14e zondag door het jaar C 2013

14e zondag C (07 07 2013)

Begroeting

Wij komen hier bijeen om gezegend en gezonden te worden,
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Jezus stuurt vandaag 72 leerlingen op pad
“om te gaan naar steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan”.
Zij zijn dus zijn plaatsvervangers.
God heeft mensen nodig.
Zonder mensen is God nergens.
Wij, mensen, maken Hem zichtbaar ‑ of onzichtbaar.
Slechts door ónze woorden kan Hij spreken.
Alleen met onze voeten kan Hij naar armen en zieken gaan.
Alleen met onze handen kan Hij troosten…

Vergevingsmoment 1

Nabije God,
wij willen ons openstellen
en ons toevertrouwen aan uw levengevend Woord.
Daarom komen wij tot U, biddend om ontferming.

-Vertrouwen op uw kracht is:
met wakkere aandacht openstaan voor tekenen van hoop
en wegen naar vrede zoeken.
Voor al die keren dat wij daarin tekortschoten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vertrouwen op uw kracht is:
luisteren naar wat leeft bij de ander
en durven zien hoe zij meebouwen aan Gods  Rijk.
Voor al die keren dat wij niet daaraan toekwamen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vertrouwen op uw kracht is:
mild en goed zijn tegenover elkaar.
Het maakt ons tot mensen van vrede.
Voor al die keren dat we daarin tekortschoten,
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons vinden
als enthousiaste getuigen van zijn Blijde Boodschap.
Moge Hij ons de kracht geven om verder zijn weg te gaan.
Dit vragen wij door Jezus Christus, zijn Zoon en onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden,
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen.
Vergeef ons als wij aan mensen geen nieuwe kansen gunnen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zendt uw leerlingen zonder reistas, geld of schoeisel.
Vergeef ons wanneer wij te zeer bekommerd zijn om materiële dingen
en te weinig vertrouwen op uw Woord van vrede.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij roept ons op
om door onze aandacht en vriendschap
te getuigen van uw liefde voor elke mens.
Vergeef ons als we als geloofsgemeenschap aarzelen
of te weinig tijd maken om anderen
te laten delen in die vreugdevolle Boodschap.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
geef dat wij ons geroepen voelen
om, zoals uw Zoon Jezus,
uw menselijkheid en liefde te realiseren in ons midden.
Geef dat wij vol moed, eenvoud en vrede
de weg gaan die Hij ons voorging,
vandaag en morgen en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem
Openingsgebed 2

Barmhartige God,
wees met ons
op onze reis door het leven.
Leer ons voluit te leven
hier en nu.
Help ons open te staan voor het onverwachte.
Open onze ogen en harten voor datgene
waar het werkelijk om gaat in ons leven,
en geef ons de moed om alle onnodige ballast
van onze schouders af te gooien
Dan zullen we meer en meer mensen-van-U worden,
Jezus achterna. Amen.

Openingsgebed 3

Uw Woord, God, zoekt zijn weg door de wereld.
Dankzij velen vóór ons heeft het ook ons bereikt.
Maak ons ervoor ontvankelijk
opdat het vruchtbaar wordt in ons
en ook wij uw boodschappers worden,
opdat wij uw licht in deze wereld zouden uitstralen
en uw vrede zouden zijn voor de mensen, wereldwijd. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

Laten we vandaag luisteren naar de optimistische woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jess., 66, 10-14c)

Uit de Profeet Jesaja

Verheug u, samen met Jeruzalem,
en juich om haar, u allen die haar liefhebben.
Jubel met haar van blijdschap,
u allen die om haar treuren.
11         U mag zuigen en u verzadigen
aan haar borsten vol van troost,
u mag met volle teugen drinken
van haar volle moederborst.
`Want’, zo spreekt de Heer,
`Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier,
en de roem van de volken als een beek
die buiten zijn oevers treedt.
Haar zuigelingen worden op de heup gedragen
en op de knieën vertroeteld.
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
in Jeruzalem zult u getroost worden.
Zielsblij zult u het aanschouwen,
en uw gebeente zal ontluiken als het groen.
De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Gal., 6, 14-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Wat mij betreft:
ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld gekruisigd ben.
15         Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid,
maar om de nieuwe schepping.
Laat vrede en barmhartigheid komen over allen
die naar dit beginsel leven,
en over het Israël van God!
17         Laat voortaan niemand het mij lastig maken,
want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters,
de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest.
Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 1-12. 17-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer nog tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
3           Ga nu, maar weet wel,
Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
4           Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,
en groet onderweg niemand.
5           Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
`Vrede aan dit huis.’’
6           Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
8           Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.
9           Genees er de zieken en zeg tegen hen:
`Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.’’
10         Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,
ga daar de straat op en zeg:
11 `Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden
– wij vegen het af.
Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.’’
12         Ik zeg jullie:
voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo’n stad.
17
        De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
`Heer,’ zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’
18         Hij zei tegen hen:
`Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven
om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten;
niets kan jullie deren.
Toch moeten jullie je niet verheugen
omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;
nee, verheug je
omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God,
Schepper van de wereld en van ons, mensen.
Een grenzeloos goede God,
die met ons wil meewerken en meeleven.

Wij geloven in Jezus Christus,
die gestalte gaf aan Gods boodschap van solidariteit en goedheid
en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen.

Wij geloven dat Gods Geest
ons hierbij begeleidt en bezielt.
Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen die samen Kerk vormen,
naar Gods model en Jezus’ voorbeeld.

Wij geloven in Gods liefde.
Dat wij ze zichtbaar kunnen maken,
telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn.

