14e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
veertiende zondag B (8/07/2012)

Begroeting

Welkom, gij allen die hier zijt samengekomen
om te luisteren naar Gods Woord
en aan te zitten aan zijn tafel.
Moge Hij die ons verenigt, ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

‘Niemand is sant in eigen land’ zegt het spreekwoord.
Profeten deden niet mee met de trends,
zij brachten eerder de broodnodige correcties aan
wanneer er onrechtvaardige toestanden heersten.
Hun loon was dikwijls wantrouwen, verdachtmaking, doodzwijgen of moord.

Ook vandaag worden profeten gewantrouwd, gedood.
Wie vandaag, al dan niet in het spoor van Jezus en de profeten,
zonder compromissen zijn stem verheft voor gerechtigheid,
trapt op zere tenen
en wordt letterlijk of figuurlijk uit de weg geruimd.
Kijken we maar naar monseigneur Romero of Martin Luther King.
Zij wilden geluk en welzijn voor alle mensen.

Vergevingsmoment

Heer God,
uw Woord nodigt uit en opent perspectief.
Te vaak houden wij onze oren gesloten voor uw stem.
Daarom bidden wij om ontferming.

– Wij luisteren te weinig naar de stem van de Heer
die ons uitnodigt tot een opbouwende liefde,
tot vergeving die mensen respectvol bij elkaar brengt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Wij luisteren te weinig naar de stem van profeten
die ons oproept om te luisteren
naar wat gewone mensen te zeggen hebben.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

-Wij luisteren te weinig naar de stem van ons hart
die ons aanmaant om niet bij de pakken te blijven zitten
bij al wat wij zien en horen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
sterk en bemoedig ons.
Maak ons ontvankelijk voor al het goede dat rondom ons gebeurt.
Leer ons luisteren naar uw Woord dat ons steeds opnieuw op weg zet. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

God van de profeten,
woorden vol toekomst spreekt Gij
en droomt van recht en vrede in de wereld.
Om ons dat duidelijk te maken zendt Gij ons uw profeten.
Meestal spreekt Gij ons aan in Jezus, uw profeet bij uitstek.
Hij roept ons op
opstandig te worden tegen onrecht.
Geef ons de moed om op te staan,
om op zijn oproep in te gaan,
om op te komen voor uw Goede Boodschap van bevrijding. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing horen we een deel van het roepingsverhaal van Ezechiël.
De profeet krijgt te horen dat zijn zending de nodige tegenstand zal oproepen.
Tegenstand ondervindt ook Jezus:
de mensen van zijn thuisstad Nazareth ergeren zich aan Hem.
Het klinkt vreemd als iemand prat gaat op zijn eigen zwakheden.
En toch doet Paulus dat in onze tweede lezing
.


Eerste lezing (Ezechiël 2,2-5)

Uit de Profeet Ezechiël

2         
Zodra de Heer tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij,
die mij rechtop liet staan en weer hoorde ik Hem spreken.
3        Hij zei tegen mij:
`Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten,
dat volk van rebellen dat zich tegen Mij verzet heeft.
Zij en hun vaderen hebben tegen Mij gezondigd
tot op de dag van vandaag.
4        De zonen hebben een harde blik en een hart van steen;
Ik zend u naar hen met de boodschap:
`Zo spreekt de Heer God!”
5        En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk:
ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Korintiêrs 12,7-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
7        Mij is een doorn in het vlees gestoken,
als een bode van de satan die mij moet afranselen,
opdat ik niet verwaand word.
8        Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt,
dat die van mij zou weggaan.
9        Maar Hij antwoordde mij:
`Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.’
Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij zal wonen.
10       Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn:
in smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 6,1-6)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1        Nadat Jezus in het land van de Gerasenen zieken had genezen
ging Hij terug naar zijn vaderstad,
en zijn leerlingen volgden Hem.
2        Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven.
Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden:
`Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven,
en dan die machtige daden die door zijn handen totstandkomen?
3        Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria
en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon?
Zijn zusters wonen toch hier bij ons?’
En ze namen aanstoot aan Hem.
4        Jezus zei hun:
`Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad,
bij zijn familie en in zijn eigen huis.’
5        Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten,
behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas.
6        En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen.
Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.


