15e zondag door het jaar C 2016

10 07 2016

Begroeting

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de verbondenheid van eenzelfde H. Geest
moge ons doordringen nu wij hier samenkomen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Gods Woord is dichtbij.
In de mens langs de kant,
in een ieder die een beroep op ons doet,
spreekt God ons aan.
Gods Woord is ook een Woord dat gedaan wil worden.
‘Doe voortaan net als hij!’ , zegt Jezus ons vandaag,
nadat Hij ons de barmhartige Samaritaan
ten voorbeeld heeft gesteld.
Kerk in Herent

Openingswoord 2

Drie sleutelwoorden dragen deze viering:
kunnen – willen – doen.
Is het wel mogelijk te leven naar Gods Woord?
Ja, zegt onze eerste lezing:
de weg die God wijst, ligt binnen je bereik, je kunt het.

Maar, voegt Jezus eraan toe,
je moet er wel voor kiezen,
je moet er prioriteit aan geven,
je moet het willen, zoals de Barmhartige Samaritaan.

En dan moet je het natuurlijk ook doen.
Je moet knopen doorhakken,
je nek uitsteken,
“Dan zul je leven”, zegt Jezus.

‘Willen’ dat gaat nog,
maar aan dat ‘doen’ schort het bij ons wel eens.
Laten wij dit samen, in alle eerlijkheid, erkennen.


Vergevingsmoment 1

God,
uw hart gaat vooral uit naar mensen
die ziek of gekwetst zijn,
of niet tot hun recht komen.
Vergeef ons de keren dat we een naaste in nood,
– dichtbij of veraf –
links lieten liggen,
of een vraag om hulp niet wilden zien.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij zijt nooit in een boog om mensen heen gelopen,
maar liet U steeds raken
door het concrete levensverhaal van mensen.
Vergeef ons als we geen tijd maken
om te luisteren naar mensen,
of mensen die beroep willen doen op onze hulp
liever ontwijken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
Gij houdt van alle mensen.
Gij nodigt ons uit om ook liefdevol en zorgzaam om te gaan
met vreemdelingen in ons midden.
Vergeef ons als we anderen
niet respecteren in hun geloof en hun cultuur.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Gebed om ontferming 2

-Vaak denken we al te vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,
om geloof in onze mogelijkheden ten dienste van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen te doen.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we met overtuiging kunnen doen wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens
niet om in concrete daden,
blijven onze beslissingen dode letter.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we de moed al niet opgeven bij het eerste obstakel.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid
ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij die Liefde zijt,
Gij ziet om naar elke mens.
Gij wilt niet dat één mens verloren gaat.
Doe ons zien wat we moeten doen om te leven naar uw voorbeeld.
Open onze ogen,
verruim ons hart,
vul het met de barmhartige, zelfvergetende liefde
die Gij ons hebt betoond in Jezus van Nazareth,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Openingsgebed 2

God van liefde,
de Goede Boodschap van uw Zoon
zoekt weerklank in het hart van alle mensen.
Wij bidden U:
geef dat ons meeleven met de zorgen van de ander
tastbaar wordt in ons ongevraagd nabij zijn.
Dit vragen wij U in naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar André Janssen

Lezingen

Op het ‘doen’ komt het aan,
zeggen de Schriftlezingen van deze zondag.
De woorden van de Thora moeten in praktijk worden gebracht,
aldus Mozes in de eerste lezing.
En Jezus maakt duidelijk dat men er al doende wel achter komt,
wat echte naastenliefde betekent.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Deut., 30, 10-14)

Uit het boek Deuteronomium

          In die dagen sprak Mozes tot zijn volk:
10        U moet aan de Heer gehoorzamen
en alle geboden en voorschriften onderhouden
die in dit wetboek staan opgetekend;
dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel
terugkeren tot de Heer uw God.
11
       De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u
en zij liggen niet buiten uw bereik.
12        Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen?”
13        Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen?”
14        Nee, het woord is dicht bij u,
in uw mond en in uw hart.
U kunt het dus volbrengen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

          Broeders en zusters,
15        Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16        Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17        Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18        Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
19        Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20        om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 25-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

