14 11 2021

Begroeting

Wij worden gezegend met Gods genade en vrede
door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De liturgie van deze zondag
vraagt om een onbegrensd vertrouwen in de toekomst:
het evangelie verwijst naar de vijgenboom
die een nieuwe zomer en een nieuwe toekomst aankondigt.
Dat beeld van een betere toekomst moge ons sterken,
ook als de tekenen van de huidige tijd niet zo hoopvol zijn
als we wel zouden willen.
Levensecht

Openingswoord 2

De herfst inspireert ons tot bezinning
over wat voorbij is en wat nog komen gaat.
Dood, oordeel, hemel en hel:
het zijn realiteiten waarbij we liever niet blijven stilstaan.
En toch is de dood een feit
waarmee we dagelijks geconfronteerd worden
via pers en televisie: rampen, hongersnood, terreur…
Misschien allemaal ver van ons bed,
tot we te maken krijgen met de dood in eigen kring…
En toch worden we vandaag opgeroepen
ons niet vast te klampen aan dit leven,
maar te werken aan eeuwig leven,
nu reeds.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 1

-God,
wij maken ons toch zo bezorgd om dagelijkse dingen:
wat we zullen eten en drinken,
wat we hebben en wat we nog allemaal wensen.
Maar die zorgen hebben meestal enkel betrekking op onszelf en ons gezin.
Zelden gaan die uit naar anderen die het met veel minder moeten stellen.
Voor ons voortdurend bezig zijn met onszelf:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God,
in feite is elke dag een geschenk uit uw hand,
maar we zijn ons daarvan zo zelden bewust.
Voor onze achteloosheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
onze neiging om boven anderen uit te steken,
om groter, beter en meer te willen zijn,
drijft zwakkere en kwetsbare mensen nog verder naar de rand.
Dat ons gedrag zulke gevolgen heeft,
daar staan we zelden bij stil.
Voor ons haantjesgedrag,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

God, Gij zijt altijd met ons begaan
en Gij nodigt ons uit om te groeien in geloof
en hoopvolle mensen te zijn.
Vergeef ons als we de tekenen van hoop niet zien.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij nodigt ons uit om waakzaam te zijn
en elke dag te vertrouwen op Gods zorg en nabijheid tot de laatste dag.
Vergeef ons als we te weinig luisteren naar medemensen
en niet getuigen van dit geloof.
Christus ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om op U te vertrouwen
en uw aanwezigheid te zien
in de liefde en de inzet van zovele mensen.
Vergeef ons als we ongeduldig worden
of de moed verliezen bij het geweld en het onrecht in onze tijd.
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
wij houden onze ogen op U gericht,
ons hart voor U geopend,
want Gij hebt Woorden van eeuwig leven.
Zegen ons hier met nieuwe hoop en goede moed,
opdat wij volharden in ons geloof
en Jezus blijven belijden als onze Broeder, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Vandaag wil Ik je uitnodigen
mijn Woorden van liefde te laten spreken
in het diepste van je hart – zegt God –
en te ervaren dat Ik je een bron van vreugde aanreik
die nooit zal opdrogen.
En later, wanneer je sterft,
zal Ik de rivier van je leven laten uitmonden
in een oceaan van tederheid.
Ik zal je omarmen
en je van harte welkom heten in je nieuwe thuis.
Want iedereen die in Mij gelooft,
zal Ik samenbrengen
als kinderen van één familie
en Ik zal hun God en Vader zijn.
Erwin Roosen

Lezingen

De lezingen brengen een boodschap van hoop en bemoediging
en zijn een uitnodiging
om ook in de moeilijkste omstandigheden te blijven volharden.
In een tijd waarin het Joodse volk grote nood en vervolging kende,
vertolkt de profeet Daniël in de eerste lezing
de hoop op een leven na de dood.
In de evangelielezing spreekt Jezus in beeldrijke taal
over het einde der tijden.
Het kwaad krijgt niet het laatste woord,
maar wordt door Christus overwonnen.

Eerste lezing (Dan., 12, 1-3)

Uit de profeet Daniël

1
           In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal een tijd van nood zijn,
zoals er eerder nog geen is voorgekomen
zolang er volken bestaan.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered.
2           En velen van hen
die slapen in het land van het stof zullen ontwaken,
sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden.
3           Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht
zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 10, 11-14, 18)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
11         Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op,
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
12         Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
13         nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden
als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd.
14         Want door één offer heeft Hij voor altijd hen
die zich laten heiligen
tot volmaaktheid gebracht.
18         En waar deze vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 13, 24-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
24
         In die dagen na de verschrikking
zal de zon verduisterd worden,
en de maan haar licht niet meer laten schijnen,
25         en zullen de sterren van de hemel vallen
en de hemelse machten wankelen.
26         En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen,
met veel macht en heerlijkheid.
27         Dan zal Hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,
van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.
28         Leer van het beeld van de vijgenboom:
als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht is.
29         Zo moeten jullie ook weten:
wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
dan staat het vlak voor de deur.
30         Ik verzeker jullie,
deze generatie gaat niet voorbij
voordat dit allemaal gebeurd is.
31         Hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn Woorden zullen niet voorbijgaan.
32         Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt,
weet niemand,
de engelen in de hemel niet,
de Zoon niet,
maar alleen de Vader.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Laten wij samen bidden als mensen van geloof, hoop en liefde.

