14e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Veertiende zondag C-jaar (08 07 2007)


Begroeting

Wij komen hier bijeen om gezegend en gezonden te worden,
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

“Zeg maar ja tegen het leven
ja tegen het leven
anders zegt het leven nog nee.”
Misschien zat de vakantiesfeer er voor iets tussen…
maar bij de voorbereiding van deze eucharistieviering
speelde dit liedje van Wim Sonneveld door mijn hoofd.

Ook de lezingen van vandaag geven er aanleiding toe:
Wat wij te horen krijgen mag terecht een Blijde Boodschap genoemd worden.
Jezus zendt zijn leerlingen uit met de woorden:
“De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst”.

Dat betekent toch dat God ‘ja’ zegt tegen ons, mensen,
dat Hij tevreden is met wat er groeit.
De taak van de leerlingen lijkt dan ook eenvoudig:
de oogst is rijp, hij ligt te wachten,
hij moet slechts binnengehaald worden.
Alhoewel, zo eenvoudig is dat ook weer niet…

Zijn wij bereid om aan de slag te gaan?
Of houden wij ons te gemakkelijk gedeisd?
Voor zover dat het geval zou zijn
willen wij bij het begin van deze viering
de Heer om vergeving bidden.

Vergevingsmoment

Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar,
in de vrede van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

God, onze Vader,
Dank voor uw Zoon die, door U gezonden,
midden onder ons leeft.
Hij opent ons de ogen,
geeft kracht aan onze voeten,
en stem aan onze mond.
In Hem spreekt Gij ons toe en zegt: “Ik hou van jou!”.
Geef ons uw Geest
om in Jezus’ naam ervan te getuigen
dat Gij houdt van elke mens. Amen.

Lezingen
Laten we vandaag luisteren naar de optimistische woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja., 66,10-14c)
Uit de Profeet Jesaja

Verheug u, samen met Jeruzalem,
en juich om haar, u allen die haar liefhebben.
Jubel met haar van blijdschap,
u allen die om haar treuren.
11       U mag zuigen en u verzadigen
aan haar borsten vol van troost,
u mag met volle teugen drinken
van haar volle moederborst.
`Want’, zo spreekt de Heer,
`Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier,
en de roem van de volken als een beek
die buiten zijn oevers treedt.
Haar zuigelingen worden op de heup gedragen
en op de knieën vertroeteld.
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
in Jeruzalem zult u getroost worden.
Zielsblij zult u het aanschouwen,
en uw gebeente zal ontluiken als het groen.
De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Galaten 6,14-18)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Wat mij betreft:
ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld gekruisigd ben.
15       Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid,
maar om de nieuwe schepping.
Laat vrede en barmhartigheid komen over allen
die naar dit beginsel leven,
en over het Israël van God!
17       Laat voortaan niemand het mij lastig maken,
want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters,
de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie Lucas 10, 1-12. 17-20)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer nog tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
3        Ga nu, maar weet wel,
Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
4        Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,
en groet onderweg niemand.
5        Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
`Vrede aan dit huis.’’
6        Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
7        Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
8        Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.
9        Genees er de zieken en zeg tegen hen:
`Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.’’
10       Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,
ga daar de straat op en zeg:
11 `Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden
– wij vegen het af.
Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.’’
12       Ik zeg jullie:
voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo’n stad.
17
      De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
`Heer,’ zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’
18       Hij zei tegen hen:
`Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
19.           Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven
om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten;
niets kan jullie deren.
20.           Toch moeten jullie je niet verheugen
omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;
nee, verheug je
omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Als wij bereid zijn ons als arbeiders te engageren,
laten wij dan samen ons geloof belijden in de Heer van de oogst.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij om zelfvertrouwen voor hen
die gebukt gaan onder gevoelens van minderwaardigheid,
voor hen die geremd zijn in hun omgang met anderen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat de Heer van de oogst arbeiders stuurt om te oogsten,
opdat geen korrel, geen mens zou verloren gaan,
maar ieder blij ervaren mag: Gods Rijk is nabij.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de zachtmoedigen met hun eindeloos geduld,
maar ook voor hen die ongedurig zijn bij alles wat hun heilig is
en echt ter harte gaat.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die het verleden eerbiedigen,
het goede van vroeger willen bewaren en doorgeven;
maar ook voor hen die uit zorg voor de toekomst nieuwe wegen durven gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die geen ‘ja’ kunnen zeggen,
die zich aan niets of  niemand durven binden
en daardoor kansen aan zich voorbij zien gaan;
maar ook voor hen die geen ‘nee’ kunnen zeggen
en daardoor zichzelf voorbijlopen en tekortdoen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

