17e zondag door het jaar A 2014

27 07 2014

Begroeting

Toen God in een droom aan koning Salomo vroeg
wat Hij voor hem kon doen,
vroeg Salomo aan God een opmerkzame geest
om het onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Moge God ook aan ons dat inzicht en die wijsheid geven
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag gaan we op schattenjacht.
Uiteraard vraagt dat een inspanning.
Elke schat heeft zijn prijs.
Ook die waarover Jezus het vandaag heeft.
Zijn schat wordt de jouwe als je bereid bent
alles te verkopen wat je bezit.
Te nemen of te laten. Een moeilijke beslissing.
Maar er is hulp.
In de eerste lezing vernemen wij
dat God bereid is ons wijsheid en begrip te schenken,
en een luisterend hart.
Maar dan moeten wij er wel mee ophouden
ons eigen persoontje voortdurend op de voorgrond te plaatsen
en dat kan wel eens een probleem vormen.

Openingswoord 2

Daar zijn zoveel teksten in de Bijbel,
maar ook zoveel tekenen om ons heen
die ons vertellen dat God niet ver is, maar dichtbij.
Verborgen in wat vaak voor ons zo vertrouwd is:
in onszelf,
in de anderen,
in dingen en gebeurtenissen die we meemaken.
Daarom is het goed dat we daarop attent worden gemaakt.
“Zoek het enige dat telt”, zei Jezus
en Hij bedoelde God en het Rijk der hemelen.
Hoe ver staan wij op onze zoektocht naar dat Rijk?

Openingswoord 3

Altijd is er die vraag
die mensen fascineert:
‘God, waar zijt Gij te vinden?’
Het antwoord zingen we zelfs in een lied:
‘Omdat Hij niet ver wou zijn,
is de Heer gekomen,
midden in wat mensen zijn,
heeft Hij willen wonen’.
Met andere woorden:
dicht bij ons, hier waar we leven en werken,
dáár moeten we zijn
om het mooiste, het diepste, het hoogste,
het heiligste van heel de schepping te vinden.
In het gewone dagdagelijkse leven.
Een verrekijker hebben we dus niet nodig om God op het spoor te komen.
Een bril kan misschien wel nuttig zijn.

Vergevingsmoment 1

-Omdat wij niet naar elkaar geluisterd hebben,
door elkaar en over elkaar heen hebben gepraat
zonder mekaar te verstaan,
vragen wij om een ontvankelijke geest en een luisterend oor.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat onze woorden vaak zo schamel zijn
en onze blik kortzichtig,
vragen wij om een ruimdenkend en meevoelend hart.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat wij idealen nodig hebben die verder reiken dan ons eigen ik,
omdat wij dat Rijk van God nog te weinig in praktijk brengen,
vragen wij om liefdevolle ogen en handen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Vergevingsmoment 2

-Er is de weg van kleine goedheid van mens tot mens:
geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie.
Een weg die wij niet altijd gaan
en daardoor krijgt GodsRijk minder kans.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er is de weg van de dagelijkse taak:
doen wat moet worden gedaan,
eerlijkheid in tijd en taak.
Een weg die wij niet altijd gaan,
en daardoor is er wat minder gerealiseerd
waarvoor toch op ons werd gerekend.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er is de weg naar de grote wereld:
inzet voor maatschappij en Kerk,
voor de mens veraf of dichtbij.
De weg die wij niet volhouden,
en zo komt het
dat anderen zich dubbel moeten inzetten
om de schat van Gods Boodschap zichtbaar te maken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Ward Bruyninckx
Vergevingsmoment 3

