15e zondag door het jaar C 2022

10 07 2022

Begroeting

Wij zijn genodigd aan Gods tafel,
om straks – gevoed, gesterkt en begenadigd –
gezonden te worden.
Moge Hij zijn zegenende hand op onze schouder leggen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Je leven vorm geven gaat niet vanzelf.
We hebben voorbeelden nodig die ons kunnen inspireren.
En als we met vragen zitten
– zeker als het om levensvragen gaat –
kijken we uit naar mensen
die ons een eind op weg kunnen helpen.
Neem nu de vraag: ‘Wie is mijn naaste?’.
In onze evangelielezing van vandaag
gaat Jezus op die vraag verder in.
Hij doet dit aan de hand van een verhaal
dat uit het leven is gegrepen.
Zo maakt Hij ons duidelijk
hoe we de realisatie van zijn Goede Boodschap
dichterbij kunnen brengen.

Openingswoord 2

“Wie is onze naaste?” vraagt Jezus ons vandaag .
“De mens in nood” is het antwoord van het evangelie.
Laten wij in deze viering ons hart openstellen
voor Gods liefde die ons de ander doet liefhebben als onszelf.
Ook in deze vakantietijd zijn er heel wat mensen op zoek
naar wat geborgenheid, troost, een bemoedigend woord,
een luisterend oor, een helpende hand.
Mogen zij op ons rekenen ?
Puurs


Gebed om ontferming 1

Laten wij bij de aanvang van deze viering
God om vergeving vragen voor de fouten die we maakten
en voor de kansen tot goedheid die wij hebben gemist.

-Wij hebben elkaar veel meer nodig,
dan we laten blijken.
We hebben elkaar veel meer te bieden,
dan we gewoonlijk geven.
We hebben elkaar veel meer te zeggen,
dan we meestal uitspreken.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We kunnen elkaar veel meer troosten,
dan we beseffen.
We kunnen veel meer danken,
dan we vermoeden.
We kunnen elkaar veel meer steunen,
dan we tot nu toe deden.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We zouden elkaar veel meer
moeten aanmoedigen in het goede.
We zouden elkaar veel meer
moeten bewonderen in het mooie.
We zouden elkaar veel meer moeten helpen
in het moeilijke.
Daarom bidden wij:
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons geleiden naar het blijvende Leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Als Kerkgemeenschap zouden wij een plek moeten zijn
waar mensen in al hun gebrokenheid en kwetsbaarheid welkom zijn
en kunnen ervaren wat barmhartigheid, mededogen en vergeving is.

-Om onze zelfvoldaanheid,
waardoor wij onszelf beter achten dan onze medemens,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Om ons gebrek aan begrip en inleving
van het concrete levensverhaal van vrienden en vreemden,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om onze vooringenomenheid,
die wij zo moeilijk willen ombuigen tot openheid en geduld,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons zijn warmhartigheid laten ervaren
en, zoals de Barmhartige Samaritaan deed,
onze wonden en kwetsuren verbinden met liefde en tederheid.
En moge Hij ons eens leiden naar het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing 1

Vader in de hemel,
Gij geeft ons het vermogen
ons de nood van een ander aan te trekken.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naaste van de ander te mogen worden.

Vader, Gij geeft ons de vaardigheid
een ander zo te helpen
dat hij kan leven in vrijheid en waarheid.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naaste van de ander te mogen worden.

Vader, uw liefde gaat zo ver
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
dat wij in onze barmhartigheid voor elkaar
uw naaste mogen worden.
naar Jan Snijders

Lofprijzing 2

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer,
zeg ons steeds opnieuw wat we moeten doen
om als mens zinvol te leven,
om te worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Open onze ogen Heer,
raak ons hart,
zodat wij U en de medemens kunnen dienen. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wees ons nabij.
Spreek ons aan door het Woord van uw evangelie,
raak ons in ons hart als wij samen brood en wijn delen.
Geef dat onze aandacht en ons enthousiasme
aanstekelijk mogen werken,
niet alleen vandaag,
maar overal waar we komen en telkens opnieuw. Amen.
naar Jurgen Gaeremyn

Lezingen

Op het ‘doen’ komt het aan,
zeggen de Schriftlezingen van deze zondag.
De woorden van de Thora moeten in praktijk worden gebracht,
aldus Mozes in de eerste lezing.
En Jezus maakt duidelijk dat men er al doende wel achter komt,
wat echte naastenliefde betekent.
Kerk in Herent

Eerste lezing 1 (Deut., 30, 10-14)

