16e zondag door het jaar C 2022

17 07 2022

Begroeting

Jezus, als onze Gastheer, verwelkomt ons
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag gaan wij,
in het gezelschap van Jezus,
op bezoek bij de gezusters Martha en Maria.
Het kan een deugddoend en verrassend bezoek worden,
tenminste, als we niet meteen denken: die geschiedenis kennen we al,
want wie zo redeneert, luistert niet meer.

Op het eerste gezicht lijkt onze evangelielezing
een anekdote zonder veel diepgang:
een woordenwisseling tussen twee zussen.
De een slooft zich uit, Martha
en de andere, Maria, hangt aan Jezus’ lippen.
En dan Jezus die het pleit beslecht ten voordele van Maria:
“Zij heeft het beste deel gekozen”.

In de loop van de geschiedenis
heeft de Kerk, Jezus’ voorbeeld hier volgend,
aan het contemplatieve een hoge waarde toegekend.
Het beschouwende leven werd hoger gewaardeerd
dan de inzet voor dagelijkse beslommeringen.

Om ons hart te zuiveren,
zodat het Woord van de Heer onbelemmerd bij ons kan binnenkomen,
bidden wij eerst God om ontferming.

Openingswoord 2

Vandaag gaan wij,
in het gezelschap van Jezus,
op bezoek bij de gezusters Martha en Maria.

Op het eerste gezicht lijkt het
een anekdote zonder veel diepgang.
Het scheelt trouwens niet veel
of het bezoek draait uit op een fikse keukenruzie,
waarbij Jezus partij trekt voor Maria.
Maar zoals wel vaker in het evangelie,
hebben Jezus’ Woorden ook hier een dubbele bodem.

Dit verhaal spoort ons aan om na te denken over óns christen-zijn.
Tegelijk Martha en Maria worden, is natuurlijk het ideaal.
Maar dikwijls brengen we het niet op
om of een Martha, of een Maria te zijn.
Voor dit tekort aan inzet
vragen we God om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
Gij die onvermoeibaar de mens opzoekt
en hem/haar tegemoet komt,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij die in ons midden komt
als een Licht, als Liefdeskracht,
ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij die een hart dat kan luisteren
met vreugde vervult,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Goede Vader,
voer ons binnen in de stilte van uw huis
waar wij bij U terecht kunnen met heel ons hebben en houden.
Leer ook ons te luisteren naar uw Zoon,
naar zijn Boodschap van vrede,
zijn Boodschap van geluk
waarop de wereld wacht.
Leer ons de daad bij zijn Woord te voegen
en vrede- en gelukzaaiers worden,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
hier bijeen kijken wij uit naar tekens van Licht,
wachten wij op een Woord dat bevrijdt,
dat ons bemoedigt
en nieuwe hoop in ons wakker maakt.
Wij bidden U:
ga niet aan ons voorbij,
neem uw intrek in ons midden,
spreek ons aan.
Dan zullen wij gezegende mensen zijn,
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Gooi & Sticht

Lezingen

De schriftlezingen van deze zondag gaan over gastvrijheid.
God wordt door Abraham en Sara gastvrij onthaald.
En Jezus vindt een thuis bij Marta en Maria.
In de tweede lezing schrijft Paulus over zijn apostelambt
en over het lijden dat daarmee verbonden is.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Gen., 18, 1-10a)

Uit het boek Genesis

1           Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre,
toen Abraham op het heetst van de dag
bij de ingang van zijn tent zat.
2           Hij sloeg zijn ogen op
en zag plotseling drie mannen voor zich staan.
Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe;
3           hij boog diep en zei:
`Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer,
ga dan niet aan uw dienaar voorbij.
4           Ik zal water laten halen;
was uw voeten en rust hier onder de boom.
 5             Nu u bij uw dienaar bent zal ik een stuk brood voor u halen
om u te sterken voor uw verdere reis.
‘ Ze zeiden: `Doe dat. Heel graag.’
6           Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei:
`Neem gauw drie schepel fijn meel,
kneed het en bak er koeken van.’
7           Daarna liep Abraham naar de kudde,
zocht een lekker mals kalf uit
en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden.
8           Toen bracht hij hun wrongel en melk,
en het kalf dat hij had laten toebereiden,
en zette hun dat alles voor;
terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.
9           Toen vroegen ze hem: `Waar is Sara, uw vrouw?’
Hij antwoordde: `Daar, in de tent.’
10 Toen zei Hij:
`Het volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug,
en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 24-28)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
24         Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden
en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt
aan de verdrukkingen van Christus,
ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.
25         Haar dienaar ben ik geworden
krachtens de taak die mij door God is gegeven met het oog op u,
om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid:
26         om het geheim te verkondigen dat verborgen was,
van alle eeuwigheid en alle generaties af,
maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen.
27         Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid
van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken.
En het luidt: `Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u.’
28         Hem verkondigen wij,
wanneer wij iedereen vermanen en onderrichten,
met alle wijsheid die ons gegeven is,
om iedereen zonder onderscheid
in Christus tot volmaaktheid te brengen..
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 10, 38-42)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

