14e zondag door het jaar A 2020

05 07 2020

Begroeting

Moge de vrede van + God, onze Vader,
de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon,
en het licht van de H. Geest
ons hart verwarmen. Amen.

Openingswoord 1

Het is een droom:
mensen die naast en met elkaar leven als broers en zussen,
die alles met elkaar delen
en zich niet hoger achten dan anderen.
Mensen die hun talenten ontwikkelen
en ze in alle bescheidenheid ten dienste stellen van elkaar.
Mensen die groeien als mens
dankzij hun inzet voor anderen.
Van zichzelf zegt Jezus dat Hij nederig en zachtmoedig is
en dat wij bij Hem mogen komen uitrusten.
Zo zouden ook wij voor anderen een thuis kunnen zijn.
Het is immers goed dat mensen zich bij elkaar veilig en geborgen weten.
Op onze dagen is dat iets
waar velen naar op zoek zijn.

Openingswoord 2

‘Genade en vrede zij U’.
Op deze manier begroetten de eerste christenen elkaar
bij hun samenkomsten.
Vandaag, bijna tweeduizend jaar later, doen wij dat nog steeds.
Vrede is Gods mooiste droom over de wereld.
Hijzelf komt als Vredevorst:
geen macht, geen uiterlijk vertoon van een wereldse koning.
Hij kon getuigen:
“Komt allen tot Mij,
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.”
Als ook wij zacht van hart zijn
en ons nederig klein maken,
dan zal er vreugde en vrede zijn in ons midden.
Moge God ons in deze viering stimuleren
om te werken aan die vrede.
Gebed om ontferming 1

“Voor de ‘groten der aarde’ zal veel verborgen blijven.
Aan kinderen en kleinen daarentegen
zal alles worden geopenbaard.”
horen we Jezus straks zeggen.
Zo gaat dat in Gods omgekeerde wereld:
kleinen en zij die zich klein maken,
krijgen bij Hem voorrang.

-Ongeduldig als we zijn,
reageren we vaak te hard, te streng.
We vergeten dat Jezus ons
zachtmoedigheid, bescheidenheid
en dienstbaarheid heeft voorgeleefd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus schonk ons zijn Geest.
Maar wij laten ons lang niet altijd door die Geest leiden.
We opteren nogal gemakkelijk voor kortzichtig eigenbelang.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus zei dat zijn juk zacht is en zijn last licht.
Maar vaak hebben we daaraan geen boodschap.
We vertrouwen ons niet aan Hem toe.
We denken het op eigen houtje te kunnen rooien.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige en mensnabije God
ons hart uitzuiveren,
ons tekortschieten vergeven
en ons genadevol bij de hand nemen. Amen.

Gebed om ontferming 2

-‘Kom bij Mij, gij die belast en beladen zijt
en Ik zal je rust schenken’, zegt de Heer.
Maar juist in ogenblikken van tegenslag en lijden
keren we ons vaak van God af,
denken wij dat Hij ons in de steek laat
of ons onrechtvaardig behandelt.
Om ons te kleine vertrouwen vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, al te dikwijls gaan we voorbij aan het feit
dat Gij voor ons alles over hadt, zelfs uw leven.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
natuurlijk zijn studeren en onze talenten ontwikkelen belangrijk,
maar het zou ons toch niet mogen beletten om eenvoudig te blijven,
om niet neer te zien op anderen die die kans niet hadden of niet hebben gegrepen.
Omdat we niet altijd die eenvoud van hart opbrengen vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons tekortkomen vergeven
en ons helpen steeds meer te leven zoals zijn Zoon Jezus
ons heeft voorgeleefd. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
wij danken U voor uw schepping,
voor het wonder van het leven,
voor de wonderen in de natuur.
Bewaar in ons het zuivere verlangen
om, door de wisselvalligheden van de dag heen,
eerlijk te blijven zoeken
naar de adem van uw Geest,
naar sporen van uw aanwezigheid. Amen.
Frans De Rechter en Clem D’Haen

Openingsgebed 2

Goede Vader,
Gij hebt uw Zoon gezonden om onze lasten te verlichten:
Hij helpt het juk dat de mens onrustig maakt, meedragen.
Geef dat wij, in de zorgen van elke dag,
onze houvast zoeken
bij uw Zoon, onze Tochtgenoot door het leven. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing horen wij een profetie van Zacharia
over de Messiaanse koning:
Hij is deemoedig en rijdt op een ezel,
Hij is een Vredevorst.

In het evangelie zien wij hoe Jezus aan deze profetie beantwoordt.
Hij is zachtmoedig en nederig van hart.
Hij dankt en prijst zijn Vader voor de ontvankelijkheid van de kleinen,
aan wie Hij rust en verlichting schenkt.

