16e zondag door het jaar B 2021

18 07 2021                        (preek)


Begroeting

‘Ga nu mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en wat uit te rusten.’,
horen we Jezus zeggen in de evangelielezing.
Een wel erg geschikte uitspraak voor de vakantietijd.
Wie verlangt er van tijd tot tijd niet naar een rustige plaats?
Maar ja, waar vind je die vandaag de dag nog?
Misschien tijdens dit uurtje in de kerk.
Even tot rust komen,
de rust ervaren waarover Jezus vandaag spreekt,
de rust van Gods nabijheid.
Laten wij hier met Hem samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Terugblikkend doorheen de geschiedenis
– zowel die van de wereld, als die van de Kerk –
lijkt het heimwee naar sterke leiders onuitroeibaar.
Maar minstens even sterk
is het verlangen naar mensen
die leiding geven met wijsheid,
die echt iets te zeggen hebben.

Jezus’ herderschap
is leiderschap dat vertrouwen heeft in
en respect voor ieders eigenheid.
Hij dwingt niet, maar nodigt uit.
Hij wil Herder zijn voor wie Hem willen volgen,
voor wie in Hem geloven.

Openen wij ons hart, onze ziel, onze geest
voor de zorg en de ontferming van die Goede Herder.

Openingswoord 2

Vakantie is uitwaaien,
hoog boven het alledaagse leven,
is stoom afblazen,
is het leven vieren.
Zoals wij hier elke week samenkomen om te vieren op de zevende dag,
een dag om te rusten na een drukke werkweek,
zo is ook vakantie een soort ‘zevende maand’ van het jaar.
Maar vakantie is pas geslaagd als we ze kunnen delen met mensen.
In mensen met een hart voor anderen
wil God de wereld herderlijk nabij zijn.
Aan zijn herderlijke zorg mogen wij ons toevertrouwen.
Maar wij mogen die zorg ook delen, met oog en hart voor anderen.

Omdat wij elkaar vaak onvoldoende nabij zijn,
keren wij ons nu tot de barmhartige God
en vragen om vergeving.

Gebed om ontferming 1

We bidden nu eerst om Gods ontferming
omdat we tekortschieten
in ons antwoord op de oproep van het evangelie.

-Soms doen we een beroep op verkeerde herders.
We kijken uit naar een sterke figuur
en denken dat die ons zal ontslaan
van onze eigen verantwoordelijkheid.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms beseffen we niet
dat we een herder nodig hebben,
of zijn we niet bereid
iemand als herder te aanvaarden.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms realiseren we ons onvoldoende
dat we ook voor elkaar herder moeten zijn.
Dat we op elkaar zijn aangewezen
en voor elkaar verantwoordelijk zijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing
Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Herder,
zie ons hier verzameld,
een gemeenschap die U ter harte gaat.
Doe ons rusten bij U, zo bidden wij,
verkwik ons met uw Woord.
Overlaad ons met uw zegen
en maak ons allen tot ware herders,
tot echte hoeders van elkaars geluk.
Dat vragen wij U in naam van Jezus
die ons werkelijk weidt tot in eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed 2

God en Vader,
in Jezus, Herder en Hoeder van mensen,
zijt Gij ons voorgegaan op de weg van goed leven voor elke mens.
Wij bidden U:
versterk onze vertrouwdheid met Hem,
vervul ons met uw en zijn Geest.
Overtuig ons van het goede in elke mens
die, hoe onvolmaakt ook,
zich voelt aangesproken door uw stem.
Maak ons allen tot ware herders,
tot echte behoeders van elkaars geluk.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
die ons weidt tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar Gods Woord,
ons toegesproken doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jer., 23, 1-6)

