16e zondag door het jaar B 2015

19 07 2015

Begroeting

In mensen met een hart voor anderen
wil God de wereld herderlijk nabij zijn.
Aan zijn herderlijke zorg mogen wij ons toevertrouwen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingswoord 1

Gods zorg voor mens en wereld
is als de zorg van een herder voor zijn kudde.
Zo wil de evangelielezing ons duidelijk maken.
Aan die herderlijke zorg mogen wij ons toevertrouwen,
maar we mogen die zorg ook delen,
met oog en hart voor onze medemensen.
Openen wij dan ons hart, onze geest, onze ziel
voor de evangelische Boodschap van deze zondag.
Bij het begin van deze viering
vertrouwen wij ons toe aan Gods barmhartigheid.

Openingswoord 2

Toen de apostelen na hun zendingswerk
aan Jezus verslag uitbrachten,
zei Jezus:
“Kom mee naar een plek waar het rustig is.
Daar kunnen we beter praten, terugblikken, evalueren.”
Na maanden van inspannende arbeid is het goed
een periode van rust in te bouwen.
Vakantie houden, re-creatie, is:
frisse krachten vergaren om straks de inspanningen weer aan te kunnen.
Vakantie is ook de tijd
om alles rustig op een rijtje te zetten
of je af te vragen of alles goed gaat of beter kan
en moet worden bijgestuurd.
Vakantie is er ook om elkaar van mens tot mens te ontmoeten,
persoonlijke relaties aan te halen,
om samen aan morgen te bouwen.

Laten wij ons aansluiten bij Jezus en de apostelen,
laten we naar die plek trekken waar het rustig is.
Levensecht

Openingswoord 3

Even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen,
tijd krijgen om uit te rusten en op adem te komen…
Wij hebben het allemaal af en toe nodig
en het kan enorm deugd doen.
Maar toch… haalt de nood van mensen ons soms in:
er wordt aan de deur geklopt, iemand vraagt om hulp.
Sluiten we dan ons hart?
Of doen we zoals Jezus:
ons hart laten raken
en onszelf geven uit liefde?
In dit samenkomen is Hij onze Voorganger.
Keren wij ons tot Hem en vragen we om zijn barmhartigheid.

Vergevingsmoment 1

-Misschien staan we niet echt open voor uw Boodschap, Heer,
en komt het ons alleen maar goed uit om met uw kudde mee te lopen.
Als wij te lauwe christenen zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Misschien is bezit, aanzien, succes of gewoon maar sympathie
zo belangrijk voor ons geworden,
dat de Boodschap van het evangelie over delen met elkaar
ons te radicaal in de oren klinkt.
Als wij te hebzuchtig en te zelfzuchtig zijn,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Misschien zijn wij tijdens de vakantie zo gefixeerd op
alleen maar doen wat wij fijn vinden en ons laten verwennen,
dat we geen oog meer hebben voor mensen
aan wie geen rust en verpozing zijn gegund.
Als wij teveel met oogkleppen rondlopen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Omdat we onze aandacht laten afleiden
door honderd-en-een zorgen en beslommeringen,
vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat er te veel rationele en zakelijke dingen door ons hoofd spelen,
zodat we niet toekomen aan wat ten diepste zin geeft aan ons leven,
vragen we:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we ons zo onmachtig voelen
tegenover zoveel onrecht en geweld in onze wereld
dat zomaar wordt goedgepraat,
vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
wij willen leven zoals Gij het leven hebt bedoeld.
Bevrijd ons van alles wat ons belemmert
om mee te werken aan uw Rijk van goedheid.
Open ons hart en maak het alert
voor wat mensen naast ons nodig hebben
en laat ons meewerken aan het wonder van uw Liefde
dat in Jezus gestalte kreeg. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, die als een vader en moeder voor ons zorgt,
geef ons zo nu en dan de rust en de stilte
die we nodig hebben om klaar te zien in ons leven.
Geef dat deze viering
een rustpunt voor ons hart mag zijn:
een groene vluchtheuvel,
die onze zin voor levenskwaliteit aanscherpt
en ons gevoelig maakt voor de belangrijke dingen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, in uw zorgzaamheid
hebt Gij ons uw Zoon als Herder en Leraar gezonden.
Onophoudelijk zet Hij zich in voor mensen
die zijn leiding zoeken.
Wij bidden U:
geef dat ook wij anderen recht doen
en niemand laten verloren gaan.
Dit vragen wij U door Jezus,
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar André Janssen

Lezingen

In de eerste lezing verwijt Jeremia aan de leiders,
dat zij het herderschap over het volk hebben verwaarloosd.
Hij kondigt aan dat God een waarachtige Herder zal doen opstaan.
In het evangelie herkennen wij Jezus als de ware Herder,
zowel voor zijn leerlingen als voor de menigte.

