17e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
zeventiende zondag C (25/07/2010)

Begroeting

Van harte welkom rond de tafel van de Heer.
Laten we gedurende dit uurtje genieten van Gods nabijheid:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag wendt Abraham zijn koopmanskunsten aan
om bij God het behoud van de stad te bepleiten.
En Jezus zegt in het evangelie:
“Vraag en u zal gegeven worden”.
God blijft de eeuwen door het ‘Altijd Luisterend Oor’.
Vertrouwvol aandringen wordt aanbevolen.
Maar ook woordeloos spreken wordt gehoord.
Wie wil bidden in de geest van Jezus
moet vóór alles ‘thuiskomen’ in de dingen van de Vader.


Openingswoord 2

Ook vandaag zijn we hier bijeen
om met Jezus aan tafel te gaan,
met Hem brood te breken
en naar zijn woord te luisteren.
Moge wij het op zo’n manier doen
dat de Heer ons herkent
en de deur voor ons open doet
en wij getuigen mogen zijn van zijn nabijheid.
Want bidden tot God volstaat niet,
wij moeten ook bereid zijn
om zijn wil in daden om te zetten.

Vergevingsmoment

We willen dikwijls onze eigen God zijn:
de beste, de eerste en de laatste,
het centrum van de belangstelling.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Onze wil moet geschieden
en ons rijkje moet tot stand komen.
Soms willen we wel dat God beeld van ons zou zijn.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Als ons gevraagd wordt
‘laten we ons bekeren tot God’,
wat doen we dan?
En vraagt iemand ons, door taal of teken,
of we het weer willen goedmaken.
Wat doen we dan?
Omdat we dikwijls met twee maten en twee gezichten meten,
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God,
vaak vinden wij niet de aangewezen woorden om te spreken met elkaar.
Vaak vinden wij niet de juiste toon om te spreken met U.
Hoor ons woordeloos spreken.
Hoor onze oprechte toon.
Wees met ons in het leven van elke dag, van uur tot uur. Amen.

Openingsgebed 2

Heer onze God,
in Jezus hebt Gij U laten kennen als een Vader
die meeleeft met alles wat ons bezighoudt en bedrukt.
Gij staat voor ons open
en wilt ons begeleiden op onze levensweg.
Wij vragen U:
houd ons hart naar U gericht
zodat wij uw woord verstaan en ernaar leven,
vandaag en alle dagen. Amen.


Lezingen
Luisteren we naar God die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Genesis 18,20-32)

Uit het boek Genesis

20       In die dagen zei de Heer:
`Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
21       Ik ga naar beneden om te zien
of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep
die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’
22       Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom.
De Heer bleef echter nog bij Abraham staan.
23       Abraham ging naar Hem toe en zei: `Wilt U werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
24       Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult U die dan verdelgen?
Zult U de stad geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
25       Zoiets kunt U toch niet doen:
de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners;
dat kunt U toch niet doen!
Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?’
26       En de Heer zei:
`Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind,
zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken.’
27       Abraham begon weer en zei:
`Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken,
ofschoon ik maar stof en as ben?
28       Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
zult U dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?’
En de Heer zei: `Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig vind.’
29       Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
`Misschien zijn er maar veertig te vinden.’
En de Heer zei: `Ik zal het niet doen, omwille van die veertig.’
30       Nu zei Abraham:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring;
misschien zijn er maar dertig te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal het niet doen als Ik er dertig vind.’
31       Abraham zei opnieuw:
`Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen;
maar misschien worden er maar twintig gevonden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die twintig.’
32       Abraham zei:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog één keer spreek;
misschien zijn er maar tien te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kolossenzen 2,12-14)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
12       In de doop bent u met Christus begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God,
die Hem uit de doden liet opstaan.
13       Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde,
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven.
14       Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen,
die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd.
Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 11,1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 Eens was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem:
`Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
Hij zei tegen hen: `Wanneer je bidt, zeg dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
3        geef ons elke dag het nodige brood
4        en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,
en breng ons niet in beproeving.’
5          Daarop zei Hij tegen hen:
`Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: ` `Vriend, leen me drie broden,
6        want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.’’
7        Zou die ander daarbinnen antwoorden:
`Val me niet lastig.
De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed.
Ik kan niet opstaan om ze je te geven’’?
8        Welnee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt;
is het niet omdat je zijn vriend bent,
dan toch vanwege je vrijpostigheid.
9          Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
10         Want ieder die vraagt, krijgt;
wie zoekt, vindt;
en voor wie klopt, zal worden opengedaan.
11       Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt,
in plaats daarvan een slang geven?
12       Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13       Als jullie dus, slecht als je bent,
het goede weten te geven aan je kinderen,
hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader
de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof en ons vertrouwen uit in God
die voor ons ‘Vader’ wil zijn.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij voor de politici
die niet enkel het belang van hun eigen land voor ogen hebben
of hun eigen postje willen veilig stellen
maar die de hele mensheid willen dienen.
Laten wij voor hen bidden…

