13e zondag door het jaar B 2021

27 06 2021


Begroeting

Moge wij inzien waartoe Gods Woord ons op­roept.
Moge Hij dit samen luisteren en samen bidden, zegenen:
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het verlangen naar genezing zit diep in de mens
en wortelt in een nog dieper verlangen,
namelijk het verlangen naar leven.
In het evangelie van vandaag leren we Jezus kennen
als Iemand die ingaat op dit fundamenteel verlangen.
De achtergrond van zijn optreden is
dat God een God is van levenden en niet van doden,
dat God het leven wil en niet de dood.
Daar horen we op te vertrouwen,
maar vaak is ons vertrouwen in Hem zoek.
Bidden we daarom de Heer
dat Hij zich over ons en ons tekortschieten
zou ontfermen.

Openingswoord 2

Bij onze God, Schepper van alle leven,
gaat het niet om ‘leven zonder meer’,
maar om kwaliteit van leven.
Zoals blijkt uit onze evangelielezing,
is Hij zelfs bereid
initiatieven te steunen
– desnoods tegen gevestigde maatschappelijke conventies in –
die mensenlevens doen openbloeien.

Zijn wij bereid diezelfde weg te gaan,
ook als dat betekent
dat wij ons daardoor kritiek en wrevel van de goegemeente
op de hals halen?

Vaak is ons geloof niet krachtdadig genoeg
om medemensen tot hernieuwd leven te wekken.
Bidden wij de Heer
dat Hij zich over ons en over ons tekortschieten
zou ontfer­men.

Gebed om ontferming 1

Wetend dat de Heer ons nabij is
en bewust van eigen broosheid,
bidden wij om vergeving.

-Heer, Gij die het kwaad niet wilt en geweld en lijden afwijst,
steun ons in onze pogingen onrecht te herstellen en vrede te brengen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die genezing hebt geschonken aan velen,
schenk ons de kracht die van U uitging,
zodat wij elkaar tot zegen kunnen zijn.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die steeds opnieuw uw geestkracht schenkt,
maak ons geestdriftig,
zodat ook wij anderen blijven stimuleren en inspireren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God naar ons omzien
en zich over ons ontfermen.
Moge Hij ons vinden in onze verlorenheid
en ons brengen tot nieuw en eeuwig leven. Amen.
naar Heeswijk

Gebed om ontferming 2

Heer, onze God,
mensen die willen gehoord worden, die lopen we wel eens voorbij.
Wil ons hiervoor vergeving schenken.

-God, Gij hebt ons een hart gegeven dat zou moeten kloppen voor de anderen,
dat voor iedereen zou moeten openstaan.
Maar te vaak en teveel zijn we bezig met onze eigen beslommeringen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij hebt ons handen gegeven om er helpende handen van te maken,
om ze naar anderen uit te steken.
Maar vaak kijken we liever toe dan dat we onze handen vuil maken.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij hebt ons voeten gegeven om naar de anderen toe te gaan,
maar we lopen hen zo vaak voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge Gods Geest ons helpen
om meer aandacht te besteden aan mensen die ons nodig hebben.
Moge Hij ons helpen leven naar Jezus’ voorbeeld. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Eeuwige God,
al wat voortkomt uit uw hand,
heel uw schepping hebt Gij bestemd tot leven.
Doordring ons van dit geheim.
Geef ons eerbied voor al wat leeft
en doe ons al wat in onszelf ten dode is, overwinnen.
Dat vragen wij U, uit kracht van Hem,
die in uw naam genezing brengt en leven,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God van ver en van dichtbij,
Gij hebt uw schepping
aan mensen toevertrouwd, puur en ongerept.
Toch zijn wij beperkt en zwak van aard.
Geef dat wij in onze beperktheid
kracht putten uit onze hechte band met U.
Wij vragen U dit
door uw mensgeworden Zoon en onze Broeder. Amen.
naar André Janssen

Lezingen

Niet voor de dood, maar voor het leven
heeft God de mens geschapen.
Aldus de Boodschap in onze eerste lezing uit het boek Wijsheid.
Daarvan legt ook Jezus getuigenis af.
Hij overwint de dood.

