14e zondag door het jaar A 2017

09 07 2017

Begroeting

Moge onze God
die zachtmoedig en bescheiden bij zijn mensen aanwezig wil zijn,
hier in ons midden vertoeven,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Voor de ‘groten der aarde’
zal veel verborgen blijven,
aan kinderen en kleinen daarentegen
zal alles worden geopenbaard.
Zo gaat dat in Gods omgekeerde wereld,
waar de kleinen altijd voorgaan.
Dat zijn Gods maatstaven, maar vaak niet de onze.
Vragen we daarom om vergeving.
naar Kerk in Herent

Openingswoord 2

Het thema van deze viering is niet ‘in’.
In onze door competitie beheerste cultuur
kom je niet ver met eenvoud en zachtmoedig­heid.
Toch zijn dat, zo schrijft Mattheus, typische kenmerken van Jezus-Messias.

Mattheus verwijst daarbij naar de pro­feet Zacharia,
die in de eerste lezing aan het woord is.
Wat Zacharia daar schrijft
“Zie, uw koning komt naar u toe,
nederig rijdt hij op een ezel”
klinkt ons niet onbekend in de oren.
Mattheus citeert die woorden namelijk
in zijn verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Het klinkt allemaal zo weinig eigentijds.
Juist daarom is het zinvol
om onze mentaliteit en die van onze samenleving
eens kritisch te bekijken door de bril van die zachtmoedige Jezus.

Gebed om ontferming 1

-‘Kom bij Mij, gij die belast en beladen zijt
en Ik zal je rust schenken’, zegt de Heer.
Maar juist in ogenblikken van tegenslag en lijden
keren we ons vaak van God af,
denken wij dat Hij ons in de steek laat
of ons onrechtvaardig behandelt.
Om ons te kleine vertrouwen vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, al te dikwijls gaan we voorbij aan het feit
dat Gij voor ons alles over hadt, zelfs uw leven.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
natuurlijk zijn studeren en onze talenten ontwikkelen belangrijk,
maar het zou ons toch niet mogen beletten om eenvoudig te blijven,
om niet neer te zien op anderen die die kans niet hadden of niet hebben gegrepen.
Omdat we niet altijd die eenvoud van hart opbrengen vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons tekortkomen vergeven
en ons helpen steeds meer te leven
zoals zijn Zoon Jezus ons heeft voorgeleefd. Amen.

Vergevingsmoment 2

Nederig en zachtmoedig zijn houdt in
dat we ook mild en vergevingsgezind zijn.
Daaraan ontbreekt het ons wel eens.
Vragen wij daarom om vergeving.

-Omdat wij teveel gebonden zijn aan mensen en dingen
die ons voordeel opleveren
en omdat we daardoor anderen links laten liggen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij alles zo vanzelfsprekend vinden
en weinig oog hebben voor het wonder van Gods liefde en goedheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we de Boodschap van het evangelie wel belijden met onze mond,
maar ze in ons dagelijks leven te weinig omzetten in daden:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge

en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge

en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
wij danken U voor het leven dat ons is gegeven,
voor het goede dat ons ten deel valt,
voor de zegeningen die het leven ons aanreikt.
Maar tegelijk, God,
kunnen wij niet voor alles dankbaar zijn,
want het dagelijks leven brengt ook strijd en onrust met zich mee.
Wij bidden U
dat wij, net als Jezus, uw Zoon,
het juk op onze schouders nemen
in het vertrouwen dat Gij ons nabij blijft.
Open ons hart daarvoor,
niet alleen vandaag,
maar alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
niet met macht en uiterlijk vertoon
zijt Gij onder ons verschenen,
maar als een Vorst van vrede,
zachtmoedig en nederig van hart.
Kom tot ons,
opdat wij dankbaar in het leven mogen staan
en uw vrede zouden verkondigen. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing horen wij een profetie van Zacharia
over de Messiaanse koning:
Hij is deemoedig en rijdt op een ezel,
Hij is een Vredevorst.

