16e zondag door het jaar C 2016

17 07 2016

Begroeting

Jezus, als onze Gastheer, verwelkomt ons
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de Schriftlezingen van vandaag
gaat het om gastvrijheid.
Ook vandaag klopt God aan de deur van ons hart
en vraagt om binnengelaten te worden.
Even tot rust komen, alleen maar luisteren,
is soms het beste wat je doen kunt.
Dat leert ons het verhaal van Marta en Maria.
naar Kerk in Herent

Openingswoord 2

Vandaag gaan wij,
in het gezelschap van Jezus,
op bezoek bij de gezusters Martha en Maria.
Het kan een deugddoend en verrassend bezoek worden,
tenminste, als we niet meteen denken:
die geschiedenis kennen we al,
want wie zo redeneert, luistert niet meer.

Op het eerste gezicht lijkt onze evangelielezing
een anekdote zonder veel diepgang.
Maar wie het verhaal beluistert met de oren van het geloof,
ontdekt onder de oppervlakte
een boodschap die de essentie raakt van ons leven als christen.
Om dat te kunnen horen
moet het stil en rustig zijn in ons hart.
En dat is een probleem,
want wij laten ons al te vaak op sleeptouw nemen
door de drukte en de stress van elke dag.
We zijn dan niet meer in staat
om te luisteren naar wat de Heer ons, in de stilte van ons hart, te zeggen heeft.
Laten wij daarom God om vergeving vragen.

Vergevingsmoment 1

-In elke mens die aanklopt aan onze deur
treedt God ons tegemoet.
Voor wat wij mensen aandoen
wanneer wij hen hun waardigheid ontnemen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-In elke mens die aanklopt aan onze deur
treedt God ons tegemoet.
Voor elke keer dat wij hard oordelen over onze medemens,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-In elke mens die aanklopt aan onze deur
treedt God ons tegemoet.
Voor elke keer dat wij onverdraagzaam zijn
en over anderen heen lopen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
in deze viering hunkeren wij
naar woorden van bemoediging en nieuwe hoop.
Spreek ons aan en wees ons genadig. Amen.

Vergevingsmoment 2

Laten we het in deze vakantietijd nu even stil maken
en bidden om Gods genade en barmhartigheid.

-Voor alle mensen die soms verloren lopen,
voor wie geen toekomst meer bestaat
omdat ze nergens gastvrijheid ervaren
en omdat wijzelf hierin nog zo vaak tekortschieten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor mensen die zich teveel hechten
aan rijkdom en welvaart
en te weinig een helpende hand uitsteken naar anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Voor gewone mensen, mensen zoals wij,
die, met vallen en opstaan, proberen Gods handen en voeten te zijn
om zijn droom met deze wereld uit te bouwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij vragen U
laat het voorbeeld van Jezus ons leven vervullen.
Laat ons nog meer aandacht hebben voor mekaar
en vervul ons hart met uw grote vreugde,
met uw barmhartigheid en uw vergevingsgezindheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Als een God van liefde is de Heer in ons midden,
ons nabij
als het hart van de ander,
als liefde van mensen voor elkaar.
Maar in Jezus is Hij ons het meest nabij.
Wij bidden U, Heer:
leer ons écht te luisteren naar zijn Woord
opdat wij de juiste verhouding zouden ontdekken
tussen arbeid en bezinning,
tussen bezit verwerven en uitdelen,
tussen tijd voor arbeid en tijd voor elkaar,
tussen alle moeten en het echte ontmoeten.
Doe ons inzien dat mensen die thuis zijn bij elkaar,
ook welkom zijn bij U. Amen.

