17e zondag door het jaar C 2022

24 07 2022

Begroeting

Welkom u allen in de naam van onze God,
die ons samen roept tot één gemeenschap
en naar ons luistert als wij tot Hem bidden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag vieren wij eucharistie onder het motto: de aanhouder wint!
In de eerste lezing al doet Abraham
ietwat vrijpostig, maar vol vertrouwen telkens opnieuw
een beroep op Gods goedheid.
En in het evangelie leert Jezus ons: vraag-zoek-klop!
Midden in de nacht, ’s morgens vroeg of  ’s avonds laat,
altijd opnieuw aanhoort God het gebed van zijn mensen.
Ook nu.
Oelegem

Openingswoord 2

Gaandeweg leren bidden.
Steeds weer duiken in het leven momenten op
die vragen om gebed.
Als we de juiste woorden niet vinden
kunnen we altijd terugvallen op de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
eenvoudige woorden, een aanspreking van God als Onze Vader.
We kunnen Jezus vragen om ook ons opnieuw te leren bidden,
dag na dag,
zoals de apostelen het Hem ook hebben gevraagd.
Want elke dag heeft zijn nieuwe noden en zijn nieuwe vreugden.
Ze zetten aan tot vragen, danken en eren,
in nauwe relatie tot God.
Laten wij even stil worden
en in ons hart op zoek gaan naar een persoonlijk aanvoelen van de Heer.
Als wij Hem gewaarworden,
laten wij Hem dan de vraag stellen: “Heer, leer ons bidden”.
Broechem

Gebed om ontferming 1

-God, we bidden wel dat uw naam geheiligd moge zijn,
maar we zeggen en doen zo vaak dingen
waarmee we uw naam als Vader van alle mensen
geen eer aandoen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, we bidden wel, net als Gij,
dat het Rijk van uw Vader, werkelijkheid zou worden,
maar wat we doen is zo vaak in ons eigenbelang
en niet in dienst van vrede en recht
voor elke mens en heel de schepping.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, we bidden wel: vergeef ons onze schulden
zoals wij vergeven aan onze schuldenaren,
maar we hebben het vaak zo moeilijk
om zelf de eerste stap naar verzoening te zetten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar federatie Kana

Gebed om ontferming 2

-Vaak denken we al te vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,
om geloof in onze mogelijkheden ten dienste te staan van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen te doen.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we met overtuiging kunnen doen wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens
niet om in concrete daden,
blijven onze beslissingen dode letter.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we de moed al niet opgeven bij het eerste obstakel.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid
ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
vaak vinden wij niet de aangewezen woorden om te spreken met elkaar.
Vaak vinden wij niet de juiste toon om te spreken met U.
Hoor ons woordeloos spreken.
Hoor onze oprechte toon.
Wees met ons in het leven van elke dag, van uur tot uur. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij U laten kennen als een Vader
die meeleeft met alles wat ons bezighoudt en bedrukt.
Gij staat voor ons open
en wilt ons begeleiden op onze levensweg.
Wij vragen U:
houd ons hart naar U gericht
zodat wij uw Woord verstaan en ernaar leven,
vandaag en alle dagen. Amen

Lezingen

Jezus leerde zijn leerlingen – en ook ons – bidden.
In de eerste lezing horen wij Abraham biddend spreken met God
waarbij zijn aandacht niet uitging naar zichzelf, maar naar anderen.
Luisteren we naar die Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Gen., 18, 20-32)

Uit het boek Genesis

20         In die dagen zei de Heer:
`Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
21         Ik ga naar beneden om te zien
of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep
die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’
22         Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom.
De Heer bleef echter nog bij Abraham staan.
23         Abraham ging naar Hem toe en zei:
`Wilt U werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
24         Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult U die dan verdelgen?
Zult U de stad geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
25         Zoiets kunt U toch niet doen:
de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners;
dat kunt U toch niet doen!
Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?’
26         En de Heer zei:
`Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind,
zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken.’
27         Abraham begon weer en zei:
`Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken,
ofschoon ik maar stof en as ben?
28         Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
zult U dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?’
En de Heer zei: `Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig vind.’
29         Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
`Misschien zijn er maar veertig te vinden.’
En de Heer zei: `Ik zal het niet doen, omwille van die veertig.’
30         Nu zei Abraham:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring;
misschien zijn er maar dertig te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal het niet doen als Ik er dertig vind.’
31         Abraham zei opnieuw:
`Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen;
maar misschien worden er maar twintig gevonden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die twintig.’
32         Abraham zei:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog één keer spreek;
misschien zijn er maar tien te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 2, 12-14)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
12         In de doop bent u met Christus begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God,
die Hem uit de doden liet opstaan.
13         Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde,
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven.
14         Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen,
die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd.
Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 11, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Eens was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem:
`Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
Hij zei tegen hen: `Wanneer je bidt, zeg dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
3           geef ons elke dag het nodige brood
4           en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,
en breng ons niet in beproeving.’
5              Daarop zei Hij tegen hen:
`Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: ` `Vriend, leen me drie broden,
6           want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.’’
Zou die ander daarbinnen antwoorden:
`Val me niet lastig.
De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed.
Ik kan niet opstaan om ze je te geven’’?
Welnee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt;
is het niet omdat je zijn vriend bent,
dan toch vanwege je vrijpostigheid.
Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt, krijgt;
wie zoekt, vindt;
en voor wie klopt, zal worden opengedaan.
11         Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt,
in plaats daarvan een slang geven?
12         Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13         Als jullie dus, slecht als je bent,
het goede weten te geven aan je kinderen,
hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader
de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof en ons vertrouwen uit in God
die voor ons ‘Vader’ wil zijn.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan,
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld,
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij
dat er in onze kerken echt gebeden wordt
in een taal die mensen raakt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat onze huizen een sfeer
van rust en warmte mogen uitstralen,
zodat mensen zich geborgen weten bij elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat mensen weet mogen hebben
van een diepere werkelijkheid,
zodat zij zich durven toevertrouwen aan het leven.
Laten wij bidden…

