10e zondag door het jaar B 2021

06 06 2021

Begroeting

Moge Gods Geest ons verlichten
wanneer wij hier biddend samenko­men
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

De wereld opdelen in ‘goed’ en ‘kwaad’.
Mensen verdelen in ‘goeden’ en ‘kwaden’.
Zwart en wit – zonder een spoor van grijs.
Alle gelijk aan de ene en niet aan de andere kant.
‘Wij’ zitten natuurlijk aan de kant van de ‘goeden’, de ‘gelijk­heb­bers’.
Zij zijn de slechten.
Eenvoudiger kan het niet.
Maar het kan ook niet onjuister.
Niets is gevaarlijker dan zulk een opdeling.
Daarover gaat het in deze viering.

Al te gemakkelijk laten ook wij ons verleiden
tot zo’n simplistische opsplitsing tussen goeden en kwaden.
Daarom willen wij, bij het begin van deze viering,
om vergeving vragen.

Gebed om ontferming 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Soms veroordelen we mensen
die, op hun zoektocht naar geluk,
andere wegen bewandelen dan we gewoon zijn.
We hebben soms geen zicht op Gods kleurrijke visioen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms sluiten we onze ogen
voor de noden in gebroken of vastgelopen relaties.
Soms negeren we Gods droom van licht voor iedereen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We beseffen vaak niet dat fantasie en durf,
aandacht en troost, inzet en trouw
ook van ons verwacht worden
om Gods hemel op aarde waar te maken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:

eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:

zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge

en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed

God, Schepper van het heelal,
uw Liefde roept de mens tot leven.
Maar het kwaad dat schuilt in ons hart
leidt tot de dood.
Wij vragen U:
vergeef ons wat wij misdaan hebben
en wek ons op tot nieuw leven.
Inspireer ons door de Woorden en Daden
van Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Kerk in Herent

Lezingen

Luisteren we nu naar verhalen uit de Schrift
waarin mensen tegenover God hun kwaad trachten goed te praten.

Eerste lezing (Gen., 3, 9-15)

9           De Heer God riep de mens en vroeg hem: `Waar ben je?’
10         Hij antwoordde: `Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’
11         Maar Hij zei: `Wie heeft je verteld dat je naakt bent?
Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?’
12         De mens antwoordde: `De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’
13         Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw:
`Hoe heb je dat kunnen doen?’
De vrouw zei: `De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’
14 De Heer God zei toen tegen de slang:
‘Omdat je dit gedaan hebt,
ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven!
15  Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare.
Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Kor., 4, 13 – 5,1)

Broeders en zusters,
13         Wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat:
                Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken.
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
14         Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt,
                ook ons met Jezus ten leven zal wekken
en ons naar zich toe zal voeren, samen met u.
15         Want alles gebeurt voor u,
                opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt
en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God.
16         Nee, wij geven de moed niet op.
                Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,
de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag.
17         De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons
                een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie.
18         Wij houden het oog niet op het zichtbare maar op het onzichtbare gericht; want het         zichtbare gaat voorbij maar het onzichtbare duurt eeuwig.
5 1 Wij weten immers: als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken,
heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt, een eeuwig huis in de hemel.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 3, 20-35)

20  Jezus ging naar huis. En weer stroomde de menigte samen,
zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten.
21         Zijn familie, die over Hem gehoord had,
ging eropuit om Hem in bedwang te houden,
want ze zeiden dat Hij zichzelf niet was.
22         Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, zeiden:
`Hij is in de macht van Beëlzebul’ en
`Het is door de opperdemon dat Hij de demonen uitdrijft.’
23         Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen:
`Hoe kan de satan de satan uitdrijven?
24         Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt,
kan dat koninkrijk niet standhouden.
25         Als een familie innerlijk verdeeld raakt,
kan die familie niet standhouden.
26         Als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt,
kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde.
27         Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen
en de inboedel weghalen, als hij niet eerst die sterke vastbindt;
pas dan kan hij zijn huis leeghalen.
28         Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden,
hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben.
29         Maar wie de heilige Geest lastert,
krijgt in eeuwigheid geen vergeving,
maar is schuldig aan een eeuwige zonde.’
30         Dit omdat ze zeiden: `Hij is in de macht van een onreine geest.’
31
        Zijn moeder kwam met zijn broers.
Ze bleven buiten staan en lieten Hem roepen.
32         Om Hem heen zat een menigte, en ze zeiden tegen Hem:
`Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken U.’
33         Hij antwoordde hun: `Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’
34         Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om Hem heen zaten en zei: `Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers.
35         Want wie de wil doet van God,
die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden we om een goede verstandhouding,
een hechte onderlinge band binnen de gezinnen.
Om warmte en geborgenheid voor kinderen in hun eerste levensjaren.
Om begrip en geduld voor jonge mensen op weg naar volwassenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we om duurzame relaties en om vriendschappen die blijven;
om een liefde die van geven en ontvangen weet;
om oog voor het welzijn van onze naaste
en om bekommernis om elkaar;
om respect voor ieders eigenheid
en om levensruimte om tot ontplooiing te komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om leven voor wie geen leven hebben,
om recht voor wie onrecht werd aangedaan,
om bevrijding voor wie in angst gevangen zitten,
om medelijden met hen die lijden.
Laten wij bidden…

