14e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
veertiende zondag B (05 07 2009)


Begroeting

Mogen wij met open oren en vooral met een open hart
hier samen zijn in de naam van
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Profeten hebben oude adelbrieven.
Verschillende boeken uit het Oude Testament
staan op naam van profeten.
Zo komt onze eerste lezing uit het boek van de profeet Ezechiël.

Ook van Jezus wordt gezegd dat hij een profeet is.
Hij vindt echter geen erkenning in zijn geboortestad.
Profeet zijn is geen dankbare taak.
Meestal treedt zo iemand op in een crisissituatie,
zijn boodschap klinkt vaak niet prettig
in de oren van hen die het goed hebben,
en willen met rust gelaten worden.

Misschien willen ook wij wel met rust gelaten worden
en maken wij ons immuun
voor de radicaliteit van de boodschap van het evangelie.
Moge de Heer zich over ons ontfermen
en ons ontvankelijk maken
voor wat moderne profeten
ons in woord en daad te zeggen hebben.

Openingswoord 2

Profeten gevraagd,
geen toekomstvoorspellers – die kunnen we best missen – ,
maar échte profeten,
die de werkelijkheid van vandaag
toetsen aan het ideaal dat God voor zijn mensen gedroomd heeft.
Jezus van Nazareth is zo iemand.
Maar zoals wel vaker gebeurt met mensen
die andere dan de gebaande wegen gaan,
wordt Hij niet erkend, wordt Hij weggehoond door zijn stadsgenoten.
Ook vandaag klagen profeten onrecht aan dat verankerd zit,
zowel in de structuur van onze samenleving
als in onze concrete manier van leven.
Profeten negeren is niet zo moeilijk,
hun woorden serieus nemen is dat wel
omdat dit voor ons doen en laten consequenties heeft.
Pas wanneer we bereid zijn
ons van harte open te stellen voor profetische woorden
ontstaat er ruimte voor verandering ten goede.
naar Heeswijk


Vergevingsmoment 1

– Heer, zend ons uw geest van vastberadenheid
opdat we de moed hebben te spreken zoals Gij van ons verlangt.
Heer, ontferm U daarbij over ons.

– Christus, zend ons uw geest van liefde
opdat we met volharding onze opdracht vervullen.
Christus, ontferm U daarbij over ons.

– Heer, zend ons uw geest van openheid
opdat we U herkennen in het goede dat in en rondom ons gebeurt.
Heer, ontferm U daarbij over ons.

Moge God ons sterken
opdat wij meer luisterende mensen worden,
die meer zichtbaarheid geven
aan wie Jezus was en is
en wil zijn voor onze wereld. Amen.

Vergevingsmoment 2

– Heer, wat gewoon ‘goed’ is
merken we vaak niet meer op.
We gaan eraan voorbij,
want het is te gewoon, te alledaags.
Voor zoveel oppervlakkigheid:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, ook wij wantrouwen dikwijls ‘wijze uitspraken’
of ‘opmerkingen’ van medemensen,
vooral als ze niet in ons straatje passen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, waarderende woorden voor een ander
krijgen we vaak zo moeilijk over de lippen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van de profeten,
omwille van Jezus die ons uitnodigt
Hem te volgen waarheen Hij ook gaat,
bidden wij U:
wees ons nabij in dit uur,
spreek tot ons van recht en vrede.
Wijs ons wegen van dienstbaarheid
in eigen kring en wereldwijd.
Geef ons durf en volharding
opdat wij uw en onze idealen
tot werkelijkheid zouden maken. Amen.


Openingsgebed 2

God en Vader,
Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden,
maar in eigen kring werd Hij niet aanvaard,
werd zijn wijsheid niet erkend,
werd zijn goedheid te licht bevonden.
Wij bidden U:
geef dat wij de bevrijdende kracht van zijn boodschap
wel willen inzien en aanvaarden. Amen.
naar André Janssen


Lezingen
Aanhoren wij hoe God spreekt over profeten.

Eerste lezing (Ezechiël 2,2-5)

Uit de Profeet Ezechiël

2             
Zodra de Heer tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij,
die mij rechtop liet staan en weer hoorde ik Hem spreken.
3           Hij zei tegen mij:
`Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten,
dat volk van rebellen dat zich tegen Mij verzet heeft.
Zij en hun vaderen hebben tegen Mij gezondigd
tot op de dag van vandaag.
4           De zonen hebben een harde blik en een hart van steen;
Ik zend u naar hen met de boodschap:
`Zo spreekt de Heer God!”
5           En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk:
ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Korintiërs 12,7-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
7           Mij is een doorn in het vlees gestoken,
als een bode van de satan die mij moet afranselen,
opdat ik niet verwaand word.
8           Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt,
dat die van mij zou weggaan.
9           Maar Hij antwoordde mij:
`Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.’
Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij zal wonen.
10          Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn:
in smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 6,1-6)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1           Nadat Jezus in het land van de Gerasenen zieken had genezen
ging Hij terug naar zijn vaderstad,
en zijn leerlingen volgden Hem.
2           Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven.
Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden:
`Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven,
en dan die machtige daden die door zijn handen totstandkomen?
3           Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria
en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon?
Zijn zusters wonen toch hier bij ons?’
En ze namen aanstoot aan Hem.
4           Jezus zei hun:
`Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad,
bij zijn familie en in zijn eigen huis.’
5           Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten,
behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas.
6           En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen.
Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid.
Amen.