-God, wij zoeken ons geluk zo vaak in andere dingen
zoals bezit, succes en erkenning door anderen,
en lopen voorbij aan de schat die Gij ons geeft.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, Gij leert ons dat wij ons diepste geluk en vrede kunnen vinden
als we op Gods liefde en goedheid durven vertrouwen.
In de drukte van ons leven en alles wat op ons afkomt,
zien we vaak deze parel niet liggen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij schenkt ons uw Geest van wijsheid
om te onderscheiden wat goed en kwaad is.
In ons eigen leven en in de samenleving,
vertrouwen wij soms liever op ons eigen inzicht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
vergeef ons onze kortzichtigheid
en leer ons aandachtig kijken naar wat echt de moeite waard is,
uw Rijk van liefde en gerechtigheid. Amen.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Barmhartige God,
Gij nodigt ons allen uit
op zoek te gaan naar wat kostbaar en waardevol is in uw ogen.
Geef ons een open en luisterend hart.
Geef ons ogen die zien wat werkelijk van waarde is,
geef ons oren die verstaan wat uw Woord ons wil zeggen.
Geef ons handen die koesteren wat Gij ons dagelijks geeft.
Geef ons voeten om voorzichtig uw heilige grond te betreden.
Dit vragen wij U, in en door Jezus Christus
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God,
wij leven in een wereld waarin we steeds te horen krijgen
hoe wij bezit en succes,
aanzien en zelfvoldaanheid kunnen verwerven.
We hopen dat we het Woord van het evangelie mogen verstaan
en we bidden om, door de kracht van dat Woord,
gevoelig te worden
voor wat echt waardevol en mooi is in iedere medemens.
Moge wij U daar vinden, God,
en er U ontmoeten als een echte schat,
elke dag opnieuw en voor altijd. Amen.

Openingsgebed 3

God,
in onze tijd, met zijn vaak ingrijpende veranderingen,
waardenverschuivingen en heel nieuwe perspectieven,
is het voor ons niet eenvoudig om de harmonie te vinden
tussen het oude en het nieuwe.
Maak ons zuiver van hart
om daarbij eerlijk te zijn
en geef ons ogen en oren om te zien en te horen
wat in de geest van Jezus nú de moeite waard is
als bouwstenen voor ons leven. Amen.
naar Piet Leenhouwers
Lezingen

Hoe rijk en machtig hij ook was,
koning Salomo was daarin niet echt geïnteresseerd.
Voor hem was enkel wijsheid en inzicht belangrijk
zodat hij met een verantwoord beleid zijn volk van dienst kon zijn.
Een schat vinden is iets waarvan mensen dromen.
Dat beeld gebruikt Jezus om de waarde van zijn Boodschap te onderstrepen
en iedereen uit te nodigen daarnaar op zoek te gaan.

Eerste lezing(1 Kon. 3, 5. 7-12)
Uit het eerst boek der Koningen

5           In Gibeon verscheen de Heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei:
`Wat wilt u dat Ik u geef?’
7           Welnu, Heer mijn God,
U hebt uw dienaar tot koning verheven
als opvolger van mijn vader David,
hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
8           Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt,
een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
9           Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’
10         Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer.
11         En God zei tegen hem:
`Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven,
en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd,
maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken,
12         daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht
dat er niemand voor u was
en niemand na u komt die u evenaart.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 28-30)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
28         Wij weten dat voor wie God liefheeft,
alles zich ten goede keert,
voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
29         Want wie Hij tevoren heeft gekend,
heeft Hij ook tevoren bestemd
om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon,
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30         Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 13, 44-52)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn toehoorders:
44         Het gaat met het koninkrijk der hemelen
als met een schat, in de akker verborgen.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem,
en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat
en kocht hij die akker.
45         Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koopman op zoek naar mooie parels.
46         Toen hij één kostbare parel gevonden had,
ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar.
47         Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet,
dat in zee werd gegooid
en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht.
48         Toen het vol was, trokken ze het op de oever.
Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden;
de slechte gooiden ze weg.
49         Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd.
De engelen zullen uitgaan
en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen
50         en hen in de vuuroven gooien.
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
51         Hebben jullie dat allemaal begrepen?’
Ze zeiden Hem: `Ja.’
52         Hij zei hun:
`Daarom gaat het met iedere schriftgeleerde
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen
als met een huisvader,
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij met vertrouwen bidden tot God
die ons kent en ons bestemd heeft
te worden tot beeld en gelijkenis van zijn Zoon.

