16e zondag door het jaar A 2017

23 07 2017

Begroeting

God wil vandaag ons hart toespreken.
Laten we naar Hem luisteren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag krijgen we de parabel van de tarwe en het onkruid op ons bord.
We moeten die niet interpreteren als een applaus voor onkruidzaaiers
of als een pleidooi voor roekeloze zorgeloosheid,
of een zich lijdzaam neerleggen bij kwaad en onrecht.
Neen, integendeel.
Het is in de eerste plaats een aansporing
om met geduld het goede in de andere
een kans te geven
en het uiteindelijk oordeel aan God over te laten.
Omdat dit meestal niet onze sterkste kant is
vragen wij Hem om vergeving.

Openingswoord 2

Het evangelie van vandaag
stelt goed en kwaad lijnrecht tegenover elkaar.
Iemand zaait goed zaad op zijn akker.
Maar ’s nachts komt zijn vijand
er onkruid tussen strooien.
Zo gaat dat vaak tussen mensen:
wat de een opbouwt, breekt de ander af.

Maar de vraag is:
zijn deze beide zaaiers twee verschillende personen,
of zijn het twee kanten van ons eigen ik?
Dan klinkt het verhaal heel anders:
soms zijn wij tarwe, soms onkruid.
In plaats van anderen te veroordelen
steken we beter de hand in eigen boezem
en vragen we om vergeving.

Vergevingsmoment 1

Als we wachten om mensen lief te hebben
tot ze helemaal aan onze verwachtingen beantwoorden,
dan zullen we nooit in staat zijn van iemand te houden.
We moeten het elkaar gunnen
beperkte, onvolmaakte mensen te zijn.

-Omdat wij zo snel vallen over de fouten van anderen
terwijl wij niet willen zien dat we zelf ook verkeerd doen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we oordelen en veroordelen terwijl ons dit niet toekomt,
omdat we anderen kwetsen met wat we denken en zeggen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we ons zo zelden kwetsbaar durven opstellen als mens onder de mensen,
mild en begripvol tegenover hen die een fout begaan,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Als we elkaar vergeving schenken,
zal de Heer ons van harte vergeven.
Moge onze God van liefde zich over ons ontfermen,
onze kleinheid indachtig zijn
en ons vergiffenis schenken vandaag en alle dagen opnieuw. Amen.

Gebed om ontferming 2

-God, wij staan zo gemakkelijk klaar
om te oordelen over andere mensen
of over de Kerk,
terwijl we zelf  evident van de anderen mildheid en geduld verwachten.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn soms ontmoedigd
door al het negatieve nieuws dat we horen
en zien vaak de vele kleine goede dingen niet
die mensen zomaar voor anderen doen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, wij zijn vaak ongeduldig
als we ons inzetten voor uw Blijde Boodschap,
maar weinig of geen resultaten zien
van onze verkondiging en onze inzet.
Volhouden is niet altijd ons grootste talent.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, maak ons mild, geduldig en volhardend,
zoals Gij het zijt. Amen.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, leer ons geduld hebben
met wie en wat in onze ogen
‘onkruid’ is,
en help ons erop te vertrouwen
dat al wat in onze wereld
aan waarheid, goedheid en gerechtigheid wordt gezaaid,
door uw kracht zal ontkiemen,
zal groeien
en rijke vrucht zal dragen. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
uw goede Geest is zoveel sterker dan onze afbrekende krachten.
Uw geduld met onze wereld gaat alle begrip te boven.
Wij bidden U dat wij meer op U zouden gaan gelijken
door waakzaam en geduldig het goede te behoeden.
En schenk ons het geloof en het vertrouwen dat Gij alles ten goede leidt,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
naar Lummen

Lezingen

De nadruk van de Schriftlezingen van deze zondag
ligt op het geduld en de mildheid van God.
Hij geeft steeds kans tot inkeer,
zegt de auteur van het boek Wijsheid in de eerste lezing.
In het evangelie geeft Jezus, in de parabel van het onkruid,
een treffend voorbeeld van deze goddelijke houding.

Eerste lezing (Wijsh. 12, 13. 16-19)

Uit het boek der Wijsheid

13           
Buiten U is er geen God
die zorg draagt voor iedereen,
zodat U zou moeten bewijzen
dat U niet onrechtvaardig gevonnist hebt.
16         Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid
en uw heerschappij over iedereen
maakt dat U iedereen spaart.
17            Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht,
daar toont U uw kracht
en bij degenen die haar kennen
beschaamt U de vermetelheid.
18         U hebt de heerschappij over de kracht,
U oordeelt met zachtheid
en regeert met grote mildheid over ons,
want wanneer U maar wilt, staat de macht tot uw dienst.
19         Door zo te doen hebt U uw volk geleerd
dat de rechtvaardige menslievend moet zijn
en hebt U uw zonen goede hoop gegeven
dat U gelegenheid tot inkeer geeft waar gezondigd wordt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom., 8, 26-27)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
26         De Geest komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27         En Hij die de harten doorgrondt,
weet wat de Geest bedoelt,
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 13, 24-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

