13e zondag door het jaar C 2019

30 06 2019

Begroeting

Laten we het even stil maken in ons binnenste
om samen te zijn met de Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Kan je je echt een goede katholiek blijven noemen
als je niet een beetje fanatiek bent?
De Schriftlezingen van dit weekeinde liegen er niet om.
De profeet Elia eist van de man die bereid is in zijn dienst te komen
dat hij onmiddellijk alles achterlaat.
Dat doet Elisa dan ook, en hij neemt daarbij drastische maatregelen.
Jezus duldt van iemand die hij roept om hem te volgen geen halfslachtigheid. Het is alles of niets.
Je kunt hierop reageren met de bedenking: dat is geen boodschap voor mij.
Wij, gewone katholieken, moeten het allemaal niet zo radicaal opvatten.
Maar zo gemakkelijk kunnen we ons van het evangelie niet af maken.
naar R. Debbaut

Openingswoord 2

Je wordt geroepen, gevraagd.
Je voelt je geroepen
en je wil daaraan van harte gehoor geven.
Maar dan wordt het moeilijk…
je realiseert je dat, als je ergens voor kiest,
er ook altijd iets is waarvoor je niet kiest.
Wil je werkelijk gehoor geven,
dan moet je vaak veel loslaten,
mensen en dingen die je dierbaar zijn, achter je laten.
En als het Jezus is die roept…
dan zijn compromissen helemaal uit den boze:
“Volg Mij.
En wie eerst nog achterom kijkt,
deugt niet voor het Koninkrijk van God.”
Dat is toch even slikken…
naar Heeswijk

Vergevingsmoment 1

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, wij zoeken zo vaak allerlei uitvluchten
om maar niet in beweging te komen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U ov er ons.

-Christus, wij willen U wel volgen,
maar we zijn nog maar half  bereid tot echt breken en delen.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, al te dikwijls gaan onze persoonlijke zorgen voor
en krijgen die voorrang
op uw oproep om zorg te dragen voor het verspreiden van uw Boodschap.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden tot eeuwig leven. Amen.
naar Kerk in Herent

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
onderweg zijn met Jezus,
is een radicale weg opgaan
om uw Koninkrijk op aarde te verwezenlijken.
Vrij van zorgen om woonst, voedsel, familie en vrienden,-
het is nogal wat.
Leer ons in dit uur Jezus’ radicale Woorden te begrijpen
om Hem te kunnen blijven volgen
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij houdt niet op mensen te roepen,
hen op weg te zetten,
hen de juiste richting te wijzen.
Wij bidden U,
dat ook wij hier uw Roepstem zouden horen
en uw Wil leren verstaan.
Richt ons op uw Rijk,
dat komen moet – vandaag, morgen
en tot in de eeuwen der eeuwen.
Kerk in Herent

Lezingen

Je bent een vrij mens, zegt Paulus in de eerste lezing,
maar misbruik die vrijheid niet.
Kies ervoor de Geest te volgen.
Ook Jezus nodigt ons uit Hem te volgen op zijn weg naar Jeruzalem
– maar dan graag resoluut, zonder kanttekeningen en voetnoten.
Laten we samen luisteren naar die Boodschap.

Eerste lezing (1 Kon. 19, 16b. 19-21)

Uit het eerste boek der Koningen

            De Heer zei, tegen Elia:
16b ‘Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet u zalven tot uw opvolger als profeet.’
19
        Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe.
20         Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
`Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder,
dan zal ik u volgen.’
Hij antwoordde hem:
`Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?’
21         Hierop ging Elisa naar de ossen terug,
nam zijn koppel, slachtte het,
bereidde het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit het boek 1 Koningen 19, 16b.19-21

Achab is een succesrijke koning uit de 9de eeuw voor Christus.
Zoals vele volksgenoten vereert hij afgoden.
Alle profeten van de Heer heeft hij laten vermoorden.
Elia is de enige die nog overleeft.
Doodsbang vlucht hij weg, verstopt zich in een grot en wil sterven
Na enige tijd drijft een stem in zijn binnenste hem naar de heilige berg Horeb.
Daar voelt Elia dat hij als profeet niet alleen kan blijven
en gaat op zoek naar een opvolger.

