26 06 2022

Begroeting

God heet ons welkom in zijn huis,
in de naam  + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Na de oproep tot navolging van Jezus, de vorige week,
verhaalt Lucas nu het begin van Jezus’ reis naar Jeruzalem.
Hij roept ons op daadwerkelijk
‘de hand aan de ploeg te slaan en niet om te kijken,
want dan deug je niet voor het Rijk Gods’.
Het zal je allemaal zo maar gezegd worden,
terwijl je het zo goed bedoelde.
Uit die woorden spreekt een radicaliteit, iets absoluuts,
er worden eisen aan je gesteld.
Het kan zelfs een lijdensweg worden.
‘Volg Mij’ zegt Jezus.
Wat doen wij?
naar Levensecht

Openingswoord 2

Aan het begin van de vakantie krijgen we in de lezingen
straffe taal in de maag gesplitst.
Dat we bereid moeten zijn om,
op Gods vraag, het vertrouwde los te laten,
– die Boodschap roept misschien enige wrevel of weerstand op.
Nieuwe wegen gaan
betekent immers onzekerheid tegemoet gaan.
Zo verging het Elisa,
die door de profeet Elia in dienst wordt genomen.
Dat is ook de Boodschap van het evangelie:
met Jezus loop je niet ‘zomaar even’ mee.
Wie Hem wil volgen
moet even vastberaden
de weg durven gaan die Hij ons voorgaat,
zonder om te kijken naar wat hij achterlaat.
Misschien reageren wij hierop spontaan met:
“Je mag veel vragen, Heer, maar niet alles…”.
Voor deze en soortgelijke uitvluchten
om toch maar niet in beweging te komen,
willen we Hem om vergeving vragen.

Gebed om ontferming 1

-Zie ons hier samen, Heer,
elk met zijn verleden, elk met zijn verwachtingen,
mensen die aangewezen zijn op uw en elkaars tegemoetkoming.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die ons pogen en falen kent,
zeg tot ons hart dat Gij liefde zijt
en bemoedig ons
om met velen een volk naar uw hart te worden.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, beziel ons met uw heilige Geest
opdat wij nieuwe wegen durven gaan,
wegen van licht en liefde, vredig samen onderweg.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-God, we willen wel geloven en vertrouwen
in uw onvoorwaardelijke liefde en zorg voor elke mens,
maar toch zijn we soms bang
om onze zekerheden los te laten
en Jezus na te volgen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij nodigt ons uit om U te volgen,
maar Gij hebt ook veel geduld met ons.
Vergeef ons
als we teveel ontgoocheld zijn in de inzet van anderen
of als we te hard zijn in ons oordeel
over medemensen of over de Kerk.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om mee te werken
aan uw droom van vrede en recht voor elke mens.
Vergeef ons als we twijfelen of we wel willen ingaan op uw vraag,
en ons liever niet engageren  om uw Boodschap uit te dragen,
noch om ons in te zetten
voor betere levenskansen voor medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.  

God, vergeef ons ons tekortkomen
en bemoedig ons om het spoor te volgen van Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Vader van alle mensen,
laat deze viering voor ons een uitnodiging zijn
om te blijven geloven in de gastvrijheid van uw Zoon,
die ons voedt met zijn Woord en Brood.
Wij bidden U:
geef ons de kracht en de moed
om mee te werken aan een gemeenschap van mensen
waar ieder op zijn eigen manier
te gast mag zijn
en mag thuiskomen.
Moge we ontdekken en ervaren
dat gastvrijheid goed doet.
Dit vragen we U voor de komende vakantietijd
en voor elke dag van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij hebt in Jezus Christus laten zien dat het mogelijk is:
een vrij en liefdevol mens worden.
In Hem wordt het duidelijk dat er altijd toekomst is
voor mensen die naar U onderweg zijn.
Geef ons de inspiratie om Hem tot voorbeeld te kiezen,
zodat we de weg vinden
naar de Stad van vrede en gerechtigheid.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar Gods Boodschap die ons door de Schrift verkondigd wordt.