38         Op hun rondreis ging Jezus eens een dorp in.
Een vrouw, Martha genaamd, ontving Hem.
39         Zij had een zuster die Maria heette.
Die kwam aan de voeten van de Heer zitten
en luisterde naar zijn woorden.
40         Martha had het heel druk met bedienen.
Ze ging naar Jezus toe en vroeg:
`Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dat ze mij komt helpen.’
41         De Heer gaf haar ten antwoord:
`Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
42         maar slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen
en dat zal haar niet worden ontnomen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

God en Vader,
wij durven met onze vragen tot U komen
in de vaste overtuiging
dat Gij naar ons luistert met uw open hart en handen.

-Bidden we in deze vakantieweken voor mensen onderweg:
voor een mooie en veilige reis,
voor gezellige dagen samen
en vooral voor een behouden terugkeer.
Laten we bidden…

            -Bidden we voor mensen op de vlucht voor oorlog,
nergens thuis.
Dat ze een gastvrij onderkomen mogen vinden
en een land waarin ze veilig mogen thuiskomen.
Laten we bidden…

-Laten we bidden voor hen die in deze vakantietijd
voortdurend in de weer zijn voor anderen.
Dat ze ook eens de tijd vinden
om naar elkaar te luisteren.
Laten we bidden…

-Bidden we vanuit de stilte van ons hart
voor hen die ons zijn voorgegaan in dienstbare gastvrijheid
en nu een thuis kregen bij U, Vader.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
laat hoopvolle tekenen van uw bevrijdende toekomst
zichtbaar worden in ons leven
en in dat van wie naast ons staan en meebouwen aan uw Rijk.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

Dat wij God mogen ontmoeten in ons dagelijks leven,
in mensen om ons heen,
daartoe willen we bidden.

-Wij bidden U, God,
dat wij U mogen tegenkomen
in hen die ons het nauwst aan het hart liggen
en met wie we dag in, dag uit, lief en leed delen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
dat wij uw goedheid zien
achter alle liefde en zorg
waarmee anderen ons omringen.
Dat wij – op onze beurt –
iets van uw goedheid laten voelen
aan hen die dat nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
dat wij uw stem steeds horen
in elke mens die een beroep op ons doet.
Dat wij uw gelaat herkennen
achter het gezicht van mensen in nood.
Dat wij uw wil op het spoor mogen komen
en dat wij in ons leven van elke dag
die wil ten uitvoer zouden brengen.
Laten wij bidden…

Goede God,
leer ons eenvoud en rechtvaardigheid,
maak ons vol liefde en zo goed als Gij.
Dan mogen wij bij U te gast zijn,
nu en in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht

Gebed over de gaven 1

Hoe gemakkelijk is het, Heer,
dit brood te breken en te delen,
elkaar de beker aan te reiken…
Maar hoe moeilijk valt het ons, God,
onszelf open te breken naar anderen toe,
onze hand uit te steken naar elkaar.
Met het aanbieden van deze gaven
spreken wij uit dat wij spijs en drank willen zijn voor elkaar
zoals Gij het ons hebt voorgedaan. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, wij danken U,
omdat Gij ons uitnodigt maaltijd te houden met uw Zoon
die bereid was voor anderen te leven en te sterven.
Wij bidden U, dat ook wij zouden doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
Laat vriendschap en gastvrijheid onder ons heersen
als tekenen van uw aanwezigheid. Amen.
Oelegem

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.

Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus, uw Zoon,
wiens Woorden voor ons Levensbrood zijn,
wiens daden voor ons een voorbeeld en een bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die Zich aanbiedt als Vader voor ons en alle mensen.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij die de unieke weg van liefde zijt gegaan,
voor U telt er maar één ding: liefhebben,
ook al kost het je je leven.
Maak ons tot getuigen van deze houding,
tot werkers van uw vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij ook elkaar een teken van die vrede.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot Voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Gods Geest is herkenbaar
in een geloofsgemeenschap
als die gemeenschap zich daadwerkelijk betrokken weet op de wereld.

