14e zondag door het jaar C 2022

03 07 2022


Begroeting

Wij komen hier bijeen om gezegend en gezonden te worden,
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Zeg maar ja tegen het leven
ja tegen het leven
anders zegt het leven nog nee”
Misschien zat de vakantiesfeer er voor iets tussen…
maar bij de voorbereiding van deze eucharistieviering
speelde dit liedje van Wim Sonneveld door mijn hoofd.

Ook de lezingen van vandaag geven er aanleiding toe:
Wat wij te horen krijgen mag terecht een Blijde Boodschap genoemd worden.
Jezus zendt zijn leerlingen uit met de woorden:
“De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst”.

Dat betekent toch dat God ‘ja’ zegt tegen ons, mensen,
dat Hij tevreden is met wat er groeit.
De taak van de leerlingen lijkt dan ook eenvoudig:
de oogst is rijp, hij ligt te wachten,
hij moet slechts binnengehaald worden.
Alhoewel, zo eenvoudig is dat nu ook weer niet…

Zijn wij bereid aan de slag te gaan?
Of houden wij ons te gemakkelijk gedeisd?
Voor zover dat het geval zou zijn
willen wij bij het begin van deze viering
de Heer om vergeving bidden.
dat we nog amper tijd kunnen vrijmaken
om daadwerkelijk te gaan getuigen van Gods komende Rijk.
Voor ons tekortkomen vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2

Niet als opdringerige geloofsverkondigers
– desnoods met een voet tussen de deur –
zendt Jezus vandaag zijn leerlingen uit,
maar als mensen met geen andere bagage
dan vertrouwen op God, openheid naar anderen toe
en woorden van vrede.
Alleen zó kunnen zij boden zijn van het Rijk Gods,
dat komen moet.
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden,
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen.
Vergeef ons als wij aan mensen geen nieuwe kansen gunnen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zendt uw leerlingen zonder reistas, geld of schoeisel.
Vergeef ons wanneer wij te zeer bekommerd zijn om materiële dingen
en te weinig vertrouwen op uw Woord van vrede.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij roept ons op
om door onze aandacht en vriendschap
te getuigen van uw liefde voor elke mens.
Vergeef ons als we als geloofsgemeenschap aarzelen
of te weinig tijd maken om anderen
te laten delen in die vreugdevolle Boodschap.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           naar federatie Kana

Gebed om ontferming 2

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God, onze Vader,
dank U voor uw Zoon die, door U gezonden,
midden onder ons leeft.
Hij opent ons de ogen,
geeft kracht aan onze voeten
en stem aan onze mond.
In Hem spreekt Gij ons toe en zegt: “Ik hou van jou”.
Geef ons uw Geest
om in Jezus’ naam ervan te gaan getuigen
dat Gij houdt van elke mens. Amen.

Openingsgebed 2

Uw Woord, God, zoekt zijn weg door de wereld.
Dankzij velen vóór ons heeft het ook ons bereikt.
Maak ons ervoor ontvankelijk
opdat het vruchtbaar wordt in ons
en ook wij uw boodschappers worden,
opdat wij uw Licht in deze wereld zouden uitstralen
en uw Vrede zouden zijn voor de mensen, wereldwijd. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

Vrede is een sleutelwoord  in elk van de Schriftlezingen van deze zondag.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing 1 (Jess., 66, 10-14c)

Uit de Profeet Jesaja

Verheug u, samen met Jeruzalem,
en juich om haar, u allen die haar liefhebben.
Jubel met haar van blijdschap,
u allen die om haar treuren.
11         U mag zuigen en u verzadigen
aan haar borsten vol van troost,
u mag met volle teugen drinken
van haar volle moederborst.
`Want’, zo spreekt de Heer,
`Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier,
en de roem van de volken als een beek
die buiten zijn oevers treedt.
Haar zuigelingen worden op de heup gedragen
en op de knieën vertroeteld.
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
in Jeruzalem zult u getroost worden.
Zielsblij zult u het aanschouwen,
en uw gebeente zal ontluiken als het groen.
De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 6, 14-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Wat mij betreft:
ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld gekruisigd ben.
15         Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid,
maar om de nieuwe schepping.
Laat vrede en barmhartigheid komen over allen
die naar dit beginsel leven,
en over het Israël van God!
17         Laat voortaan niemand het mij lastig maken,
want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters,
de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest.
Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 1-12. 17-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer nog tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
3           Ga nu, maar weet wel,
Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
4           Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,
en groet onderweg niemand.
5           Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
`Vrede aan dit huis.’’
6           Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
8           Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.
9           Genees er de zieken en zeg tegen hen:
`Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.’’
10         Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,
ga daar de straat op en zeg:
11 `Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden
– wij vegen het af.
Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.’’
12         Ik zeg jullie:
voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo’n stad.
17
        De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
`Heer,’ zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’
18         Hij zei tegen hen:
`Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven
om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten;
niets kan jullie deren.
Toch moeten jullie je niet verheugen
omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;
nee, verheug je
omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God,
Schepper van de wereld en van ons, mensen.
Een grenzeloos goede God,
die met ons wil meewerken en meeleven.