Als Elia de berg Horeb verlaat, ziet hij Elisa,
die met een groep mensen aan het ploegen is met twaalf ossenspannen.
Elisa loopt met zijn ossenspan als laatste.
Als Elia hem ziet, springt er een vonk over.
Hij loopt naar Elisa en gooit hem zijn profetenmantel over de schouders
en stapt verder.
Elisa heeft altijd al bewondering gehad voor het optreden van Elia
en zonder nadenken laat hij zijn ossen staan en loopt Elia achterna.
‘Ik wil graag met je meegaan.
Maar laat me eerst nog afscheid nemen van mijn ouders en vrienden.’
Elia voelt dadelijk dat Elisa uit het goede hout is gesneden om met hem mee te trekken:
‘Geen probleem. Doe zoals je het wil. Ik dwing je tot niets.’
Elisa slacht zijn ossen en geeft een groot feestmaal,
als overgang naar zijn nieuwe leven.
Daarna gaat hij met Elia mee en wordt zijn dienaar.
Hendrik Van Moorter
Catechesehuis

Tweede lezing (Gal., 5, 1. 13-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

1           Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houd dus stand
en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen
13
        Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid.
Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel
voor een zondig leven,
maar dien elkaar door de liefde.
14         Want de hele wet is vervat in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15         Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren,
vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
16         Ik bedoel dit:
leef volgens de Geest,
dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.
17         Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in
en de Geest tegen de zondige natuur in,
want ze zijn elkaars tegenstanders,
zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.
18         Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 9, 51-62)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

51         Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen,
koos Jezus vastberaden Jeruzalem als reisdoel.
52         Hij zond boden voor zich uit,
maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen
om zijn komst voor te bereiden,
53         wilde men Hem niet ontvangen,
omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen.
54         Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze:
`Heer, zullen we zeggen
dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?’
55         Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.
56         Toen gingen ze naar een ander dorp.
57
        Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem:
`Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.’
58         Jezus zei tegen hem:
`De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest,
maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’
59         Tegen een ander zei Hij:
`Volg Me.’
Die zei Hem:
`Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven.’
60         Maar Hij zei hem:
`Laat de doden hun doden begraven;
u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.’
61         Weer een ander zei:
`Ik wil U volgen, Heer,
maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.’
62         Tegen hem zei Jezus:
`Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt,
deugt niet voor het koninkrijk van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Spreken wij samen ons geloof uit in Jezus
die voor ons wil zijn: de Weg, de Waarheid en het Leven.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem
God-met-ons gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als Weggenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap,
in zijn verhalen over Gods verbond met ons.

Wij hebben vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij Zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven wij ook
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Geloofsbelijdenis 3

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Geloofsbelijdenis 4

Ik geloof in God,
Schepper van alle leven.

Wij geloven in Jezus Messias,
Mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.

Voorbeden 1

Openen wij ons hart biddend tot God,
Vader en Behoeder van allen die op weg zijn.
Aan Hem mogen wij onze gaven aanbieden, maar ook onze zorgen en vreugden.

-Bidden wij voor hen die met vakantie zijn of eerstdaags zullen vertrekken.
Moge het voor hen een tijd zijn om met volle teugen te genieten
zodat zij bij hun thuiskomst,
meer dan voorheen,
voor anderen genietbaar kunnen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf,
Gods volk onderweg.
Dat wij ons niet opsluiten in ons eigen huis,
maar ons laten aanspreken
om anderen – vreemden – tot onze naasten te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die have en goed achterlieten om Jezus van nabij te volgen.
Dat zij niet omkijken,
zich niet laten ontmoedigen,
maar volharden en anderen blijven inspireren
tot volgehouden inzet om Gods Rijk onder ons te realiseren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om geestdrift, geestkracht en bezieling
voor de Kerkgemeenschappen die de naam van Jezus belijden.
Dat zij geloofwaardigheid uitstralen,
onrecht durven aanklagen
en zich inzetten voor recht, vrede en verbondenheid.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen,
die zoals wij,
niet onvoorwaardelijk kunnen kiezen voor Jezus en zijn weg,
gehecht als wij zijn aan huis en haard,
bang als wij zijn om iets te verliezen.
Bidden wij om durf en vastberadenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die, ontmoedigd door het lange wachten,
met wapens het onrecht willen teniet doen
en denken zo vrede te kunnen stichten.
Bidden wij voor hen om geduld en volharding.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die alles zeker weten.
Dat ook zij eens vraagtekens durven zetten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die eeuwig twijfelen.
Dat hun stappen vaster en zekerder mogen worden.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