Lezingen

De schriftlezingen van deze zondag gaan over gastvrijheid.
God wordt door Abraham en Sara gastvrij onthaald.
En Jezus vindt een thuis bij Marta en Maria.
In de tweede lezing schrijft Paulus over zijn apostelambt
en over het lijden dat daarmee verbonden is.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Gen., 18, 1-10a)

Uit het boek Genesis

1         Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre,
toen Abraham op het heetst van de dag
bij de ingang van zijn tent zat.
2         Hij sloeg zijn ogen op
en zag plotseling drie mannen voor zich staan.
Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe;
3         hij boog diep en zei:
`Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer,
ga dan niet aan uw dienaar voorbij.
4         Ik zal water laten halen;
was uw voeten en rust hier onder de boom.
 5              Nu u bij uw dienaar bent zal ik een stuk brood voor u halen
om u te sterken voor uw verdere reis.
‘ Ze zeiden: `Doe dat. Heel graag.’
6         Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei:
`Neem gauw drie schepel fijn meel,
kneed het en bak er koeken van.’
7         Daarna liep Abraham naar de kudde,
zocht een lekker mals kalf uit
en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden.
8         Toen bracht hij hun wrongel en melk,
en het kalf dat hij had laten toebereiden,
en zette hun dat alles voor;
terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.
9         Toen vroegen ze hem: `Waar is Sara, uw vrouw?’
Hij antwoordde: `Daar, in de tent.’
10 Toen zei Hij:
`Het volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug,
en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 24-28)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

          Broeders en zusters,
24        Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden
en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt
aan de verdrukkingen van Christus,
ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.
25        Haar dienaar ben ik geworden
krachtens de taak die mij door God is gegeven met het oog op u,
om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid:
26        om het geheim te verkondigen dat verborgen was,
van alle eeuwigheid en alle generaties af,
maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen.
27        Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid
van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken.
En het luidt: `Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u.’
28        Hem verkondigen wij,
wanneer wij iedereen vermanen en onderrichten,
met alle wijsheid die ons gegeven is,
om iedereen zonder onderscheid
in Christus tot volmaaktheid te brengen..
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 38-42)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

38        Op hun rondreis ging Jezus eens een dorp in.
Een vrouw, Martha genaamd, ontving Hem.
39        Zij had een zuster die Maria heette.
Die kwam aan de voeten van de Heer zitten
en luisterde naar zijn woorden.
40        Martha had het heel druk met bedienen.
Ze ging naar Jezus toe en vroeg:
`Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dat ze mij komt helpen.’
41        De Heer gaf haar ten antwoord:
`Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
42        maar slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen
en dat zal haar niet worden ontnomen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat ze het essentiële nooit uit het oog verliezen
en de tijd nemen om te luisteren naar Gods Boodschap
en die in hun hart bewaren en tot leven brengen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle contemplatieven
die elke dag veel tijd doorbrengen in gebed.
Dat zij vreugde en diepe vrede ervaren in hun roeping
en de mensen die beroep doen op hun gebed,
helpen groeien in vertrouwen in Gods liefde en zorg.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vele mensen
die in deze vakantietijd
voortdurend in de weer zijn voor anderen,
vanuit hun beroep of als vrijwilliger.
Dat ook zij tijd vinden om tot rust te komen
en in de stilte van hun hart ontdekken
wat echt belangrijk is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en voor alle christenen.
Dat wij medemensen gastvrij en hartelijk zouden ontvangen,
en in hen God zelf herkennen.
Dat wij een goed evenwicht vinden
tussen gebed en inzet voor mensen.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Voorbeden 2

-God, Bron van wijsheid,
help ons in het gewone dagelijkse leven
uw weg te gaan van luisteren en zorgen.
Laat ons groeien in wijsheid,
zodat wij biddend en handelend mogen meewerken
aan de komst van uw Rijk.
Laten wij bidden…

-God, Bron van gastvrijheid,
trek met ons mee op onze levensweg.
Open ons hart en onze ogen voor de noden om ons heen
en beziel ons met uw liefde voor kwetsbare en gekwetste mensen.
Laten wij bidden…

-God, Bron van liefde,
zie naar onze geloofsgemeenschap
die wil leven in het spoor van Jezus.
Moge wij luisteren naar zijn Boodschap,
maar ze ook dagelijks toepassen in al ons doen en laten.
Laten wij bidden…
vrij naar Rianne Jongstra