24         Jezus hield de mensen deze gelijkenis voor:
`Met het koninkrijk der hemelen
gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid.
25         Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg.
26         Toen het gewas opschoot en vrucht zette,
kwam ook het onkruid tevoorschijn.
27         De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen:
`Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid?
Waar komt dat onkruid dan vandaan?”
28         Hij zei hun:
`Een vijandig mens heeft dat gedaan.”
De knechten vroegen hem:
`Zullen we het er dan maar uit gaan halen?”
29         Maar hij zei:
`Nee, want als jullie het onkruid eruit halen,
trek je tegelijk de tarwe eruit.
30         Laat ze samen opgroeien tot de oogst,
en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen:
Haal eerst het onkruid bijeen
en bind het in bussels om het te verbranden,
maar verzamel de tarwe in mijn schuur.”
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen ons geloof uitspreken in onze God
die zijn Geest van liefde schenkt aan alle mensen.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad,
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

God wil niet te snel oordelen.
Hij laat goed en kwaad naast elkaar bestaan.
In onze kleinheid mogen wij ons tot Hem wenden
en onze zorgen aan Hem toevertrou­wen.

-Wij zijn vaak ongeduldig in de groei van ons eigen geloof.
We willen vlugger tot in zicht komen
en verlangen onwankelbare zekerheden.
Wij bidden U, God,
dat we zouden leren inzien
dat het overwinnen van moeilijkheden of tegenslagen,
ons het onderscheid kunnen leren tussen het waardevolle en de bijkomstigheden,
en dat Gij er op zo ’n momenten steeds voor ons zijt.
Laten wij bidden…

-We worden zo snel ontmoedigd door de crisis in de Kerk.
Het is inderdaad geen Kerk meer die het voor het zeggen heeft in deze wereld,
geen Kerk meer die de boventoon voert
en wellicht daardoor ontbreekt het ons vaak aan durf
om als christen toch door te zetten
en niet moedeloos aan de kant te gaan zitten.
Wij bidden U, God,
dat wij vertrouwen zouden hebben in de groeikracht van uw Blijde Boodschap,
te midden van de glitter, ons voorgespiegeld door onze reclamewereld.
Laten wij bidden…

-Haast en spoed beheersen de wereld van vandaag,
alles moet razend snel vooruitgaan.
Wij bidden U, God,
dat we  mild en geduldig zouden zijn voor mensen
die het snelle tempo niet kunnen volgen
en dat we anderen de tijd zouden gunnen om te groeien,
zo ver ze kunnen.
Laten wij bidden…

God,
geef dat we allen mogen groeien naar uw Rijk. Amen.

Voorbeden 2

-Er zijn mensen
die veel geduld kunnen opbrengen in hun omgang met medemensen.
Zij overvragen niemand
en gunnen elkeen de tijd om te groeien in geloof en medemenselijkheid.
Ze brengen heel wat begrip op voor andermans tekortschieten.
Moge wij zulke geduldige mensen worden.
Laten wij bidden…

-Er zijn mensen
die heel mild zijn in hun oordeel over medemensen.
Zij laten zich niet beïnvloeden door vooroordelen of roddels,
maar proberen steeds het goede te zien.
Moge wij zulke milde mensen worden.
Laten wij bidden…

-Er zijn mensen
die de kunst van het vergeven verstaan.
Zij pinnen niemand vast op zijn fouten.
Wie verkeerd doet schrijven zij niet af,
maar ze geven hem of haar de ruimte om met een propere lei te herstarten.
Moge wij zulke vergevingsgezinde mensen worden.
Laten wij bidden…

-Er zijn mensen
die in staat blijken in anderen de hoop levend te houden.
Zij hebben oog voor het goede dat in stilte tussen mensen opbloeit
en zien de tekenen van Gods komende Rijk niet over het hoofd.
Moge wij zulke mensen van geloof en hoop worden.
Laten wij bidden…

God, mild en goed,
zo hebt Gij U laten kennen in Jezus van Nazareth.
Hij wist Zich gezonden
niet om te oordelen,
maar om te genezen.
Doe ons Hem volgen in zijn menslievendheid. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer God,
wij bieden U brood en wijn aan
als gave en als bede.
Heb geduld met ons,
met het onkruid in ons hart.
Neem ons op, omwille van de tarwe van onze goede wil.
Want ondanks ons tekortschieten
willen wij ons blijven oriënteren
op Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
brood en wijn zijn doorheen vele jaren
de tekens waarmee wij naar U komen
om uit te drukken dat ook wij ons willen inzetten voor uw Rijk.
Wij doen dit naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus
die steeds weer op zoek ging naar levenskansen voor zijn medemensen.
Voed ons door zijn leven, door zijn voorbeeld,
opdat ook wij leven zouden geven. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Goede God, help ons groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze vergevensgezindheid en mildheid voor elkaar
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.
Spreek deze woorden ook tot ons
en vervul ons van uw vrede,
uw vrede waaraan de wereld zo’n nood heeft,
uw vrede die ons allen tot gelijken maakt,
tot mensen met en voor elkaar,
tot één volk op aarde.
Die vrede van Christus zij altijd met u.
En geven we elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Vredeswens 2

