17e zondag door het jaar B 2021

25 07 2021

Begroeting

Ook vandaag weer
verwelkomt ons de God van alle leven
Hij biedt ons zijn Brood ten leven aan.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Hoe meer je uitdeelt, hoe meer je overhoudt.
Dat is de evangelische logica
achter het verhaal van de broodvermenigvuldiging.

En waarom zou dat wonder
niet opnieuw kunnen gebeuren,
hier en nu?
Want Jezus nodigt vandaag ook ons uit
om niet te blijven steken in ‘hebben’ en ‘houden’,
maar om door te groeien naar ‘breken’ en ‘delen’.
Op die weg wil Hij ons voorgaan
door Zichzelf aan ons te geven in Brood en Wijn.
Laten wij vandaag dankbaar vieren
dat we mogen worden wat we ontvangen:
gebroken brood, gedeeld leven.

Openingswoord 2

Het verhaal van de broodvermenigvuldiging
is een van die wonderen
waarbij wij ons wel eens afvragen
wat daar nu precies is gebeurd.
Je mag die vraag natuurlijk stellen,
maar ze raakt de kern van het verhaal niet.
Jezus wil dat mensen op een andere manier naar zijn wondertekenen kijken.

Niet alleen nu,
ook toen al,
had Jezus het moeilijk om mensen duidelijk te maken
waarom Hij wondertekenen deed.
Toen, en ook nu,
horen mensen vooral wat ze graag horen,
in plaats van eerst eens goed te luisteren
naar wat de Heer ons heeft te zeggen.
Daarom bidden wij om vergeving.

Gebed om ontferming 1

Onze God houdt rekening met onze honger en onze zwakheid.
Laten wij Hem om ontferming bidden.

-Als we bezig zijn met iets dat onszelf aanbelangt,
hebben wij het dikwijls moeilijk
om aan te voelen wat een ander nodig heeft.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij hebben vooral honger naar voedsel voor ons lichaam
en hebben minder oog voor onze geestelijke honger.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij vinden dat wat we kunnen bijdragen
niet de moeite waard is, slechts een druppel op een hete plaat.
Wij leren niets uit de parabel van vijf broden en twee vissen voor 5000 mensen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God naar ons omzien
en onze behoefte aan vergeving tegemoet komen
en ons opnemen in zijn eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

In tijden van nood blijft God zijn volk nabij.
Als wij onze medemens nabij blijven,
dan kan het wonder van breken en delen
opnieuw gebeuren.

-Een klop op de schouder, een open gesprek,
een stevige handdruk, een blik die blij maakt.
We hebben het allemaal broodnodig…
Voor de keren dat we daarin tegenover de ander tekortschieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Iemand die kan meeleven, iemand met begrip,
iemand die deelt in vreugde en pijn.
We hebben zo iemand allemaal broodnodig…
Voor de keren dat we de ander alleen laten staan:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Elkaar van harte vergeven.
Iedere mens écht mens laten zijn,
een stukje geborgenheid bieden,
een plaats waar men thuis is.
We hebben het allemaal broodnodig…
Voor de keren dat we daarin tekortschieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God onze fouten vergeven
en ons met zijn Brood dat leven geeft,
sterken om telkens opnieuw te beginnen. Amen.
naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons Leven, Licht en Liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer en God,
bij het zien van vele mensen
deelt uw Zoon brood en vis met allen
die luisteren naar zijn Woord.
Wij bidden U:
geef dat wij ons durven toevertrouwen
aan Hem die onze noden kent
en iedereen verzadigt,
Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
André Janssen

Openingsgebed 2

Gij die ons het leven geeft,
bij U kloppen wij aan,
hunkerend naar geluk en bedelend om brood.
Geef ons uw Woord.
We zullen het tot ons nemen,
we zullen ervan overhouden en het doorgeven
tot onze aarde vervuld is van uw overvloed. Amen.

Lezingen

God wil dat alle mensen leven hebben in overvloed.
Dat blijkt zowel uit de eerste lezing als in het evangelie:
de profeet Elisa en Jezus verschaffen voedsel
aan een grote groep mensen.
Allen worden verzadigd en houden nog over.

