15e zondag door het jaar A 2014

13 07 2014

Begroeting

Wij zijn hier samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest,
in het besef dat God ons tegemoet wil komen
met zijn trouwe en geduldige liefde.
Hij is één en al barmhartigheid. Amen.

Openingswoord 1

God vertelt zijn verhaal aan de wereld via mensen.
In mensentaal – in woord en gebaar –
blijft Hij zijn liefde tussen de mensen strooien.
Hij gaat hierbij kwistig te werk.
God waagt het
zich kwetsbaar op te stellen.

Dat er heel wat van zijn Boodschap
verloren dreigt te vallen of tegengesproken wordt,
kan Hem niet weerhouden om te blijven zaaien.
Zijn liefde in al haar echtheid
is immers onweerstaanbaar.
De kiemkracht van de liefde is krachtig genoeg
om te gepasten tijde overvloedig vrucht te dragen.

Openingswoord 2

Vakantie…
Kinderen spelen en ravotten,
jongeren nemen deel aan sport- en jeugdkampen,
gezinnen gaan op reis…
Het klinkt mooi,
maar het leven kent ook zijn schaduwzijden van zorgen en tegenslag.
We mogen ons daardoor niet laten ontmoedigen.
God reikt ons nieuwe hoop aan.
De zaaier doet zijn werk, zegt onze evangelielezing:
overvloedig wordt Gods Woord als zaad uitgestrooid,
ook al komt slechts een deel tot ontkiemen.
Waar Gods Woord in goede aarde valt,
daar draagt het volop vrucht.

Gebed om ontferming

Omdat er ook in ons leven rotsgrond en distels zijn,
ogen die niet zien en oren die niet horen,
vragen wij God om ontferming.

-Zegen, Heer,
de aarde tot een plaats
waar licht schijnt en ruimte is,
waar verdriet gedeeld wordt,
waar dorheid overspoeld wordt
door de verfrissende aanwezigheid van vrienden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zegen, Heer,
de aarde tot een plaats
waar mensen die verhard zijn, mogen ontdooien
en aan hun trekken komen,
waar kwaad wordt weggeveegd door onze creativiteit.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Zegen, Heer,
ons hart tot een plaats
waar uw zaad kan ontkiemen,
waar uw Woord wordt verstaan
en het mag uitgroeien tot daden van liefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Vader in de hemel,
Gij geeft ons het vermogen
ons de nood van anderen aan te trekken.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
omdat we zo de naaste van de ander mogen worden.

Vader, Gij geeft ons de vaardigheid
een ander zo te helpen
dat hij kan leven in vrijheid en waardigheid.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
omdat we zo de naaste van de ander mogen worden.

Vader, uw liefde gaat zover
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn.

Wij danken U daardoor
en prijzen ons gelukkig
dat wij in onze barmhartigheid voor elkaar
uw naaste mogen worden. Amen.
naar Jan Snijders

Openingsgebed 1

Heer God,
wij danken U voor de Blijde Boodschap van liefde,
ons gebracht door Jezus Christus.
Geef ons de moed tot blijvende inzet,
met blind vertrouwen op uw aanwezigheid.
Eenheid kan slechts geboren worden
dankzij de liefde die allen verbindt
met uw eeuwig Woord van vrede. Amen.
naar Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 2

Zorgzame God,
uw Woord brengt genezing waar mensen gewond zijn.
Uw Woord brengt vrede waar onrust heerst.
Maak ons tot mensen bij wie uw Woord in goede aarde valt.
Moge wij verstaan
wat Gij ons wilt zeggen door het getuigenis van Jezus,
onze Weg voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

God spreekt tot ons in de natuur, in mensen en dingen om ons heen.
Zo leren ons de beide lezingen.
Laten we daar samen naar luisteren.