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf,
royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
En ik noem Hem God en Schepper.

Ik geloof in mensen die, gedreven door de Geest,
mij vóórleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:
mensen die zich samen oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede
dat wij nu eens verbergen, dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven.
En dat niet aan de dood
maar aan het leven en de liefde
het laatste woord toekomt. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen,
en  in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Met groot vertrouwen mogen wij nu bidden tot God.

-Bidden we voor alle mensen die het moeilijk hebben,
door oorlog en geweld,
door vervolging en terreur,
door discriminatie en uitsluiting.
Dat zij, door onze liefdevolle nabijheid,
kunnen blijven geloven
dat God hen nooit zal in de steek laten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor armen en zieken,
voor vluchtelingen en opgejaagden,
voor slachtoffers van natuurrampen.
Dat God, via ons, voor hen een Redder en Bevrijder mag zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor christenen die ontmoedigd zijn,
voor Kerken die de hoop hebben verloren,
voor pastores die het niet meer zien zitten.
Dat zij, door onze bemoediging,
mogen horen dat God hen roept en blijft roepen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor ieder van ons, hier aanwezig.
Dat wij God op het spoor mogen komen,
dat wij naar Gods stem willen luisteren,
dat wij aan Gods Goede Boodschap
handen en voeten geven.
Laten wij bidden…
naar Marcel Verhelst

Voorbeden 2

Bidden we voor alle mensen van goede wil
die geschokt zijn door het dagelijks geweld in onze wereld
– geweld waaraan maar geen einde lijkt te komen.
Dat zij de moed niet verliezen
en oog krijgen voor al het goede dat in stilte gebeurt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle gelovigen
die God aanroepen als steun en toeverlaat.
Dat zij de liefde van God mogen ervaren,
Hij die het geluk wil van elke mens.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we – vanuit ons geloof – leren omgaan
met tijden van onzekerheid.
Dat wij ons in alle omstandigheden
durven toevertrouwen aan onze oneindig liefdevolle God.
Laten wij bidden…
naar Jozef Essing


Voorbeden 3

Bieden wij vol vertrouwen onze intenties aan aan onze God.
We weten dat Hij van zijn mensen houdt.

-Bidden wij voor die mensen
voor wie het leven door oorlog, honger en geweld
uitzichtloos is geworden.
Dat zij, ondanks alles,
toch hun hoop op een nieuwe wereld van gerechtigheid en vrede
niet verliezen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen
die een groot verdriet te verwerken kregen
en die in hun wanhoop geen lichtpunt meer zien,
omdat hun leven alle perspectief verloor.
Dat zij niet opgeven en dat wij hen bijstaan.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen
die zich blijven verzetten tegen verdrukking
en voor de voortrekkers in onze gemeenschappen.
Dat zij volhouden en blijven verder kijken dan ‘hier en nu’.
Laten we bidden…

Goede God, Grond van ons bestaan,
kom en versterk ons wankel geloof.
Houd onze ogen op U gericht,
nu en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, onze toevlucht,
overtuigd van uw liefde
en verzekerd van uw trouw,
nemen wij hier brood en wijn in onze handen.
Moge wij, door U bemind, door U gevoed,
mensen worden naar uw hart
die vrede brengen en recht doen,
geïnspireerd door Jezus’ voorbeeld. Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
doe ons beseffen dat de levende Heer Jezus, uw Zoon,
­alleen aanwezig kan zijn onder de mensen,
wanneer die bereid zijn
van harte samen brood te breken en te delen.
Maak ons tot een hechte gemeenschap,
zet ons op het spoor van uw liefde
en geef dat wij elkaar behoeden.
Dan zullen wij leven als uw kinderen,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed  

God, Gij die onze ingeboren Zoeker naar gerechtigheid en vrede zijt,
onze Schepper die geen rust heeft tot heel de aarde land van allen is.

Gij zijt onze Gids
die ons de aarde toont zoals ze nog niet is
en de mensen
zoals ze nog lang niet zijn.
Wij danken U daarvoor.

Onze God zijt Gij,
onze Vriend en Toeverlaat,
die zwijgend de waarheid spreekt,
die ons omhult en ons hoofd en hart zijt
waar wij ten dode zijn en waar ten leven,
waar wij afbreuk doen
en waar wij bijdragen aan uw komend Rijk.

Onze Toevlucht zijt Gij,
Iemand die onze angst herscheppen wil tot mededogen,
die ons gebed om aandacht voor onszelf
beantwoordt met het stemgeluid
van ongehoorde medemensen.
Wij danken U daarvoor.

