14e zondag door het jaar B 2018

08 06 2018 (2015)

Begroeting 1

Welkom in naam van onze levenschenkende God
die zich aan ons openbaart
als een liefdevolle + Moeder en Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Moge de Heer ons zegenen met vrede
en met het licht van zijn Liefde
opdat wij hier mogen samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1 + Vergevingsmoment 1

Vandaag staat het lot van profeten centraal.
Naar Ezechiël werd niet geluisterd.
Jezus kon in zijn geboortestad niets aanvangen.
Tot op vandaag is het loon der profeten:
wantrouwen, verdachtmaking, doodzwijgen, tot en met moord.

-Vergeef ons Heer,
wanneer wij de stem van de profeten van deze tijd
wantrouwen en kleineren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vergeef ons Heer,
wanneer wij de profetische kracht in ons eigen hart
het zwijgen opleggen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vergeef ons Heer,
dat wij, als christenen,
soms zo blijven vasthouden aan wat achterhaald is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Heer God,
uw Woord nodigt uit en opent perspectief.
Te vaak houden wij onze oren gesloten voor uw stem.
Daarom bidden wij om ontferming.

-Wij luisteren te weinig naar de stem van de Heer
die ons uitnodigt tot een opbouwende liefde,
tot vergeving die mensen respectvol bij elkaar brengt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij luisteren te weinig naar de stem van profeten
die ons oproept om te luisteren
naar wat gewone mensen te zeggen hebben.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij luisteren te weinig naar de stem van ons hart
die ons aanmaant om niet bij de pakken te blijven zitten
bij al wat wij zien en horen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
sterk en bemoedig ons.
Maak ons ontvankelijk voor al het goede dat rondom ons gebeurt.
Leer ons luisteren naar uw Woord dat ons steeds opnieuw op weg zet. Amen.

Vergevingsmoment 3

-God, wij worden soms liever met rust gelaten
en sluiten ons hart
voor de radicaliteit van uw Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt opgekomen voor mensen,
vooral voor mensen aan de rand van de maatschappij,
en Gij nodigt uw leerlingen uit
om ook zo Gods liefde concreet te beleven en uit te dragen.
Vergeef ons als we soms liever onze eigen weg gaan
en kiezen voor onszelf.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, ook in onze tijd
komen sommige mensen of organisaties
heel sterk op voor gerechtigheid voor iedereen.
Vergeef ons als we te weinig waardering hebben
voor wat zij in uw naam doen voor anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
de eeuwen door spreekt Gij tot ons
door de mond van mensen.
Open onze oren en ons hart
voor de profeten op onze dagen,
voor de mensen met een visioen
die namens U richting aanwijzen.
Zij houden onder ons levendig
het Woord dat Gij tot ons sprak in Jezus Messias,
uw Woord en onze Weg voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
ook wij hebben het soms moeilijk
om al ons vertrouwen in U te stellen.
Gij lijkt zo veraf en zo vreemd
tegenover alles wat er in onze wereld gebeurt.
Doe ons sterker geloven
dat Gij ons leven draagt
en dat alle mensen U ter harte gaan.
Gij zijt toch onze Vader voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Profeet zijn in eigen stad is geen dankbare taak,
vernemen we in de lezingen.
Ezechiël moet spreken tegen een volk dat niet wil luisteren.
Paulus is zich bewust van zijn eigen zwakheden.
En Jezus wordt verlamd door de vooroordelen van zijn stadgenoten.

Eerste lezing (Ez., 2, 2-5)

Uit de Profeet Ezechiël

2             
Zodra de Heer tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij,
die mij rechtop liet staan en weer hoorde ik Hem spreken.
3           Hij zei tegen mij:
`Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten,
dat volk van rebellen dat zich tegen Mij verzet heeft.
Zij en hun vaderen hebben tegen Mij gezondigd
tot op de dag van vandaag.
4           De zonen hebben een harde blik en een hart van steen;
Ik zend u naar hen met de boodschap:
`Zo spreekt de Heer God!”
5           En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk:
ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Kor., 12, 7-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
7           Mij is een doorn in het vlees gestoken,
als een bode van de satan die mij moet afranselen,
opdat ik niet verwaand word.
8           Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt,
dat die van mij zou weggaan.
9           Maar Hij antwoordde mij:
`Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.’
Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij zal wonen.
10         Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn:
in smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 6, 1-6)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1           Nadat Jezus in het land van de Gerasenen zieken had genezen
ging Hij terug naar zijn vaderstad,
en zijn leerlingen volgden Hem.
2           Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven.
Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden:
`Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven,
en dan die machtige daden die door zijn handen tot standkomen?
3           Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria
en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon?
Zijn zusters wonen toch hier bij ons?’
En ze namen aanstoot aan Hem.
4           Jezus zei hun:
`Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad,
bij zijn familie en in zijn eigen huis.’
5           Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten,
behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas.
6           En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen.
Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om, samen, ons geloof uit te spreken
in God en in onze verbondenheid met álle mensen.