-Bidden wij
dat we de radicale uitspraken van Jezus
niet als onrealistisch naast ons neerleggen,
maar dat we zijn gedrevenheid voor het Rijk Gods
ernstig blijven nemen
als een nooit eindigende levensopdracht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat we mild en vergevingsgezind  zouden zijn
in onze omgang met elkaar.
Dat we niet hard zouden oordelen of genadeloos op onze strepen zouden staan,
maar altijd uit zijn op echt samenleven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat we ons steeds weer zouden spiegelen
aan de levenshouding van Jezus.
Dat we bezield mogen worden door zijn ideaal
en blijven geloven dat het kan:
Gods Rijk van liefde en vrede.
Laten wij bidden…
naar Seef Konijn

God,
Vader van Jezus,
telkens opnieuw worden mensen opgeroepen
de weg van uw Zoon te volgen.
Geef dat wij de consequenties durven aanvaarden
die zijn oproep van ons vraagt,
vandaag en alle dagen tot bij U. Amen.
naar André Janssen

Voorbeden 4

Wij worden door Jezus opgeroepen het Rijk Gods te verkondigen
op de plaats waar wij leven en anderen ontmoeten.
In het vertrouwen dat God ons niet loslaat, bidden wij tot Hem.

-Bidden we om verdraagzaamheid tussen de verschillende religies,
om eerbied voor hen die anders denken en anders geloven dan wij.
Laten wij bidden…

-Bidden we om wederzijds respect tussen geloofsgenoten,
om eenheid van geest in alle verscheidenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we om de gelovige moed om los te laten wat voorbij is
en te gaan bouwen aan de toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden we om inzet en trouw aan onze geloofsgemeenschap.
Dat we welbewust Jezus’ leerlingen willen zijn.
Laten wij bidden…

Goede God, Gij weet wat wij nodig hebben om te leven.
Luister naar onze gebeden en maak uw Belofte waar.
Laat ons nu al een beetje ervaren hoe het zal zijn
als Gij uw Rijk op aarde hebt gevestigd.
Zo bidden wij U, door Christus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 5

-Moge het ons gegeven zijn
mensen om ons heen te zien
die, geraakt door het evangelie,
anderen op sleeptouw nemen,
en door hun levensstijl
voortrekkers worden
naar Gods gedroomde wereld van morgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om bevlogenheid en bezieling
voor alle kerkgemeenschappen
die de naam van Jezus belijden.
Dat zij geloofwaardigheid mogen uitstralen
die de wereldvrede ten goede komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die, als hedendaagse profeten,
het aandurven
ten overstaan van politieke en sociale machten
onrecht aan te klagen
en te werken aan een samenleving
van recht en gerechtigheid,
van gedeelde vrijheid en vrede.
Laten wij bidden…

-Roepen wij licht en liefde af
over wie nog vervuld zijn van onvrede.
Dat zij ontvankelijk mogen worden
voor Gods droom waarin mensen elkaar tot zegen zijn.
Laten wij bidden…

Houd uw droom onder ons levendig, God,
en beziel ons met de Geest die Jezus bewoog
om zo ruimte te scheppen voor elkeen die ervoor open staat. Amen.

Voorbeden 6

-Bidden wij voor de voorgangers in de Kerk en voor alle gelovigen.
Dat zij zich zouden inzetten om Jezus’ Boodschap uit te dragen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die aarzelen,
die het niet aandurven hun leven drastisch te veranderen,
omdat ze teveel gehecht zijn aan bezit of sociale status.
Moge zij Jezus’ roepstem toelaten in hun hart
en Hem navolgen, onvoorwaardelijk.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en deze geloofsgemeenschap.
Dat we de moed zouden opbrengen om Jezus’ weg te volgen
en elkaar daarin te ondersteunen, ook als het moeilijk wordt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Vader van alle mensen,
laat het eten van dit brood
en het drinken van deze beker
het teken zijn
dat wij samen op weg willen gaan
naar het land van vrede en gerechtigheid
dat Gij ons hebt beloofd
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
zijn roeping getrouw
koos Jezus, uw Zoon,
voor het levensdoel waartoe Hij gezonden werd.
Geef dat wij op onze beurt
uw weg durven gaan,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
naar André Janssen