In het evangelie zien wij hoe Jezus aan deze profetie beantwoordt.
Hij is zachtmoedig en nederig van hart.
Hij dankt en prijst zijn Vader voor de ontvankelijkheid van de kleinen,
aan wie Hij rust en verlichting schenkt.

In de tweede lezing leert Paulus
dat een christen niet langer wordt beheerst door zelfzucht,
maar door de Geest.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Zach.9, 9-10)

Uit de profeet Zacharia

Zo spreekt de Heer:
9    Jubel, dochter van Sion,
juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw koning komt naar u toe,
hij is rechtvaardig en zegevierend;
hij is nederig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
10 Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren,
en gaat zijn heerschappij van zee tot zee en
van de Rivier tot de grenzen van de aarde.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 8, 9. 11-13)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
9    U leidt geen zondig leven meer,
maar u leeft in de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Iemand die de Geest van Christus niet bezit,
behoort Hem niet toe.
11
  Als de Geest van Hem
die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont,
zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
12  Dus, broeders en zusters,
zijn wij niet langer verplicht om een zondig leven te leiden.
13  Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven.
Maar als u door de Geest de praktijken van het lichaam doodt,
zult u leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 11, 25-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

25
In die tijd nam Jezus het woord:
`Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat U dit verborgen hebt
voor wijzen en verstandigen
en het onthuld hebt aan eenvoudigen.
26  Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden.
27  Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon behalve de Vader,
en niemand kent de Vader behalve de Zoon,
en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen.
28  Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.
29  Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer,
omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart,
en u zult rust vinden voor uw ziel.
30  Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in Hem
wiens juk zacht is en wiens last licht.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Maken we het stil in en om ons heen,
en leggen wij onze gebeds­intenties
naast de gaven die wij de Heer willen aanbieden.

-Laten we bidden
dat de zachte krachten het mogen winnen
in mensen die de moed vinden
om zich niet neer te leggen bij onrecht,
maar doen wat recht is.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden
dat de zachte krachten het mogen winnen
in de kleinen der aarde
die, in onze grote wereld,
een teken zijn van God.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden
dat de zachte krachten het mogen winnen
in de leiders der volkeren
die geroepen zijn tot dienstbaarheid
aan een goed bewoonbare wereld.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden
dat de zachte krachten het mogen winnen
in mensen die zich geven aan een Kerk
die alleen dient
als zij mens en aarde dient in zachtmoedigheid.
Laten wij bidden…
                                  naar Jan Huysmans

Voorbeden 2

Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij, zoals Jezus, zachtmoedig en nederig van hart zouden zijn,
in hun oordeel over mensen
en mild zijn wanneer mensen het ideaal van het evangelie
niet kunnen waarmaken in hun leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen die met vakantie zijn, of weldra vertrekken.
Dat zij tot rust mogen komen en kracht opdoen
om daarna hun werk of engagement weer op te nemen
in dienst van medemensen.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die de last dragen van gebrek aan vriendschap.
Dat zij in deze vakantie tijd mensen mogen ontmoeten
die met hen een stuk weg meegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat het beeld van de weerloze koning Jezus op een ezel
ons mag helpen om zacht en respectvol om te gaan
met mensen en met de natuur.
Laten wij bidden…

God, help ons niet doof te blijven voor uw uitnodiging
om mild en verdraagzaam te zijn,
zoals uw Zoon Jezus het ons heeft voorgeleefd. Amen.

Gebed over de gaven 1

God,
zegen dit brood en deze wijn,
symbolen van uw aanwezigheid onder ons.
Graag willen we daarin ook onze wil uitdrukken
om mild en in eenvoud te leven,
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
het is uw liefde die ons doet leven,
uw genade die ons gaande houdt.
Neem deze gaven aan
als teken van onze aanhankelijkheid aan U.
Voed ons met uw wijsheid
en bouw ons op tot een gemeenschap naar uw hart. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten ego-wereld.
Laten wij, met Hem, bidden opdat Gods Ko­ninkrijk kome,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ worde op aarde zoals in de hemel.
     Onze Vader…