-Voor onszelf, mensen onderweg.
Dat we elkaar met een luisterend hart ontmoeten.
Dat we het lef hebben om in onszelf te graven
naar die kostbare parel in onze akker.
Laten wij bidden…

-Voor jongeren, mensen onderweg,
die voor zoveel moeilijke keuzes staan.
Dat zij vertrouwen hebben in zichzelf
en de stem van hun hart leren verstaan.
Laten wij bidden…

-Voor ouderen, mensen onderweg.
Dat zij in de laatste fase van hun leven
met blijde dankbaarheid kunnen terugkijken op de gemaakte keuzes.
Dat zij hun levenservaring en wijsheid kunnen doorgeven
aan wie na hen komen.
Laten wij bidden…

-Voor hen die verloren lopen, mensen onderweg,
zwervers, vluchtelingen, slachtoffers van oorlogen en zinloos geweld.
Dat zij hun eigen schat niet verliezen,
hun menswaardigheid en hun recht op leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij in het nieuwe Europa
blijven opkomen voor ons geestelijk erfgoed
en trouw, gerechtigheid en vrede blijven bevorderen.
Dat wij ook groeien naar een betere verstandhouding
tussen de bevolkingsgroepen in ons land.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij kent de noden en verlangens van ons hart.
Met onze schamele woorden komen wij naar U toe.
Wij doen dit in het geloof
dat Gij ons tegemoet komt,
dat Gij ons kent
en weet wat wij nodig hebben. Amen.

Voorbeden 2

Laten wij bidden tot de nabije God
om wat mensen broodnodig hebben:

-Om een sleepnet
vol lekker brood op de tafel voor arme mensen
en vol gezonde voeding voor kinderen,
met beschutting voor daklozen en zwervers,
en leniging van alle materiële nood die er niet zou moeten zijn.
Laten wij bidden…

-Om een parel van kostbaar zelfrespect voor hen die in armoede leven,
om bescheidenheid en dankbaarheid voor hen die in welstand leven,
om een groeiend besef dat arm en rijk elkaar nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Om de schat
van verrassende genezing en sterkte voor wie ziek zijn,
om de kostbare trouw en liefde voor wie samen door het leven gaan,
om rust en vrede voor onze dierbare overledenen,
om Gods nabijheid voor ons en voor alle mensen.
Laten wij bidden…

Goede God,
laat ons verlangen naar zinvol leven niet vruchteloos zijn.
Laat de verrassing en de vreugde aan ons gebeuren:
de ontdekking dat Gij er zijt,
verborgen in de akker van ons leven. Amen.

Voorbeden 3

-God, wij bidden U
voor allen die zich engageren in de Kerkgemeenschap.
Dat ze steeds opnieuw geraakt worden
door uw liefde voor elke mens
en in hun woorden en hun manier van leven
getuigen van de parel,
de kostbare schat die ze ontdekt hebben.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor de mensen die op uw Woord,
alles hebben achtergelaten om Jezus te volgen.
Dat ze vreugde mogen vinden in hun engagement
om mensen dichter bij U te brengen
en uw grenzeloze liefde voor mensen zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U om wijsheid.
Dat wij ons geluk niet zoeken
in een streven naar luxe, erkenning of succes,
maar de verborgen schat
van uw goedheid en liefde voor mensen zoeken
en er ons door laten leiden in onze keuzes
en ons omgaan met medemensen.
Laten wij bidden…
federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God, wij bieden U onze gaven aan.
Zij staan symbool voor de parels die wij mogen vinden:
liefde en dankbaarheid die Gij ons geeft.
Neem deze gaven aan,
klein en eenvoudig vergeleken bij die van U.
En moge door uw genade deze gaven
symbolen worden van uw Koninkrijk
waar plaats is voor alle mensen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
uw Zoon duidt het eeuwig leven aan
als de meest kostbare schat,
het hoogste goed voor mensen.
Wij bidden U:
geef dat wij in onze zoektocht naar ons levensdoel
ontvankelijk blijven voor wat ons gratis geschonken wordt.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons bestaan. Amen.
Claire Boelens