Gebed over de gaven 3

God,
in tastbare tekens van brood en wijn
drukt Gij uw liefde voor ons uit.
Laat dit brood en deze wijn,
symbool voor breken en delen met elkaar,
een bewijs zijn van onze bereidheid om uw droom
van vrede en gerechtigheid waar te maken. Amen.

Gebed over de gaven 4

Goede God,
brood en wijn zijn de gaven die wij U aanbieden,
vruchten van onze aarde en voedsel voor onderweg.
Brood dat leven geeft en wijn die naar uw liefde smaakt.
Schenk ons uw vreugde, nu wij bijeengekomen zijn
om te delen in uw feestmaal en Hem te gedenken,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 5

God, onze Vader,
die ons nabij wilt zijn in Jezus, uw Zoon,
wij danken U voor Hem die
in deze gaven van brood en wijn
ons de weg leerde gaan van breken en delen.
Wij bidden U,
dat wij dit gebaar zouden verstaan en zijn weg gaan,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Beveren

Gebed over de gaven 6

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij getoond
dat breken en delen dé weg zijn naar geluk en naar U.
Wij bidden U,
dat de saamhorigheid die wij aan uw tafel vieren,
zich doorzet in ons leven van elke dag.
Dan wordt wat wij hier doen
een voorproef van uw Rijk, dat komen zal. Amen.
naar Kerk in Herent

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mee door onze handen mag worden geboren,
dat zijn Wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze Ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde Vader en Moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Verlos ons Heer, van het kwaad dat drukt op onze wereld.
Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood,
om het weg te schenken voor het geluk van alle mensen.
Zo kan er vrede komen in heel de wereld.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn!
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
als wij op onbegrip en weerstand stuiten,
zijn wij geneigd om in de tegenaanval te gaan.
Gij hebt ons vandaag het goede voorbeeld gegeven.
Jakobus en Johannes worden door U terechtgewezen
Zij wilden het Samaritaanse dorp vernietigen omdat het hen afwees.
Maar Gij kiest voor de weg van vrede.
Daar waar wij vredestichters worden,
zijn wij echt uw volgelingen.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn!
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Vredeswens 3

Met Christus op weg naar Jeruzalem, de stad van vrede,
bidden wij:
Heer Jezus, leer ons te kiezen vóór de liefde en tégen de haat.
Help ons uw weg te gaan
opdat wij in vrede met elkaar kunnen leven
en zo meebouwen aan uw Rijk dat geen einde kent.
Heeswijk
            Moge die vrede van Christus altijd met u zijn!
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie 1

Ontvang het brood van de Heer
om met Hem op weg te gaan.
Gelukkig zijn wij die mogen aanzitten aan zijn gastvrije tafel.
Dit is het Lam Gods…

Communie 2

De Heer Jezus wil dat wij allen tot leven komen.
Hij schenkt Zichzelf aan ons in deze tekenen van brood en wijn,
opdat wij samen met Hem
op weg gaan naar het land dat Hij ons in het vooruitzicht stelde.
Gelukkig zijn wij die gehoor geven aan zijn uitnodiging
en het wagen zijn Weg te gaan en te naderen tot de tafel van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 3

In doodeenvoudige tekens van brood en wijn
is Jezus ons tastbaar nabij gekomen,
om ons te leren dat liefde, dat delen
leven doet.
Kom dan naar deze tafel
en deel hier van harte met elkaar.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…

Bezinning 1

Ik hou van vakantie, zegt Jezus.
Toen Ik twaalf was namen mijn ouders me mee naar Jeruzalem.
Ik voelde me daar echt in mijn element:
alles sprak Me over het werk van Vader. De tijd vloog er voorbij.