Eerste lezing (Wijsh., 1, 1. 13-15; 2, 23-24)

Uit het boek Wijsheid

13 God heeft de dood niet gemaakt
en Hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven,
14         maar alles heeft Hij geschapen om te bestaan
en de schepselen in de wereld zijn heilzaam;
er is geen kruid bij dat verderf brengt
en de onderwereld heerst niet over de aarde,
15         want de gerechtigheid is onsterfelijk.
23
        God heeft de mens immers geschapen
voor een onvergankelijk leven
en Hij heeft hem tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid gemaakt,
24         maar door de afgunst van de duivel
is de dood in de wereld gekomen
en de aanhangers van de duivel
zullen hem ondergaan.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Kor., 8, 7.9, 13.15)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
7           U  munt reeds in zo veel opzichten uit,
in geloof, welsprekendheid, kennis,
in ijver op allerlei gebied,
in de liefde die wij in u hebben gewekt;
laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!
9           Want u kent de liefde
die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond:
omwille van u is Hij arm geworden,
terwijl Hij rijk was,
opdat u rijk zou worden door zijn armoede.
13         Het is niet de bedoeling
dat u door anderen te ondersteunen
zelf in moeilijkheden komt.
Er moet een zeker evenwicht zijn.
15         waarover geschreven staat:
Hij die veel had verzameld, had niet te veel,
en hij die weinig had verzameld,
kwam toch niet te kort.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 5, 21-43)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

21         In die tijd, toen Jezus weer met de boot naar de overkant gegaan was, verzamelde zich een grote menigte bij Hem.
Dat was aan het meer.
22         Daar kwam Jaïrus aan, een van de synagogebestuurders.
Toen hij Jezus zag, wierp hij zich aan zijn voeten
23         en smeekte Hem dringend:
`Mijn dochtertje is doodziek.
Kom mee en leg haar de handen op,
zodat ze gered wordt en in leven blijft.’
24         Hij ging met hem mee.
Een grote menigte volgde Hem, en ze drongen tegen Hem op.
25         Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan vloeiingen leed.
26         Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters
en alles uitgegeven wat ze had, en er geen baat bij gevonden;
ze was er eerder op achteruitgegaan.
27         Omdat ze over Jezus gehoord had,
kwam ze door de menigte naar Hem toe
en raakte van achteren zijn kleren aan.
28         `Want’, dacht ze, `als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden.’
29         Meteen droogde de bron van haar bloed op,
en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen.
30         Maar Jezus, die zelf meteen voelde
dat er een kracht van Hem was uitgegaan,
draaide zich in de menigte om en zei:
`Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’
31         Zijn leerlingen zeiden tegen Hem:
`U ziet hoe de menigte tegen U opdringt, en U zegt:
`Wie heeft Mij aangeraakt?” ‘
32         Maar Hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had.
33         De vrouw werd bang en begon te beven,
omdat ze wist wat er met haar gebeurd was.
Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten
en vertelde Hem de hele waarheid.
34         Maar Hij zei haar:
`Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding;
ga in vrede, en blijf van uw kwaal verlost.’
35         Hij was nog niet uitgesproken
of daar kwamen mensen uit het huis van de synagogebestuurder
om hem te zeggen:
`Uw dochter is gestorven. Wat valt u de meester nog lastig?’
36         Maar Jezus, die opving wat er gezegd werd,
zei tegen de synagogebestuurder:
`Wees niet bang, heb maar vertrouwen.’
37         Hij liet niemand met zich meegaan,
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.
38         Ze kwamen bij het huis van de synagogebestuurder,
en Hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen.
39         Hij ging naar binnen en zei:
`Waarom die drukte en die tranen?
Het kind is niet gestorven, het slaapt.’
40         Ze lachten Hem uit.
Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten,
nam de vader en moeder van het kind en zijn metgezellen mee,
en ze gingen het vertrek binnen waar het kind lag.
41         Hij pakte het kind bij de hand en zei haar:
`Talita koem.’ In vertaling betekent dat: Meisje, Ik zeg je, sta op.
42         Meteen stond het meisje op en liep rond.
Ze was twaalf jaar. Ze raakten buiten zichzelf van opwinding.
43         Hij beval hun met nadruk dat niemand dit te weten zou komen,
en Hij vroeg hun om haar eten te geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Spreken wij ons geloof uit in onze God
die ons geluk wil, niet de dood.

Ik geloof in God
die is als een Vader
die begaan blijft met mij,
en met heel deze wereld van mensen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth
die begaan was met mensen,
vooral met de gekwetste mens,
en die aan mensen
nieuw vertrouwen gaf om te leven.

Ik geloof in zijn Geest
die mij aanzet om zorgend met mensen om te gaan
en niet op te geven
om aanwezig te zijn daar waar het leven pijn doet. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Omdat wij geloven in Gods Goede Boodschap
en wij ons aan Hem willen toevertrouwen,
spreken wij ons geloof uit.