Wij geloven in Jezus Christus,
die gestalte gaf aan Gods Boodschap van solidariteit en goedheid
en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen.

Wij geloven dat Gods Geest
ons hierbij begeleidt en bezielt.
Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen die samen Kerk vormen,
naar Gods model en Jezus’ voorbeeld.

Wij geloven in Gods liefde.
Dat wij ze zichtbaar kunnen maken,
telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn.

Wij geloven dat we ons leven zinvol maken
als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen.
naar Buizingen


Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij om zelfvertrouwen voor hen
die gebukt gaan onder gevoelens van minderwaardigheid,
voor hen die geremd zijn in hun omgang met anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat de Heer van de oogst arbeiders stuurt om te oogsten,
opdat geen korrel, geen mens verloren zou gaan,
maar elkeen blij ervaren mag: Gods Rijk is nabij.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de zachtmoedigen met hun eindeloos geduld,
maar ook voor hen die ongedurig zijn bij alles wat hun heilig is
en echt ter harte gaat.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die het verleden eerbiedigen,
het goede van vroeger willen bewaren en doorgeven.
Maar ook voor hen die, uit zorg voor de toekomst,
nieuwe wegen durven gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die geen ‘ja’ kunnen zeggen,
die zich aan niets of  niemand durven binden
en daardoor kansen aan zich voorbij zien gaan.
Maar ook voor hen die geen ‘nee’ kunnen zeggen
en daardoor zichzelf voorbijlopen en tekortdoen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Met de Heer Jezus hier in ons midden
willen wij vol vertrouwen bidden tot God onze Vader:

-Voor alle mannen en vrouwen die – zoals Jezus’ leerlingen –
op weg gaan om het Goede Nieuws te verspreiden.
Dat ze nooit moedeloos worden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die meebouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtheid.
Dat ze zich enkel en alleen door Gods Geest laten leiden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die met vakantie gaan.
Dat ze ontspannen en behouden terugkeren.
En voor allen die thuis blijven.
Dat ze mogen genieten van elk vrij moment.
Laten wij bidden…

-Voor onze zieken die hopen op genezing.
Dat ze op ons gebed mogen rekenen
en dat ze mogen omringd worden door liefdevolle en zorgzame mensen.
Laten we bidden…

Barmhartige God,
aanvaard onze gebeden
en alles wat onuitgesproken leeft in ons hart:
onze verlangens, onze zorgen,
de mensen die ons dierbaar zijn.
Laat aan ons allen uw wil geschieden,
dat uw Rijk mag komen,
dit vragen wij U door Christus Jezus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

Maak ons aandachtig, Heer,
voor alles wat het leven zinvol maakt,
voor de glimlach die vertrouwen geeft,
voor de kleine attentie die blij maakt,
voor een ontmoeting die eenzaamheid en pijn breekt,
voor dit brood en deze wijn waarin wij mogen delen met Hem
die ons Vertrouwen is, onze Blijdschap, onze Hoop,
Jezus, levend met U in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Velden, wit van de oogst en wij worden geroepen tot de arbeid.
Een tafel met brood en wijn en wij worden geroepen tot de maaltijd.
Wij danken U, Heer, voor deze roeping van ontvangen en doorgeven,
van krijgen en weggeven.
Zo mogen wij het waar maken dat Gij onder ons leeft,
in Jezus van Nazareth, uw Zoon. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten kring.
Laten wij, met Jezus, samen bidden opdat Gods Koninkrijk mag komen,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ mag worden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Heer Jezus,
naar blinde mensen zijt Gij toe gegaan
en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.
Kijk ook ons aan en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.
Gij hebt de lamme mensen liefdevol bij de hand genomen en ze konden lopen.
Neem ook ons bij de hand en doe ons opstaan uit onze lamlendigheid.
Gij zijt naar mensen gegaan zonder stem
en hebt hun gezegd: ‘God houdt van jou’, en ze zongen het uit.
Zend ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen,
dan zal de wereld vol vertrouwen mogen uitzien naar uw wederkomst,
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