Heer Jezus,
naar blinde mensen zijt Gij toegestapt
en uw liefdevol­le ogen braken hun ogen open.
Kijk ook ons aan
en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.
Gij hebt lamme mensen liefdevol bij de hand genomen
en ze konden lopen.
Neem ook ons bij de hand
en doe ons opstaan uit onze lamlen­digheid.
Gij zijt naar mensen zonder stem gegaan
en hebt hun gezegd: ‘God houdt van jou’
en ze zongen het uit.
Zend ook ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen.
Dan zal de wereld vol vertrouwen mogen uitzien naar uw weder­komst,
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
     Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

Jezus kwam in onze wereld als Koning van vrede.
Hij was zachtmoedig en nederig van hart.
Hij wil ons rust en verlichting schenken.
Daarom bidden wij met vertrouwen:
Heer Jezus,
dikwijls zijn wij bedroefd,
omdat we geweld ervaren in onze wereld.
Soms gaan we onder lasten gebukt
en raken wij uitgeput.
Gij hebt ons en alle mensen uitgenodigd
dan naar U te komen.
Gij wilt ons oprichten en rust en vrede schenken.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook elkaar toe.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Kom aan tafel
en ontvang de gaven die de Heer voor ons heeft bereid.
Moge zij ons sterken en rust geven.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Als niets meer gaat,
als wij, uitgeput en onder lasten gebukt,
verder moeten;
als wij niet meer weten waarin of waaruit,
breng ons dan bij U, grote Drager.
Laat ons alles in uw handen leggen
en draag ons.

Want niet wijzen en verstandigen,
niet zij die beter weten en vertrouwen op eigen kunnen
horen uw stem en ervaren uw nabijheid,
maar zij die de ontvankelijkheid
en de aanhankelijkheid van een kind
in hun ziel bewaard hebben,
en weten dat zij zonder U niets kunnen,
en dat leven buiten U geen leven is.

Bij U wordt elk juk zachter en elke last lichter,
omdat het nooit alleen te dragen is.

Bezinning 2

De moed om te dienen

Niet met wapens en met machtsvertoon
wordt een mens meer mens.
Niet met macht en dwingelandij
komen mensen tot hun recht.
Alleen door de moed om te dienen
wordt een mens zoals hij is bedoeld.

Niet met geleerde en abstracte betogen
voegt een mens iets toe aan zijn mens-zijn.
Niet met verboden en geboden
wordt een mens geholpen op zijn levensweg.
Alleen door de moed om te dienen
wordt een mens mens van God.

Niet met niets ontziende wetten
komt een mens op het goede spoor.
Niet met harde maatregelen
wordt iemand een mens van vrede.
Alleen door de moed om te dienen
vindt een mens zijn toekomstweg.

Niet met woorden van haat en jaloezie
bereikt een mens zijn levensdoel.
Niet met blikken die doden
komen mensen tot volop leven.
Alleen door de moed om te dienen
wordt een mensenleven waardevol.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Ik wil je rust en vrede geven – zegt God –
maar vaak loop je veel te snel
en heb je zelfs geen tijd
om het heel even stil te maken.
Ik wil je laten voelen – zegt God –
hoe warm mijn hart voor je is,
maar dan moet je wel even blijven staan
en je hand op mijn hart leggen.
Ik wil je een levensweg tonen
die je ten diepste gelukkig zal maken,
maar dan moet je wel die weg durven gaan,
ook als het op momenten misschien tegenzit.
Geloof maar dat Ik het goed met je voorheb
en dat Ik alleen het beste voor je wil.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God van liefde, deemoed en vrede,
mildheid is uw enige wapen.
Gij laat barmhartigheid gelden boven recht,
en geduld is uw manier van hopen.
Breek onze trots, ontwapen ons,
en matig onze heerszucht.
Geef ons een hart dat zich laat raken
door het leed van mensen.
Maak onze ziel vol van verlangen naar U,
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen

Om onze samenleving wat zachtmoediger te maken
hebben wij onze talenten heel hard nodig.
Nederigheid houdt daarbij ons hart zuiver.
Als wij die goede strijd strijden,
is Gods zegen met ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.