25        In die tijd kwam een wetgeleerde naar Jezus toe
om Hem op de proef te stellen.
`Rabbi,’ zei hij,
`wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
26        Hij zei tegen hem:
`Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?’
27        Hij gaf ten antwoord:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
28        Hij zei tegen hem:
`Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.’
29        Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
`Ja maar, wie is mijn naaste?’
30        Jezus nam weer het woord en zei:
`Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers.
Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter.
31        Toevallig kwam er een priester langs die weg;
hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
32        Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag,
liep in een boog om hem heen.
33        Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was;
hij zag hem en was ten diepste met hem begaan.
34        Hij ging naar hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze.
Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier
en bracht hem naar een herberg,
waar hij hem verder verzorgde.
35        De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn
en gaf ze aan de waard.
`Zorg voor hem,” zei hij, `en als u nog meer kosten moet maken,
zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.”
36        Wie van die drie is naar uw mening
de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?’
37        Hij zei: `Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’
Jezus zei tegen hem: `Doe dan voortaan net als hij.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de Kern, de Bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij hebt ons uw Zoon Jezus gezonden,
niet om de wetten van de Thora af te schaffen,
maar om ze te bezielen met uw Geest van liefde en barmhartigheid.
Daarom bidden wij:

-Voor uw Kerk en allen die haar leiden.
Dat zij van uw Wet geen zware last maken die ons neerdrukt,
maar aantonen en voorleven dat zij een Blijde Boodschap is.
Laten wij bidden…

-Voor de leiders van deze wereld.
Dat zij hun wetten afstemmen
op uw grote gebod van liefde en respect.
Dat zij niet toestaan dat mensen worden onderdrukt
om welke reden ook.
Dat zij hun macht aanwenden
om een aan een maatschappij van barmhartige gerechtigheid te bouwen.
Laten wij bidden…

-Voor allen die lijden
aan onze gebroken wereld van wetteloosheid en willekeur,
aan de uitbuiting en vernietiging van uw schepping
dwars tegen uw geboden in.
Voor allen die lijden aan een Kerk die nog steeds onderscheid maakt
tussen vrouwen en mannen,
dwars tegen uw schepping in.
Voor mensen die kapot gemaakt worden door mishandeling en vernedering
thuis, op school, op hun werk…
Laten wij bidden…

God, Bron van eeuwig leven,
verhoor onze gebeden
in de naam van Hem die voor ons is gestorven,
uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Voorbeden 2

Laten wij bidden,
dat wij God mogen ontmoeten in de mens
wiens naaste wij zijn.

-Bidden wij dat wij de ogen niet sluiten
voor het verdriet om ons heen,
voor het leed in de wereld
dat in beelden op ons afkomt.
Bidden we dat wij niet onverschillig worden voor de honger in de wereld,
nooit gewend raken aan het onrecht, anderen aangedaan.
Geef ons ogen, God, die U zien
in elke noodlijdende, dichtbij en ver weg…
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij tijd maken voor anderen en hun verhaal.
Dat wij geduldig zijn in het luisteren
en terughoudend in ons oordeel.
Dat ons eigen lawaai
de stilte van de ander nooit overstemmen zal.
Geef ons oren, God, die uw stem herkennen
in elkeen die beroep op ons doet.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij mensen zijn die ogen en oren goed de kost geven
en spontaan doen wat het hart ons ingeeft.
Dat wij onze uitvluchten doorzien
en onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
Geef ons, God, voor anderen zo goed als God te zijn.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
uw naam is: ‘Ik zal er zijn’ is uw naam.
Zegen ons met die naam,
opdat wij op onze beurt er zouden zijn voor elkaar.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

God van liefde,
in dit teken van brood en wijn
gedenken wij uw Zoon:
de Medemens bij uitstek voor iedereen.
Geef dat wij onszelf durven inzetten zoals Hij:
met heel ons hart en met al wat in ons is.
Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar André Janssen

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
aan deze tafel rond brood en beker
mogen we vieren
dat wij mensen zijn naar uw hart
als we bereid zijn
ons te laten raken door de medemens
die onze hulp of onze nabijheid nodig heeft.
Doe ons groeien in toewijding aan elkaar.
Leer ons wat het betekent
voor elkaar echt ‘naaste’ te zijn.
Moge wij ons spiegelen aan het Woord en het leven
van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
wordt genoemd.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods Gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe,
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel Brood te delen
en de Beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook onze Vader is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons door U openbloeien
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Als wij eens ontwapenden
en een bondgenootschap sloten in de geest van het evangelie,
met wat Jezus vertelde over die andere wang,
over liefhebben in plaats van oog om oog en tand om tand,
over simpelweg je hand uitsteken als teken van verzoening?
Dat is de beschaving van het evangelie
die mensen omsmeedt tot verbondenen.
Op die manier is er kans
dat vrede een lied van vele eeuwen wordt.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken dat wij naar die vrede toe willen.

