17e zondag door het jaar A 2020

26 07 2017


Begroeting

Toen God in een droom aan koning Salomo vroeg
wat Hij voor hem kon doen,
vroeg Salomo aan God een opmerkzame geest
om het onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Moge God ook aan ons dat inzicht en die wijsheid geven
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Altijd is er die vraag
die mensen fascineert:
‘God, waar zijt Gij te vinden?’
Het antwoord zingen we zelfs in een lied:
‘Omdat Hij niet ver wou zijn,
is de Heer gekomen,
midden in wat mensen zijn,
heeft Hij willen wonen’.
Met andere woorden:
dicht bij ons, hier waar we leven en werken,
dáár moeten we zijn
om het mooiste, het diepste, het hoogste,
het heiligste van heel de schepping te vinden.
In het gewone dagdagelijkse leven.
Een verrekijker hebben we dus niet nodig om God op het spoor te komen.
Een bril kan misschien wel nuttig zijn.

Openingswoord 2

Zoek het ware geluk daar waar het echt te vinden is
en heb je het gevonden,
zet dan alles op alles om het te bereiken.
De Schrift tracht ons ertoe te verleiden
het voorbeeld te volgen van de wijze koning Salomo
en van de schatgraver en de parelkoopman uit het evangelie.
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

God, onze invulling van goed en kwaad
heeft vaak een bij-kleurtje van eigenbelang.
Daarom vragen wij om vergeving.

-Wij zetten de wereld graag naar onze hand:
als we het moeilijk vinden de andere te beminnen,
zorgen we wel eerst en vooral voor onszelf.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij zetten de wereld graag naar onze hand:
een leugentje om bestwil,
even een roddel die de goede naam van een ander in diskrediet brengt…
Het is snel gebeurd.
Christus,  ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij zetten de wereld graag naar onze hand:
we doen geen moeite om anderen
voldoende kansen te geven
en zo houden we onrecht in stand.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons wijsheid schenken
om te zien wat echt goed is en mooi,
en moge Hij ons de weg wijzen naar elkaar,
zonder vooroordelen, bereid tot vergeving. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Macht, bezit en luxe zijn zo verlokkelijk.
Maar meestal zijn ze eerder hinderpalen dan hulpmiddelen
om het Rijk Gods te zoeken.
Omdat wij er toch te vaak aan verhangen zijn,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Bouwen aan het Rijk der hemelen,
ons inzetten voor een betere wereld:
dat vraagt om inspanning, luisterbereidheid, begrip
en wijsheid om af en toe moeite te doen voor die ‘schat’ van het Rijk Gods.
Omdat we het dikwijls houden bij woorden,
maar die niet omzetten in daden,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het Rijk der hemelen is voor ons nog te vaak gekoppeld
aan een verre toekomst.
Omdat wij te weinig – hier en nu – actief werken
aan de verwezenlijking van dat Rijk
en aan honderd-en-een andere zaken voorrang geven,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons onze tekortkomingen vergeven
en ons opnemen in zijn oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
er is zoveel dat onze aandacht opeist,
zoveel dat we heel belangrijk vinden.
Wij verlangen daarbij al te dikwijls naar wat bijkomstig is
en gaan achteloos voorbij aan wat van U komt.
Vandaag bidden wij U
om een luisterend oor en een open geest
om te kunnen onderscheiden waar het op aan komt.
Moge wij hier de wijsheid van uw Woord
en de ware rijkdom van ons leven vinden. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

Heer God,
momenten van eenzaamheid kunnen soms een genade zijn:
ogenblikken van bezinning over ons bestaan als christen.
Leer ons nu en dan oasen van rust en zaligheid ontdekken
door contact met helpende handen
die de Christus opnieuw gestalte geven
door simpele daden van goedheid. Amen.
Frans De Rechter & Clem D’Haen

Lezingen

Hoe rijk en machtig hij ook was,
koning Salomo was daarin niet echt geïnteresseerd.
Voor hem was enkel wijsheid en inzicht belangrijk
zodat hij met een verantwoord beleid zijn volk van dienst kon zijn.
Een schat vinden is iets waarvan mensen dromen.
Dat beeld gebruikt Jezus om de waarde van zijn Boodschap te onderstrepen
en iedereen uit te nodigen daarnaar op zoek te gaan.