Uit het boek Deuteronomium

            In die dagen sprak Mozes tot zijn volk:
10         U moet aan de Heer gehoorzamen
en alle geboden en voorschriften onderhouden
die in dit wetboek staan opgetekend;
dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel
terugkeren tot de Heer uw God.
11
        De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u
en zij liggen niet buiten uw bereik.
12         Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen?”
13         Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen?”
14         Nee, het woord is dicht bij u,
in uw mond en in uw hart.
U kunt het dus volbrengen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
15         Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16         Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17         Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18         Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
19         Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20         om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 25-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

25         In die tijd kwam een wetgeleerde naar Jezus toe
om Hem op de proef te stellen.
`Rabbi,’ zei hij,
`wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
26         Hij zei tegen hem:
`Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?’
27         Hij gaf ten antwoord:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
28         Hij zei tegen hem:
`Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.’
29         Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
`Ja maar, wie is mijn naaste?’
30         Jezus nam weer het woord en zei:
`Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers.
Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter.
31         Toevallig kwam er een priester langs die weg;
hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
32         Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag,
liep in een boog om hem heen.
33         Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was;
hij zag hem en was ten diepste met hem begaan.
34         Hij ging naar hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze.
Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier
en bracht hem naar een herberg,
waar hij hem verder verzorgde.
35         De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn
en gaf ze aan de waard.
`Zorg voor hem,” zei hij, `en als u nog meer kosten moet maken,
zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.”
36         Wie van die drie is naar uw mening
de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?’
37         Hij zei: `Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’
Jezus zei tegen hem: `Doe dan voortaan net als hij.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.


Voorbeden 1

-Bidden wij voor alle machtigen en invloedrijken in deze wereld.
Dat hun harten mogen opengaan
en zij, langs de weg die zij gaan, slachtoffers en kwetsbare mensen mogen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij Gods naam eer zouden aan doen
en zich niet verliezen in discussies over dogma’s en geloofsdefinities.
Dat zij zouden ophouden elkaar uit te sluiten,
maar dat zij elkaar zouden erkennen als oprecht zoekenden
naar één en dezelfde God.
Laten wij bidden…
naar Leon De Jong

Voorbeden 2

God,
omdat Gij begaan zijt met het lot van mensen,
durven wij tot U bidden:

-Voor hen die langs de kant van de weg liggen,
soms door eigen schuld, soms geveld door anderen.
Dat zij de moed niet opgeven en blijven geloven in barmhartigheid,
dat ze blijven uitzien naar iemand die hun naaste wil zijn.
Laten we bidden…

-Voor hen die op hun levensweg
voorbijgaan aan de mens in nood,
gedreven door onverschilligheid of door haast.
Dat zij hun levenstempo wat verlagen
zodat ze zich tot in hun hart kunnen laten raken.
Laten we bidden…

-Voor hen die zich altijd open stellen voor de nood van medemensen,
maar zich soms vertillen aan andermans lasten.
Dat zij ook barmhartig kunnen zijn voor zichzelf
en hulp van anderen kunnen aanvaarden.
Laten we bidden…

-Voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Dat wij een herberg van barmhartigheid mogen zijn,
met een open deur voor wie, belast en beladen,
op zoek zijn naar verlichting en rust.
Laten we bidden…

God, ontferm U over uw mensen
en geef hun de kracht
om hun levensweg te gaan, in vreugde en vol goede moed.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Beeld van U in tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 3

-Bidden we voor de mensen
die Gods liefde en zorg concreet beleven
in hun aandacht voor wie heel dicht bij hen leeft,
in hun gezin, familie, hun buurt of op hun werk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die Gods liefde en zorg
concreet maken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra of in thuiszorg.
Dat elke zieke of bewoner mag rekenen op goede zorgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen
die zich in deze vakantie met heel hun hart inzetten
voor kinderen en jongeren,
voor zieken of mensen met een handicap.
Dat zij vreugde beleven aan hun samenzijn.
Laten wij bidden…
-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij aandacht hebben voor elkaars vreugden en verdriet,
dat wij een naaste worden
voor al wie we ontmoeten.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven

Vader,
lichaam en leven, voedsel en kleding,
mensen en hun vriendschap,
het zijn gaven die wij van U hebben ontvangen.
Help ons hiervoor erkentelijk te zijn.
Behoed ons voor verspilzucht.
Doe ons inzien
dat elke vorm van leven kostbaar is,
dat elke mens U alles waard is
en wij dus eerbied moeten hebben
ook voor wie en wat zwak en weerloos is. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel Brood te delen
en de Beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook onze Vader is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons door U openbloeien
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Soms zouden wij de moed erbij verliezen
bij al wat gebeurt:
mensen die elkaar de duivel aandoen,
conflicten die maar niet opgelost geraken en steeds nieuwe slachtoffers maken.
Laten wij dan terugdenken aan Jezus die zei:
“Kom tot Mij, Ik zal je bemoedigen,
rust geven en innerlijke vrede schenken.”
Laten we die vrede van Jezus toe in ons hart,
en laten we die uitdragen naar elkaar met een hartelijk gebaar.