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God, brood en wijn brengen wij aan.
Zij zijn symbolen voor het nieuwe leven,
ons toegezegd door uw geliefde Zoon,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Thomas vieringen

Gebed over de gaven 2

Heer,
wij hebben deze tafel gedekt met uw symbolen van uw Liefde onder ons
en met onze gaven.
Weest Gij hier onze Gastheer
en leer ons tijd te maken om echt te luisteren naar uw Woord,
ons toegesproken en voorgeleefd door Jezus, uw Zoon. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat.
Gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven.
Gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de Beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus, uw Zoon,
wiens Woorden voor ons Levensbrood zijn,
wiens daden voor ons een voorbeeld en een bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die Zich aanbiedt als Vader voor ons en alle mensen.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij die de unieke weg van liefde zijt gegaan,
voor U telt er maar één ding: liefhebben,
ook al kost het je je leven.
Maak ons tot getuigen van deze houding,
tot werkers van uw vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij ook elkaar een teken van die vrede.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot Voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Het evangelie is een werkboek.
het bevat in grote trekken
het lastenboek
van de nieuwe wereld naar Gods hart…

Wanneer je Jezus ontmoet
in en doorheen het boek van zijn leven,
dan schrijft Hij zijn Boodschap
in je hart.

Dan kan je niet stil blijven zitten
en overdenken
hoe goed Jezus was voor anderen.
Dan moet je iets gaan doen.

Maar je hoeft het nooit alleen te doen.
Hij gaat met je mee,
of eigenlijk ga jij met Hem mee.
Federatie Kana

Bezinning 2

Het is van het allergrootste belang
dat mensen bij elkaar thuis mogen komen.
Het gevoel hebben dat je welkom bent,
geeft aan het leven zin en inhoud.
Je mag zijn wie je bent.
Er is ruimte voor je vreugde en verdriet.
Je ontmoet een luisterend oor.
Je deelt in elkaars leven.
Waar je gastvrij ontvangen wordt
of waar je je deur naar anderen openzet,
daar vind je geborgenheid en liefde.
Het geeft je alle kansen om een nieuwe mens te worden.
Er is geen sprake van ‘moeten’ maar van ‘mogen’.
Je hoeft geen stand op te houden,
omdat je je helemaal aanvaard weet.
Je voelt dat je elkaar op handen kunt dragen.
Je hoeft je niet te verliezen in zorgen en drukte,
want je bent er allereerst voor elkaar.
Je maakt daarin de naam van God waar,
de naam die luidt: Ik-zal-er-zijn-voor-jou.
Waar mensen elkaar echt ontmoeten,
daar is ruimte voor een Godsontmoeting.
Hij laat Zich zien in het gelaat van de ander.
Het geeft je nieuwe kracht, nieuw leven.
Het laat je zien, dat er maar één ding belangrijk is:
je openstellen voor elkaar en voor God.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goede God,
wij hebben uw Woord gehoord,
uw nabijheid ervaren.
Houd ons gaande op de goede weg.
Richt onze aandacht blijvend op dat ene wat nodig is:
de komst van uw Rijk
in ieder van ons
en in de hele wereld.
Wij vragen het U, door Jezus,
onze Gids en Reisgenoot door tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht

Slotgebed 2

Wil mij de eenvoud en de rust geven, Heer,
om heel regelmatig
aan de voeten van Jezus te gaan zitten
en te luisteren
naar wat Hij mij te vertellen heeft.
Want vaak ben ik met zoveel dingen tegelijk bezig,
dat ik vergeet wat echt belangrijk is in mijn leven:
uw liefde en uw vriendschap.
Leg dan opnieuw
uw droom in mijn hart.
En geef mij ook de durf
om uw Woord om te zetten
in concrete naastenliefde.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge God in ons en door ons
zijn spoor uitzetten
elke dag van de week die komt.
Zegenend wil Hij met ons meegaan, ons voorgaan:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.