13e zondag dor het jaar B 2018

01 07 2015


Begroeting

Wij mogen ons welkom weten bij elkaar
en bij onze God van leven
die ons nabij is als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie ontmoeten we een vader
die Jezus smeekt om zijn doodzieke dochtertje te genezen.
We ontmoeten ook een vrouw die al twaalf jaar last heeft van bloedingen
en tevergeefs een fortuin heeft uitgegeven aan dokters.
In dat meisje en die vrouw
herkennen we alle mensen die niet voluit kunnen leven,
om welke reden dan ook.

Ondanks het bidden en smeken van de vader
komt Jezus te laat bij het kleine meisje.
Ze is al overleden.
Levensechte situaties die we herkennen en die ons aangrijpen.

Als alle menselijke hoop is ingestort,
als, wat gevreesd werd, toch is gebeurd,
laat God ons toch niet in de steek.
Jezus schenkt leven voorbij onze menselijke verwachtingen,
voorbij onze mogelijkheden, tekorten en grenzen.
Omdat wij daar niet altijd voor openstaan
bidden we om zijn ontferming.

Openingswoord 2

Eens te meer horen we in de lezingen van vandaag
dat God van de mensen houdt,
dat Hij wil dat we gelukkig zijn.
Dat Jezus die Boodschap naar zijn tijdsgenoten uitdroeg in Woord en daad,
wordt duidelijk zichtbaar in zijn houding tegenover Jaïrus
en tegenover de vrouw met de bloedvloeiingen.
Beiden komen met hun nood naar Jezus, ervan overtuigd dat Hij hen zal helpen.
Hij heeft ontzag voor hun vertrouwen in Hem
en schenkt hun inderdaad nieuw leven.

Vergevingsmoment 1

Heer, onze God,
mensen die willen gehoord worden, die lopen we wel eens voorbij.
Wil ons hiervoor vergeving schenken.

-God, Gij hebt ons een hart gegeven dat zou moeten kloppen voor de anderen,
dat voor iedereen zou moeten openstaan.
Maar te vaak en teveel zijn we bezig met onze eigen beslommeringen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij hebt ons handen gegeven om er helpende handen van te maken,
om ze naar anderen uit te steken.
Maar vaak kijken we liever toe dan dat we onze handen vuil maken.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij hebt ons voeten gegeven om naar de anderen toe te gaan,
maar we lopen hen zo vaak voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge Gods Geest ons helpen
om meer aandacht te besteden aan mensen die ons nodig hebben.
Moge Hij ons helpen leven naar Jezus’ voorbeeld. Amen.

Vergevingsmoment 2

Wij hebben allen onze goede en minder goede dagen.
Laten wij ons daarom bij de aanvang van deze viering
bezinnen over onze houding tot de anderen
en willen wij elkaar vergeving vragen en schenken.

-Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij, uit zwakheid of onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben.
Omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, Jezus Christus,
ook wij hebben gehoord
wat over U werd verteld en geschreven staat:
dat er een kracht van U uitgaat,
dat Gij zieken geneest en doden opwekt.
Daarom komen wij tot U
met onze noden en onze pijn.
Met aandrang smeken wij U:
kom ons de handen opleggen,
opdat wij genezen en leven.
Laat ons U aanraken
en met U aan tafel gaan. Amen.
naar Sylvester Lamberigts

Openingsgebed 2

Wij kunnen U gemakkelijk vinden, God,
in het ontluiken van een bloem,
in de liefde van mensen voor elkaar,
in de geboorte van nieuw leven,
in alles wat goed en mooi is.
Maar het is zo moeilijk U te vinden
wanneer we getroffen worden door pijn en verdriet,
wanneer de dood ons leven binnentreedt.
Laat ons ook dan zien en voelen, God, dat Gij ons nabij blijft
in de vele mensen om ons heen
en laat ons, op onze beurt,
ook voor anderen zulke mensen zijn. Amen.
Levensecht

Lezingen

God vindt geen vreugde in de ondergang van mensen.
Wie in Hem gelooft, vindt altijd opnieuw leven.
Zo leren ons de schriftlezingen van vandaag.