Vredeswens 2

Iedere dag opnieuw worden wij geconfronteerd
met problemen en conflicten
in ons eigen leven, en overal ter wereld.
Jezus laat ons zien dat het mogelijk is
stappen te zetten richting verzoening en vrede.
Daarom vragen we U, Jezus,
geef ons de moed
om te zien wat er gaande is.
Schenk ons mededogen met elkaar.
Laten we voor elkaar een naaste zijn.
Die vredesboodschap zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken dat wij naar die vrede toe willen.

Lam Gods

Communie

Wij mogen de Heer ontmoeten
in de Woorden die Hij sprak,
in het Brood dat we breken
en in de Geest van verbondenheid die Hij ons schonk.
Laten wij dan nu het Brood delen met elkaar
opdat wij zouden worden waartoe wij geroepen zijn:
het levend Lichaam van Jezus Christus.
Dit is het Lam Gods….
Puurs

Bezinning 1

Wie is mijn naaste, God?
Het klinkt als een uitvlucht om niet lief te hebben
en als een verontschuldiging
omdat ik mensen
laat sterven in eenzaamheid en verdriet.
Want de eigenlijke vraag is niet
wie mijn naaste is,
maar wel
of ik de naaste wil zijn van mijn medemensen.
Geef mij daarom de durf
mijn handen uit de mouwen te steken
en gekwetste en lijdende mensen nabij te zijn
en te blijven,
voor altijd.
Lovendegem

Bezinning 2

De weg naar Jericho

Een mens blijft eenzaam achter
– te midden van velen –
aan zijn lot overgelaten…

En de samenleving noemt hem een ‘probleem’, een ‘marginaal’,
een bedreiging voor de goede orde,
een gevaar zelfs voor deftige mensen.
De publieke opinie gaat aan hem voorbij
en verdiept zich in de economische crisis en het dreigend oorlogsgeweld.

De maatschappij maakt een ‘enquête’ over het ‘geval’,
schrijft zijn naam in het sociaal dossier
en geeft hem een bestaansminimum.

De Kerk zal voor hem bidden
en geeft hem een oorkussen vol goede raad…

Tot er een onbekende voorbij komt – toevallig – een vreemdeling,
meer een vijand dan een vriend,
die zelf een mens-onderweg is.

Hij aarzelt even,
maar dan rekent hij af met ‘wat men zegt’…
Hij lapt de publieke opinie aan zijn laars.
Zijn theorieën worden een kloppend hart,
hij slikt zijn goede raad in…
Hij wordt lotgenoot op die ander zijn weg.
En de mens langs de weg komt overeind…
naar Levensecht

Bezinning 3

Kapotgewerkt,
opgebruikt,
afgekeurd,
uitgerangeerd,
van de weg geschoven.
Wie zal zijn naaste zijn?

Vreemde wegen gegaan,
tegen de muur gelopen,
noodsprongen gemaakt,
in de vernieling geraakt,
de weg kwijtgeraakt.
Wie zal zijn naaste zijn?

Weggejaagd van zijn grond,
gevlucht voor geweld,
aan lager wal geraakt,
kreperend in krotten,
weggedrukt in de goot.
Wie zal zijn naaste zijn?
Kees Pannekoek

Slotgebed 1

Heer ,
geef mij mensen om mij heen
die in mij blijven geloven
en die mij opwachten als ik achterblijf.
Mensen met durf, moed en fantasie,
mensen die mij weer op weg zetten
als ik aarzel
of het niet meer zie zitten.
En misschien, Heer,
vind ik dan morgen zelf de kracht
om iemand op mijn schouders te dragen.
Zo groeit uw Rijk van recht en gerechtigheid,
solidariteit en wereldwijde verbondenheid. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
wij leven in een tijd van vergaderingen, congressen en discussies.
De mens dreigt te verdrinken in stapels papier.
Bij problemen fronsen wij onze wenkbrauwen,
stappen haastig voort,
en zien de mensen niet meer.
Wij bidden U:
maak ons aandachtig voor de mens
die wij dagelijks ontmoeten op onze weg tussen Jeruzalem en Jericho,
tussen onze thuis en ons werk.
Laat ons niet voorbijgaan aan concrete mensen die vragen stellen,
die het moeilijk hebben.
Laat ons niet in een boog om hen heenlopen.
Geef ons de moed om te doen wat moet gedaan worden,
niet alleen morgen, maar reeds vandaag. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen

Gaat en doet gij evenzo.
Daartoe werden wij in het evangelie opgeroepen.
Moge de Heer ons daarvoor de nodige geestdrift,
bezieling en daadkracht schenken.
Hij moge ons zegenen
zodat ook wij voor elkaar een zegen zouden zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.