Vredewens 2

Soms zouden wij de moed erbij verliezen
bij al wat gebeurt:
mensen die elkaar de duivel aandoen,
conflicten die maar niet opgelost geraken en steeds nieuwe slachtoffers maken.
Laten wij dan terugdenken aan Jezus die zei:
“Kom tot Mij, Ik zal je bemoedigen,
rust geven en innerlijke vrede schenken.”
Laten we die vrede van Jezus toe in ons hart,
en laten we die uitdragen naar elkaar met een hartelijk gebaar.

Lam Gods

ommunie

Door Zichzelf aan ons te geven in dit gebroken Brood
wil Jezus onze naaste worden.
Dit is het Lam Gods dat…

Bezinning 1

Naaste worden

Op de weg van Jeruzalem naar Jericho
speelt zich het leven af.
Er zijn hoogte- en dieptepunten.
Het is geen gemakkelijke weg
en nog een gevaarlijke ook,
met veel valkuilen.
Het is de weg van ons leven.
Daar wordt de waarde ervan bepaald:
wie we zijn in de ogen van God.
En dat is weer afhankelijk van
onze relatie met mensen.
God beminnen en onze naaste,
dat maakt ons leven zinvol.
Gaande op onze levensweg
mogen we daaraan gestalte geven.
God beminnen en onze naaste
is een levenslang proces,
een voortdurende worsteling.
Soms lopen we met een grote boog
om God en mensen heen.
Op andere momenten worden we geraakt
en hebben we het hart om te helpen.
Gaandeweg komt God meer in zicht
en worden we meer naaste
voor mensen zoals wijzelf.
Het is een groeiproces,
onze levensweg
van Jeruzalem naar Jericho,
van geboorte naar dood.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Als ik voor jou die medemens mag zijn
die kan luisteren
naar alles wat je drukt,
naar alles wat je meedraagt…

Als ik voor jou die medemens mag zijn
door jou geroepen,
door jou om hulp gevraagd
omdat het echt niet verder kan…

Als ik voor jou die medemens mag zijn
die op het juiste ogenblik
bij jou binnen kom
als je bang bent geworden
voor ’t donker om je heen…

Dan dank ik je
voor dat vertrouwen in mij.
naar Frans Wierts

Slotgebed 1

God, onze Vader,
in mensen langs de kant spreekt Gij ons aan,
achter elke uitgestoken hand gaat Gij verborgen.
Wij bidden U:
leer ons zien met nieuwe ogen,
opdat wij U herkennen in de ander,
in de naaste op onze weg.
Dat vragen wij U omwille van Jezus,
uw Zoon en onze Voorbeeld
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Slotgebed 2

Woorden en daden van Jezus
leerden ons, God,
hoe Gij door mensenogen
liefdevol naar ons omziet,
en hoe Gij mensen in beweging zet
om van uw barmhartigheid blijk te geven.
Leer ons naar anderen omzien
met de ogen van ons hart,
opdat wij bewogen zouden worden om te doen wat ons hart ons ingeeft.
Zo kan uw Rijk groeien,
uw hemel op aarde beetje bij beetje werkelijkheid worden. Amen.
vrij naar Jacques Verhees

Zending en zegen 1

God die Liefde is
vergezelt ons op onze levensweg.
Doen zoals Jezus, elke dag,
het is mogelijk
waar we ook gaan en komen.
Heer, zegen ons
en maak ons tot ‘naaste’ in uw naam:
de naam van de + Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Zeg het niet teveel met woorden alleen,
maar ga en doe zoals de barmhartige Samaritaan.
God zal je nabij zijn en zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.