Als die gemeenschap een knusse boel wordt
achter gesloten deuren,
dan is het Gods Geest niet die er werkzaam is.

Maar als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met het verdriet van mensen dan met haar eigen liturgie…
Als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met sociale rechtvaardigheid dan met haar eigen tradities en gewoonten…
Als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met gastvrijheid voor vreemden en toevallige passanten
dan met gezellig tafelen onder elkaar…,
dan is Gods Geest vaardig over haar.
Dan is zij ‘Kerk’
die het aanschijn van de aarde zal vernieuwen.

Er is inderdaad een groot verschil
tussen een bedrijf en een geloofsgemeenschap:
het ene leeft van geld,
de ander leeft van Gods Geest.
Tussen beide ligt een wereld van verschil.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Gastvrijheid

Het individualisme viert hoogtij in onze dagen.
Het ‘ieder voor zich’ is als een virus,
dat zich in ons leven heeft genesteld.
We wonen met veel mensen om ons heen,
in dezelfde straat en buurt.
En toch is er veel eenzaamheid.
We voelen ons soms alleen gelaten
met onze vragen en onze problemen.
In onze dagen van grote welvaart en techniek
is er meer dan ooit behoefte aan gastvrijheid.
Er is behoefte aan mensen,
die tijd en ruimte weten te scheppen,
waar anderen gewoon mogen binnenkomen.
Gastvrij zijn is een plaats scheppen,
waar anderen vrij kunnen binnen komen.
Een plaats waar een luisterend oor is
en de bereidheid om zorgen samen te delen.
Gastvrij zijn veronderstelt aandacht,
een hartelijk open staan naar een ander.
Drukdoenerij en eigenbelang
verdwijnen naar de achtergrond,
zodat de gast op de eerste plaats komt.
De gast mag vrij zijn om helemaal
aan zichzelf te kunnen toekomen.
Het is heerlijk om zulke mensen te ontmoeten.
Ze roepen nieuwe krachten in ons op,
nieuwe vrede en harmonie.
We worden er nieuwe mensen van.
‘Even tijd hebben’ voor een ander
is hele kostbare tijd.
Want daarin komt tot uiting
dat we delend in het leven willen staan.
En delend leven is zinvol leven.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Een mens leeft hier en nu.
Maar soms lopen we vooruit op morgen.
We vergeten, dat de grond,
waarop we staan, heilige grond is.
Nu is het heilige ogenblik.
Het gaat voorbij, komt niet meer terug.
Daarom is het goed aandacht te hebben
voor mensen en gebeurtenissen nú.
We kunnen de klok niet terug zetten.
‘Aandachtig leven’ nodigt uit
om te leven vanuit ons hart,
met open ogen en open oren.
Het geeft ons de gelegenheid
om vrij te worden voor anderen.
Eigenbelang verdwijnt,
als anderen in het vizier komen.
‘Aandachtig leven’ kan mensen
doen openbloeien, toekomst aanreiken.
Het kan ook grond onder onze voeten geven.
Want aandacht voor het Woord
geeft een fundament om te leven.
We kunnen er ons leven op bouwen
in goede en in kwade dagen.
Aandachtig leven is écht leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, als uw genodigden
waren wij hier samen rond uw tafel.
We hopen dat we zoals Maria de juiste weg kiezen
om uw Woord te aanhoren en uit te dragen.
Samen willen we bouwen aan uw Rijk.
Maak ons voldoende gastvrij.
Laat ons vreugdevol verder leven
en laat ons gaandeweg, elke dag opnieuw,
U vinden in de gewone dingen en in mensen.
Dan wordt uw Koninkrijk op aarde zichtbaar,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God,
laat ons in de drukte van ons leven
tijd en rust vinden om steeds opnieuw te ontdekken
dat Gij de Bron zijt van ons geloof.
Maak ons hoorders en doeners van uw Bevrijdend Woord.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.
naar Lammie Stel

Zending en zegen
Aan deze tafel van de Heer
aten wij van hetzelfde brood.
Als je vandaag of deze week gasten ontvangt,
wees dan gastvrij en hartelijk
alsof je Godzelf bij je binnen laat.
Tracht in je gasten Hem te zien
die jou tot zegen wil zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Veltem

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.