Tijdens mijn vakanties genoot Ik van de natuur.
Ik hield de zaaier in het oog, die het graan aan de aarde toevertrouwt.
Ik bewonderde het koren dat opschiet, met onkruid daartussen.
Ik luisterde naar de vogels; ze zaaien noch maaien.
Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang, dronken van zaligheid.
In al die pracht vond Ik stof voor mijn parabels over het Rijk van God.

Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen,
en de vijgenboom: hoe hij het geduld van de wijnboer op de proef stelt.
Nog steeds staan de kudden schapen Me voor ogen,
grazend onder het waakzame oog van de herder.
Alles zong in Mij een goddelijke melodie.

Later heb Ik lange voettochten gemaakt met mijn apostelen,
heerlijke momenten van stilte, ver van het gewemel van de massa.
Ik ging wel eens op bezoek bij mijn vrienden,
Martha en Maria, en hun broer Lazarus.
Ik genoot er van hun kookkunst,
maar meer nog van onze gesprekken van hart tot hart,
uren aan een stuk.

Vakantie is voor Mij:
mogen delen in de vreugde van mensen,
hun kleine vreugden van elke dag.
Zo was Ik eens op een trouwfeest waar ze wijn tekort hadden.
Het feest moest doorgaan,
dus liet Ik kruiken met water vullen
en konden ze wijn schenken van nog betere kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangesproken.
Ooit ontmoette Ik een Samaritaanse vrouw vlak bij een waterput.
Tenslotte was zij het die Mij om water vroeg.
Levend water heb Ik haar toen gegeven.

Sedert die paasmorgen, toen Maria van Magdala Mij voor een tuinier aanzag,
komt er geen einde meer aan mijn vakantie.
Ik wandel langs het meer van elke mens
en op gloeiend houtskool bereid ik een picknick met vis uit overvolle netten.
Ik nodig vermoeid voortsloffende reizigers uit
in de herberg van Emmaüs.
Ik deel met hen het brood… brood dat smaakt naar eeuwigheid.
vrij naar Charles Delhez

Bezinning 2

Iemand zat te vissen aan het meer.
Rustig, gelukkig, genietend van de zon.
Er wandelde iemand langs, die zei:
“Je kunt beter meer dan één hengel gebruiken, dan vang je veel meer.”
“O ja? En dan” zei de visser.
“Dan verdien je een pak meer” zei de wandelaar.
“En dan?” vroeg de visser.
“Dan? Dan kun je een sloep kopen en het meer opgaan,
en nog veel meer vangen.”
“Ha ja – zei de visser – En dan?”
“Met je winst kun je na verloop van tijd misschien een schip kopen,
en dan uitvaren en heel veel vis vangen”.
“En dan?”
“Dan neem je een knecht in dienst, en met twee vangen jullie nog meer,
en zo verdien je nog meer geld”
“En dan?”
“Hoe ‘en dan’?” vroeg de voorbijganger “Wie geld genoeg heeft kan vakantie nemen,
en als de zon lekker schijnt een hengeltje uitgooien”
“ Je hebt gelijk” zei de visser “Laat mij dus maar rustig zitten.”
Levensecht

Bezinning 3

God,
wat me boeit in U
is uw niet aflatende trouw aan mensen.
Daar waar zij verdwalen
zijt Gij een teken van hoop dat voor hen uitgaat.

God,
wat me boeit in U
is uw scheppende aanwezigheid in mensen:
profeten in ons midden.
Mensen die onze platgetreden paden vernieuwen van dag tot dag.

God, wat me boeit in U
is uw tomeloze energie
om steeds weer in nieuwe omstandigheden
uw roep om vrede en gerechtigheid te laten klinken
als beeld van uw goddelijk Rijk.
naar Theo Kersten

Bezinning 4

God, soms zou ik willen vluchten uit deze gekke wereld,
vluchten uit mijn zwarte gedachten en bange nachten.
Zal ik ‘iemand’ worden ?
Zal ik straks iemand mogen zijn in deze maatschappij?
Soms kijk ik angstig naar de toekomst.
Ach God,
diep in mij leeft een groot verlangen naar veiligheid.
Achter mijn grote mond, mijn stoer gedrag of
mijn onwennigheid schuilt de hunker
naar een warme thuis, naar open armen,
naar iemand die van me houdt.
En als ik al dat geluk mag kennen,
dan nog ben ik bang om het te verliezen.
Plant uw Geest in mij, beziel mijn bestaan
opdat ik zonder angst mijn levensweg kan gaan.
Laat mij voelen en ervaren dat Gij er zijt
en van ons houdt in deze tijd
en zelfs in eeuwigheid.
Dan kan ik zelf een haven worden
voor mensen op de vlucht
voor mensen, bang of klein,
een oase van rust en vertrouwen,
een mens om van te houden,
een mens die leeft in U.
Patrick Leenkecht