Heer, maak dat wij vredestichters mogen zijn,
die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen.
Moge wij, daar waar we kunnen,
de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken.
Geef dat volkeren ook deze stappen zetten.
Weest Gij onze Gids en ga ons voor.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

Heb geduld met ons, Heer,
zie niet naar het onkruid op de bodem van ons hart,
maar nodig ons uit aan uw tafel
en voed ons met uw leven.
Heer, Ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Godsdienst kan een wig drijven tussen de mensen,
kan hen verdelen in goeden en kwaden
die elkaar bestrijden, desnoods te vuur en te zwaard.
Zo leert ons de geschiedenis.
Geen wonder dat er mensen zijn die zeggen:
wied godsdienst weg uit het hart van de mens
en plant er mensendienst voor in de plaats.

Eigenlijk zitten wij dan dicht bij de kern van het christen­dom.
Want schrijft Johannes niet:
“Kom mij niet vertellen dat je van God houdt
als jij je medemens niet liefhebt.
Want als je de medemens die je ziet, niet liefhebt,
hoe kun je dan God liefhebben die je nooit hebt gezien?” [1 Jo. 4,20]

Als ik goed begrijp
moet mijn eerste liefde naar de mens uitgaan.
Pas daarna mag ik het woordje ‘God’ in de mond nemen,
pas daarna mag ik heel voorzichtig ‘Vader’ zeggen.

Mijn medemensen liefhebben
is voorwaarde om God te kunnen liefhebben.
De weg naar God loopt langs de mensen.
Alleen zo krijgt God een menselijk gezicht.

Wie die omweg langs de mens negeert
maakt zich een god naar eigen gedacht,
zonder menselijk gezicht.
God beminnen, maar naar zijn medemens niet omzien,
dat is een afgod beminnen die men zichzelf heeft gemaakt.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Dank U, Heer,
voor de tijd die Gij ons geeft
en voor het geduld dat Gij met ons hebt.

Dank U, Heer,
voor het langzame rijpen
van uw Woord in ons hart.

Dank U, Heer,
dat ons onkruid de tijd wordt gegund
om te veranderen in deugdelijk graan.

Dank U, Heer,
dat onze dagen mogen uitmonden
in uw eeuwigheid.
Kees Pannekoek

Bezinning 3

Ik zal geen onkruid strooien op de akkers
die Gij met korrels van liefde hebt bezaaid.
Ik zal het onkruid tussen mensen
niet hardhandig uitroeien,
want Gij alleen draagt het hart in uw ogen
en peilt wat goed en kwaad is
in een mensenleven.
Gij zijt barmhartigheid en hebt geduld met ons.
De kleine mens is groot voor U,
de zondaar is U even lief
als wie geen smet draagt op zijn handen.
Gij houdt het stil wat Gij van mensen weet,
en ongezien en onverwacht
redt Gij het verdwaalde schaap uit de doornen.
Pas als de zomer op zijn hoogst is
en Gij de oogst gaat binnenhalen
zal ik het weten:
wat mensen zijn geweest voor U
en wat Gij in barmhartigheid
van mij verdragen hebt,
want ik ben klein en zondig
door de tijd gegaan.
Maar ik mocht zo zijn van U.
Gij kent het onkruid dat ik in mij draag.
Maar Gij zult mij sparen
omwille van de tarwe van mijn goede wil.
Graag wil ik met hart en ziel
een minzaam mens zijn en welgevallig in uw ogen.
En als ik in doornen ben verstrikt, zal ik vertrouwvol wachten
tot Gij komt en mijn gekwetste leven weer op uw schouder neemt.
naar Marcel Weemaes


Slotgebed 1

Heer, onze God,
vermeerder ons geloof
zodat wij iets van uw goddelijke vergevingsgezindheid weer­spie­gelen.
Dan zal al wat onkruid is
– in onszelf en in anderen –
tot inkeer komen.
Zo willen wij – door U geruggensteund –
bijdragen aan de tot­ standkoming van uw rijke oogst. Amen.

Slotgebed 2

‘Ik ben bang dat je, wanneer je het onkruid bijeengaart,
de tarwe mee uittrekt.
Laat beiden samen opgroeien tot de oogst’, zegt God.
Mensen niet in hokjes steken,
niet in klassen van rijken en armen,
van progressieven en conservatieven
van goede en slechte christenen,
maar samen toekomst maken,
samen groeien tot een gemeenschap waar ieder mag groeien en bloeien.

Heer, geef ons daartoe uw wijsheid, uw goedheid en uw eindeloos geduld.
Leer ons erop te vertrouwen dat Gij alles ten goede leidt
door Christus, onze Heer. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen

Laten wij, zoals onze hemelse Vader,
geduld hebben met elkaar en niet te vlug oordelen.
Laten wij elkaar steeds weer een nieuwe kans geven
en zo het goede tot groei laten komen.
Dan zal God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Lummen

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.