17e zondag door het jaar B 2015

26 07 2015

Begroeting

Een hartelijk welkom, jij met je enthousiasme en rustig vertrouwen.
Welkom jij die hier eventjes tot rust wil komen.
Welkom jij met je twijfels en je vragen.
Welkom wij allemaal, met ons verhaal,
met onze verwachtingen en onze dromen.
Welkom, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag horen wij in het evangelie
hoe Jezus de mensen heeft uitgedaagd
om te doen wat ondenkbaar leek:
breken en delen van het weinige dat voorhanden is
en toch overvloed overhouden.

In de mate dat wij deze oproep niet beantwoord hebben,
dat we ons al te gemakkelijk
bij het onvermijdelijke hebben neergelegd,
vragen we om vergeving.

Openingswoord 2

Vijf weken lang gaan we, samen met de apostel Johannes,
op zoek naar voedsel voor de eeuwigheid.
Vijf weken krijgen wij les in geven en delen
om de levenshonger van mensen te stillen.
De Evangeliewoorden over het hemels brood
zijn een getuigenis van Jezus,
een samenvatting van zijn leven,
van zijn en onze opdracht.
In het evangelie van vandaag horen we
hoe de mensen ervaren
dat, door het weinige dat er is, toch te delen,
er overvloed kan groeien.
Laten wij ons open stellen voor die Boodschap.

Vergevingsmoment 1

Vooraleer aan te schuiven aan de tafel van de Heer
willen we ons hart daartoe ontvankelijk maken.

-Veel mensen missen het allernoodzakelijkste om te leven.
Wij gaan zo gemakkelijk aan die nood voorbij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Naast de honger van onze maag bestaat er ook een diepere honger.
Open ons hart voor die diepere honger bij onszelf.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij durven zo weinig kiezen voor een leven van breken en delen.
Ons hart is vaak zo gesloten
en onze handen zijn zo weinig gul.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God ons genadig zijn,
ons omringen met zijn liefde
en ons leiden tot zijn eeuwige maaltijd. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God, onze aarde, uw schepping
brengt voldoende op
opdat iedereen zou kunnen leven.
Vergeef ons als we niet delen van onze overvloed,
zodat anderen daardoor tekort hebben.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, in de broodvermenigvuldiging toont Gij ons
uw grenzeloze goedheid voor de mensen.
Vergeef ons als wij geen aandacht hebben voor de nood van zovelen
en hen aan hun lot overlaten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

God, uw Woord is voor ons een Bron van leven en geluk.
Al te vaak staan wij te weinig daarbij stil
en vergeten we ervan te getuigen
door zodat we ook anderen van die Bron laten genieten.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God,
vaak staan wij voor anderen met lege handen
omdat we wat we hebben,
graag voor onszelf willen houden.
Wij bidden U:
leer ons bovenhalen wat voorhanden is
om zo onze verbondenheid te vieren met U en elkaar.
Leer ons als een stuk brood naar de ander toegaan:
voedzaam en onmisbaar,
onopvallend en doodgewoon,
gebroken en gedeeld.
Dan zal er genoeg zijn voor iedereen
en een overvloed aan geluk. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

God, Vader van alle mensen,
wij komen hier bijeen om samen te bidden en te vieren.
Vorm ons om tot een gemeenschap van mensen
die van harte willen delen
wat Gij ons in handen legt.
Houd in ons het verlangen levendig
om voor elkaar levensvreugde te zijn. Amen.
vrij naar Heeswijk

Lezingen

Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (2 Kon., 4, 42-44)

Uit het tweede boek der Koningen

42
       Op een dag kwam er iemand uit Baäl-Salisa.
In zijn tas bracht hij voor de man van God
van de eerstelingen van de oogst
twintig gerstebroden en wat vers koren mee.
Elisa zei:
`Geef de mannen maar te eten.’
43        Zijn dienaar antwoordde:
`Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?’
Maar hij herhaalde:
`Geef het de mannen te eten.
Want zo spreekt de Heer:
`Zij zullen eten en overhouden.” ‘
44        Nu zette hij het de mannen voor.
Zij aten en hielden nog over,
zoals de Heer gezegd had.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 4, 1-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
1         Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang
om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping
die u van God ontvangen hebt,
2         en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig,
en elkaar liefdevol te verdragen,
3         vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden
door de band van de vrede:
4         één lichaam en één Geest,
zoals u ook geroepen bent tot één hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
5         Eén Heer, één geloof, één doop.
6         Eén God en Vader van allen,
die is boven allen,
met allen en in allen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 6, 1-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1         Jezus stak het meer van Galilea over,
ook het meer van Tiberias genoemd.
2         Een grote massa mensen volgde Hem
omdat ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte.
3         Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen.
4         Het was kort voor het Joodse paasfeest.
5         Toen Jezus zijn ogen opsloeg
en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde,
zei Hij tegen Filippus:
`Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?’
6         Dit zei Hij bij wijze van proef;
Hij wist zelf wel wat Hij ging doen.
7         Filippus antwoordde:
`Zelfs als we voor tweehonderd denariën brood kopen,
is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven.’
8         Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:
9         `Er is hier een jongen
die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft;
maar wat hebben we daaraan voor zo’n aantal?’
10        Hierop zei Jezus:
`Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten.’
Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten;
er waren ongeveer vijfduizend mannen.
11        Daarop nam Jezus de broden,
en na het uitspreken van het dankgebed
deelde Hij ze uit onder de aanwezigen,
en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden.
12        Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen:
`Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.’
13        Ze verzamelden ze dus:
twaalf korven vulden ze met brokken
die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven.
14        Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen:
`Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou.’
15        Omdat Jezus doorhad dat ze Hem met alle geweld gingen meenemen
en tot koning uitroepen,
trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Bemoedigd door ja-woorden
die mensen elkaar toespreken,
en bemoedigd door de ruimhartigheid
waarmee broze mensen elkaar alle geluk
en vrede toewensen, zeggen wij:

Wij geloven dat mensen naar elkaar toe zijn geschapen,
opdat zij bij elkaar
vrede en geborgenheid vinden,
liefde en levensvreugde.

Wie zich aan die waarheid toevertrouwt,
wie zichzelf loslaat om houvast te zijn voor een ander,
zal mens worden naar de maat van het evangelie:
“Wie zich geeft, zal leven”.

Wij geloven dat het kan.
Wij geloven in mensen die het aan ons voorleven,
die vreugde vinden in de vreugde van anderen.

Daarom geloven wij in de toekomst,
omdat liefde in mensen leeft.

Wij geloven in morgen omdat vandaag
mensen gemeenschap willen vormen,
vrede stichten en elkaar opbouwen tot een wereld
waarin ruimte is voor nieuw en kwetsbaar leven,
waar liefde behoedt wat haar wordt toevertrouwd.

Wij geloven in die ene Mens, komende uit Nazareth,
die meer dan wie ook
Herder en Hoeder was van broos geluk,
die ons wegen van vrede leerde,
en over de grenzen
mensen tot gemeenschap samenbracht. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

De Heer deelt zijn gaven in overvloed.
Daarom willen wij tot Hem bidden.

-Laten wij, naar zijn voorbeeld, breken en uitdelen
door onze eenvoud, onze goedheid en onze inzet.
Dat wij leven mogen met open handen die geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de jongeren op kamp of op speelpleinen.
Dat zij door hun inzet en delen
tot boeiende en verrijkende ontmoetingen mogen komen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons die hier samen zijn.
Dat wij in het teken van breken en delen,
getuigen dat de Heer leeft in ons midden.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
brekend en delend
schenkt uw Zoon zijn gaven in overvloed.
Geef dat wij, naar zijn voorbeeld,
met anderen delen
van wat ons gratis geschonken wordt. Amen.

Voorbeden 2

Laten wij bidden tot God
om wat mensen het meest nodig hebben.

-Bidden we om brood op de tafel der armen,
om gezonde voeding voor hongerende kinderen,
om beschutting tegen regen en kou voor daklozen en zwervers,
om leniging van alle materiële nood
die er eigenlijk niet zou hoeven te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we om zelfrespect voor hen die in armoe moeten leven,
om bescheidenheid en dankbaarheid voor hen die in welstand verkeren,
om een groeiend besef dat arm en rijk elkaar nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Bidden we om genezing en sterkte voor allen die ziek zijn,
om trouw en liefde voor allen die met elkaar door het leven gaan,
om rust voor al onze gestorven dierbaren.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
met een veelheid van woorden bidden wij steeds om hetzelfde:
laat uw Rijk komen in deze wereld
en laat uw wil geschieden te midden van ons. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

-Bidden we voor de Kerk bij ons en wereldwijd.
Dat ze in haar verkondiging
en in vele tekenen van solidariteit
getuigt van de hoopvolle radicale Boodschap van het evangelie.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen
in de politiek of in maatschappelijke organisaties.
Dat zij werken aan een meer rechtvaardige verdeling van alle goederen
opdat iedereen menswaardig zou kunnen leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die leven in armoede,
voor mensen die hongeren naar liefde
en zoeken naar zingeving in hun leven.
Dat ze mensen en organisaties ontmoeten
die, zoals Jezus, hun nood en verlangen zien
en met hen zoeken naar oplossingen.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
wat wij op tafel leggen is maar een beetje wijn en brood.
Aanvaard deze kleine bijdrage.
Doe ons beseffen, dankzij uw Geest,
dat onze kleine inspanningen
belangrijk zijn voor het leven van onze wereld
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van leven,
wij danken U voor het voedsel dat Gij ons geeft,
voor uw Woord waaruit zorg en liefde spreken voor ieder van ons.
Wij danken U
dat Gij ons in Jezus een Goede Herder hebt gegeven
die ons in Woord en Teken laat zien
wie Gij werkelijk voor ons zijt:
Degene die echt van ons houdt
en die ons Leven geeft. Amen.
Johan Steneker o. carm.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde de broden en de vissen uit
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze eenzijdige betrokkenheid op onszelf.
Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood,
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk
voor andermans tekort aan brood, aan rust en vrede, tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Wees als het daglicht om ons heen.
Wees onze vaste grond.
Wees onze God en onze toekomst.
Wees vrede voor ieder van ons.
De vrede van de Heer zij ook met ieder van u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Zoals het volk bij het meer werd uitgenodigd om te gaan zitten,
zo zitten ook wij rond deze tafel.
God biedt ons Voedsel aan tot verzadiging.
Gezegend zijn wij die hier zijn uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Solidariteit begint
waar men zich laat raken
door de mens
achter de droog opgesomde feiten.