Onze God zijt Gij,
Vader van Jezus,
die ons zeggen doet zoals Hij:
het is mijn spijs en mijn drank de wil van God te doen.
Daarom roemen wij U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Biddend willen wij op weg gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
waar wij worden opgewacht door Hem,
die voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader,…..

Vergeef ons, Vader,
wanneer wij uw Boodschap naar onze hand zetten.
Doorprik onze alibi’s
wanneer wij onszelf proberen af te schermen
voor de consequenties van uw gebod van liefde en rechtvaardigheid.
Kom ons nabij met uw barmhartigheid
en breng ons tot bekering.
Dan mogen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Bemoedig ons met uw Woord, Heer.
Blijf tot ons spreken in de dagen die komen.
Wees ons nabij met uw genade
opdat wij rechte wegen gaan,
wegen van gerechtigheid en vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vreugde en vrede.

Vredeswens 2

God is groter dan ons hart en ons verstand.
Er is geen pijn, er is geen verdriet
dat we niet aan Hem mogen voorleggen.
Al wie iets vraagt, krijgt antwoord,
al is het soms anders dan verwacht.
Maar zijn liefde en zijn vrede weigert Hij aan niemand.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede van harte aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Om te kunnen standhouden als het moeilijk wordt
biedt onze God ons zijn Zoon aan
als blijvend voedsel.
Hij nodigt ons aan zijn tafel:
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Zou ik als dorre vijgenboom
het voorteken kunnen zijn van een naderende herfst
en van de winter van het leven,
onheil voorspellend?
Zou ik de voorbode kunnen zijn
van een wereld in verval,
van hel op aarde?
Ja, ik zou…

Maar zou ik ook als uitbottende vijgenboom
het groeiend voorteken van een nieuwe zomer kunnen zijn,
tegen alle doemdenken in,
heil en zegen verkondigend?
Zou ik in deze wereld in verval
voorbode kunnen zijn
van hoop en toekomst,
van stralend nieuw begin?

Zou ik met takken van geloof kunnen reiken naar de hemel toe?
Zouden al mijn bloesems en bladeren
tekens kunnen zijn van nieuwe hoop?
Zouden de vruchten die ik draag
vruchten van liefde kunnen zijn?
Zou ik een boom kunnen zijn
die er toe doet en aan zijn vruchten wordt gekend en geacht?
Ja, ik zou…

Bezinning 2

Ik koester een droom
dat mensen eens zullen opstaan en zullen inzien
dat ze geschapen zijn
om als broers en zussen te leven met elkaar.

Ik koester een droom
dat op een dag
de rechtvaardigheid neerstroomt als water
en dat gerechtigheid vloeit als een stroom.

Ik koester een droom
dat eens op een dag oorlogen eindigen,
dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan
en niemand meer aan oorlog denkt.

Ik koester een droom
dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop er vrede zal zijn op aarde
en goede wil bij alle mensen.
Die dag zal een dag van glorie zijn
en de Mensenzoon zal zich erover verheugen.
naar Martin Luther King

Slotgebed 1

Soms heb ik de indruk
dat alles en iedereen tegen mij is, God,
en dat ik uitgelachen word
omdat ik in U geloof.
Wil mij helpen ook op die momenten
overeind te blijven.
Leer mij om mij heen
de tekenen van hoop
en de stralen van liefde zien.
En later, wanneer ik zal sterven,
wil mij dan de vreugde geven
U heel nabij te weten
en U te ontmoeten van hart tot Hart!
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer,
Gij kent onze noden,
ons vaak wankel geloof,
ons roepen om richting in de chaos,
om orde in de verwarring.
Wij leggen dit alles bij U neer,
in de hoop dat Gij ons tegemoet zult komen.
Houd ons waakzaam en alert
opdat wij zien, horen en weten
dat Gij zult komen in onze wereld, in onze tijd,
en alles zult vervullen en voltooien. Amen.

Slotgebed 3

Maak ons ontvankelijk, Heer,
voor de tekenen van deze tijd.
Laat ons het goede zien,
de ‘goodwill’,
het zoeken naar vrede,
de drang naar gelijkheid,
de medemenselijkheid en verdraagzaamheid
als zovele tekenen van uw Geest die werkt in mensen van nu.
Leer ons ingaan op de goede verlangens
die in onszelf worden geboren
en laat ons geluk brengen aan elkaar.
Laat uw Geest van ons bezit nemen
zodat vrede, vriendschap en vreugde
aanwezig zijn waar mensen samenleven. Amen.
Ward Bruyninckx

Zending en zegen

Gesterkt in ons vertrouwen en onze standvastigheid
gaan wij van hier weg
om ervan te getuigen
dat God zorgt dat ‘eind goed, al goed’ is.
Hij wil ons nabij blijven met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.