– Bidden wij voor de economen
die er niet op uit zijn om de westerse belangen te verdedigen,
maar die de rijkdommen van de aarde wil verdelen onder alle mensen.
Laten wij voor hen bidden…

– Bidden wij voor de werkgevers
die de zakelijke belangen ondergeschikt maken
aan het welzijn van de werknemers die onder hun leiding staan.
Laten wij voor hen bidden…

– Bidden wij voor allen
die, geïnspireerd door de boodschap van Jezus,
zich inzetten voor hun medemensen.
Laten wij voor hen bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor allen die in nood zijn
en de toekomst somber inzien.
Dat zij iemand mogen ontmoeten
bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen.
Dat zij ook God mogen ervaren
als een oor dat luistert.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die,
vanuit gelovige of louter humane overwegingen,
pleitbezorgers zijn voor de rechtelozen waar ook ter wereld.
Dat zij kracht mogen ervaren
om onrecht te blijven aanklagen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die werkzaam zijn in de verzorgingssector,
voor hen die zich het lot aantrekken
van mensen die door anderen reeds afgeschreven zijn.
Dat zij vreugde en voldoening vinden in hun werk.
Laten wij bidden…

Bidden we om rust en levensadem
voor onszelf,
voor allen die wij in ons hart dragen,
voor onze geloofsgemeenschap,
voor onze buurt,
voor zieken en eenzamen,
voor mensen op reis.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, in brood en beker vieren wij opnieuw
dat Gij met ons verbonden zijt in hart en leven.
Moge de band die ons met U en met elkaar verbindt
nog versterkt worden door ons samenzijn hier.
Maak ons breken en delen
zo gemeend en zo van harte
dat het zin en richting geeft aan heel ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
hier in deze kring willen wij een eenvoudig menselijk gebaar stellen:
brood en wijn delen,
tekenen van vriendschap en trouw.
God van liefde,
wees aanwezig in onze verbondenheid met elkaar.
Schenk ons een open blik,
dat wij elkaar nabij blijven
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Dank U, Heer,
dat ik de tijd krijg
om te luisteren naar de vogelzang,
naar de regen op het dak,
naar het kabbelen van het water in de beek,
naar de muziek ergens ver weg…
Dank dat ik tijd krijg
om te kijken naar de bloemen en de bomen,
naar de zon die alles opengooit,
naar de vele mensen om me heen.

Dank U, God,
dat ik de tijd krijg
om te genieten en te proeven
van het heldere water,
van het heerlijke brood op tafel,
van de lucht om ons heen
en van het leven dat pure gave is.

Wij danken U, God,
voor alles wat het leven aantrekkelijk
en de moeite waard maakt.
Wij zeggen U vooral dank
voor het leven van Jezus, uw Zoon.
Hij laat niets verloren gaan
van wat uit liefde geboren wordt.
Dagelijks herbegint Hij met ons
een leven zonder maat.
Hij wil werkelijk bij ons zijn
terwijl ons hart vaak geen rust vindt.
Om Hem en om elkaar
willen wij U loven en danken.

Heilig, heilig, heilig …

Om Jezus, danken wij U, Vader.
Hij die al goeddoende rondtrok.
Hij die altijd naar mensen onderweg was.
Hij die geen moeite spaarde,
Hij die deed waarin Hij geloofde
om Uwentwil en tot het uiterste.