Uit de Profeet Jeremia

1
           `Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde
omkomen en verloren lopen – godsspraak van de Heer.
2           Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Israël,
tegen de herders die mijn volk weiden:
`Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven;
u hebt er niet op gelet.
Maar Ik let wel op u, vanwege al uw misdaden
– godsspraak van de Heer.”
3           Ik breng de overgebleven schapen bijeen
uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden;
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
4           Dan stel ik herders over hen aan die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet bang of angstig meer te zijn,
geen van hen wordt nog vermist
– godsspraak van de Heer.
5           Geloof Mij,
de tijd komt dat Ik een wettige telg van David laat opstaan
– godsspraak van de Heer.
Hij zal met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
6           Dan wordt Juda bevrijd, en leeft Israël veilig.
Dit is de naam die men het geeft:
`Heer, onze gerechtigheid.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
Ef., 2, 13-18)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
13         Nu bent u, die eertijds veraf was,
in Christus Jezus dichtbij gekomen,
door het bloed van Christus.
14         Want Hij is onze vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidsmuur heeft neergehaald,
door in zijn vlees de vijandschap,
15         de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit die twee
één nieuwe mens te scheppen,
16         en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis,
waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
17         En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was
en vrede aan hen die dichtbij waren.
18         Want door Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 6, 30-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

30         Na hun zending kwamen de apostelen terug bij Jezus,
en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan
en hoe ze onderricht gegeven hadden.
31         Hij zei tegen hen:
`Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en wat uit te rusten.’
Want er kwamen en gingen zoveel mensen,
dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten.
32         Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
33         Men zag hen weggaan en velen herkenden hen.
Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen
en kwamen er eerder aan dan zij.
34         Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte,
en Hij had zeer met hen te doen,
omdat ze als schapen zonder herder waren,
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God, wij hebben het vaste geloof dat Gij onze Herder zijt.
Daarom willen wij samen ons geloof in U uitspreken.

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God ons vraagt
een hoopvolle cel te zijn,
dat we ons samen zouden inzetten
en niet aan de kant blijven staan.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
met hoop voor de toekomst.

Ik geloof dat wij daaraan samen moeten bouwen
en dat God ons daarbij helpt. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

God verlangt ernaar
dat mensen zijn zorg voor medemensen van harte delen.
Daarom bidden we.

-Voor geloofsgemeenschappen, groot en klein.
Dat er een sfeer mag heersen
waarin mensen zich door elkaar aanvaard
en met warmte omgeven voelen.
Laten wij bidden…

-Voor allen die, om welke reden ook,
niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Dat er mensen zijn die naar hen omzien,
die hen van harte dienstbaar nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

-Voor opvangtehuizen en zorginstellingen.
Dat mensen er zich met respect behandeld voelen,
er geborgenheid mogen ervaren en vrede vinden.
Laten wij bidden…

God,
wanneer wij het aandurven om elkaars goede herder te zijn
en allen die het goed met ons menen ook als herder aanvaarden,
dan weten we dat Gij met ons meegaat
en dat we veilig de toekomst aankunnen,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 2

Laten wij onze intenties toevertrouwen aan God,
Herder van alle mensen.

-Bidden wij voor alle leiders van Kerken en volken.
Dat zij mogen groeien in hun ambt
en dat zij de mensen die aan hen zijn toevertrouwd
mogen leiden op weg naar eenheid en vrede.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die vrijwillig een taak op zich hebben genomen
in de Kerk of de maatschappij.
Dat zij liefdevol en met zorg omgaan
met allen die aan hun zorgen worden toevertrouwd.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle slachtoffers en kwetsbare medemensen,
voor allen die lijden onder oorlogsgeweld, discriminatie,
honger, eenzaamheid of ziekte.
Dat zij goede herders mogen ontmoeten
die hen dienstbaar nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede Herder,
Gij nodigt ons uit aan uw tafel
en vult onze beker tot aan de rand.
Wij bidden U:
doe ons in dit samenzijn
de overvloed van uw trouw ervaren.
Hecht U aan ons, voorgoed.
Neem ons bij de hand
en leid ons op de weg van Jezus,
Herder en Hoeder van mensen. Amen.