Eerste lezing (1 Kon. 3, 5. 7-12)
Uit het eerst boek der Koningen

5           In Gibeon verscheen de Heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei:
`Wat wilt u dat Ik u geef?’
7
           Welnu, Heer mijn God,
U hebt uw dienaar tot koning verheven
als opvolger van mijn vader David,
hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
8           Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt,
een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
9           Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’
10         Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer.
11         En God zei tegen hem:
`Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven,
en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd,
maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken,
12         daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht
dat er niemand voor u was
en niemand na u komt die u evenaart.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 28-30)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
28         Wij weten dat voor wie God liefheeft,
alles zich ten goede keert,
voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
29         Want wie Hij tevoren heeft gekend,
heeft Hij ook tevoren bestemd
om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon,
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30         Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 13, 44-52)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd zei Jezus tot zijn toehoorders:
44         Het gaat met het koninkrijk der hemelen
als met een schat, in de akker verborgen.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem,
en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat
en kocht hij die akker.
45         Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koopman op zoek naar mooie parels.
46         Toen hij één kostbare parel gevonden had,
ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar.
47         Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet,
dat in zee werd gegooid
en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht.
48         Toen het vol was, trokken ze het op de oever.
Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden;
de slechte gooiden ze weg.
49         Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd.
De engelen zullen uitgaan
en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen
50         en hen in de vuuroven gooien.
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
51         Hebben jullie dat allemaal begrepen?’
Ze zeiden Hem: `Ja.’
52         Hij zei hun:
`Daarom gaat het met iedere schriftgeleerde
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen
als met een huisvader,
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods Rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen van het leven.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor mensen op leeftijd
die de last van de jaren,
zelfs de ontluistering van de ouderdom,
aan den lijve ondervinden.
Dat er respect mag zijn voor wie zij doorheen de jaren geworden zijn
en nog steeds zijn.
Dat er eerbied mag zijn voor wat hun heilig is
en dat zij de zorg krijgen die zij verdienen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen in de kracht van hun leven.
Dat zij zichzelf niet verliezen
in wat goedkoop en oppervlakkig is.
Dat zij kiezen voor wat werkelijk waarde heeft
en dat zij zich ook verantwoordelijk weten
voor wie na hen komen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor jonge mensen, op weg naar volwassenheid.
Dat zij oog hebben
voor het goede van het verleden,
maar de toekomst niet vrezen.
Dat zij enthousiasme uitstralen
en zich met jeugdig elan inzetten
voor een betere wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle kinderen, waar ook ter wereld,
die voor hun ontwikkeling en groei
steeds afhankelijk zijn van anderen.
Dat zij krijgen wat zij het meest nodig hebben:
liefde, zorg en de geborgenheid van een warme thuis.
Laten wij bidden…
Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij voor alle mensen
die zoeken naar waarheid en oprechtheid.
Dat zij mogen ontdekken
waar God zijn menslievendheid en vrede laat oplichten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de godsdiensten.
Dat zij zich met oprechte belangstelling in elkaar verdiepen
in plaats van elkaar te bestrijden
en dat zij de handen in elkaar slaan om de vrede,
overal ter wereld,
een beetje dichterbij te brengen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die ontmoedigd worden
door het vele geweld
en zo het geloof in een betere wereld verliezen.
Dat zij begrepen worden en in liefdevolle attenties van mensen
tekenen mogen ontdekken van nieuwe hoop.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tenslotte voor onszelf
en allen die samenkomen in Jezus’ naam.
Dat wij ons niet opsluiten,
maar wegwijzers mogen zijn naar Gods aanwezigheid
in de wereld waarin wij leven.
Laten wij bidden…
naar Josef Essing

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
met deze gaven willen wij U zeggen
dat wij bereid zijn, in uw voetspoor,
de weg van het leven te gaan.
Brood om met anderen te delen,
wijn symbool van vriendschap.
Zegen deze gaven
tot teken van uw aanwezigheid onder ons. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, wij bieden U onze gaven aan.
Zij staan symbool voor de parels die wij mogen vinden:
liefde en dankbaarheid die Gij ons geeft.
Neem deze gaven aan,
klein en eenvoudig vergeleken bij die van U.
En moge door uw genade deze gaven
symbolen worden van uw Koninkrijk
waar plaats is voor alle mensen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het Licht in onze ogen
en om de Lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw Liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van diezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden:
Onze Vader,…