Bezinning 5

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik u kan volgen weet ik niet.
Uw geloof in vrede en gerechtigheid voor iedereen
is immers zo gans anders dan het mijne.

Ik wil wel komen Heer,
Maar of ik alles kan achterlaten weet ik niet.
Uw kijk op bezit, macht en eer
is immers veel radicaler dan de mijne.

Ik wil wel komen, Heer
maar of ik echt kan liefhebben zoals Gij, weet ik niet.
Uw liefde voor de mensen
is immers veel sterker dan de mijne.

Ik wil wel komen heer,
maar of ik trouw kan blijven, weet ik niet.
Uw woord van trouw is goddank veel sterker dan het mijne.

Bezinning 6

Al ken Ik uw wegen zo weinig
en weet ik niet
waarheen de tocht mij brengt,
ik weet dat Gij een God van liefde zijt
en ik deze weg moet gaan.

Niets anders vraag ik U
dan uw zegen
over deze reis.

Geef dat ik kan loslaten
al wat me vasthoudt.
Open mijn hart
voor uw weg ten leven.

Geef wat ik nodig heb:
de kracht om te volharden
en goede mensen om mij heen.

Geef mij uw zegen, God,
Gij die gelooft in mij.

En geef me steeds vertrouwen
in uw Geest
omdat de weg veel langer is
dan deze tocht alleen.
Nancy Lataire

Bezinning 7

Vastberaden ging Jezus op weg,
zijn gezicht gericht op Jeruzalem.
Hij beet zich vast in zijn levensopdracht
en wist dat lijden en dood zijn deel zouden worden.
Maar ook stond Hem voor ogen:
leven voorgoed in het Rijk van God,
een hemel op aarde voor alle mensen.
Daarvoor leefde en werkte Hij.
Daartoe voelde Hij zich gezonden.
Zo trok Hij van stad tot stad.
Zijn leven werkte aanstekelijk en uitnodigend.
Het riep om navolging, maar wel radicaal.

Vastberaden mogen wij op weg gaan in zijn Geest.
Hij roept ons op om liefde en goedheid te realiseren
waar we leven en werken.
En er is maar één doel: zinvol leven,
het onderste uit de kan van onze goedheid halen.
We mogen op weg gaan
met ons gezicht gericht op onderlinge vrede,
op recht en gerechtigheid voor iedereen.
Het is niet de weg van de minste weerstand,
wel de weg van licht en uiteindelijk geluk.
Wim Holterman osfs

Bezinning 8

Voor Jezus ligt de weg vast.
Hij gaat richting Jeruzalem.
Het is de stad van vrede.
Maar ook de plaats van zijn dood,
die zal uitlopen op Leven.
Het is een weg met grote obstakels.
Een weg van pijn en verraad,
van onbegrip en wantrouwen.
Vastberaden gaat Hij die weg op.
Hij stáát voor zijn ideaal.

Op zijn weg zoekt Hij medestanders,
mensen die delen in zijn vastberadenheid.
Hij belooft geen gemakkelijke weg.
Hem volgen betekent geen rustig bestaan.
Het is eerder een vertrouwen
– door dik en dun – in die weg.
Het is voorbijgaan aan het verleden
om te bouwen aan toekomst.