Eerste lezing (1 Kon. 19, 16b. 19-21)

Uit het eerste boek der Koningen

            De Heer zei, tegen Elia:
16b ‘Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet u zalven tot uw opvolger als profeet.’
19
        Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe.
20         Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
`Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder,
dan zal ik u volgen.’
Hij antwoordde hem:
`Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?’
21         Hierop ging Elisa naar de ossen terug,
nam zijn koppel, slachtte het,
bereidde het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 5, 1. 13-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

1           Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houd dus stand
en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen
13
        Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid.
Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel
voor een zondig leven,
maar dien elkaar door de liefde.
14         Want de hele wet is vervat in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15         Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren,
vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
16         Ik bedoel dit:
leef volgens de Geest,
dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.
17         Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in
en de Geest tegen de zondige natuur in,
want ze zijn elkaars tegenstanders,
zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.
18         Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 9, 51-62)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

51         Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen,
koos Jezus vastberaden Jeruzalem als reisdoel.
52         Hij zond boden voor zich uit,
maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen
om zijn komst voor te bereiden,
53         wilde men Hem niet ontvangen,
omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen.
54         Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze:
`Heer, zullen we zeggen
dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?’
55         Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.
56         Toen gingen ze naar een ander dorp.
57
        Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem:
`Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.’
58         Jezus zei tegen hem:
`De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest,
maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’
59         Tegen een ander zei Hij:
`Volg Me.’
Die zei Hem:
`Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven.’
60         Maar Hij zei hem:
`Laat de doden hun doden begraven;
u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.’
61         Weer een ander zei:
`Ik wil U volgen, Heer,
maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.’
62         Tegen hem zei Jezus:
`Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt,
deugt niet voor het koninkrijk van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Openen wij ons hart biddend tot God,
Vader en Behoeder van allen die op weg zijn.
Aan Hem mogen wij onze gaven aanbieden, maar ook onze zorgen en vreugden.

-Moge het ons gegeven zijn
mensen om ons heen te zien
die, geraakt door het evangelie,
anderen op sleeptouw nemen,
en door hun levensstijl
voortrekkers worden
naar Gods gedroomde wereld van morgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om bevlogenheid en bezieling
voor alle kerkgemeenschappen
die de naam van Jezus belijden.
Dat zij geloofwaardigheid mogen uitstralen
die de wereldvrede ten goede komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die, als hedendaagse profeten,
het aandurven
ten overstaan van politieke en sociale machten
onrecht aan te klagen
en te werken aan een samenleving
van recht en gerechtigheid,
van gedeelde vrijheid en vrede.
Laten wij bidden…

-Roepen wij licht en liefde af
over wie nog vervuld zijn van onvrede.
Dat zij ontvankelijk mogen worden
voor Gods droom waarin mensen elkaar tot zegen zijn.
Laten wij bidden…

Houd uw droom onder ons levendig, God,
en beziel ons met de Geest die Jezus bewoog
om zo ruimte te scheppen voor elkeen die ervoor open staat. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de voorgangers in de Kerk en voor alle gelovigen.
Dat zij zich zouden inzetten om Jezus’ Boodschap uit te dragen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die aarzelen,
die het niet aandurven hun leven drastisch te veranderen,
omdat ze teveel gehecht zijn aan bezit of sociale status.
Moge zij Jezus’ roepstem toelaten in hun hart
en Hem navolgen, onvoorwaardelijk.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en deze geloofsgemeenschap.
Dat we de moed zouden opbrengen om Jezus’ weg te volgen
en elkaar daarin te ondersteunen, ook als het moeilijk wordt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brood en wijn zijn de gaven die wij U aanbieden,
vruchten van onze aarde en voedsel voor onderweg.
Brood dat leven geeft en wijn die naar uw liefde smaakt.
Schenk ons uw vreugde, nu wij bijeengekomen zijn
om te delen in uw feestmaal en Hem te gedenken,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
die ons nabij wilt zijn in Jezus, uw Zoon,
wij danken U voor Hem die
in deze gaven van brood en wijn
ons de weg leerde gaan van breken en delen.
Wij bidden U,
dat wij dit gebaar zouden verstaan en zijn weg gaan,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Beveren

