14e zondag door het jaar C 2019


07 07 2019


Begroeting

Niet op zoek naar macht en geld,
maar naar vrede,
zo verwelkomt en zendt God ook ons vandaag
in de naam van + de vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus stuurt vandaag 72 leerlingen op pad
“om te gaan naar steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan”.
Zij zijn dus zijn plaatsvervangers.
God heeft mensen nodig.
Zonder mensen is God nergens.
Wij, mensen, maken Hem zichtbaar of onzichtbaar.
Slechts door ónze woorden kan Hij spreken.
Alleen met onze voeten kan Hij naar armen en zieken gaan.
Alleen met onze handen kan Hij troosten…

Openingswoord 2

Altijd is er sprake geweest van 12 apostelen,
en nu zendt Jezus ineens 72 leerlingen uit om Hem en zijn Boodschap
aan te kondigen.
Wie die mensen zijn, en of het om mannen én om vrouwen gaat is niet duidelijk. Maar dat is ook niet belangrijk.
Wel belangrijk is dat het leerlingen zijn,
dat het dus mensen zijn die Jezus willen volgen.
Dat het dus bij manier van spreken onze voorlopers zijn.
Want ook wij zijn leerlingen van Jezus, ook wij willen Hem volgen.
Het is dus goed dat we luisteren naar wat Hij die 72 leerlingen voorhoudt,
want datzelfde houdt Hij ook ons voor.
Oudenaarde

Vergevingsmoment 1

In Jezus Christus is het Rijk Gods nabij gekomen.
Bidden wij nu eerst tot God
dat wij, vanuit zijn barmhartigheid, in zijn vrede delen
zodat wij als vernieuwde mensen zijn Rijk verder kunnen uitbouwen.

-Heer, Gij zendt uw vrienden als lammeren tussen de wolven.
Vergeef ons wanneer wij
door onze harde woorden anderen tekort doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die uw vrienden uitzendt zonder reistas, beurs of schoeisel,
vergeef ons wanneer wij vasthouden aan macht, geld en goed.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer Jezus, Gij die de vrede laat rusten op elke mens,
vergeef ons wanneer wij tweedracht en onrust aanwakkeren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Nabije God,
wij willen ons openstellen
en ons toevertrouwen aan uw levengevend Woord.
Daarom komen wij tot U, biddend om ontferming.

-Vertrouwen op uw kracht is:
met wakkere aandacht openstaan voor tekenen van hoop
en wegen naar vrede zoeken.
Voor al die keren dat wij daarin tekortschieten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vertrouwen op uw kracht is:
luisteren naar wat leeft bij de ander
en durven zien hoe zij meebouwen aan Gods  Rijk.
Voor al die keren dat wij niet daaraan toekomen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vertrouwen op uw kracht is:
mild en goed zijn tegenover elkaar.
Het maakt ons tot mensen van vrede.
Voor al die keren dat we daarin tekortschieten,
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons vinden
als enthousiaste getuigen van zijn Blijde Boodschap.
Moge Hij ons de kracht geven om verder zijn weg te gaan.
Dit vragen wij door Jezus Christus, zijn Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
geef dat wij ons geroepen voelen
om, zoals uw Zoon Jezus,
uw menselijkheid en liefde te realiseren in ons midden.
Geef dat wij vol moed, eenvoud en vrede
de weg gaan die Hij ons voorging,
vandaag en morgen en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem

Openingsgebed 2

Barmhartige God,
wees met ons
op onze reis door het leven.
Leer ons voluit te leven
hier en nu.
Help ons open te staan voor het onverwachte.
Open onze ogen en harten voor datgene
waar het werkelijk om gaat in ons leven,
en geef ons de moed om alle onnodige ballast
van onze schouders af te gooien
Dan zullen we meer en meer mensen-van-U worden,
Jezus achterna. Amen.

Lezingen

Laten we vandaag luisteren naar de optimistische Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing 1 (Jess., 66, 10-14c)

Uit de Profeet Jesaja

Verheug u, samen met Jeruzalem,
en juich om haar, u allen die haar liefhebben.
Jubel met haar van blijdschap,
u allen die om haar treuren.
11         U mag zuigen en u verzadigen
aan haar borsten vol van troost,
u mag met volle teugen drinken
van haar volle moederborst.
`Want’, zo spreekt de Heer,
`Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier,
en de roem van de volken als een beek
die buiten zijn oevers treedt.
Haar zuigelingen worden op de heup gedragen
en op de knieën vertroeteld.
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
in Jeruzalem zult u getroost worden.
Zielsblij zult u het aanschouwen,
en uw gebeente zal ontluiken als het groen.
De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit de profeet Jesaja 66, 10-14c

In de vijfde eeuw voor Christus zijn vele ballingen uit Babylonië teruggekeerd naar hun land van oorsprong. Het samenleven met wie er altijd gebleven zijn, verloopt erg moeilijk.
De profeet Jesaja roept alle volksgenoten op om in vrede samen te leven. Om onrecht en geweld te stoppen. Om de zwakke medemensen te steunen en niet uit te buiten. En om God regelmatig te eren.