In de tweede lezing leert Paulus
dat een christen niet langer wordt beheerst door zelfzucht,
maar door de Geest.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Zach.9, 9-10)
Uit de profeet Zacharia

Zo spreekt de Heer:
9           Jubel, dochter van Sion,
juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw koning komt naar u toe,
hij is rechtvaardig en zegevierend;
hij is nederig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
10 Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren,
en gaat zijn heerschappij van zee tot zee en
van de Rivier tot de grenzen van de aarde.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 8, 9. 11-13)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
9           U leidt geen zondig leven meer,
maar u leeft in de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Iemand die de Geest van Christus niet bezit,
behoort Hem niet toe.
11
         Als de Geest van Hem
die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont,
zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
12         Dus, broeders en zusters,
zijn wij niet langer verplicht om een zondig leven te leiden.
13         Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven.
Maar als u door de Geest de praktijken van het lichaam doodt,
zult u leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 11, 25-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

25
        In die tijd nam Jezus het woord:
`Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat U dit verborgen hebt
voor wijzen en verstandigen
en het onthuld hebt aan eenvoudigen.
26         Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden.
27         Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon behalve de Vader,
en niemand kent de Vader behalve de Zoon,
en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen.
28         Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.
29         Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer,
omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart,
en u zult rust vinden voor uw ziel.
30         Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
Mens onder de mensen,
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de Kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij, zoals Jezus, zachtmoedig en nederig van hart zouden zijn,
in hun oordeel over mensen
en mild zijn wanneer mensen het ideaal van het evangelie
niet kunnen waarmaken in hun leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen die met vakantie zijn, of weldra vertrekken.
Dat zij tot rust mogen komen en kracht opdoen
om daarna hun werk of engagement weer op te nemen
in dienst van medemensen.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die de last dragen van gebrek aan vriendschap.
Dat zij in deze vakantie tijd mensen mogen ontmoeten
die met hen een stuk weg meegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat het beeld van de weerloze koning Jezus op een ezel
ons mag helpen om zacht en respectvol om te gaan
met mensen en met de natuur.
Laten wij bidden…

God, help ons niet doof te blijven voor uw uitnodiging
om mild en verdraagzaam te zijn,
zoals uw Zoon Jezus het ons heeft voorgeleefd. Amen.

Voorbeden 2

Bidden wij tot onze God
die ons hart peilt en onze noden kent.

-Bidden wij voor hen die in Kerk en samenleving
grote verantwoordelijkheden dragen.
Dat zij anderen geen te zware lasten opleggen,
maar zachtmoedig zijn en begripvol
en dat zij beseffen dat hun taak een dienst is aan het welzijn van allen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor hen
die menen zich groot te moeten houden.
Voor mensen die hun tranen verbergen
omdat ze anderen niet tot last willen zijn.
Dat zij medemensen ontmoeten
bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor de gezinnen die dezer dagen erop uittrekken,
voor elkeen die met vakantie gaat.
Dat zij tot rust mogen komen,
zodat ze zichzelf en anderen kunnen zien met nieuwe ogen.
Laten we bidden…

Heer God,
help ons, door Jezus’ voorbeeld geïnspireerd,
dienstbaar te zijn
aan het algemeen belang,
aan het welzijn van wie onderaan de maatschappelijke ladder vertoeven.
Leer ons zachtmoedig te zijn.
Maak van ons vredezaaiers. Amen.

Voorbeden 3

Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij, zoals Jezus, zachtmoedig en nederig van hart zouden zijn,
in hun oordeel over mensen
en mild zijn wanneer mensen het ideaal van het evangelie
niet kunnen waarmaken in hun leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen die met vakantie zijn, of weldra vertrekken.
Dat zij tot rust mogen komen en kracht opdoen
om daarna hun werk of engagement weer op te nemen
in dienst van medemensen.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die de last dragen van gebrek aan vriendschap.
Dat zij in deze vakantie tijd mensen mogen ontmoeten
die met hen een stuk weg meegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat het beeld van de weerloze koning Jezus op een ezel
ons mag helpen om zacht en respectvol om te gaan
met mensen en met de natuur.
Laten wij bidden…