Eerste lezing (Wijsh., 1, 1. 13-15; 2, 23-24)

Uit het boek Wijsheid

13 God heeft de dood niet gemaakt
en Hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven,
14         maar alles heeft Hij geschapen om te bestaan
en de schepselen in de wereld zijn heilzaam;
er is geen kruid bij dat verderf brengt
en de onderwereld heerst niet over de aarde,
15         want de gerechtigheid is onsterfelijk.
23
        God heeft de mens immers geschapen
voor een onvergankelijk leven
en Hij heeft hem tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid gemaakt,
24         maar door de afgunst van de duivel
is de dood in de wereld gekomen
en de aanhangers van de duivel
zullen hem ondergaan.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Kor., 8, 7.9, 13.15)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
7           U  munt reeds in zo veel opzichten uit,
in geloof, welsprekendheid, kennis,
in ijver op allerlei gebied,
in de liefde die wij in u hebben gewekt;
laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!
9           Want u kent de liefde
die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond:
omwille van u is Hij arm geworden,
terwijl Hij rijk was,
opdat u rijk zou worden door zijn armoede.
13         Het is niet de bedoeling
dat u door anderen te ondersteunen
zelf in moeilijkheden komt.
Er moet een zeker evenwicht zijn.
15         waarover geschreven staat:
Hij die veel had verzameld, had niet te veel,
en hij die weinig had verzameld,
kwam toch niet te kort.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 5, 21-43)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

21         In die tijd, toen Jezus weer met de boot naar de overkant gegaan was, verzamelde zich een grote menigte bij Hem.
Dat was aan het meer.
22         Daar kwam Jaïrus aan, een van de synagogebestuurders.
Toen hij Jezus zag, wierp hij zich aan zijn voeten
23         en smeekte Hem dringend:
`Mijn dochtertje is doodziek.
Kom mee en leg haar de handen op,
zodat ze gered wordt en in leven blijft.’
24         Hij ging met hem mee.
Een grote menigte volgde Hem, en ze drongen tegen Hem op.
25         Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan vloeiingen leed.
26         Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters
en alles uitgegeven wat ze had, en er geen baat bij gevonden;
ze was er eerder op achteruitgegaan.
27         Omdat ze over Jezus gehoord had,
kwam ze door de menigte naar Hem toe
en raakte van achteren zijn kleren aan.
28         `Want’, dacht ze, `als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden.’
29         Meteen droogde de bron van haar bloed op,
en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen.
30         Maar Jezus, die zelf meteen voelde
dat er een kracht van Hem was uitgegaan,
draaide zich in de menigte om en zei:
`Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’
31         Zijn leerlingen zeiden tegen Hem:
`U ziet hoe de menigte tegen U opdringt, en U zegt:
`Wie heeft Mij aangeraakt?” ‘
32         Maar Hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had.
33         De vrouw werd bang en begon te beven,
omdat ze wist wat er met haar gebeurd was.
Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten
en vertelde Hem de hele waarheid.
34         Maar Hij zei haar:
`Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding;
ga in vrede, en blijf van uw kwaal verlost.’
35         Hij was nog niet uitgesproken
of daar kwamen mensen uit het huis van de synagogebestuurder
om hem te zeggen:
`Uw dochter is gestorven. Wat valt u de meester nog lastig?’
36         Maar Jezus, die opving wat er gezegd werd,
zei tegen de synagogebestuurder:
`Wees niet bang, heb maar vertrouwen.’
37         Hij liet niemand met zich meegaan,
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.
38         Ze kwamen bij het huis van de synagogebestuurder,
en Hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen.
39         Hij ging naar binnen en zei:
`Waarom die drukte en die tranen?
Het kind is niet gestorven, het slaapt.’
40         Ze lachten Hem uit.
Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten,
nam de vader en moeder van het kind en zijn metgezellen mee,
en ze gingen het vertrek binnen waar het kind lag.
41         Hij pakte het kind bij de hand en zei haar:
`Talita koem.’ In vertaling betekent dat: Meisje, Ik zeg je, sta op.
42         Meteen stond het meisje op en liep rond.
Ze was twaalf jaar. Ze raakten buiten zichzelf van opwinding.
43         Hij beval hun met nadruk dat niemand dit te weten zou komen,
en Hij vroeg hun om haar eten te geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven mij gegeven
als enige kans om mens te worden.
Ik geloof in de Vader van dit leven,
die de Zin is en de Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus Christus,
mensgeworden God van liefde, de “Mens voor anderen”,
gekruisigd op lijden en dood, maar levend voorgoed.
De Mens om nooit te vergeten, de Christus,
Eten en Drinken voor mensen van alle tijden.