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
Mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mee door onze handen mag worden geboren,
dat zijn Wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze Ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde Vader en Moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens

Met Christus op weg naar Jeruzalem, de stad van vrede,
bidden wij:
Heer Jezus, leer ons te kiezen vóór de liefde en tégen de haat.
Help ons uw weg te gaan
opdat wij in vrede met elkaar kunnen leven
en zo meebouwen aan uw Rijk dat geen einde kent.
Heeswijk
            Moge die vrede van Christus altijd met u zijn!
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer Jezus wil dat wij allen tot leven komen.
Hij schenkt Zichzelf aan ons in deze tekenen van brood en wijn,
opdat wij samen met Hem
op weg gaan naar het land dat Hij ons in het vooruitzicht stelde.
Gelukkig zijn wij die gehoor geven aan zijn uitnodiging
en het wagen zijn Weg te gaan en te naderen tot de tafel van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God,
wat me boeit in U
is uw niet aflatende trouw aan mensen.
Daar waar zij verdwalen
zijt Gij een teken van hoop dat voor hen uitgaat.

God,
wat me boeit in U
is uw scheppende aanwezigheid in mensen:
profeten in ons midden.
Mensen die onze platgetreden paden vernieuwen van dag tot dag.

God, wat me boeit in U
is uw tomeloze energie
om steeds weer in nieuwe omstandigheden
uw roep om vrede en gerechtigheid te laten klinken
als beeld van uw goddelijk Rijk.
naar Theo Kersten

Bezinning 2

God, soms zou ik willen vluchten uit deze gekke wereld,
vluchten uit mijn zwarte gedachten en bange nachten.
Zal ik ‘iemand’ worden?
Zal ik straks iemand mogen zijn in deze maatschappij?
Soms kijk ik angstig naar de toekomst.
Ach God,
diep in mij leeft een groot verlangen naar veiligheid.
Achter mijn grote mond, mijn stoer gedrag
of mijn onwennigheid schuilt de hunker naar een warme thuis,
naar open armen,
naar iemand die van me houdt.
En als ik dat geluk dan al mag kennen,
dan nog ben ik bang om het te verliezen.
Plant uw Geest in mij, beziel mijn bestaan
opdat ik zonder angst mijn levensweg kan gaan.
Laat mij voelen en ervaren dat Gij er zijt
en van ons houdt in deze tijd
en zelfs in eeuwigheid.
Dan kan ik zelfs een haven worden
voor mensen op de vlucht
voor mensen, bang of klein,
een oase van rust en vertrouwen,
een mens om van te houden,
een mens die leeft in U.
Patrick Leenknecht

lotgebed 1

Jezus kun je niet half en half volgen – zegt God -,
de ene dag wel en de andere niet.
Als je voor Hem kiest,
zal heel je leven door die keuze ingekleurd worden.
Als je Hem wilt volgen, zal dat volledig moeten zijn,
met alles wat je hebt en met wie je bent.
En toch zal christen-worden altijd een risico blijven,
een sprong in het onbekende,
met het vertrouwen dat liefde en tederheid je zullen opvangen
en je zullen ‘thuisbrengen’, voor altijd!
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ook ik wil Jezus volgen, Heer,
en zijn manier van leven tot de mijne maken.
Maar vaak ontbreekt mij de durf om dat resoluut te doen
en om alleen maar voor U en voor uw droom te kiezen.
Doe mij dan geloven dat Gij het goed met mij voor hebt
en dat Gij me alleen maar vrede en geluk wilt schenken.
En laat me ooit en voor altijd
bij U thuiskomen en rust vinden in uw liefde. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten wij op onze tocht door het leven
mensen dichter bij elkaar brengen
en bij het geluk dat de Heer ons wil aanreiken.
Op die levensweg wil Hij ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.