Eerste lezing(Jes.,55, 10-11)

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
10            Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen
en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter,
11 zo zal het ook gaan met mijn woord.
Het komt voort uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 18-23)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
18         Ik ben er van overtuigd
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.
19         Ook de schepping verlangt vurig
naar de openbaarmaking van de kinderen van God.
20         Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,
niet omdat zij het zelf wil,
maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop,
21         want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij van de vergankelijkheid,
en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen.
22         Wij weten immers dat de hele schepping kreunt
en onder barensweeën lijdt, nog altijd.
23         En niet alleen zij, ook wij zelf,
die de eerstelingen van de Geest toch al hebben ontvangen,
ook wij zuchten over ons eigen lot,
zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen,
op de verlossing van ons lichaam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 13, 1-9, 19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Op zekere dag was Jezus het huis uitgegaan
en Hij zat aan het meer.
2           Er stroomden zoveel mensen bij Hem samen,
dat Hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond.
3           Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen:
`Een zaaier ging het land op om te zaaien.
4           En bij het zaaien viel er een deel op het pad,
en de vogels kwamen het opeten.
5           Een ander deel viel op de rotsgrond,
waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op,
doordat het geen diepe grond had.
6           Toen de zon opkwam, verschroeide het,
en doordat het geen wortel had, verdorde het.
7           Weer een ander deel viel tussen de distels,
en de distels schoten op en verstikten het.
8           Weer een ander deel viel in goede aarde
en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig.
9           Wie oren heeft, moet horen.’
19         Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort
en het niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid.
Dat is degene die op het pad is gezaaid.
20         Die op de rotsgrond is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort
en het meteen met vreugde aanneemt.
21         Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik;
als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord,
komt hij meteen ten val.
22         Die tussen de distels is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort;
maar de zorgen om het bestaan
en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord,
en hij blijft zonder vrucht.
23         Die in goede aarde is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort en begrijpt
en die draagt dan vrucht:
de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig,
weer een ander dertigvoudig.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die ons allen bewaart in zijn hand,

die deze wereld in stand houdt
en trouw is aan het werk van zijn handen.

Ik geloof in God
die gewone mensen bemint
zoals een vader zijn enig kind.

Ik geloof in God
die iedereen kent en noemt bij zijn naam
zoals een moeder haar kind.

Ik geloof in God
die gewone mensen bevrijdt,
die ons door het dagelijkse leven voert
en ons, door de dood heen,
naar een gelukkige toekomst leidt.

Ik geloof in God
die alle mensen trouw blijft
en die ons oproept om voor elkaar
zo trouw te zijn als Hij. Amen.

Voorbeden 1

Heer, onze God, Gij richt U tot ons in Woord en sacrament.
Luister ook naar onze woorden
als wij vol vertrouwen bidden.

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zij ‘goede grond’ mag zijn waarin Gods Woord kan gedijen.
Dat allen mogen inzien wat de zin is van het leven.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ouders, leerkrachten en opvoeders.
Dat zij door woord en voorbeeld,
het goede in het hart van kinderen blijven uitzaaien.
Laten we bidden…

-Voor alle pastoraal werkenden.
Dat zij Gods Woord blijven verkondigen
en het begrijpbaar vertalen naar het leven van onze tijd.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de vakantiegangers.
Dat zij Gods stem mogen horen
in de rust en in de stilte van de natuur.
Laten we bidden…

God,
laat in ons en in onze gemeenschap
de eerbied en de liefde voor uw Woord groeien
en tot volle rijpheid komen. Amen.

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Wij bidden U, Heer,
strooi het zaad van uw Koninkrijk kwistig uit
op zoek naar mensen die het in zich willen opne­men,
en het in zich laten gedijen, dertig-, zestig- en honderd­voudig.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, Heer,
dat wij niet piekeren over het beperkte rendement van onze inzet.
Dat wij niet vermoeid of versuft geraken,
dat we niet afhaken als we moeten opboksen
tegen negativisme en onverschilligheid.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Heer God,
mensen werken hard voor hun brood.
Heel wat energie gaat soms hierbij verloren
en veel moeite is tevergeefs.
Maar als Gij uw hand over mensen houdt
zullen ze te gepasten tijde vrucht dragen.
Neem in deze gaven ook ons aller leven ter harte
dat het vrucht mag dragen,
dertig-, zestig-, honderdvoudig,
vruchten die reiken tot in uw eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