Ik geloof in God die liefde is
en die de wereld aan álle mensen geschonken heeft.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is
in alle mensen op zoek naar de Waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.

Ik geloof in de belofte van God,
die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede
zou uitbouwen voor alle mensen.

Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
noch in de macht van wapens of die van verdrukking.
Ik geloof in de mensenrechten,
in solidariteit tussen alle volkeren,
in de macht van de geweldloosheid.

Ik geloof niet dat de dood het einde is van alles,
dat God een verminkte wereld heeft gewild.

Maar ik durf te geloven
in de kracht waarmee God de wereld omvormt en vernieuwt,
en zo zijn Belofte volbrengt
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar rechtvaardigheid en vrede bloeien.
                                                                       naar: Wereldbrief, december 1990.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God,
die tot ons spreekt,
die naar ons luistert.

-Voor de profeten op onze dagen,
die de vinger weten te leggen op de zere plek,
die zich niet schromen om het onrecht in onze samenleving aan te klagen.
Dat er naar hen geluisterd wordt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de stille werkers in onze dagen
die in het klein doen wat in het groot nog niet haalbaar is:
beschikbaar zijn en zich inzetten voor mensen met beperkte kansen.
Dat zij navolgers mogen vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die alle fut in het leven hebben verloren,
ontgoocheld door tegenslagen,
teleurgesteld in zichzelf of in anderen.
Dat een heilige onrust hen weer in beweging mag zetten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die hun hart aan elkaar hebben verpand,
voor allen die elkaar hun woord gaven.
Dat zij trouw blijven, ook als het moeilijk wordt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bij monde van Ezechiël,
bij monde van Jezus van Nazareth
en bij monde van vele anderen tot op vandaag
spreekt God zijn Bevrijdend Woord.
Bidden wij dat daarvoor de deuren van vele harten opengaan.

-Voor allen die in de kerk of waar dan ook
samenkomen om er Gods Woord te horen.
Dat zij ernaar luisteren met hun hart,
het in zich opnemen
en vruchtbaar laten zijn.
Laten wij bidden…

-Voor alle verkondigers van Gods Woord.
Dat zij de taal van het hart en de taal van deze tijd spreken.
Dat hun woorden de weg vinden
tot in het hart van velen.
Laten wij bidden…

-Voor de werkgroepen die actief zijn
op het terrein van liturgie, verkondiging en catechese.
Dat zij zich gedragen en gesteund weten
door de geloofsgemeenschap om hen heen.
Dat zij in hun taak vreugde en voldoening mogen ervaren.
Laten wij bidden…

Zegen uw Woord, God,
op zijn weg door de wereld.
Maak ontvankelijk al wie het horen.
Maak het vruchtbaar in wie ernaar luisteren. Amen.
Jacques Verhees

Voorbeden 3

Bidden wij tot God
wiens grootheid verschijnt in het kleine.

-Voor de Kerk
die geroepen is het Lichaam van Christus te zijn.
Dat zij haar Hoofd en Heer durft na te volgen
en durft te beseffen
dat eenvoud en kwetsbaarheid
meer goed doen dan praal en pracht.
Laten we bidden…

-Voor een wereld
gevangen in de duivelse greep van oorlog, armoede en honger.
Dat alle mensen van goede wil
door hun solidariteit
ook daar het gezicht van God opdelven.
Laten we bidden…

-Voor allen die ziek en eenzaam zijn.
Dat zij een goede mens mogen ontmoeten,
en in die menselijke goedheid
iets mogen bevroeden van Gods dragende kracht.
Laten we bidden…

-Voor allen die slachtoffer zijn van de drang tot prestatie.
Dat zij rust vinden
in het besef dat het gaat om ‘genoeg’,
en niet om ‘steeds meer’.
Laten we bidden…
Ad van Diemen

