17e zondag door het jaar C 2016

24 07 2016

Begroeting

Welkom u allen in de naam van onze God,
die ons samen roept tot één gemeenschap
en naar ons luistert als wij tot Hem bidden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Heer, leer ons bidden”
vroegen Jezus’ vrienden toen zij zagen
dat bidden van Hem een ander mens had gemaakt:
een Mens met uitstraling,
een Mensenzoon vervuld van vrede.
En Hij leerde hun dus bidden.
Hij wil vandaag ook ons leren bidden
met woorden van toen
die nog altijd gelden voor mensen van vandaag en morgen.
naar Jacques Verhees

Openingswoord 2

Ook vandaag zijn we hier bijeen
om met Jezus aan tafel te gaan,
met Hem het brood te breken
en naar zijn Woord te luisteren.
Moge wij het op zo’n manier doen
dat de Heer ons herkent
en de deur voor ons open doet
en wij getuigen mogen zijn van zijn nabijheid.
Want bidden tot God volstaat niet,
wij moeten ook bereid zijn
om zijn wil in daden om te zetten.

Gebed om ontferming 1

Heer, Gij hebt ons geleerd hoe we kunnen bidden,
maar we proberen het te weinig,
we denken vaak dat we alles aankunnen
zonder even een moment van stilte en gebed.
Daarom:
Heer, Ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons verteld dat God is als een vader,
die zijn kinderen door en door liefheeft,
maar ons vertrouwen in Hem is vaak zo zwak.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
-Heer, Gij wilt dat wij in uw geest bidden,
Maar onze gebeden zijn vaak
bekrompen, kortzichtig en weifelend.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de begrijpende en nabije God
onze tekortkomingen vergeven
en ons eens geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Vader, we zouden wel willen bidden
dat uw naam geheiligd moge zijn.
Maar we lopen voortdurend afgoden achterna
en de meeste hebben we zelf gecreëerd.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vader, we zouden wel willen bidden
dat uw Rijk kome.
Maar wat we doen en laten staat gewoonlijk in functie van ons eigenbelang.
Zo maken we dikwijls de komst van uw Rijk onmogelijk.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vader, we zouden wel willen bidden
dat uw wil geschiede.
Maar we doen vooral wat wíj graag willen.
Wij weten het vaak beter.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons ons tekortschieten, Heer,
en begeleid ons op onze weg door het leven
opdat wij eenmaal bij U thuis mogen komen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, Vader van alle leven,
Gij zaait uw Woord in ons.
Gij hebt ons uw Zoon gegeven.
Voor ons gebroken en gestorven
is Hij Brood en Leven voor de wereld,
voor elk van ons.
Wij bidden om kracht
om zijn weg te gaan,
om net als Hij beeld te worden van uw grenzeloze goedheid,
om net als Hij ons toe te vertrouwen aan U en aan elkaar. Amen.

Openingsgebed 2

God, hier zijn we,
ieder van ons met haar of zijn verhaal,
met haar of zijn verwachtingen.
En Gij, Gij weet wat in ons leeft.
Kom dan tegemoet aan onze onuitgesproken vragen
en vervul ons van uw vrede
opdat wij ons, met al wat in ons leeft,
bij U geborgen mogen weten,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Jacques Verhees

Lezingen

Jezus leerde zijn leerlingen – en ook ons – bidden.
In de eerste lezing horen wij Abraham biddend spreken met God
waarbij zijn aandacht niet uitging naar zichzelf, maar naar anderen.
Luisteren we naar die Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Gen., 18, 20-32)

Uit het boek Genesis

20    In die dagen zei de Heer:
`Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
21    Ik ga naar beneden om te zien
of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep
die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’
22    Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom.
De Heer bleef echter nog bij Abraham staan.
23    Abraham ging naar Hem toe en zei:
`Wilt U werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
24    Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult U die dan verdelgen?
Zult U de stad geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
25    Zoiets kunt U toch niet doen:
de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners;
dat kunt U toch niet doen!
Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?’
26    En de Heer zei:
`Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind,
zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken.’
27    Abraham begon weer en zei:
`Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken,
ofschoon ik maar stof en as ben?
28    Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
zult U dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?’
En de Heer zei: `Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig vind.’
29    Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
`Misschien zijn er maar veertig te vinden.’
En de Heer zei: `Ik zal het niet doen, omwille van die veertig.’
30    Nu zei Abraham:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring;
misschien zijn er maar dertig te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal het niet doen als Ik er dertig vind.’
31    Abraham zei opnieuw:
`Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen;
maar misschien worden er maar twintig gevonden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die twintig.’
32    Abraham zei:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog één keer spreek;
misschien zijn er maar tien te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 2, 12-14)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

       Broeders en zusters,
12    In de doop bent u met Christus begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God,
die Hem uit de doden liet opstaan.
13    Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde,
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven.
14    Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen,
die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd.
Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 11, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Eens was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem:
`Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
Hij zei tegen hen: `Wanneer je bidt, zeg dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
3     geef ons elke dag het nodige brood
4     en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,
en breng ons niet in beproeving.’
5         Daarop zei Hij tegen hen:
`Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: ` `Vriend, leen me drie broden,
6     want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.’’
Zou die ander daarbinnen antwoorden:
`Val me niet lastig.
De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed.
Ik kan niet opstaan om ze je te geven’’?
Welnee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt;
is het niet omdat je zijn vriend bent,
dan toch vanwege je vrijpostigheid.
Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt, krijgt;
wie zoekt, vindt;
en voor wie klopt, zal worden opengedaan.
11    Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt,
in plaats daarvan een slang geven?
12    Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13    Als jullie dus, slecht als je bent,
het goede weten te geven aan je kinderen,
hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader
de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen.
en  in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-God, Vader van alle mensen,
wij bidden dat wij, die uw kinderen zijn,
niemand uitsluiten en niemand laten verloren lopen.
Laten we bidden…