Wij geloven dat we ons leven zinvol maken
als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen.
naar Buizingen

Voorbeden

Niemand heeft God ooit gezien.
En toch bidden wij om zijn aanwezigheid,
in mensen om ons heen, in alles wat wij doen,
in wie wij zijn…

-Bidden we voor mensen die werken aan vrede,
voor allen die zich keren tegen geweld in onze samenleving,
voor hen die vredesonderhandelingen voeren.
Dat zij hoop putten uit de kleine stappen voorwaarts.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die werken in de zorgsector,
voor hen die zich inzetten voor zieken en hulpbehoevenden,
voor allen die met liefde en aandacht hun medemensen nabij zijn.
Dat zij voldoening mogen vinden in hun werk
en waardering ontvangen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf ,
die in deze periode met vakantie gaan of thuis blijven.
Dat wij allen mogen genieten, van zon en mooi weer,
van alles wat groeit en bloeit op onze aarde
en dat er zo een zomerse, diepe vrede mag groeien in ons hart.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
in liefde, zorg en aandacht zijt Gij onder ons aanwezig.
Blijf met ons begaan.
Laat uw vrede onder ons groeien,
omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
naar Oud-Turnhout

Gebed over de gaven 1

God,
wij zijn bijeen rond uw tafel om te doen
wat Jezus ons heeft voorgedaan.
Voor elkaar zullen we het brood breken,
samen zullen we het eten
en beseffen dat we zo aan Christus een gezicht geven. Amen.
Lovendegem


Gebed over de gaven 2

God, wij danken U voor de gaven van deze aarde.
Wij hebben ze op uw tafel gezet om ze te delen met elkaar.
Zie ons zoals wij zijn: mensen op zoek naar vrede,
naar heelheid en verzoening.
Sterk ons, God, met uw levengevend voedsel.
Gij die met ons leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Oud-Turnhout

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten kring.
Laten wij, met Jezus, samen bidden opdat Gods koninkrijk mag komen,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ mag worden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Heer Jezus,
naar blinde mensen zijt Gij toe gegaan
en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.
Kijk ook ons aan en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.
Gij hebt de lamme mensen liefdevol bij de hand genomen en ze konden lopen.
Neem ook ons bij de hand en doe ons opstaan uit onze lamlendigheid.
Gij zijt naar mensen gegaan zonder stem
en hebt hun gezegd: ‘God houdt van jou’, en ze zongen het uit.
Zend ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen,
dan zal de wereld vertrouwvol mogen uitzien naar uw wederkomst,
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

“Vrede aan dit huis.”
Met dit woord gingen de leerlingen op pad
om overal Gods vrede te verkondigen.
Om die vrede bidden wij:
Heer Jezus Christus,
maak ons tot boodschappers van uw vrede,
een vrede die geluk en zegen, verzoening en heelheid brengt
waarheen wij ook gaan.
Dat vragen wij U, omwille van uw naam,
God en Vader, voor tijd en eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we elkaar een hartelijk teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden omgevormd tot dit ene brood,
zo wil God zijn mensen verzamelen tot zijn ene volk.
Daartoe zendt Hij ons uit als arbeiders om te oogsten.
Om die taak aan te kunnen biedt God zichzelf aan als genade­rijk voedsel.
Heer, ik ben niet….

Bezinning 1

Zo dadelijk gaan we naar buiten,
de wereld in, naar mensen toe.
Sommigen gaan naar links
en anderen naar rechts
net zoals toen die tweeënzeventig.
En wat Jezus van hen verwachtte
verwacht Hij ook van ons:
dat wij zijn vrede delen
met alle mensen die wij vandaag ontmoeten.
Zo wordt de wereld nieuw
met vrede die ons hier werd toegewenst.
naar Lovendegem

Bezinning 2

Jezus zond 72 leerlingen voor zich uit.
Zij zijn medewerkers aan zijn Boodschap.
Hij geeft hen een aantal richtlijnen mee.
Door geen enkele ballast mogen ze gehinderd worden.
Ze hebben maar één boodschap:
“Vrede, want het Rijk Gods is u nabij!”.
Het is een Boodschap, die kwetsbaar maakt.
Er is geen plaats voor macht of aanzien.
Niemand kan zich op iets laten voorstaan.
Voor Hem telt alleen maar wie je bent,
niet wat je bent of wat je hebt.
De leerlingen – en zijn wij dat ook niet? –
gaan met lege handen, maar met een hart vol liefde.
Want in het Rijk van God gaat het
om mensen en om een paradijselijke wereld.
Iedereen moet daar tot zijn recht kunnen komen.
Het gaat er om een leven van delen,
zodat er voor allen genoeg is.
Ieder van ons is de aangewezen persoon
om in die geest de weg te gaan
van mens tot mens, van hart tot hart.
Het is de weg, die Jezus zelf is gegaan;
een weg van de stervende graankorrel
die leven geeft in overvloed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Slotgebed

Soms voel ik mij echt als een lam onder de wolven, God,
en weet ik niet meer hoe ik in mijn keuze
voor U en voor het evangelie
kan recht blijven.
Laat mij daarom op die momenten opnieuw ervaren
dat Gij zin geeft aan mijn leven
en dat ik bij U vreugde kan vinden.
Maak van mij een mens van vrede en vriendschap.
En help me, in uw naam, bewust te kiezen
voor soberheid en solidariteit. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Op weg gezet, als boodschappers van vrede,
kunnen wij van hier heengaan.
Laten we dan van hier meenemen:
een verheugd hart voor al wat leeft,
een warme nabijheid voor onze medemens,
een vredelievend gebaar voor wie dat nodig heeft.
En moge God ons daartoe zegenen,
Hij die voor ons is:
Vader + Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.