Ik geloof in God, onze Vader,
die zijn schepping op handen draagt en hoopt
dat ieder van ons die meedraagt
opdat onze aarde nieuw wordt door onderlinge liefde.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,
die het als zijn belangrijkste opdracht zag
om lief te hebben
en zo de pijn en het verdriet van mensen mee te dragen.
Ik geloof ook dat Jezus hoopt
dat wij doen zoals Hij deed.

Ik geloof in de heilige Geest,
door Jezus gezonden
om ons tot dragers te maken
van elkaars lief en leed. Amen.
naar Levensecht

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor mensen die hun vertrouwen verloren hebben,
die geen toekomst meer zien,
die niet meer geloven dat het anders kan.
Dat zij opnieuw de kracht van Gods levengevende liefde mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die het niet opgeven
te strijden voor een betere wereld,
voor hen die opkomen voor rechtvaardigheid en vrede,
die vechten tegen de bierkaai.
Dat ze mogen volhouden
en ervan overtuigd zijn
dat het onmogelijke mogelijk wordt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we niet berusten,
dat we blijven zoeken
en wegen vinden om U ter sprake te brengen, God,
om heil en genezing te brengen aan allen die wij ontmoeten.
Laten wij bidden…

God,
geef ons de moed om U altijd weer op te zoeken.
Wees ons nabij,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Huub Welzen

Voorbeden 2

God, wij bidden U:
schenk ons vertrouwen wanneer het leven zo moeilijk is
dat het ‘geen leven’ meer is.
Dat wij ons dan niet overleveren aan wanhoop.
Dat wij ons niet totaal zouden laten overmeesteren door ons verdriet.
Laten wij bidden…

-God, schenk ons inzicht en creativiteit,
durf  en doorzettingsvermogen
om te ervaren dat er méér is.
Dat Gij er zijt en ons nabij blijft,
dat de dood niet het einde is.
Laten wij bidden…

-God, zegen onze woorden en onze daden
en spoor ons aan om, in navolging van Jezus,
er te zijn voor anderen, wanneer zij ons nodig hebben.
Laten wij bidden…
naar Yvonne van den Akker-Savelsbergh

Voorbeden 3

Doordat we worden meegesleurd door de drukte van elke dag,
overspoeld door berichten in krant en televisie
over wat er allemaal misloopt in de wereld,
blijven de wonderen die rondom ons gebeuren
vaak buiten ons gezichtsveld.
Leggen we daarom onze vragen en beden voor aan Hem
die onze lasten met ons mee draagt.

-Bidden wij om licht
voor mensen die, door armoede, geweld of pijn,
geen uitweg meer zien.
Heer, verlicht hun weg,
laat hen zien dat er een doel is om voor te leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om moed
voor mensen uit wie het leven wegvloeit door ziekte, onderdrukking of angst.
Heer, raak hen aan,
doordring hen van uw Geest,
zodat ze opnieuw sterk worden
en vertrouwen vinden in het leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om wijsheid
voor mensen die beslissingen moeten nemen voor zichzelf of voor anderen.
Heer, open hun ogen
voor het onderscheid tussen wat goed is en wat kwaad,
voor wat barmhartig is en rechtvaardig.
Laten wij bidden…

Heer,
dit alles durven wij U vragen
omdat Gij voor ons Vader en Moeder wilt zijn,
omdat Gij ons tot steun wilt zijn
en ons wilt troosten waar dit nodig is,
en tegelijkertijd ons wilt stimuleren
om te leven en te handelen
naar het voorbeeld van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
naar Heeswijk

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
in het brood en de wijn die Jezus deelde met zijn vrienden,
leerde Hij hun:
hou van elkaar door dik en dun,
zoals God ook van jou houdt,
zelfs al twijfel je soms aan de zin en de toekomst van dit bestaan.
Heer, met uw symbolen van brood en wijn,
willen ook wij uitdrukken dat wij met Hem willen meebouwen
aan een hoopvolle toekomst voor iedereen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
maak ons tot delen en breken bereid.
Dan zullen zij die veel hebben verzameld,
niet te veel hebben,
en zij die weinig bezitten,
niet tekortkomen.
Voed ons op tot samenhorigheid
en tot welgemeende zorg voor elkaar.
Dat vragen wij U uit kracht van Hem,
die arm werd opdat wij rijk zouden worden,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden
dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mede door onze handen geboren mag worden,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden soms zwaar,
we willen ze ernstig nemen,
maar ons geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze Ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde Vader en Moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer, Jezus Christus,
Gij die uw kracht liet uitgaan
naar kleine en vaak onopvallende mensen,
naar kinderen en zieken,
Gij hebt hen doen opstaan,
hebt hun terug levensmoed gegeven.
Schenk ons het vermogen om mensen te inspireren
en samen te werken aan uw vrede in onze wereld.
naar Heeswijk
            Moge die vrede van de Heer altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken dat wij naar die vrede toe willen.