In deze lezing laat hij God zijn volk troosten en een mooie toekomst voorspellen in het nieuwe Jeruzalem.
Zij die van de stad houden en om haar getreurd hebben,
zullen nu samen jubelen.
Er volgen enkele ontroerende, poëtische beelden.

Jullie zullen troost in Jeruzalem vinden,
zoals een kind aan de volle borst van zijn moeder.
Op haar schoot zullen jullie veilig zijn,
zullen jullie gewiegd worden.
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal ook Ik jullie troosten.
Zoals er altijd water door de rivier stroomt,
zal er altijd vrede tussen jullie zijn.
En zoals het jonge groen in de lente
zullen jullie snel aan kracht winnen.

Dat alles zal zelfs andere volkeren aantrekken.
Ze zullen jullie met geschenken overladen
en de kracht erkennen van het geloof in God.

Hendrik Van Moorter
Catechesehuis

Tweede lezing (Gal., 6, 14-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Wat mij betreft:
ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld gekruisigd ben.
15         Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid,
maar om de nieuwe schepping.
Laat vrede en barmhartigheid komen over allen
die naar dit beginsel leven,
en over het Israël van God!
17         Laat voortaan niemand het mij lastig maken,
want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters,
de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest.
Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 1-12. 17-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer nog tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
3           Ga nu, maar weet wel,
Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
4           Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,
en groet onderweg niemand.
5           Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
`Vrede aan dit huis.’’
6           Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
8           Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.
9           Genees er de zieken en zeg tegen hen:
`Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.’’
10         Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,
ga daar de straat op en zeg:
11 `Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden
– wij vegen het af.
Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.’’
12         Ik zeg jullie:
voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo’n stad.
17
        De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
`Heer,’ zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’
18         Hij zei tegen hen:
`Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven
om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten;
niets kan jullie deren.
Toch moeten jullie je niet verheugen
omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;
nee, verheug je
omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Als wij bereid zijn ons als arbeiders te engageren,
laten wij dan samen ons geloof belijden in de Heer van de oogst.

Ik geloof in God, die Liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods Liefde,
Zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van Liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor allen
die zich met hart en ziel blijven inzetten
in de hoop een beter leven voor iedereen mogelijk te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vele vrijwilligers
die hun tijd en hun talenten ten dienst stellen van parochie en samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat wij elkaar bemoedigen en stimuleren
tot een gemeenschap van gelovigen
die vreugde en verdriet samen dragen
en dat wij mogen blijven geloven
in het goede en bevrijdende van Jezus’ Boodschap.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor alle kerkelijke leiders
en voor allen die in de Kerk werkzaam zijn.
Dat zij zich met inzet van al hun krachten
mogen wijden aan de verkondiging van Gods Rijk.
Dat zij niet ontmoedigd raken
door teleurstellingen en onverschilligheid,
maar blijvend putten uit hun verbondenheid met U, God.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij zich bewust zijn van hun roeping
om de Blijde Boodschap voor te leven en uit te dragen.
Dat zij in woord en daad getuigen van uw nooit aflatende liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat wij ons niet verliezen
in de oppervlakkige en materiële kanten van het bestaan,
maar consequent de weg van Jezus volgen
en nieuwe mensen worden naar zijn voorbeeld.
Laten wij bidden…
naar Gerard Van Tillo

Gebed over de gaven 1

God van liefde,
wij zijn – hoe verschillend ook – kinderen van dezelfde Vader.
Zo brengt Gij ons ook bijeen rond deze ene tafel.
Maak ons tot een nieuwe schepping,
maak ons tot mensen die als zussen en broers het brood van deze wereld delen
en elkaar – in woord en daad – tot zegen zijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
wij zijn bijeen rond uw tafel om te doen
wat Jezus ons heeft voorgedaan.
Voor elkaar zullen we het Brood breken,
samen zullen we het eten
en beseffen dat we zo aan Christus een gezicht geven. Amen.
Lovendegem