God, help ons niet doof te blijven voor uw uitnodiging
om mild en verdraagzaam te zijn,
zoals uw Zoon Jezus het ons heeft voorgeleefd. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
Gastheer van alle mensen,
overal aanwezig waar gastvrijheid heerst,
leer ons dat het goed is
met elkaar te delen wat wij bezitten.
Laat ons in alles wat wij geven en ontvangen
uw vrijgevigheid herkennen,
zoals die zichtbaar werd
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, samen met dit brood en deze wijn,
leggen wij ook onze inspanningen,
onze zorgen en onze vreugden in uw liefdevolle handen.
Zegen dit alles zodat wij,
gezegend door uw aanwezigheid,
besef krijgen van onze zegeningen en beperktheden,
en zo ons hart en leven kunnen openen
voor hen naar wie uw aandacht uitging.
Wij vragen U dit door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bon van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten ego-wereld.
Laten wij, met Hem, bidden opdat Gods Ko­ninkrijk kome,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ worde op aarde zoals in de hemel:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Heer Jezus, Gij schenkt ons vrede in overvloed.
Gij zendt ons om die vrede door te geven,
om te getuigen van uw liefde voor elke mens, zonder onder­scheid.
Laat ons dragers zijn van die vrede in uw naam.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
Geven wij aan elkaar een blijk van vrede en liefde.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
soms wegen lasten zo zwaar
dat wij uitgeput geraken.
Gij hebt ons uitgenodigd
om ons dan tot U te wenden.
Gij wilt ons oprichten
en rust en vrede schenken.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
Geven wij aan elkaar een blijk van vrede en liefde.

Lam Gods

Communie

In dit Brood en deze Beker gedenken wij hoe Jezus Zichzelf heeft gegeven
en Zich nederig heeft uitgedeeld.
Moge wij, die genodigd zijn aan zijn tafel,
van Hem leren hoe wij ons leven kunnen delen
en elkanders lasten kunnen dragen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ik heb nog nooit een foto van Jezus gezien,
ik weet niet hoe Hij eruit zag of welke kleren Hij droeg.
Ik weet niet hoe zijn stem klonk,
wel de woorden die Hij sprak.

Ik weet niet hoe Hij liep,
wel met wie en naar wie Hij ging.
Ik weet niet welke kleur zijn ogen hadden,
maar wel hoe Hij naar mensen keek.

Ik weet niet of Hij een sterk hart had,
wel dat hij een groot hart had,
vooral voor wie niet meetelde

Ik ken zijn karakter niet,
wel dat kinderen en eenvoudige mensen
Hem graag mochten
en dat arme mensen zich bij Hem thuis voelden,
dat Hij niet snel oordeelde maar vergevensgezind was.

Ik weet dat Hij mild was voor mensen
maar ook streng kon zijn voor wie vol was van zichzelf
en niet openstond voor Gods woord.

Ik weet eigenlijk veel meer dan ik dacht.

Bezinning 2

Mogen leven
in een wereld
waarin geen honger is of dorst,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
in een land
zonder oorlog, zonder discriminatie,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
in een gemeente
waar je in het donker niet bang hoeft te zijn,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
in een straat
waarin je buren je vrienden zijn,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
in een huis
met brood op tafel, een bed gespreid,
en er thuis zijn
omdat er mensen wonen die om je geven,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
met God verbonden
in vrede met jezelf,
dat is rijk zijn.

Bezinning 3

Een lichte last

Jezus laat zich aan ons zien
als een echte mensenkenner.
Hij stelt wel hoge eisen aan mensen,
maar overvraagt hen niet.
Hij eist niet het onmogelijke,
maar Hij daagt uit tot het haalbare.
Zijn last is niet te zwaar,
temeer daar Hij vraagt
hem samen in solidariteit te dragen.
Zijn enige gebod van de liefde
kan Hij niemand afdwingen.
Daarom bevestigt Hij mensen
en zet hen in de goede richting.
Bij Hem geen muggenzifterij,
geen onnodige lasten.
Jezus geeft mensen ruimte:
ruimte om te leven,
ruimte om zichzelf te zijn.
Hij geeft aan
dat liefde alleen richting en zin kan geven
aan het leven van een mens.
Liefde geeft kracht en energie,
zodat mensen boven zichzelf
worden opgetild.
Met liefde als krachtbron
is niets te zwaar of te moeilijk.
Liefde geeft vleugels aan het leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
maak ons alert voor uw voortdurend bezig zijn met mensen.
Dan zullen wij loskomen uit onszelf
en elkaar vasthouden.
Ga voor ons uit wanneer wij, hand in hand,
naar nieuwe wegen zoeken
om, ook in deze tijd, gestalte te geven
aan wat Gij hebt beloofd
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Vader van ons allen,
leg uw juk van liefde en zachtmoedigheid op onze schouders
en leid ons in het voetspoor van Jezus, uw Zoon,
opdat de wereld de vrede waarvan zij droomt,
mag leren kennen,
opdat de mensen vreugde mogen beleven aan elkaar,
vreugde die blijvend is tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Als gewone mensen mochten wij vernemen
dat God, in al zijn grootheid,
om ons bekommerd is.
Met een dankbaar hart gaan wij van hier weg,
wetend dat die God met ons meegaat en ons zegent:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.