Solidariteit begint
waar het eigen leven
in vraag mag worden gesteld
in het licht van
die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint
waar men opstaat
uit de spinsels van
excuses en verantwoordingen,
om gewoon te doen
wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene  mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Vijf broden en twee vissen:
meer dan genoeg voor vijfduizend.
Op initiatief van Jezus
is er leven in overvloed.
Het is niet te koop,
nog voor geen goud.
Het is er alleen,
als mensen durven te delen,
als ze zich durven toevertrouwen aan elkaar,
als het mijn en het dijn
verandert in ‘samen’.
Het wonder ligt niet in de verzadiging,
maar in het geloof in mededeelzaamheid.

Leven in overvloed:
het is een beeld van het Rijk Gods.
Er is genoeg voor iedereen.
Er is zelfs over voor wie niets heeft.
Het lijkt een toekomstdroom,
iets wat nog niet kan,
zelfs niet tweeduizend jaar later.
En toch: het ideaal blijft.
Het is de moeite waard
om ons daarvoor te blijven inzetten.
Want delen is leven.
Waar niet wordt gedeeld,
is het geen leven, voor niemand.
Daarom: deel en leef in overvloed
in Gods naam.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

De jongen met vijf broden en twee vissen
is onsterfelijk geworden.
Hij had ze bij zich, gewoon voor zichzelf,
genoeg voor even, te weinig voor vijfduizend.
Zijn brood en vis vormen de aanzet
voor een geweldig wonder:
het wonder van het delen met elkaar.
Daardoor wordt een tipje van de sluier opgelicht
van het Koninkrijk van God.
Even wordt er iets zichtbaar
van de wereld zoals door God bedoeld.
Daarvoor zijn vijf broden en twee vissen voldoende.
Want waar leven wordt gedeeld,
daar ontstaat er overvloed;
daar veranderen de dimensies van het leven.
Een beetje hartelijkheid,
een ogenblik tijd voor een ander:
ze geven een voldane kleur aan het leven.
Een bezoekje of een telefoontje:
ze kunnen nieuw perspectief geven.
Het wonder ligt niet
in het groots en meeslepend leven,
maar in het in alle eenvoud delen.
Het delen van vijf broden en twee vissen
was voldoende om Jezus aan te wijzen
als een profeet van God.
De Blijde Boodschap komt aan het licht
waar mensen het wonder van het delen
opnieuw waar maken, hier en nu.
Delen van onze onderlinge verbondenheid
schept ruimte en volop leven.
Dat is de levensles
die we door Jezus krijgen van een jongen
met gewoon maar vijf broden en twee vissen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
mensen hongeren en dorsten
naar de weldadigheid van uw Zoon.
Hij geeft blijvend voedsel
en wel in overvloed.
Wij bidden U:
laat de kern van Jezus’ zending
in ons tot leven komen.
Laten wij beschikbaar worden zoals Hij.
Dit vragen wij U door Jezus, onze Broeder. Amen.
naar André Janssen

Slotgebed 2

Heer, God, geef ons nieuwe ogen
zodat wij in elke mens uw Zoon zouden herkennen.
Geef ons nieuwe oren
zodat wij de klankloze stem kunnen horen
van wie honger hebben, kou lijden, bang zijn of verdrietig.
Geef ons nieuwe handen om uit te strekken naar hen
die wij zien met onze nieuwe ogen,
die wij horen met onze nieuwe oren.
Geef ons een nieuw hart
opdat wij al die mensen kunnen liefhebben,
zoals Gij ons liefhebt. Amen.

Slotgebed 3

Ook al heb je niet veel
dat je kunt bijdragen aan het geluk van anderen,
ook al heb je maar vijf broden en twee vissen,
je mag ze in mijn handen leggen – zegt God.
Ik wil ze zegenen
en eraan mijn kracht aan geven,
opdat jij ze kunt uitdelen aan iedereen die er nood aan heeft
en opdat je kunt ervaren dat het mensen gelukkig maakt.
Ik wil je er niet toe dwingen
omdat het iets van jezelf moet zijn,
maar als je je leven aan Mij durft toevertrouwen,
kan Ik er wonderen mee doen
en de wereld zal er alleen maar
mooier en kleurrijker door worden – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge wij de warmte van Gods liefde in ons hart bewaren
en ook naar anderen uitstralen.
Daartoe zegene ons God: + de Vader, Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.