Kiezen voor diezelfde radicaliteit
dat vraagt moed en gelovig vertrouwen.
Het is geen sprong in het duister,
maar eerder nieuwe wegen gaan:
wegen van vergeving en vrede,
van solidariteit en hoop.
Vastberaden zijn weg gaan
is uiteindelijk goed terecht komen.
Wim Holterman osfs

Bezinning 9

God, soms zou ik willen vluchten uit deze gekke wereld,
vluchten uit mijn zwarte gedachten en bange nachten.
Zal ik ‘iemand’ worden?
Zal ik straks iemand mogen zijn in deze maatschappij?
Soms kijk ik angstig naar de toekomst.
Ach God,
diep in mij leeft een groot verlangen naar veiligheid.
Achter mijn grote mond, mijn stoer gedrag
of mijn onwennigheid schuilt de hunker naar een warme thuis,
naar open armen,
naar iemand die van me houdt.
En als ik dat geluk dan al mag kennen,
dan nog ben ik bang om het te verliezen.
Plant uw Geest in mij, beziel mijn bestaan
opdat ik zonder angst mijn levensweg kan gaan.
Laat mij voelen en ervaren dat Gij er zijt
en van ons houdt in deze tijd
en zelfs in eeuwigheid.
Dan kan ik zelfs een haven worden
voor mensen op de vlucht
voor mensen, bang of klein,
een oase van rust en vertrouwen,
een mens om van te houden,
een mens die leeft in U.
Patrick Leenknecht

Slotgebed 1

Vader van alle mensen,
Gij vergezelt ons en waakt over ons
als wij bereid zijn uw weg te gaan.
Wij vragen U:
breek de muren af die ons gescheiden houden van elkaar,
zodat wij, hand in hand,
kunnen genieten van het geluk en de vrede
die Gij voor de wereld hebt bedoeld,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Jezus kun je niet half en half volgen – zegt God -,
de ene dag wel en de andere niet.
Als je voor Hem kiest,
zal heel je leven door die keuze ingekleurd worden.
Als je Hem wilt volgen, zal dat volledig moeten zijn,
met alles wat je hebt en met wie je bent.
En toch zal christen-worden altijd een risico blijven,
een sprong in het onbekende,
met het vertrouwen dat liefde en tederheid je zullen opvangen
en je zullen‘thuisbrengen’, voor altijd!
naar Erwin Roosen

Slotgebed 3

Ook ik wil Jezus volgen, Heer,
en zijn manier van leven tot de mijne maken.
Maar vaak ontbreekt mij de durf om dat resoluut te doen
en om alleen maar voor U en voor uw droom te kiezen.
Doe mij dan geloven dat Gij het goed met mij voor hebt
en dat Gij me alleen maar vrede en geluk wilt schenken.
En laat me ooit en voor altijd
bij U thuiskomen en rust vinden in uw liefde. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 4

God,
op weg naar Jeruzalem gaat Jezus bewust zijn kruisgang tegemoet.
Wij bidden U:
geef dat wij onze opdracht kunnen aanvaarden
als de aangewezen weg naar U,
vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
naar André Janssen

Slotgebed 5

Heer, onze God,
het werk dat Gij in Jezus begonnen zijt
mogen wij hier en nu verder zetten.
Gesterkt door dit samenzijn vragen wij U:
maak ons tot navolgers van uw Zoon,
tot getuigen van uw liefde
en medewerkers aan de verwezenlijking
van uw Rijk hier op aarde. Amen.

Slotgebed 6

God van mensen,
blijf ons aanspreken door Jezus’ Woord en werk
opdat wij van harte voortzetten
wat Hij onder ons begonnen is,
opdat wij van harte doen
wat Hij ons voorleefde,
opdat wij met velen
de nieuwe wereld worden die Hem voor ogen stond. Amen.
Jacques Verhees

Slotgebed 7

God, onze Vader,
in Jezus, uw Zoon,
roept Gij ons, daagt Gij ons uit,
maar spreekt ons ook moed in
en verzekert ons van uw liefdevolle nabijheid.
Wij bidden U:
zegen ons als wij de handen uit de mouwen steken.
Trek met ons mee, als wij vastberaden op weg gaan
om handen en voeten te geven aan uw komende Rijk. Amen.
naar Kerk in Herent

Zending en zegen 1

Laten wij op onze tocht door het leven
mensen dichter bij elkaar brengen
en bij het geluk dat de Heer ons wil aanreiken.
Op die levensweg wil Hij ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

God, wij danken U voor Jezus’ voorbeeld.
Wij bidden U:
ga met ons mee,
nu wij de handen aan de ploeg willen slaan
om zonder omkijken te werken aan vrede en gerechtigheid.
Zegen ons daarbij
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.