Eerste lezing (Jer., 23, 1-6)

Uit de Profeet Jeremia

1
         `Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde
omkomen en verloren lopen – godsspraak van de Heer.
2         Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Israël,
tegen de herders die mijn volk weiden:
`Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven;
u hebt er niet op gelet.
Maar Ik let wel op u, vanwege al uw misdaden
– godsspraak van de Heer.”
3         Ik breng de overgebleven schapen bijeen
uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden;
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
4         Dan stel ik herders over hen aan die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet bang of angstig meer te zijn,
geen van hen wordt nog vermist
– godsspraak van de Heer.
5         Geloof Mij,
de tijd komt dat Ik een wettige telg van David laat opstaan
– godsspraak van de Heer.
Hij zal met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
6         Dan wordt Juda bevrijd, en leeft Israël veilig.
Dit is de naam die men het geeft:
`Heer, onze gerechtigheid.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
Ef., 2, 13-18)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
13        Nu bent u, die eertijds veraf was,
in Christus Jezus dichtbij gekomen,
door het bloed van Christus.
14        Want Hij is onze vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidsmuur heeft neergehaald,
door in zijn vlees de vijandschap,
15        de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit die twee
één nieuwe mens te scheppen,
16        en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis,
waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
17        En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was
en vrede aan hen die dichtbij waren.
18        Want door Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 6, 30-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

30        Na hun zending kwamen de apostelen terug bij Jezus,
en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan
en hoe ze onderricht gegeven hadden.
31        Hij zei tegen hen:
`Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en wat uit te rusten.’
Want er kwamen en gingen zoveel mensen,
dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten.
32        Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
33        Men zag hen weggaan en velen herkenden hen.
Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen
en kwamen er eerder aan dan zij.
34        Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte,
en Hij had zeer met hen te doen,
omdat ze als schapen zonder herder waren,
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
in wie God zichtbaar is geworden,
als Mens geboren uit Maria,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in een de Kerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

-Bidden wij voor hen
die onverschillig blijven voor wat er in de wereld gaande is.
Dat zij gevoelig worden voor hun geweten
en weer ontroerd kunnen worden.
Voor hen die niet willen nadenken
en alles maar laten gebeuren.
Dat zij tot rede komen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die zich gedeisd houden
en alles aan anderen overlaten.
Dat zij in beweging komen
en tot daden van goedheid overgaan.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf willen we bidden.
Dat wij de moed hebben
los te laten wat ons echte welzijn in de weg staat.
Dat wij op tijd rusten en geen roofbouw plegen op onszelf.
God, maak ons tot hoeders van het leven dat Gij ons hebt gegeven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God heeft het beste met ons voor. Hij wil ons geluk.
Vanuit dat vertrouwen willen wij tot Hem bidden.

-Voor allen die leiding geven in Kerk en wereld.
Dat zij zich verantwoordelijk weten
voor de mensen die hun zijn toevertrouwd.
Dat zij opkomen voor de zwakken en de kleinen.
Laten wij bidden…

-Voor de jongeren die zich tijdens deze zomermaanden inzetten voor anderen,
op kampen van de jeugdbewegingen,
in rust- en verzorgingstehuizen
of tijdens bedevaarten.
Dat zij vreugde vinden in hun engagement.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die verloren lopen in het leven
door verdriet, schuldgevoel, eenzaamheid of verslaving.
Dat zij bij ons de steun en de nabijheid vinden die zij nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Voor hen die de kans hebben om vakantie te nemen
en uit te rusten van hun werk.
Dat zij anderen laten delen in de nieuwe levenskracht die zij ontvangen.
Laten wij bidden…

Goede Vader, neem onze gebeden aan en leid ons op uw wegen.
Leid ons binnen in de vrede
die Gij ons hebt geschonken door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, in uw zorgzaamheid
zijt Gij die mensen nabij
die op eigen kracht
dreigen af te dwalen van de weg.
Geef dat wij uw Zoon aanvaarden
die in uw naam onze Herder is.
Dit vragen wij U door Jezus,
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar André Janssen

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
mensen van ver en dichtbij,
allen verschillend van hart en gezicht,
brengt Gij samen rond uw tafel
om ze te doen uitgroeien tot uw volk van vrede.
Vul ons hart met uw brood en wijn,
en maak ons oprecht bekommerd om elkaars welzijn.
Wij vragen U dit op voorspraak van Jezus,
Herder met het hart op de juiste plaats. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ervaren
danken wij U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden
dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mede door onze handen geboren mag worden,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer Jezus,
steeds weer hebt Gij U bekommerd om mensen.
Wek in ons de Geest tot leven
zodat wij van harte goed doen en vrede stichten
uit kracht van U, die leeft in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die vrede dan ook van harte toe.