Goede God,
luister naar ons gebed.
Wees aanwezig als grond van ons bestaan,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Rieke Mes

Voorbeden 2

-Om kracht bidden wij U.
Om momenten van stilte in ons leven,
vaste tijden waarop we ons vrij maken voor U
en voor de diepere dimensies van ons bestaan.
Laten we bidden…

-Om kracht bidden wij U.
Dat wij te midden van onze lawaaierige wereld
en vooral tijdens deze vakantietijd,
durven tijd maken voor het echte welzijn van mensen.
Laten we bidden…

-Om kracht bidden wij U.
Om mensen die ons doen geloven
dat Gij, God, naar ons bidden luistert
en ons het vertrouwen schenkt
dat voor wie klopt wordt opengedaan.
Laten we bidden…

-Voor onszelf bidden wij:
om bewogenheid en meeleven,
om saamhorigheid en solidariteit,
vooral met de armen,
opdat zij ons leren kijken en luisteren,
en leren bidden zoals het hoort.
Laten we bidden…

-Voor de Kerk bidden wij:
om de Geest van Jezus Christus,
opdat uit haar midden een stroom
van levend water zou ontspringen
die mensen geneest en vernieuwt.
Laten we bidden…

-Voor hulpverleners bidden wij:
om edelmoedigheid en volharding,
opdat zij zichzelf en hun relaties
op het spel durven zetten
voor meer rechtvaardigheid en betere levenskansen.
Laten we bidden…

-Voor teleurgestelden en verontrusten bidden wij:
om het vinden van gehoor en openheid bij anderen,
opdat zij niet verstrikt raken
in beschuldiging en zelfbeklag.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

Gij die ons leven geeft in overvloed
om het te delen,
zie dit brood en deze beker,
tekenen van uw eigen toekomst.
Omwille van uw eigen droom
– brood genoeg voor alle mensen –
bidden wij U:
laat ons één van hart worden in de zorg voor elk-ander. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons nabij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden
met de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven:
            Onze Vader,…

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt
naar ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.
Vervul ook ons van uw vrede,
uw vrede waaraan de wereld zo’n nood heeft,
uw vrede die ons allen tot gelijken maakt,
tot mensen met en voor elkaar,
tot één volk op aarde.
Die vrede van Christus zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Op onze vraag “Geef ons heden ons dagelijks brood”
biedt God Zichzelf aan als voedsel,
het enige Brood dat onze diepste honger stilt.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Bidden is
‘staan’ voor een vriend, voor een vader.
Er voor gaan staan
zoals je bent, nu,
blij of vragend,
in nood of in feeststemming.
Er staan,
in je eigen volle waarheid
en weten,
vertrouwen,
geloven
dat je gezien wordt,
dat je gehoord wordt,
en vooral
dat je bemind wordt
als vriend, als zoon, als dochter.

Bidden is
in vol vertrouwen
wachten op een antwoord,
dat,
hoe het ook moge luiden,
goed is voor jou
– ook al begrijp je het niet.

Bidden is
ontvangen, vertrouwen,
weten dat het antwoord,
aan jou
hier en nu
gegeven wordt
in liefde.
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Heer, leer ons bidden…
Dat is de diepe wens van de leerlingen.
Ze vragen om eenzelfde band,
die Jezus heeft met zijn Vader.
Hij vertelt dan het verhaal
van een vriend in de nacht.
Zo is God: Hij laat niemand vallen.
Hij is er gewoon!
Hij wil gevraagd worden
en is bereid om zijn geestkracht door te geven.
Zo is Hij als een vader, een moeder.
Hij laat ons niet in de steek.
Tot Hem bidden is vragen en danken,
maar vooral je luisterend openstellen;
ontvankelijk zijn voor zijn aanwezigheid.
Bidden is daarom ook:
de diepste bronnen in jezelf aanboren
en onvermoede krachten laten opborrelen.
Het is niet vragen om het onmogelijke,
wel vragen om kracht om het leven aan te kunnen.
Bidden is voor een gelovige als adem:
je ademt als het ware de Geestkracht in,
en je ademt die uit door je manier van leven,
door je inzet en je solidariteit.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die ontoereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij, rond uw tafel, Hem herdacht
die ons hierin is voorgegaan.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
en maak dat wij mensen worden
naar uw beeld en gelijkenis. Amen.

Slotgebed 2

God, hemelse Vader,
zonder ophouden mogen wij tot U bidden
en Gij zult ons horen.
Steeds opnieuw mogen wij U zoeken
en Gij laat U vinden.
Wij bidden U:
richt ons hart naar U,
bekeer ons tot elkaar,
bind ons aan Jezus’ voorbeeld. Amen.

Zending en zegen

Tot ons is gezegd: ‘Al wie vraagt, verkrijgt’.
Ga dan, en durf een vragend mens te worden.
Eis niet, maar vraag om vriendschap en liefde
en je zult verkrijgen.
Dwing niet, maar vraag in stilte om genegenheid
en overvloedig zal het jou in de schoot geworpen worden.
Vraag en verkrijg de zegen van God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.