– Bidden wij voor allen
die zich met hart en ziel inzetten
om de hoop op een beter leven voor iedereen mogelijk te maken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de vele vrijwilligers
die hun tijd en hun talenten geven aan het parochiewerk en de samenleving;
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf:
dat wij elkaar bemoedigen en stimuleren
tot een gemeenschap die vreugde en verdriet samen draagt.
Dat wij mogen blijven geloven
in het goede en bevrijdende van Jezus’ boodschap.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, voor ons Vader en Moeder tegelijk,
zo verschillend als wij zijn,
verenigen wij ons rondom uw tafel.
Bij dit brood en deze beker bidden wij U:
maak ons tot een nieuwe schepping,
tot een volk van arbeiders
die de oogst binnenhalen
in dienst van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Velden, wit van oogst, en wij geroepen tot de arbeid;
een tafel met brood en wijn, en wij geroepen tot de maaltijd.
Wij danken U, Heer, voor deze roeping van ontvangen en doorgeven,
van krijgen en weggeven.
Zo mogen wij het waar maken dat Gij onder ons leeft,
Jezus van Nazaret, uw Zoon, mens onder ons. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer….

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten kring van gelovigen.
Laten wij ons, met Jezus, samen bidden opdat Gods koninkrijk kome,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ wordt op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Heer Jezus,
naar blinde mensen zijt Gij toe gegaan
en uw liefdevolle blik brak hun ogen open.
Kijk ook ons aan en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.
Lamme mensen hebt Gij liefdevol bij de hand genomen en ze konden lopen.
Neem ook ons bij de hand en doe ons opstaan uit onze lamlendigheid.
Aan mensen zonder stem
hebt Gij gezegd: ‘God houdt van jou’, en ze zongen het uit.
Zend ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen,
dan zal de wereld vertrouwvol mogen uitzien naar uw wederkomst,
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer Jezus, Gij schenkt ons vrede in overvloed.
Gij zendt ons om die vrede door te geven,
om te getuigen van uw liefde voor ieder ander, zonder onderscheid.
Laat ons dragers zijn van vrede in uw naam.
Die vrede van de Heer, zij altijd met U.
Geven wij aan elkaar een blijk van vrede en liefde.

Vredeswens 2

God, wiens eerste woord vrede was,
zie hoe deze wereld verscheurd is door tweedracht
en verdeeld tussen rijk en arm.
Sta niet toe dat wij ons afsluiten voor mekaar
of elkaar zelfs naar het leven staan.
Plant uw vrede en liefde in ons hart
zodat de wereld een plek wordt waar het goed is om te wonen voor iedereen.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden omgevormd tot dit ene Brood
zo wil God zijn mensen verzamelen tot zijn ene volk.
Daartoe zendt Hij ons uit als arbeiders om te oogsten.
Om die taak aan te kunnen biedt God zichzelf aan als genade­rijk voedsel:
Heer, ik ben niet waardigt…

Bezinning 1

Ik word gezonden.
Ik heb op pad te gaan
van hieruit naar het leven,
mijn leven van elke dag.
Ik heb een zending
als buur,
als familielid,
als collega,
als vriend,
als dierbare.
En ik krijg vrede mee.
Gij, Heer, belooft dat die vrede bij mij blijft
en ik geen schade kan oplopen
als ik blijf op weg gaan ‘in’ vrede en ‘met’ vrede,
als aankondiger van het Rijk,
door U gedragen en gedroomd,
in de mensenwereld nauwelijks te geloven of te vatten.
Toch wil ik gaan, Heer,
toch wil ik voeling houden met uw vrede in mij
en met de zending die ik in uw naam te volbrengen heb.
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Misschien zou Paulus in deze tijd
aan christenen van nu het volgende schrijven:

Wit of gekleurd betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

Priester, religieus, leek – het betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

Gehuwd, ongehuwd, vrijgezel, celibatair, holebi – het betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

Man, vrouw, kind, oud, volwassen, geleerd of gestoord – het betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

Krampachtig vasthouden aan wat moet,
zich afzetten tegen wetten, normen, fatsoenregels – het betekent niets,
het gaat er alleen om
nieuwe schepping te zijn.

“Laten we niet moe worden goed te doen.
Doe goed aan allen. Te zijner tijd halen we de oogst binnen” (Gal. 6,9-10).
“Het gaat er alleen om nieuwe schepping te zijn “ (Gal. 6,15)
“De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen” (Gal. 6,18).

Slotgebed

God, Gij zoekt arbeiders voor de oogst…
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik U volgen kan, weet ik niet.
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik alles achterlaten kan, weet ik niet.
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik trouw blijven kan, weet ik niet.
Uw ritme van leven,
uw kijk op de dingen,
uw liefde voor de mensen
en uw woord van trouw,
zijn goddank veel beter dan het mijne.
Ik wil wel komen, Heer, maar U moet me aannemen zoals ik ben.
En de rest
laat ik over aan uw genade. Amen.

Zending en zegen

Zeg maar ‘ja’ tegen het leven waartoe de Heer van de oogst
ons vandaag heeft uitgenodigd.
Lever je over aan zijn genade
en weet je geruggensteund door zijn zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.