Lam Gods

Communie

Jezus brak Zichzelf tot Voedsel
en deelde dit uit opdat wij zouden leven.
Door dit gebaar wilde Hij ons laten zien
hoe wij ons voedsel en ons leven kunnen delen met anderen.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben niet…

Bezinning 1

Gij die wilt dat mensen leven,
écht als mens
en niet als speelbal van ongekende macht of overmacht,
en méér dan enkel maar gedreven
door de stemming van het ogenblik,
doe ons leven.
Geef richting.
Doe ons inzien wat recht is en wat slecht,
en wat ons nu te doen staat.
Doe ons weten dat we leven,
en waarom, en waarvoor.
Doe ons mensen zien.
Zet ons op weg met mensen.
Dat wij elkander dragen
en bij elkaar wakker houden waar het om gaat.
Dat we woorden geven aan uw droom
dat deze wereld, uw schepping, goed moet zijn,
en recht en vrede de bestemming van ieder mens.
Doe ons geworteld staan in U.

Bezinning 2

God die ons nabij zijt,
Gij leeft dieper in ons
dan wij in onszelf.
Gij kent de hunker van ons hart
naar een groot geluk
dat we maar niet vinden.

Gij doorgrondt hart en nieren
en kent ons in onze diepste verborgenheid.
Gij weet wat ons het meest ontbreekt
in ons tastend zoeken
naar een leven van volkomenheid.

Maak ons hart ontvankelijk
voor de ontmoeting met U, die Liefde zijt.
Wat onmogelijk lijkt,
wordt dan mogelijk:
dan kunnen we gelukkige mensen worden
die elkaar tot zegen zijn.

Bezinning 3

Mijn huiverend hart…
Mijn bange vermoedens…
Mijn ingekankerde achterdocht…
Mijn kromme kennis…
Mijn ingeroeste gewoonten…
Mijn voortdurend vragen…
Mijn angst voor het onbekende…
Mijn versplinterde dromen…
Mijn twijfelend verstand…
Mijn ingesleten inzicht…
Mijn eeuwig nuanceren…
Mijn wiskundige bewijzen…
Mijn zeker weten…
Mijn domme denken…
Mijn argwanend oog…
Mijn geschokt vertrouwen…
maken het mij moeilijk
om te geloven dat het anders kan.
Toch wil ik geloven, Heer.
Kom mijn ongeloof te hulp.
Ype Kingma

Slotgebed 1

Misschien heb je zelf ook wel genezing nodig – zegt God –
en draag je in je binnenste
littekens van ontgoocheling en twijfel,
of ontdek je in jezelf
de kwetsuren van je eigen kleinheid en onmacht.
Laat Mij dan jouw hand nemen en je nieuw leven schenken,
net als bij het dochtertje van Jaïrus.
Laat Mij je doen opstaan
en je doen verrijzen als een nieuwe mens,
met het hart van Jezus.
Wanneer je dreigt weg te zinken in het duister van de angst,
laat Mij je dan licht brengen van hoop en liefde
en je zult ervaren dat Ik een God van tederheid ben.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God van leven,
soms lopen wij tegen grenzen aan,
en zinkt ons de moed in de schoenen.
Laat ons blijvend op zoek gaan
naar nieuwe wegen die leiden
naar leven dat bestand is tegen leed en lijden.
Dan mogen wij erop vertrouwen
dat wij uw kracht zullen ervaren
wanneer wij biddend
uw kleed aanraken.
Wij vragen U dit
in dankbare herinnering
aan Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Zending en zegen

“Talita Koem”, “Meisje, sta op”.
Woorden die vandaag tot ons gericht zijn:
sta op om te geloven,
sta op en steek de handen uit de mouwen,
sta op om te bouwen aan solidariteit.
Ga heen en doe wat de Heer van ons vraagt.
Hij vergezelt ons met zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.