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van diezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden:
Onze Vader,…

Dat uw wil zou geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
daarvoor zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt volgens ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Soms lijkt vrede tussen mensen ver te zoeken.
En toch, als een verborgen schat, als een kostbare parel,
schuilt in elk van ons de kracht om vrede op te bouwen.
Laten wij die koesteren, cultiveren, zichtbaar maken.
Geven wij in een gebaar van vredeswil
aan elkaar het signaal:
jij bent belangrijk voor mij;
jij bent een schat, jij bent een parel.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Communie

In dit brood, Heer, hebt Gij U gebroken als teken van trouw,
als teken van uw blijvende aanwezigheid onder ons.
Moge wij, die gaan eten van dit brood,
van U leren, hoe wij ons brood kunnen delen met elkaar.
Heer, ik ben niet waardig dat…

Bezinning 1

Kostbaar

Kostbaar is,
wat veel kost,
wat duur is,
wat veel waarde heeft.
Een ring met diamanten, een chique auto.
Die kosten veel geld.
Maar niet alles wordt in geldwaarde uitgedrukt.
Als mensen van iets houden
dan is dat voor hen kostbaar.
Een mooi schilderij
of een zelfgemaakte tekening voor oma.
Oma geeft die tekening een heel speciaal plaatsje,
want voor haar is die kostbaar.
Ze zou ze echt niet willen ruilen
voor een tekening van iemand anders.
Ook dieren kunnen kostbaar zijn voor hun baasje,
onmisbaar,
niet te ruilen voor een ander.
Ook mensen kunnen kostbaar zijn voor elkaar.
Door elkaar graag te zien
worden mensen kostbaar voor elkaar.
Al wie ik graag zie,
en al wie mij graag ziet…
wij zijn waardevol voor elkaar.
Niet te missen!

Bezinning 2

Wat is voor jou het belangrijkste?

‘Dat ik werk mag vinden’ , zegt de pas-afgestudeerde.
‘Dat ik beter word’, zegt de zieke.
‘Dat ik gezond mag blijven’ , zegt de bejaarde.
‘Dat de kinderen goed terecht komen’, zeggen de ouders.
‘Dat de zaken goed mogen gaan’, zegt de zakenman.

En soms wordt er ook wel eens gebeden
opdat al deze wensen in vervulling zouden mogen gaan…

Lang geleden had Salomo een droom.
En in die droom zei de Heer: “Wat wilt ge dat Ik u geef?”
En Salomo antwoordde: “Geef uw dienaar een open geest, een luisterend hart,
zodat in de belangrijke momenten van mijn leven
ook Gods stem mag doorklinken
en dat ik mag onderscheiden waar het op aankomt.”

Salomo vroeg niet om verstand en wetenschappelijke kennis.
Hij vroeg ook niet om rijkdom en een lang leven.
Hij vroeg om met een luisterend hart in het leven te staan.
Want
‘Als de ziele luistert
spreekt het al
een taal dat leeft.’( Guido Gezelle)
naar Levensecht

