leven in het westen:
de dagen zijn tot in de nacht gevuld,
er is zoveel te doen en te beleven
om ‘in’ te zijn en bij de tijd.
En als we toch eens onvoldaan en levensmoe geen toekomst zien
dan vluchten we in de duizend dromen van de droomfabriek.

Het is plezierig leven in het westen…
zolang je niet doodgaat
en niet moet vragen:
waarom heb ik geleefd?

Maar het is moeilijk leven in het westen
als je ten diepste hebt bemind
en zorg wil dragen voor elkaar.

Het is moeilijk leven in het westen
als je verrukt, verwonderd, leven wil
geïnspireerd door Hem
die niets dan Liefde is
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Wijsheid is een stille blik vooruit,
nooit enkel op zichzelf gericht.

Wijsheid kijkt verder
tot net voorbij de grens van menselijk kunnen
en het steeds beter willen weten.

Wijsheid vertrekt vanuit de dagelijkse werkelijkheid
en brengt een mens, stap voor stap,
dichter bij zijn eindbestemming.

Wijsheid heeft geen grote mond maar fluistert.

Wijsheid verheugt zich als gebeurt wat verhoopt werd en verlangd.

Wijsheid verwijst naar het geheim van het leven,
wakkert de vonk van de liefde aan.

Daarom is wijsheid zoals de liefde:
alles verdraagt zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.


Bezinning 3

Bij het zoeken naar de diepste reden van menselijk geluk
vond ik dit niet bij geld, bezit, luxe of feesten.

Bij gelukkige mensen vond ik aan de basis altijd
een spontane vreugde om kleine dingen
en een grote eenvoud.

Bij gelukkige mensen vond ik nooit de drang naar zelfverheerlijking.
Zulke mensen zijn stuk voor stuk
schatten van mensen.

Slotgebed

God, Vader in de hemel,
momenten van eenzaamheid
kunnen soms genade zijn:
ogenblikken van nadenken over wat het betekent
als wij ons christenen noemen.
Leer ons nu en dan oasen van rust en zaligheid ontdekken
door contact met mensen die,
door daden van simpele goedheid,
gestalte geven aan Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Zending en zegen

Met de aanwijzingen die de Heer ons hier heeft gegeven
kunnen wij nu op zoek naar de schat,
op zoek naar de kostbare parel
die Hij voor ons verborgen heeft
in de mensen met wie we leven, met wie we werken,
of die wij, waar dan ook, tegen het lijf lopen.
Zo zoekend is Gods zegen ons nabij als  + Vader, Zoon en Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.