Voorbeden 1

Geraakt door het profetisch spreken en optreden van Jezus
mogen wij onze per­soonlijke zorgen aan God toevertrouwen.
We leggen ze op het altaar
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

– Heer onze God, wij bidden U voor de hedendaagse profeten
die steeds weer de vinger op de wonde leggen,
die zonder schroom het onrecht in onze samenleving bij naam durven noemen.
Geef hun de moed om te blijven spreken,
ook als er niet naar hen geluisterd wordt.
Laten wij bidden…

– Heer onze God, wij bidden U,
dat wij mensen mogen worden
die in woord en daad getuigen van uw menslievendheid.
Geef ons de moed om te protesteren
wanneer wij geconfronteerd worden
met leugen, roddel en onwaarachtigheid.
Laten wij bidden…

– Heer onze God, wij bidden U voor de lustelozen,
voor hen die de idealen van hun jeugd verloren,
voor hen die zich door tegenslagen uit het veld lieten slaan,
voor hen die zijn vastgeroest en zich krampachtig vasthouden aan het eigen gelijk.
Geef hun de heilige onrust
die mensen in beweging brengt.
Laten wij bidden…

– Heer onze God, wij bidden U
voor hen die hun hart aan elkaar hebben verpand,
voor hen die elkaar hun woord hebben gegeven.
Geef dat zij trouw blijven aan elkaar,
ook als het moeilijk wordt.
Laten wij bidden…

– Heer onze God, wij bidden U voor de Kerk waartoe wij behoren.
Moge zij in onze wereld
een profetische gemeenschap van liefde worden.
Ontsteek in ons het vuur van uw liefde
dat alles wegbrandt wat deze wereld onbewoonbaar maakt.
Laten wij bidden…
vrij naar Gerard Kock

Voorbeden 2

– Bidden we voor de mensen die wij ontmoeten,
die wij kennen of liefhebben.
Dat zij, door onze vriendschap en liefde,
in ons iets mogen herkennen van de liefde van God.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de mensen
die in onze samenleving telkens afgewezen worden
en zich miskend voelen.
Voor mensen die geen vrienden hebben
en zich steeds alleen voelen staan.
Laat hen mensen ontmoeten, God,
die hen betrekken bij het leven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij gastvrij mogen zijn,
dat wij aandacht zouden hebben voor elkaar.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die in hun werk
de dagelijkse zorg voor mensen krijgen toevertrouwd:
dat zij mild en geduldig zouden zijn
en tijd zouden nemen voor wat er werkelijk leeft in mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor jongeren
die voelen dat ze niet serieus genomen worden.
Voor vluchtelingen die wanhopig zoeken naar veiligheid.
Voor zieken die zich afhankelijk voelen van helpende handen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen liefdevol nabij willen zijn
en de moeite nemen om naar hun noden te luisteren.
Laten wij bidden…
naar Jos Zwetsloot

Gebed over de gaven

God van de profeten,
God van Jezus,
met brood en wijn in onze handen
gaan wij uw nieuwe aarde tegemoet,
een wereld waar gerechtigheid heerst.
Als wij onszelf delen
zoals Gij U deelt aan ons,
dan staan wij samen sterk.
Neem ons aan in uw dienst,
maak ons tot mensen
die bereid zijn tot handelen
in de geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
met de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken
dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen,
Doe hen en ons weer opleven,
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede gekeerd kan worden als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken, met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.
naar Bettine Siertsema

Lam Gods

Communie

Brood breken en wijn ronddelen
is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons,
van God met ons, van God voor ons.
Zalig zijn wij die genodigd zijn
aan de maaltijd van de Heer:
Zie het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Blinden blijven blind
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat,
tot iemand komt
en voor hen ziet…

Stommen blijven stom
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat,
tot iemand komt
en voor hen spreekt…

Doven blijven doof
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat,
tot iemand komt
en voor hen hoort…

Lammen blijven lam
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat,
tot iemand komt
en voor hen loopt…

Doden blijven dood
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat,
tot iemand komt
en voor hen leeft…
Hans Netzt


Bezinning 2

De onmacht van de profeet

Jezus spreekt wel wijze woorden.
Zijn daden bewerken wonderen.
Toch kan Hij beter heengaan.
Ze kennen immers zijn familie.
Moet die timmerman
hun veilig, overzichtelijk wereldje
uit balans komen brengen?

Profeten kunnen maar beter van ver komen.
Uit het niets vandaan
of van een andere planeet.
Dan kun je hun woorden bewonderen,
ja en amen zeggen.
En dan die woorden alleen geldig verklaren
voor waar die profeet vandaan komt.
Na het mooi vinden
hoef je dan zelf niets meer te doen.

De profeet vertrekt wel weer.
En jouw wereldje blijft zoals het was.
Kees Pannekoek


Slotgebed 1

God van de profeten, God van Jezus,
in dit uur van verzet en overgave hebt Gij gesproken,
uw visioen van recht en vrede
hebt Gij gegeven hier aan tafel.
Moge uw woord wonderen doen door onze handen.
Moge uw wijsheid groeien in onze daden,
vandaag, en elke dag van de week,
telkens weer opnieuw,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Slotgebed 2

Heer en Vader,
zijn zending als profeet
maakte Jezus kwetsbaar in zijn vaderstad.
Bewust uw wegen gaan
roept weerstand op in eigen kring.
Ook vandaag.
Daarom bidden we om sterkte, Heer,
opdat wij, standvastig en daadkrachtig,
het evangelie van uw Zoon zouden kunnen uitdragen,
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen.


Zending en zegen

Moge Gods woord in ons
het profetisch vuur doen oplaaien tot
een aanstekelijk vuur van liefde
dat het hart van medemensen verwarmt.
Daartoe zegene ons God Barmhartig,
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.