Gebed over de gaven 2

God en Vader,
mensen van ver en dichtbij,
allen verschillend van hart en gezicht,
brengt Gij samen rond uw tafel
om ze te doen uitgroeien tot uw volk van vrede.
Vul ons hart met uw brood en wijn,
en maak ons oprecht bekommerd om elkaars welzijn.
Wij vragen U dit op voorspraak van Jezus,
Herder met het hart op de juiste plaats. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God,
de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar
en voor alles wat Gij ons hebt toevertrouwd,
zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Verlos ons Heer, van het kwaad dat drukt op onze wereld.
Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood
om ons geluk te delen met dat van anderen.
Zo kan er vrede komen in heel de wereld.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn!
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Goede Vader,
wij danken U voor het geschenk dat wij van U in Jezus mochten ontvangen.
Bij Hem gaan wij te rade wanneer wij moe zijn,
uitgeblust, radeloos of bang.
Hij spreekt Woorden van hoop en bemoediging tot ons.
Hij brengt ons tot rust,
wanneer wij horen en mogen begrijpen
hoezeer uw liefde ons omarmt
in alles wat wij doen
en in elke mens die wij ontmoeten.
Moge deze communie waaraan wij samen deelnemen
Jezus binnen brengen in ons hart,
opdat wij leven mogen van zijn Woorden.
            Heer, ik ben…

Bezinning 1

“Kom, we zijn weg”, zei Jezus.
En Hij voer met zijn leerlingen
het meer over
naar een eenzame plek
om daar alleen te zijn
en wat uit te rusten…
Zo stond er in onze evangelielezing.

Jezus’ voorstel om vakantie te nemen
is heel bescheiden.
Alsof Hij wilde zeggen:
verwacht daar ook niet alles van.
Vakantie is geen wonderrecept
dat plotseling alles herstelt en alles geneest.
Vakantie is maar een valies,
waarbij alles afhangt wat je erin steekt.

“Kom, we zijn weg!’
De zorgen, de drukte en de eentonigheid
van het alledaagse werk achter zich laten.
Een andere plek opzoeken:
vertrouwd of onbekend,
maar altijd verfrissend splinternieuw.
Geen mierenhoop van mensen
waar iedereen weer niemand is.
Een plek
waar je de ander van ver ziet aankomen,
waar je alleen bent
en ruimte vindt om er voor elkaar te zijn
in een verhaal zonder woorden.

“Kom, we zijn weg”, zegt Jezus,
“vakantie is een tijd
om ook eens dicht bij Mij te zijn.”
                                    Manu Verhulst

Bezinning 2

Word stil,
neem waar,
kijk je ogen uit,
luister, open je oren.

Word stil,
blijf staan,
kom eens tot jezelf,
zucht diep,
hoor je hart kloppen.

Ontdek je leven,
je houvast,
je liefde,
je geloof in God, in mensen.
Daarvoor ben je mens geworden:
om te ervaren,
om te weten.
Geniet van die momenten.
Roep ze in herinnering in drukke dagen.

Neem afstand van de tijd,
van ‘geen tijd’,
van haast,
van onrust.
Word eeuwig.
Marijke ten Kortenaar

Slotgebed 1

Als Ik zie hoe groot je inzet is voor het geluk van anderen
en op welke manier je dienstbaar wilt zijn aan gekwetste mensen,
dan ben Ik blij dat Ik je mijn kind mag noemen – zegt God –
maar tegelijkertijd ben Ik bezorgd
dat je in al die drukte zult verdrinken.
Daarom wil Ik je uitnodigen
af en toe mee te komen naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en wat uit te rusten,
om de vriendschap tussen jou en Mij nog te versterken,
en om daarna met een nieuw hart
naar de wereld en naar de mensen te gaan.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God en Vader,
wij vragen in deze vakantietijd
dat wij aandacht mogen hebben voor elkaar.
Dat wij elkaar niet laten links liggen,
maar steeds inzien
dat wij in deze wereld met elkaar leven en niet alleen.
Moge wij elkaar gelukkig maken en blij.
Geef ons de kracht daartoe. Amen.

Zending en zegen

‘Ga nu mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en wat uit te rusten.’
heeft Jezus tegen zijn vrienden gezegd.
En wij? Wij zijn naar deze plaats gekomen, waar het ook stil en rustig is.
We mochten Jezus’ nabijheid hier samen ervaren.
Maar Jezus en zijn vrienden zijn later weer op weg gegaan.
Zo moeten ook wij weer op weg gaan
om herder te zijn voor de mensen die we ontmoeten.
God wil ons graag vergezellen en ons zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.