Lam Gods

Communie

Jezus brak Zichzelf tot voedsel
en deelde dit uit opdat wij zouden leven.
Door dit gebaar wilde Hij ons laten zien
hoe wij ons voedsel en ons leven kunnen delen met anderen.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer, breng mij naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en wat te rusten,
want mijn dagen zijn vol drukte
en mijn hart is vaak zo leeg.

Mijn honger naar stilte
vul ik in met lawaaierige dingen
en mijn hunker naar vrede
met dingen die onrustig maken.

Heer, wijs wij een eenzame plaats
waar ik mezelf kan zijn
en mijn hart kan vullen
met U en met U alleen.

Geef mij dan een gevoelig oor
voor het geluid van de stilte,
waarin ik uw Woord kan verstaan
als een boodschap van U voor mij.
Lambert  Vanherck

Bezinning 2

In de stilte breekt ons leven open.
We krijgen zicht op wie we zijn.
Er is oog voor het goede in ons.
Het krijgt er voeding en groeikansen.
We vinden vrede met onszelf,
we hervinden onze plaats in de wereld.
Er kan een harmonieus gevoel groeien,
omdat we ons verbonden voelen
met de wortels van ons bestaan.

In de stilte van ons alleen zijn
krijgen we ook onze gebreken onder ogen.
We ervaren, dat leven niet altijd goed is.
We voelen, dat we ménsen zijn.
Ondanks onze beste bedoelingen
komen we niet toe aan ons levensdoel.
Het is goed om dat in te zien.
Het kan nieuwe energie geven
om ons leven te hernemen,
om nieuwe wegen in te slaan.

In de stilte kan in ons het besef ontstaan,
dat we mens voor mensen, en mens van God zijn.
We kunnen bij onszelf thuis komen
en voor anderen een veilig onderdak worden.
In de stilte ontstaat er ruimte voor onszelf
en ruimte en oog en hart voor anderen.
Er kan kracht groeien om te blijven werken
aan een menswaardige en rechtvaardige wereld.
Want in aanleg zijn  we herders en hoeders
voor elkaar.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Christenen zijn mensen van de weg.
We staan niet stil,
we sluiten ons niet op.
Met open oog en oor
gaan we onze wereld tegemoet.
Als wij er geen zorg voor hebben:
wie dan wel?
Toch is het goed
om nu en dan de stilte te zoeken,
om even te kijken
of we de goede richting opgaan.
Het is goed om te kijken naar de richting
die de Herder ons wijst.

Zijn weg is er een
van ten diepste bewogen zijn
door het lot van mensen.
Waar we anderen niet zien staan,
daar zijn we zeker niet op de goede weg.

De weg waarop de Herder ons voorgaat
is er een van mens tot mens
en van mens tot God.
Dat is dezelfde weg,
de goede weg.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God en Vader,
Gij gunt rust aan wie worden opgejaagd.
Gij geeft kracht aan wie machteloos neerliggen.
Zo laat Gij U kennen als een God met mensen begaan.
Maak ons menslievend en geduldig,
goed voor anderen,
zoals Gij goed zijt voor ons.
Dat vragen wij U door Jezus, die Herder met een groot hart
die ons voorgaat naar U in tijd en eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God, Vader en Moeder tegelijk,
wij geloven dat Gij ons nabij wilt zijn
met uw zorgende aandacht.
Geef ons mensen om ons heen
die uw aanwezigheid en uw aandacht
voelbaar maken, telkens opnieuw.
Wij vragen U dit,
dankbaar verwijzend naar Jezus,
uw Zoon die de Goede Herder was,
begaan met het lot van mensen
en die voor ons zijn leven heeft gegeven. Amen.
geïnspireerd door Wim van Haaren o.p.

Zending en zegen

Laten we van hier heengaan,
gesterkt door de tekenen van Gods nabijheid.
Wij zijn niet alleen,
God gaat met ons mee als een trouwe, zorgzame Herder.
Hij schenkt ons zijn zegen,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.