In de tweede lezing dringt Paulus aan
op eenheid onder de christenen.
Kerk in Herent

Eerste lezing (2 Kon., 4, 42-44)

Uit het tweede boek der Koningen

42
        Op een dag kwam er iemand uit Baäl-Salisa.
In zijn tas bracht hij voor de man van God
van de eerstelingen van de oogst
twintig gerstebroden en wat vers koren mee.
Elisa zei:
`Geef de mannen maar te eten.’
43         Zijn dienaar antwoordde:
`Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?’
Maar hij herhaalde:
`Geef het de mannen te eten.
Want zo spreekt de Heer:
`Zij zullen eten en overhouden.” ‘
44         Nu zette hij het de mannen voor.
Zij aten en hielden nog over,
zoals de Heer gezegd had.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 4, 1-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
1           Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang
om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping
die u van God ontvangen hebt,
2           en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig,
en elkaar liefdevol te verdragen,
3           vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden
door de band van de vrede:
4           één lichaam en één Geest,
zoals u ook geroepen bent tot één hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
5           Eén Heer, één geloof, één doop.
6           Eén God en Vader van allen,
die is boven allen,
met allen en in allen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 6, 1-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1           Jezus stak het meer van Galilea over,
ook het meer van Tiberias genoemd.
2           Een grote massa mensen volgde Hem
omdat ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte.
3           Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen.
4           Het was kort voor het Joodse paasfeest.
5           Toen Jezus zijn ogen opsloeg
en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde,
zei Hij tegen Filippus:
`Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?’
6           Dit zei Hij bij wijze van proef;
Hij wist zelf wel wat Hij ging doen.
7           Filippus antwoordde:
`Zelfs als we voor tweehonderd denariën brood kopen,
is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven.’
8           Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:
9           `Er is hier een jongen
die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft;
maar wat hebben we daaraan voor zo’n aantal?’
10         Hierop zei Jezus:
`Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten.’
Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten;
er waren ongeveer vijfduizend mannen.
11         Daarop nam Jezus de broden,
en na het uitspreken van het dankgebed
deelde Hij ze uit onder de aanwezigen,
en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden.
12         Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen:
`Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.’
13         Ze verzamelden ze dus:
twaalf korven vulden ze met brokken
die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven.
14         Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen:
`Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou.’
15         Omdat Jezus doorhad dat ze Hem met alle geweld gingen meenemen
en tot koning uitroepen,
trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen wij getuigenis af van ons geloof in God
die ons in Jezus leerde
dat wij zijn goedheid kunnen vermenigvuldigen door delende mensen te zijn.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de Belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor mensen die zich de nood van anderen persoonlijk aantrekken.
Dat zij risico’s durven nemen en erop vertrouwen dat God hen terzijde staat.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die met vakantie zijn.
Dat zij dankbaar genieten van al wat mooi en goed is,
in het besef dat ook dit geluk hun door God is geschonken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor ons allen hier bijeen.
Dat ons samenzijn rond Brood en Wijn
ons moge stimuleren om ons brood en ons leven
te breken en te delen
met hen die hongeren naar voedsel, vrede en vreugde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Vol vertrouwen richten wij ons nu tot de God van Jezus Christus
die Levensbrood wil worden voor iedere mens.
Hem leggen we voor
wat ons ter harte gaat
en moge Hij ons helpen dat samen te verwezenlijken.

Bidden we voor hen die plots en onverwacht hun job verliezen
omdat winstmarges belangrijker zijn dan mensen.
Laten wij bidden…

Bidden we voor landen waar corruptie hoogtij viert,
hier in Europa, maar ook elders in de wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de kansarmen in ons land,
waarover zoveel geschreven en vergaderd wordt,
maar waarvoor zo weinigen zich persoonlijk engageren.
Laten wij bidden…

Bidden we voor kleine mensen in zovele landen,
die uitgebuit worden en gebukt gaan onder machtswellust.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de naamlozen
die door blinde terreur worden vermoord.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen, die door de dood van ons zijn heengegaan
en een bijzondere plaats innemen in ons hart.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Voor mensen die leven in hongergebieden,
voor mensen die het moeten zien te rooien onder de armoedegrens,
voor mensen die de vreugde van een feestmaal niet kennen,
voor mensen die een handvol liefde en echte vriendschap missen.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die anderen ertoe stimuleren
welvaart tot een zaak van allen te maken.
Voor mensen die samen met anderen,
werken aan een wereld van recht en gerechtigheid,
van gedeeld brood en gedeelde vrede.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die brood in overvloed hebben en toch honger lijden,
voor mensen met water te over en die toch dorst lijden,
voor alle mensen die hongeren en dorsten naar leven waarin God te proeven is.
Laten wij bidden…