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als Brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn Leven, mijn Droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn Bloed voor u vergoten, een nieuw Begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten kring.
Laten wij, met Jezus, samen bidden opdat Gods Koninkrijk mag komen,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ mag worden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Heer Jezus,
naar blinde mensen zijt Gij toe gegaan
en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.
Kijk ook ons aan en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.
Gij hebt de lamme mensen liefdevol bij de hand genomen en ze konden lopen.
Neem ook ons bij de hand en doe ons opstaan uit onze lamlendigheid.
Gij zijt naar mensen gegaan zonder stem
en hebt hun gezegd: ‘God houdt van jou’, en ze zongen het uit.
Zend ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen,
dan zal de wereld vol vertrouwen mogen uitzien naar uw wederkomst,
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer God,
de vrede waarvan wij dromen
en die Gij ons hebt toegezegd,
overschrijdt onze menselijke krachten.
Wij vragen U met aandrang:
ban alles uit ons wat vrede met onszelf en met elkaar verhindert.
Maar bovenal vragen wij om uw liefde.
Dan zullen wij een vrede kennen
die aan ons leven vervulling geeft
en dan kan uw Rijk komen.
Gods vrede zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.
naar Valeer Deschacht

Vredeswens 2

“Vrede aan dit huis.”
Met dit woord gingen de leerlingen op pad
om overal Gods vrede te verkondigen.
Om die vrede bidden wij:
Heer Jezus Christus,
maak ons tot boodschappers van uw vrede,
een vrede die geluk en zegen, verzoening en heelheid brengt
waarheen wij ook gaan.
Dat vragen wij U, omwille van uw naam,
God en Vader, voor tijd en eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we elkaar een hartelijk teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden omgevormd tot dit ene brood,
zo wil God zijn mensen verzamelen tot zijn ene volk.
Daartoe zendt Hij ons uit als arbeiders om te oogsten.
Om die taak aan te kunnen biedt God Zichzelf aan als Voedsel.
Heer, ik ben niet….

Bezinning 1

Misschien zou Paulus in deze tijd
aan christenen van nu het volgende schrijven:

Wit of gekleurd betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

Priester, religieus, leek – het betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

Gehuwd, ongehuwd, vrijgezel, celibatair, holebi – het betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

Man, vrouw, kind, oudere, volwassene, geleerd of gestoord – het betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

Krampachtig vasthouden aan wat moet,
zich afzetten tegen wetten, normen, fatsoensregels – het betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

“Laten we niet moe worden goed te doen.
Doe goed aan allen. Te zijner tijd halen we de oogst binnen” (Gal. 6,9-10).
“Het gaat er alleen om nieuwe schepping te zijn “ (Gal. 6,15)
“De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen” (Gal. 6,18).
Levensecht

Bezinning 2

Wij zijn niet aangesteld als reizigers in religieuze artikelen,
die geloof aan de man brengen zoals anderen stofzuigers.
We mogen niet zomaar ergens onze voet tussen de deur zetten.
Wij moeten onze medemensen de gelegenheid geven
om de deur in vrijheid voor ons open te doen.
Wij mogen niemand het geloof opdringen.
Evangeliseren is niet:
vanuit de hoogte een drenkeling toespreken.
Het is:
de ene bedelaar die aan de andere vertelt waar brood te krijgen is.
Okke Jager

Slotgebed 1

God, Gij zoekt arbeiders voor de oogst…
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik U kan volgen, weet ik niet.
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik alles kan achterlaten, weet ik niet.
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik trouw kan blijven, weet ik niet.
Uw ritme van leven,
uw kijk op de dingen,
uw liefde voor de mensen
en uw Woord van trouw,
zijn goddank veel beter dan de mijne.
Ik wil wel komen, Heer, maar Gij moet me aannemen zoals ik ben.
En de rest
laat ik over aan uw genade. Amen.

Slotgebed 2

Ook jou heb Ik nodig om mijn droom zichtbaar en voelbaar te maken – zegt God –
en om te werken aan een nieuwe wereld van rechtvaardigheid en vrede.
Met deze opdracht wil ik jou op weg sturen,
maar weet wel: het is geen gemakkelijke weg waar je voor staat.
Toch moet je geen angst hebben.
Ik blijf immers bij je, waarheen jouw weg je ook leidt.
Op Mij mag je vertrouwen, heel je leven lang.
Zelfs als je denkt dat je alleen op de wereld staat,
ook dan wil Ik er zijn om je te dragen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Zeg maar ‘ja’ tegen het leven waartoe de Heer van de oogst
ons vandaag heeft uitgenodigd.
Lever je over aan zijn genade
en weet je geruggensteund door zijn zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.