Ik geloof in zijn Geest, die levend maakt en kracht geeft,
uitzicht en toekomst biedt, die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die pelgrimeert van donker naar licht,
van nacht naar dag, naar verlossing toe.
Ik geloof in dit leven, als weg en werkelijkheid,
naar de Liefde die volkomen is. Amen.
Peter Neysters, Karl Heinz Schmitt

Voorbeden 1

Er ging iets van Jezus uit
dat mensen aantrok en hun deugd deed.
Bidden wij dat velen zich zouden laten inspireren
door die Jezusgeest.

-Bidden we voor allen die het psychisch moeilijk hebben.
Dat er lieve mensen om hen heen mogen zijn
die hen, met begrip en tact,
met een luisterend oor en een liefdevol hart,
nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die het lichamelijk moeilijk hebben,
die aangewezen zijn op hulp en tegemoetkoming van anderen.
Dat er lieve mensen om hen heen mogen zijn
die hen met hart en handen nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor opvangtehuizen, toevluchtsoorden en woonzorgcentra.
Dat er een sfeer mag heersen
waarin mensen zich begrepen,
gerespecteerd en bemind mogen voelen.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
vervul ons met wat meer Jezusmentaliteit,
opdat wij licht en liefde zouden worden
en elkaars leven verlichten en verwarmen. Amen.
naar Jacques Verhees

Voorbeden 2

Bidden wij tot God die alles ten goede zal leiden.

-Voor kinderen die kampen met een ernstige ziekte.
Dat ze volop kansen krijgen tot herstel en ontplooiing.
Reik hun uw hand, Heer.
Laten wij bidden…

-Voor hulpverleners en dokters die vechten voor elk leven,
ook in oorlogsgebieden en uitzichtloze situaties.
Geef hun uw kracht, Heer.
Laten wij bidden…

-Voor gezinnen die gebukt gaan onder de crisis.
Dat solidariteit van mensen hun veerkracht mag geven.
Haal hen uit de rand, Heer.
Laten wij bidden…

-Voor alle mensen die in deze tijd vakantie nemen.
Dat ontmoetingen en belevenissen hen mogen verrijken.
Geef hun nieuwe levensadem, Heer.
Laten wij bidden…

God van alle leven,
Gij laat ons elke dag opstaan
om handen te reiken, om goed te doen, de wereld mooier te maken.
Voltooi onze inzet door de kracht van Jezus Christus. Amen.

Voorbeden 3

-God die leven geeft,
wij bidden U voor mensen op een dood punt in hun leven,
van de weg geraakt,
zonder zicht op toekomst.
Dat er een vonk van leven overspringt,
dat ze een goed woord mogen horen,
dat ze wat flarden van licht zullen zien,
dat ze mogen opstaan ten leven.
Laten we bidden…

-God die leven geeft,
wij bidden U voor ouders die rouwen om het verlies van een kind.
Dat ze kracht vinden bij  elkaar,
dat ze sporen van nieuwe toekomst mogen vinden,
dat ze opstaan ten leven.
Laten we bidden…

God die leven geeft,
wij bidden U voor kinderen die geen kansen krijgen,
misbruikt en beschadigd,
opgesloten in het ritme van dagelijkse arbeid
of zwervend op zoek naar levenskansen.
Dat daadwerkelijke hulp hen mag bereiken,
dat gerechtigheid ooit hun deel mag zijn.
Laten we bidden…
naar Baptiste Tuin o.p.

Gebed over de gaven 1

God,
brekend en delend heeft uw Zoon zich aan U toegewijd.
Hij schonk Zichzelf weg in dit teken van brood en wijn.
Geef dat ook wij, in zijn naam,
onszelf durven inzetten voor een ander.
Dit vragen wij U, door Jezus onze Heer. Amen.
naar Lovendegem

Gebed over de gaven 2

God van alle leven,
Gij zijt ons tastbaar nabij
in vriendelijke gebaren
en opwekkende woorden van goede mensen.
Wees nu aanwezig in het breken en delen
van dit brood en deze wijn,
tekens van uw geliefde Zoon, Jezus Christus.
Moge wij leven vanuit zijn kracht
nu en altijd, tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw Belofte
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Laten wij ons leiden door de gezindheid van Jezus van Nazar­eth,
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader….

Laat uw Rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden,
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer, geef ons de moed
om holle woorden en al wat niet echt is
achter ons te laten.
Geef ons de kracht om wat minder af te breken
en wat meer op te bouwen.
Geef ons de eerlijkheid
om te erkennen dat we zoveel konden doen,
maar het niet deden.
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving
door U beantwoord wordt met uw liefde.
Dan zal er vrede zijn in ons hart.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
Geven wij die vrede Gods aan elkaar door.