-Voor onze Kerken, voor onze geloofsgemeenschap, voor onszelf.
Dat wij wegen vinden om de honger naar menselijkheid te stillen,
om de dorst naar geluk te lessen.
Dat wij durven beginnen te delen met mensen om ons heen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Liefdevolle God,
Gij hebt ons uw Zoon geschonken
opdat wij steeds opnieuw tot leven zouden komen.
Wie zich laat voeden met Brood uit de hemel,
wordt in onze wereld een liefdevol mens.
Wij danken U voor deze gave en wij bidden U:
blijf ons omringen met uw zorg
en bescherm ons,
zodat wij in liefde samen kunnen verdergaan
op de weg die Jezus ons is voorgegaan. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
waar wij de Boodschap van uw Zoon verstaan,
deelt Hij Zichzelf mee in het teken van brood en wijn.
Geef dat wij, door Hem bezield,
zijn zelfgave levend houden.
Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
André Janssen

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde de broden en de vissen uit
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze eenzijdige betrokkenheid op onszelf.
Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood,
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk
voor andermans tekort aan brood, aan rust en vrede, tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Houd ons gaande, God, door uw Woord,
ons gegeven als brood om van te leven.
Leer ons ons leven te delen,
elkaars honger naar vrede te voeden,
elkaar te doordringen met uw liefdesadem.
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien
tot één gemeenschap, uw volk op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods
Communie

Toen Andreas opmerkte dat vijf gestebroden en twee vissen
nauwelijks wat te betekenen hadden voor zoveel mensen,
zei Jezus: “Laat de mensen gaan zitten.”
Hij nam de broden en na een dankgebed gesproken te hebben
liet Hij ze uitdelen onder de mensen.
Ze konden eten tot ze verzadigd waren.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Slechts het brood
dat wij te eten gaven,
zal ons verzadigen.

Slechts de gevangene
die wij verlosten,
zal ons bevrijden.

Slechts het gewaad
dat wij wegschonken,
zal ons bekleden.

Slechts de zieke
die wij bezochten,
zal ons genezen.

Slechts het water
dat wij te drinken gaven,
zal ons verkwikken.

Slechts het woord
dat leed verzachtte,
zal ons troosten.
Tullo Consalvatico

Bezinning 2

Het is een wonder gebeuren
wanneer mensen elkaar écht ontmoeten.
Ze gaan bij elkaar binnen
en voelen zich als bij zich zelve thuis.

Ze onthalen elkaar
als vrienden
en dat is heel wat !

Kijk, denken ze,
ik word verwacht …
dat kun je aan duizend dingen
voelen en zien.
Het is er glashelder eerlijk
en zonovergoten goed.
Geestrijk is de drank van het gesprek.
De eenvoud smaakt als volkorenbrood
en ze drinken begrip
uit kroezen vol attentie.
Hartelijkheid bloeit in elk gebaar.
Men is gewoon
echt gelukkig
bij elkaar.

Wanneer ze afscheid nemen
verlaten ze elkaar wel,
maar laten elkander
niet alleen.

Het is een wonder
als mensen elkander
écht ontmoeten.
Marinus van den Berg (in: Kiezen voor ontmoeting)


Slotgebed 1

God en Vader,
Reisgezel op onze levensweg,
op het einde van deze viering
danken wij U voor dit samenzijn,
voor de overvloed waarvan wij mogen genieten.
Honger naar brood en andere spijzen kennen wij niet,
maar vaak hebben wij honger naar uw aanwezigheid in ons leven.
Jezus deed ons ontdekken
dat warme aandacht voor de mens naast ons
ruimte schept voor uw voorzienigheid,
voor uw wondere werkzaamheid.
Geef dat wij steeds meer volgens die logica mogen leven,
vandaag en alle dagen
door Jezus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
aangemoedigd door uw Blijde Boodschap
en gesterkt door uw gebroken Brood,
keren we terug naar huis.
Bewerk het wonder in ons hart.
Leg dat wonder ook in onze mensenhanden:
onze liefde, onze vreugde en ons geluk vermeerderen
door ze te delen en te geven.
Dan zullen wonderen gebeuren voor de mensen rondom ons.
Dit vragen wij U voor alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Moge God ons de wijsheid schenken
om nederig onze handen te openen,
zodat wij zijn geluk kunnen ontvangen,
gratis en voor niets.
Daartoe legt Hij op ons zijn zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.