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
in het teken van brood en wijn
blijft Jezus levend in ons midden.
Geef dat zijn aanwezigheid
ons weerbaar maakt
om onverschrokken te getuigen in zijn naam. Amen.
André Janssen

Gebed over de gaven 2

Heer,
in tekens van brood en wijn
komt Gij telkens weer tot ons.
Gij wilt immers onze kracht en onze vreugde zijn.
Maak ons tot brood van leven
en bron van vreugde voor elkaar. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus, de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Wij vragen U, Heer,
treed dieper binnen in ons leven,
doordring ons van uw Geest die ten leven wekt,
zodat wij met vertrouwen kunnen bidden:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw Liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen,
Doe hen en ons weer opleven,
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede gekeerd kan worden als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken, met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.
naar Bettine Siertsema

Lam Gods

Communie

In dit teken van brood treedt de Heer ons tegemoet.
Zoals Hij zijn leven deelt met ons,
zo moeten wij ons leven delen met elkaar.
Zie het Lam Gods…
            Heer, ik ben…

Bezinning 1

Eigenlijk is het heel logisch
dat zijn dorpsgenoten
Jezus liever zagen gaan
dan komen, God.
Ze kenden Hem al
van jongs af aan.
Ze hadden Hem
zien opgroeien.
En nu vertelde juist Hij
over U
en over uw droom.
Jezus was voor hen
te vanzelfsprekend,
te gewoon.
Laat dat bij mij
niet het geval zijn, God.
En leer mij in de Woorden
en Daden van Jezus
de kern van zijn leven ontdekken:
zijn vriendschap met U.
 naar Erwin Roosen

Bezinning 2

Profeten gevraagd

Het is een riskant beroep.
Een profeet is een aanklager,
een verstoorder van de openbare orde.
Hij is gevoelig voor recht en onrecht.
In woord en daad werkt hij
aan een paradijs van een wereld.
Niemand mag iets te kort komen.
Vrede moet er zijn voor iedereen.
Hij staat in voor de toekomst
van mens, dier en wereld.

Toch zijn profeten vaak
roependen in de woestijn.
Ze lopen op tegen de muur van eigenbelang.
Ze ondervinden onbegrip en tegenwerking.
Hun inzet wordt bespottelijk gemaakt.
Daardoor wordt hun boodschap niet gehoord.
Ze worden bijna gedwongen
om naar elders te vertrekken.
De grond wordt niet zelden
te heet onder hun voeten.

En toch mag hun boodschap niet verstommen.
Mensen, zoals u en ik, hebben profeten nodig.
Zonder hen wordt ons leven ingekapseld
in eigenbelang, in eigen voordeel.
Ze komen op tegen de mentaliteit
van ‘ieder-voor-zich’.
Ze strijden voor het belang van allen:
voor een harmonieuze wereld,
voor heelheid van de schepping.
Ook vandaag nog worden profeten gevraagd,
om Gods bedoelingen met mens en wereld
te verkondigen in woord en daad.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goede Vader,
Gij hebt U in Jezus geopenbaard
als Bron van goedheid en mensenliefde.
Wek ook in ons de bereidheid en de geschiktheid
om uw goedheid te belichamen.
Moge de mensen die onze goede werken zien,
U dankbaar zijn
en zich uitgenodigd voelen
om mee op stap te gaan
op de weg die Jezus ons is voorgegaan. Amen.
naar Ad van Diemen o.p.

Slotgebed 2

Eeuwige God,
wij danken U voor uw inspiratie die ons leidt naar het goede.
Wij danken U voor de momenten van innerlijke kracht
die ons geholpen hebben verder te gaan
ondanks tegenslag en verdriet.
Wij bidden U:
houd het besef in ons wakker
dat Gij bij ons zijt, altijd. Amen.
Mary Grohmann

Slotgebed 3

Eeuwige God,
wij danken U voor Jezus, de Mensenzoon.
Hij wijst ons de weg naar een samenleving
die werkelijk menswaardig is.
Help ons ons geloof te verkondigen
door daden van liefde en oprechtheid.
Geef dat wij uw handen en voeten zijn in deze wereld.
Geef dat wij daarin groeien,
iedere dag meer. Amen.
Mary Grohmann

Zending en zegen

Moge Gods Woord in ons
het profetisch vuur doen oplaaien tot
een aanstekelig vuur van liefde
dat het hart van medemensen verwarmt.
Daartoe zegene ons God Barmhartig,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.