Dat uw wil zou geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
daarvoor zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt volgens ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Soms lijkt het erop dat vrede ver te zoeken is,
dat mensen geen vrede vinden,
dat ze zelfs geen vrede wensen…
Toch schuilt er in iedere mens de kracht tot vrede
als een te ontdekken schat,
als een kostbare parel.
Laten wij dit aan elkaar laten voelen.
Dan zal Gods vrede ons begeleiden.
En wensen wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar toe.
naar Levensecht

Vredeswens 2

‘Geef mij een luisterend hart’:
dat is wat Salomo vraagt aan God.
Want niet rijkdom of macht zijn bouwstenen van Gods Rijk,
maar een hart dat open is
en dat verstaat wat waardevol en kostbaar is voor mensen.
Als wij zo, met een luisterend hart, elkaar ontmoeten,
kan er vrede zijn voor ieder van ons, Gods vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook aan elkaar een teken van vrede.

Communie

In dit Brood, Heer, hebt Gij U gebroken als teken van trouw,
als teken van uw blijvende aanwezigheid onder ons.
Moge wij, die gaan eten van dit Brood,
van U leren, hoe wij ons brood kunnen delen met elkaar.
Heer, ik ben niet waardig dat…

Bezinning 1

Het is plezierig leven in het westen:
eten en drinken in overvloed,
beschermd en beschut aan alle kanten.
En als we toch eens overkop gaan
is er nog altijd het vangnet van de sociale zekerheid.

Het is plezierig leven in het westen:
er is zoveel amusement,
zoveel mensen die op het scherm gekke snuiten trekken
en dansen op het ritme uit een kermistent.
En als we toch eens in de miserie zitten,
zijn er pijnstillers en zoveel ander spul
om de moraal weer op te krikken.

Het is plezierig leven in het westen:
de dagen zijn tot in de nacht gevuld,
er is zoveel te doen en te beleven
om ‘in’ te zijn en bij de tijd.
En als we toch eens onvoldaan en levensmoe geen toekomst zien,
dan vluchten we in de duizend dromen van de droomfabriek.

Het is plezierig leven in het westen…
zolang je niet doodgaat
en niet moet vragen:
waarom heb ik geleefd?

Maar het is moeilijk leven in het westen
als je ten diepste hebt bemind
en zorg wil dragen voor elkaar.

Het is moeilijk leven in het westen
als je verrukt, verwonderd, leven wil,
geïnspireerd door Hem
die niets dan Liefde is.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Bij het zoeken naar de diepste reden van menselijk geluk
kwam ik niet uit bij geld, bezit, luxe of feesten.

Bij gelukkige mensen vond ik aan de basis altijd
een spontane vreugde om kleine dingen
en een grote eenvoud.

Bij gelukkige mensen vond ik nooit de drang naar zelfverheerlijking.
Zulke mensen zijn stuk voor stuk
schatten van mensen.
naar Levensecht

Bezinning 3

Veel is zo kostbaar,
maar wij zien het niet.
Veel is zo prachtig,
maar wij verwonderen ons niet meer.
Veel is zo kleurrijk,
maar wij ervaren alles in hetzelfde licht.
Wij bidden U, God,
dat wij genieten van al wat is,
dat wij ons verwonderen over al wat is
en dat wij danken voor al wat is.
Rieke Mes

Slotgebed 1

God, Vader in de hemel,
momenten van eenzaamheid
kunnen soms een genade zijn:
ogenblikken van nadenken over wat het betekent
dat wij ons christenen noemen.
Leer ons nu en dan oasen van rust en zaligheid ontdekken
door contact met mensen die,
door daden van simpele goedheid,
gestalte geven aan Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

God, Ik weet niet goed wat ik zou doen
als ìk in de akker uw schat zou vinden.
Ik weet zelfs niet of ik hem wel wil vinden.
Want ik besef maar al te goed dat op zo’n moment
mijn leven een totaal andere wending krijgt.
Maar toch…
blijf met mij op weg gaan, God,
blijf mij uitdagen
om in mijn leven aan U de belangrijkste plaats te geven
en mij door U te laten beminnen.
Help mij mijn hart wagenwijd open te stellen
en alles los te laten,
vanuit het geloof dat Gij mij nooit loslaat. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Met de aanwijzingen die de Heer ons hier heeft gegeven
kunnen wij nu op zoek gaan naar de schat,
op zoek naar de kostbare parel
die Hij voor ons verborgen heeft
in de mensen met wie we leven, met wie we werken,
of die wij, waar dan ook, tegen het lijf lopen.
Zo zoekend is Gods zegen ons nabij als  + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.