Bezinning 3

Jezus vergelijkt het Rijk der hemelen
met een kostbare schat en kostbare parel.
De vinders hebben er alles voor over
om die grote rijkdom binnen te halen.
Ze wordt je niet zomaar in de schoot geworpen:
je zult ze moeten vinden in je eigen leven,
bij de mensen met wie je woont en werkt.
Die schat is te vinden in alles wat je meemaakt
aan goede en kwade dingen in je leven.
Het Rijk der hemelen heeft alles te maken
met de keuzes die je maakt.
Het heeft veel weg van een ontdekkingstocht,
van een onophoudelijk zoeken naar geluk.
Eerst zal je moeten weten wat écht belangrijk is.
Het gaat dan waarschijnlijk niet meer
om bezit, om geld en goed.
Om te ontdekken wat het wel is,
zullen we te rade moeten gaan
bij het leven en het werk van Jezus zelf.
En dan mogen we in het symbool van de parel
iets zien van liefde en gerechtigheid,
van geloven in Gods niet-aflatende goedheid.
Het moet dan wel te maken hebben
met leven in overvloed voor jezelf
én voor alle mensen op deze aarde.
Is het Rijk der hemelen misschien niet
hetzelfde als een paradijs op aarde?
Een paradijs van harmonieus leven
voor alle mensen van goede wil?
Het Rijk der hemelen is een ideaal,
een toekomstvisie om nog waar te maken.
We mogen ernaar blijven zoeken,
eraan blijven werken,
omdat het het kostbaarste van ons leven is.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4

De schat opgegraven

Wat kostbaar is in onze ogen,
komt niet meteen aan het licht.
Soms wordt het zicht daarop belemmerd
door wat meer voor de hand ligt.
We worden verblind door de glans
en de schittering van luxe welvaart.
Wat echt kostbaar en belangrijk is,
is vaak bedolven onder de ballast
van ogenschijnlijke waarden.
Echt belangrijk is onze betekenis
voor anderen, voor de Ander.
Vriendschap en liefde,
gedeeld leven en samen gedragen pijn:
zij geven echte glans aan het leven.
Ons leven is kostbaar en waardevol
naarmate mensen iets om ons geven.
Maar ook omgekeerd:
wij worden meer mens naarmate
we iets voor anderen betekenen.
In ieder van ons zijn schatten begraven,
die opgedolven mogen worden.
Schatten van goedheid en geduld,
van geborgenheid geven en ontvangen.
Misschien is God wel de grootste schat,
als Hij diep in ons tot leven komt.
Zijn naam is toch: Ik ben er voor jou.
Hij geeft om veel om ons.
Hij daagt ook uit
om er te zijn voor anderen, voor Hem.
We mogen Hem opdelven in ons leven,
aanhoudend en eens voorgoed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer God,
bij U is alles gratis, belangeloos, voor niets.
Wat Gij geeft, kent geen prijs.
Wij danken U voor zoveel mooie dingen,
van U als een geschenk gekregen.
Heer God,
leer ons nu belangeloos uit handen te geven
wat wijzelf van U gekregen hebben.
En als we alles hebben weggegeven,
moge wij U dan vinden
als ons kostbaarste bezit. Amen.
Slotgebed 2

God,
soms weet ik niet waar ik het zoeken moet
en maakt zoeken mij onzeker en onrustig.
Los van alles
en toch verbonden met alle gelukzoekers,
bid ik U:
vind mij in godsnaam geborgen in U. Amen.

Slotgebed 3

Goede Vader, zo graag zouden wij het inzicht bezitten
om te kunnen oordelen tussen goed en kwaad.
Wij doen ons best, maar we schieten nog dikwijls tekort.
Maar Gij zijt mild voor ons.
Gij geeft ons toch toekomst.
Gij belooft ons iedere dag weer een prachtig Rijk
dat nu reeds zichtbaar wordt in de liefde door mensen aan elkaar gegeven.
Zegen ons daarom en laat ons door uw ware liefde meebouwen
aan uw Rijk naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Hugo Malfet

Zending en zegen 1

God, nu we naar huis gaan,
help ons te zien
dat enorm veel mensen om ons heen
als een kostbare schat willen zijn,
als een parel.
Blijf ons nabij met uw zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Ga dan nu terug naar huis
en wees eenvoudig, trouw en vastberaden.
Dan zal je zelf gelukkig worden
omdat je door jouw inzet
ook de schat van de liefde van anderen zal ervaren.
Daartoe zegene u + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Hugo Malfet

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.