-Wij bidden om de heiliging van uw naam
doorheen het werk van onze handen en de warmte van ons hart.
Laten we bidden…

-Wij bidden dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in mensen die eindelijk te eten hebben,
een dak boven hun hoofd
en iemand naast zich die zich hun lot aantrekt.
Laten we bidden…

-Wij bidden dat er steeds meer mensen zouden opstaan
die laten merken dat Gij wilt
dat niemand opgesloten blijft in zijn verleden, in zijn schuld,
of in de onvermijdelijke loop die zijn leven heeft genomen.
Laten we bidden…

-Wij bidden:
maak ons weerbaar tegen alles wat kwaad is,
alles wat ontplooiing van uw leven in ons in de weg staat.
Laten we bidden. ..
André Zegveld

Voorbeden 2

God, wij bidden U
dat wij in tijden van vreugde en verdriet
woorden van gebed kunnen blijven vinden
om ons tot U te richten.
Weest Gijzelf degene die ons die woorden in de mond legt.
Laten we bidden…

-God, wij bidden U
om een goede geest,
om een goede verstandhouding tussen mensen.
Dat wij in tijden van nood elkaar om hulp durven vragen.
Dat wij die hulp ook mogen krijgen.
Laten we bidden…

-God, wij bidden U om de heilige Geest.
Dat Hij kracht schenkt en ons de wijsheid geeft
om onze vragen en verlangens in het juist licht te zien.
Laten we bidden…
naar Johan Las

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
uw hart gaat uit naar al wat klein en kwetsbaar is.
Zie welwillend naar deze bescheiden gaven
van wat brood en een beker met wijn.
Wil ze aanvaarden
en aanvaard ook ons in al onze onvolkomenheid
én herschep ons in de geest van Jezus Messias,
Brood ten leven voor vandaag en alle dagen,
tot in uw eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2

Onze Vader,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan.
Maar Gij weet beter dan wie ook
dat geen enkele mens kan leven van brood alleen.
Neem deze gaven aan en vorm ze om
tot datgene wat mensen dagelijks nodig hebben:
brood en geborgenheid,
vrijheid en gezondheid,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons nabij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden
met de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven:
       Onze Vader,…

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt
naar ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.
Vervul ook ons van uw vrede,
uw vrede waaraan de wereld zo’n nood heeft,
uw vrede die ons allen tot gelijken maakt,
tot mensen met en voor elkaar,
tot één volk op aarde.
Die vrede van Christus zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

In het onze Vader vragen wij om het dagelijks brood.
We mogen ook vragen
om het Brood dat eeuwig leven geeft.
Het is God zelf die het ons schenkt.
Gelukkig allen die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
       Heer, ik ben….
naar Kerk in Herent

Bezinning 1

In mijn diepste binnenste
weet ik dat Iemand, zoals niemand anders, van mij houdt.
En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe.

In mijn diepste binnenste
is een vrede die niemand mij kan afnemen.
En ik hoop dat je dit ervaart in mijn strijd.

In mijn diepste binnenste
vind ik rust en stille vreugde.
En ik hoop dat je dit ook voelt in mijn drukke bezigheden.

In mijn diepste binnenste
speur ik een Bron,
een Kracht die mij bezielt
en die is meer dan mensenwerk.
En ik hoop dat ik diezelfde Bron bij jou mag vinden.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Bidden we het ‘Onze Vader’ eens in omgekeerde richting:

Verlos ons van het kwade.
Leid ons niet in bekoring.
In de mate dat wij anderen iets schuldig zijn
vergeef dan ook onze schuld.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Zo geschiedde uw wil op aarde als in de hemel.
Dan groeit uw Rijk van liefde en vrede.
Zo wordt uw naam geheiligd
Gij die in de hemel zijt,
Gij die wij noemen: onze Vader.

Slotgebed 1

Gij weet wat er omgaat in ons hart.
Laat ons niet vergeefs tot U roepen,
maar geef ons de kracht
om in goede en kwade dagen
als echte naasten met elkaar te leven
in navolging van Hem, die onze Broeder is,
Jezus, uw Beminde,
vandaag en tot het einde van onze dagen. Amen.
naar Kerk in Herent

Slotgebed 2

Alhoewel Ik ook wel besef dat het woordje ‘vader’
bij sommigen misschien veeleer negatieve reacties oproept,
toch hoop Ik dat je Mij met die naam durft aanspreken – zegt God –
en zo uiting geeft aan onze verbondenheid.
Graag wil Ik ook voor jou bidden,
opdat je je mag blijven inzetten
voor mijn droom van gaarne zien en van rechtvaardigheid
en opdat je gelukkig mag worden in je keuze voor het evangelie
en in je engagement voor de meest kwetsbaren.
Dank je wel dat je op die manier
duidelijk maakt dat Ik een God van liefde ben!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Bidden is niet spreken óver God,
maar is spreken mét God.
God nodigt ons tot deze samenspraak met Hem uit
op al onze levenspaden.
Laten wij nu heengaan
en ons verantwoordelijk weten als partner in het Verbond.
Daartoe zegene ons de drie-ene God,
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.