Voorbeden 1

Bidden wij tot de Vader
die ons te hulp komt
wanneer we erkennen dat we zwak en hulpeloos zijn.

– Bidden we voor allen die geroepen zijn om Gods Boodschap uit te dragen
en daarbij moeten optornen
tegen materiële waarden die in onze samenleving hoog scoren.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die in hun oprechte zorg voor de medemens
gedwarsboomd worden
of niet de nodige ruimte krijgen
om hun werk tot een goed einde te brengen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die – om welke reden dan ook –
niet aanvaard worden in eigen kring.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf die daadwerkelijk
de profetische beweging van Jezus gaande willen houden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die met vakantie zijn.
Dat zij in het wonder van de schepping
iets mogen proeven van Gods aanwezigheid.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

– Bidden we dat we geen mensen in hokjes plaatsen,
dat we hen geen clichés opplakken,
dat we mensen niet verstenen tot levenloze beelden.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we onszelf even evalueren
om ons te bevrijden van zelfgenoegzaamheid,
van vooroordelen en vooringenomen geloof,
zodat we mensen onbevangen en onbevooroordeeld kunnen tegemoet treden.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we Jezus in zijn profetisch leven volgen
en ons voortdurend laten bevragen door zijn Boodschap,
zodat we Gods Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid mee helpen realiseren
daar waar we leven en werken.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we wondervolle mensen mogen worden,
zodat we, naar Jezus’ voorbeeld,
mensen kunnen bevrijden uit verblinding, angst en onverschilligheid,
zodat we door onze bemoedigende liefde
onvermoede mogelijkheden wekken in medemensen.
Laten wij bidden…
naar Rob Moens o.p.

Gebed over de gaven

Levende God,
in deze tekens van brood en wijn
lopen wij vooruit op de toekomst
die Gij ons beloofd hebt in Jezus, de Christus.
Met Hem breken wij het brood
om te weten dat wij aan elkaar gegeven zijn.
Aanvaard uit onze handen deze gaven.
Moge zij tot teken worden
van onze verbondenheid met U en met elkaar. Amen.
naar Heeswijk

Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.


Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
met de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader…

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken
dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…
naar Bettine Siertsema

Vredewens

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen,
Doe hen en ons weer opleven,
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede gekeerd kan worden als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken, met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.
naar Bettine Siertsema

Lam Gods

Communie

Brood breken en wijn ronddelen
is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons,
van God met ons, van God voor ons.
Zalig zijn wij die genodigd zijn
aan de maaltijd van de Heer:
Zie het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

We hebben dringend mensen nodig
die geschiedenis maken,
die zich niet laten meeslepen door feiten.
Grootmoedige zielen
in een wereld vol eigenbelang.
Sterke geesten
in een eeuw vol middelmatigheid.

Wij hebben dringend meer mensen nodig
die zeggen:
“Ik zal iets proberen te doen”,
en minder mensen die zeggen:
“Het is toch allemaal onmogelijk”.
Meer mensen die samenwerken aan een project
en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek.

We hebben hoogdringend een heleboel handen nodig:
weldoende handen
om het pessimisme te verdrijven,
handen die een vlammetje van recht en vrede aansteken
dat de duisternis van haat en dood verjaagt.

Slotgebed

Ik hoop dat mensen over jou hetzelfde vertellen
als wat ze eertijds over Jezus zeiden – zegt God –
en dat al je woorden en daden
verankerd zijn in je verbondenheid met Mij
en getuigenis van Mij afleggen.
Want alleen als mensen ervaren
dat Ik voor hen een bron van vrede en geluk ben,
kunnen ze Mij leren kennen en liefhebben.
Durf daarom jezelf zijn
en tonen dat mijn vriendschap voor jou belangrijk is.
Ik zal je daarin bijstaan – zegt God –
en Ik wil je daarvoor mijn liefde geven.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge Gods Woord in ons
het profetisch vuur doen oplaaien tot
een aanstekelig vuur van liefde
dat het hart van medemensen verwarmt.
Daartoe zegene ons God Barmhartig,
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.