Vredeswens 2

Met open ogen in het leven mogen staan …
Het geeft ons zicht op wat rondom ons gebeurt,
een goed inzicht op wat de diepere gronden zijn
van waaruit alles zich voordoet.
Het geeft ons uitzicht op “de weg die moet gegaan worden”.
“Vrede met onszelf“ – met wie we zijn –
opent de weg naar vrede met elkaar, dichtbij en veraf.
Een vrede die niet toedekt,
maar ons  omroept om “op-weg-te-gaan”
naar een wereld van transparantie,
van eerlijkheid,
van recht-geven aan ieder ander,
van elk zijn plaats geven in ons midden.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
En geven wij die Godsvrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Getrouw aan Gods Wet en Belofte
deelde Jezus brood en wijn,
deelde Hij zijn leven en zijn vreugde uit.
Zo wilde Hij voor ons het Lam Gods zijn dat onze zonden wegdraagt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Christenen zijn mensen van de weg.
Steeds worden ze geroepen om op stap te gaan,
naar anderen toe.
Zolang er mensen zijn,
die lijden aan het leven,
mogen zij ons op hun weg weten.
We kunnen niet om hen heen.
We delen in hun zorgen en pijn.
Ook al voelen we ons machteloos:
een beker koud water is er altijd wel.
Ons wordt niet het onmogelijke gevraagd,
wél dat we doen wat we kunnen.

Zoals de leerlingen van toen
worden wij de wereld in gezonden.
Door de deuren van onze kerk en van ons huis
komt die wereld bij ons binnen
met al haar onenigheid en armoede.
We kunnen er niet voor vluchten,
onze ogen ervoor niet sluiten.
Mensen mogen van ons een helpende hand,
een luisterend oor en begrijpend hart verwachten.
Tot een radicale keuze voor hen
die in de hoek zitten waar de klappen vallen,
daagt ons geloven ons uit.
Alleen zo kunnen we het echte leven
in de geest van Jezus van Nazareth vinden.
naar Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Het evangelie vraagt niet het onmogelijke.
Het gaat niet om bovenmenselijke goedheid.
Wel om eenvoudige hartelijkheid!
Eigenbelang en zelfverheerlijking
moeten wel doorbroken worden.
Leven is ruimte durven geven,
openingen maken naar anderen.
Het is weldadig als een ander
zomaar mag binnenkomen in je leven.
Dat brengt je leven op een hoger plan.
Je mag met elkaar delen
van je bereidheid om te luisteren,
om te vergeven, om te inspireren.
Je mag deuren openen naar anderen,
zodat er ruimte komt voor het verhaal
van pijn, van verdriet, maar ook van vreugde.
Het Evangelie daagt uit om los te komen
van pijnlijk eigenbelang,
van een beklemmend eilanddenken.
In aanleg ben je als mens
gericht op een ander, op anderen.
‘Ieder voor zich’ doet afbreuk
aan een evenwichtig leven.
Egoïsme zet je op een verkeerd been.
Het sluit de weg naar de ander af.
En zo kun je nooit bij jezelf thuiskomen.
Daarom die voortdurende uitdaging:
doorbreek de cirkel van je eigen ik.
Denk niet, dat dat onmogelijk is.
Iets eenvoudigs als een beker koud water
kan al voldoende zijn.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Liefdevolle God,
uw hand raakt ons aan,
uw Woord geneest en wekt tot leven.
Wij bidden U:
bevrijd deze wereld van alles wat ziek maakt en ten dode voert.
Moge ons bestaan getekend zijn door vertrouwen in U
en door oprechte zorg voor al wat leeft,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

God van Leven,
doe ons vasthouden aan de hoop
die uw Woord in ons wekt.
Laat ons bestaan getekend worden
door vertrouwen in U.
Gij hebt ons bestemd om te leven,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
Henk  Jongerius

Slotgebed 3

God,
soms door wanhoop gedreven,
soms twijfelend en ontdaan,
zoekt de mens in nood
zijn toevlucht bij U.
Geef dat wij Jezus’ nabijheid mogen ervaren
in de helpende handen van onze medemensen.
Wij vragen U dit
door uw mensgeworden Zoon en onze Broeder. Amen.
naar André Janssen

Zending en zegen

Er ging iets vertrouwenwekkends van Hem uit.
Weldadig en heilzaam was Jezus van Nazareth mensen nabij.
Moge wij groeien naar zijn beeld en gelijkenis.
Moge wij elkaar daarin bemoedigen,
wetend dat Gods zegen op ons rust
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.