Opdat mensen met God en met elkaar
in liefde verbonden zouden zijn,
nam Jezus, toen Hij bij zijn vrienden was,
het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:

Neem en eet hiervan gij allen,
dit is mijn lichaam,
mijn leven dat ik voor U geef.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker,
Hij sprak de zegen en het dankgebed uit
en gaf de beker door aan zijn leerlingen met de woorden:

Neem deze beker en drink allen hieruit,
want dit is de beker
van het nieuwe altijddurende verbond.
Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen,
wordt vergoten, tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Wij bidden U, Vader,
laat de gezindheid die leefde in Jezus
ook onder ons leven.

Zegen alle vaders en moeders, Heer.
Uit uw hand ontvangen zij
de zorg over leven en liefde.

Zegen de kinderen en de jonge mensen.
Zij zoeken naar een hand
die goed en wijs is,
ook als zij niet bij de hand willen genomen worden.

Zend uw geest van inzicht,
mildheid en vertrouwen, Heer,
over allen die voorgaan in onze samenleving.

Bewaar in uw zegenende hand:
de kleine en misdeelde mens,
de eenzame zieke en de bejaarde,
de mens die weent in onmacht.
Bewaar in uw zegenende hand:
onze overleden familieleden en vrienden.
Bewaar de zovelen die wij vergeten,
de zovelen aan wie wij voorbij gaan.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen.
naar Beveren

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden
met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft:
         Onze Vader,…

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt
naar ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vertrouwvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en…

Vredewens

De weg van de vrede waarvan wij dromen,
lijkt soms eindeloos, een te lange tocht voor zwakke mensen.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons,
zoals aan zijn leerlingen:
Ik wens jullie vrede: vrede met jezelf, met de anderen, met God.
Ik wens jullie die vrede die een uitstraling is
van mijn liefde voor elke mens.
Dat die vrede van de verrezen Heer jullie mag vergezellen
vandaag en elke dag van je verdere leven.
En geven we ook elkaar een hartelijk teken van die vrede.
Beveren

Lam Gods

Communie

Op onze vraag “Geef ons heden ons dagelijks brood”
biedt God zichzelf aan als voedsel,
het enige Brood dat onze diepste honger stilt.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Bidden is
‘staan’ voor een vriend, voor een vader.
Er voor gaan staan
zoals je bent, nu,
blij of vragend,
in nood of in feeststemming.
Er staan,
in je eigen volle waarheid
en weten,
vertrouwen,
geloven
dat je gezien wordt,
dat je gehoord wordt,
en vooral
dat je bemind wordt
als vriend, als zoon, als dochter.

Bidden is
in vol vertrouwen
wachten op een antwoord,
dat,
hoe het ook moge luiden,
goed is voor jou
– ook al begrijp je het niet.

Bidden is
ontvangen, vertrouwen,
weten dat het antwoord,
aan jou
hier en nu
gegeven wordt
in liefde.
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Bidden…
Er zijn vele manieren van bidden.
In een moskee zie je de gekromde ruggen van mannen geknield op de grond
terwijl ze woorden zeggen of zingen.
Wij vouwen de handen of sluiten de ogen.
Vaak in totale stilte bidden wij ons persoonlijk gebed.
En in het zuiden danst en zingt men vol ritme zijn ode aan de Heer.

Er is nog een andere manier van bidden.
Je wandelt in een bos
en voor je het weet ben je aan het bidden
om de Schepper te danken voor de mooie natuur.
Samen loop je langs het strand…
in de oneindigheid voel je God even dichterbij.
Je gaat op bezoek bij een zieke,
en naderhand voel je dat dit medeleven iets van bidden heeft
omdat het thuishoort bij de manier waarop Jezus met mensen omging.
naar Gerard van Holstein

Slotgebed 1

Vader in de hemel, God van mensen,
zo ver en toch zo nabij,
geef mij het vertrouwen van een kind,
het idealisme van een dromer
en de liefde van een heilige,
opdat uw naam in mij en door mij
waar mag worden
en uw koninkrijk komen:
een nieuwe wereld met hemelse kleuren.
Laat mij een icoon zijn van uw vriendschap
en aan het hart van de wereld uw hartenklop geven. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die ontoereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij, rond uw tafel, Hem herdacht
die ons hierin is voorgegaan.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
en maak dat wij mensen worden
naar uw beeld en gelijkenis. Amen.

Zending en zegen

Aan allen die zich willen inzetten
voor een meer mens- en Godvriendelijke wereld
schenkt God zijn zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.