God, wiens eerste woord vrede was,
zie hoe deze wereld verscheurd wordt door tweedracht
en verdeeld tussen arm en rijk.
Sta niet toe dat wij ons afsluiten voor mekaar
of elkaar zelfs naar het leven staan.
Plant uw vrede en liefde in ons hart
zodat de wereld een plek wordt waar het goed is om te wonen voor iedereen.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.

Vredeswens 2

Heer Jezus, Gij schenkt ons vrede in overvloed.
Gij geeft ons de opdracht die vrede door te geven,
te getuigen van uw liefde voor elke mens, zonder onderscheid.
Laat ons dragers worden van die vrede in uw naam.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
Geven wij aan elkaar een blijk van vrede en liefde.

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden omgevormd tot dit ene brood,
zo wil God zijn mensen verzamelen tot zijn ene volk.
Daartoe zendt Hij ons uit als arbeiders om te oogsten.
Om die taak aan te kunnen biedt God Zichzelf aan als Voedsel.
Heer, ik ben niet….

Bezinning 1

Zo dadelijk gaan we naar buiten,
de wereld in, naar mensen toe.
Sommigen gaan naar links
en anderen naar rechts
net zoals toen die tweeënzeventig.
En wat Jezus van hen verwachtte
verwacht Hij ook van ons:
dat wij zijn vrede delen
met alle mensen die wij vandaag ontmoeten.
Zo wordt de wereld nieuw
met vrede die ons hier werd toegewenst.
naar Lovendegem

Bezinning 2

Jezus zond 72 leerlingen voor zich uit.
Zij zijn medewerkers aan zijn Boodschap.
Hij geeft hen een aantal richtlijnen mee.
Door geen enkele ballast mogen ze gehinderd worden.
Ze hebben maar één Boodschap:
“Vrede, want het Rijk Gods is u nabij!”.
Het is een Boodschap, die kwetsbaar maakt.
Er is geen plaats voor macht of aanzien.
Niemand kan zich op iets laten voorstaan.
Voor Hem telt alleen maar wie je bent,
niet wat je bent of wat je hebt.
De leerlingen – en zijn wij dat ook niet? –
gaan met lege handen, maar met een hart vol liefde.
Want in het Rijk van God gaat het
om mensen en om een paradijselijke wereld.
Iedereen moet daar tot zijn recht kunnen komen.
Het gaat er om een leven van delen,
zodat er voor allen genoeg is.
Ieder van ons is de aangewezen persoon
om in die geest de weg te gaan
van mens tot mens, van hart tot hart.
Het is de weg die Jezus zelf is gegaan;
een weg van de stervende graankorrel
die leven geeft in overvloed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Soms voel ik mij echt als een lam onder de wolven, God,
en weet ik niet meer hoe ik in mijn keuze
voor U en voor het evangelie
kan recht blijven.
Laat mij daarom op die momenten opnieuw ervaren
dat Gij zin geeft aan mijn leven
en dat ik bij U vreugde kan vinden.
Maak van mij een mens van vrede en vriendschap.
En help me, in uw naam, bewust te kiezen
voor soberheid en solidariteit. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

We hebben geprobeerd God,
de taal te verstaan
waarin Gij ons hebt aangesproken.
We hopen en bidden
dat het ons lukt om uw oproep te beantwoorden
en dat we ‘welzijn’ kunnen worden voor al onze medemensen. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

Op weg gezet, als boodschappers van vrede,
kunnen wij van hier heengaan.
Laten we dan van hier meenemen:
een verheugd hart voor al wat leeft,
een warme nabijheid voor onze medemens,
een vredelievend gebaar voor wie dat nodig heeft.
En moge God ons daartoe zegenen,
Hij die voor ons is:
Vader + Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.