God en Vader,
wij danken U om het geschenk van het leven,
om het geschenk
dat wij mensen voor elkaar mogen zijn.
Wij danken U om hen die als vruchtbaar zaad
in hun omgeving worden uitgezaaid,
mensen in wie wij uw oneindige liefde aan het werk mogen zien.
Wij danken U om de kiemkracht
waarmee mensen volhouden het goede te doen.
Dagelijks en ook in de nachten van ons broze bestaan,
groeit er leven
overal waar uw menslievendheid mag gedijen,
overal waar mensen openstaan voor uw liefdevolle nabijheid.
Verbonden met allen die van U getuigen,
in samenklank met heel uw schepping,
loven en prijzen wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Durf je hart regelmatig omspitten,
opdat Gods Woord van tederheid
moge wortelschieten in goede aarde
en vruchten kan dragen van liefde en rechtvaardigheid.
Daarvoor bidden wij:
Onze Vader,…

Eeuwige God,
stem ons af op uw Woord, open onze oren en ons hart,
opdat wij uw Woord zouden horen, begrijpen en volbrengen.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens

In Jezus heeft God zichzelf uitgezaaid in onze wereld:
al wat uit liefde voortkomt,
zal vroeg of laat vruchten afwerpen.
Het Woord van God staat daar borg voor.
Zo zal vrede groeien in ieder van ons,
in elke samenleving, voor alle mensen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

Als regen die de aarde drenkt
en die vruchtbaar maakt wat is verdord,
zo worden wij gevoed door Gods Woord.
Als wij onszelf delen als brood
worden wij herboren tot nieuwe mensen.
Gelukkig zijn wij allen, genodigd aan deze tafel,
geroepen om Gods visioen van recht en vrede waar te maken.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Alleluja.
Vreugdezang voor onze God,
een God met eindeloos geduld,
een God die wachten kan – een leven lang.

Alleluja.
Een vreugdezang voor onze God,
een God met een zee van tijd,
de eeuwige zaaier – altijd opnieuw.

Alleluja.
Een danklied voor onze God.
Hij alleen weet wie ik ten diepste ben.
Hij aanvaardt zelfs mijn rotsen en distels.

Alleluja.
Voor U, mijn God, ben ik bereid.

Bezinning 2

Vakantie is
je als een blad laten dragen
door het water,
en de adem van de aarde voelen.

Vakantie is
ergens in een verloren dorp
kijken naar een boer
en plots een vlinder zien.

Vakantie is
blootvoets lopen door het natte gras,
naar muziek luisteren
en dansen vanuit jezelf.

Vakantie is
in de koelte van een romaanse kerk
stil worden
en bidden.

Vakantie is
opnieuw leren luisteren
zoeken
en her-inneren.

Slotgebed 1

Heer van de oogst,
Gij zaait uw Woord in onze harten
Moge het aan ons te zien,
te voelen, te horen en te beleven zijn
dat Gij een God van trouwe liefde zijt.
Doe ons geloven in de kiemkracht van het goede.
Maak dat geen liefde verloren gaat.
Maak ons leven vruchtbaar
voor elkaar, en voor de wereld rondom ons,
dertig-, zestig-, ja honderdvoudig. Amen.

Slotgebed 2

Ik hoop dat je oren goed genoeg horen
en dat je hart ver genoeg openstaat
om te ontdekken wat Ik met je voorheb – zegt God –
en om het beste van jezelf te geven
bij de uitbouw van een rechtvaardiger wereld.
Het is geen gemakkelijke opdracht waar je voor staat
maar Ik weet dat Ik aan je zoeken en proberen
groeikracht zal geven,
tot heel de aarde, én alle mensen op die aarde,
de kleuren zullen dragen van mijn verbond – zegt God.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten we heengaan en waar maken wat we hier hebben gevierd.
Laten we gaan
van teken naar taak,
van Kerk naar wereld.
Moge het werkelijk waar worden
dat mensen elkaar niet loslaten,
dat ze zich delen en mee-delen aan elkaar.
Dan zal Gods zegen vrucht dragen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.