Zegen ons, God,
met een geloof dat bergen verzet,
met een hoop die uitzicht biedt
en met een liefde die geen grenzen kent. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de christelijke Kerken.
Dat zij echt luisteren naar de Gods Blijde Boodschap.
Dat zij zich met hart en ziel inzetten voor elke mens
en zo werken aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde van respect en liefde voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die, van hoog tot laag,
een verantwoordelijke taak hebben in de Kerk.
Dat zij eensgezind de gemeenschap dienen
als leden van de ene familie van Jezus.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de burgerlijke leiders van de maatschappij.
Dat zij, in overleg met elkaar, zich zouden inzetten voor het algemeen belang
van deze wereld.
Dat niet geldgewin en macht hun motief zou zijn,
maar het geluk van elk individu
en het behoud van de schatten van de natuur.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle zoekers,
mensen die eerlijk zoeken naar de zin en de betekenis van hun leven.
Dat christenen voor hen als richtingwijzers mogen zijn op hun zoektocht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor zieken en mensen die het moeilijk hebben.
Dat ze mogen ondervinden dat God hen nabij blijft,
hun nood kent en er niet aan voorbij gaat.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en deze geloofsgemeenschap.
Dat we elk zijn/haar waardigheid gunnen
en niet dadelijk klaar staan met een oordeel over,
of een zelfs met de veroordeling van een ander.
Dat begrip en liefde onze maatstaf zouden zijn.
Laten wij bidden…

God, leer ons mild te zijn
en met ons hart te luisteren naar wat Gij ons te zeggen hebt. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
met brood en wijn gedenken wij de levensstijl van Jezus.
Hij ontkracht het kwaad en is onverdeeld trouw aan U.
Geef dat wij mogen groeien naar zijn voorbeeld. Amen.
naar André Janssen

Gebed over de gaven 2

Heer, de gaven die wij U aanbieden zijn een teken
dat wij ons rekenschap geven
van wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Al wat Gij geschapen hebt
is niet van ons, maar voor ons.
Aanvaard dit brood en deze wijn en deel ze uit
zodat allen vrede mogen vinden.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Uw naam willen wij heiligen, God,
tot uw barmhartigheid willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
Onze Vader,…

Zeggen wij dank om Hem
die Mensenkind werd,
nieuwe Hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem
die muren openbreekt en grenzen uit­wist.
Zeggen wij dank om Hem
die het eerste Begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vertrouwvol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

God, onze Vader,
door uw Zoon werd ons geen gemakkelijke vrede toegezegd,
maar een vrede die onthult en mooi maakt,
als een storm die ons open waait,
als een vuur dat in ons oplaait.
Moeilijk soms, pijnlijk soms,
tegen de verdrukking in,
tegen onszelf in.
Moge die vrede van Jezus ons deel zijn
vandaag en tot in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Onze God wil alle mensen nabij zijn.
Daarom geeft Hij Zichzelf tot voedsel.
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel
om ons te tonen
hoe wij ons voedsel moeten breken en delen met allen.
Zie het Lam Gods …

Bezinning 1

Mild worden…
het is een van de moeilijkste opgaven in het leven.

En toch zou ik graag een mild mens worden,
zacht in mijn woorden, in mijn gebaren,
zacht in de klank van mijn stem,
in de blik van mijn ogen,
zacht in heel mijn manier van doen en zijn.

Nooit meer een hard oordeel,
nooit meer mezelf laten gelden ten koste van anderen.
Luisteren en horen dat elk ander mens een wonder is.
Genieten van heel kleine dingen.
Houden van mensen zoals ze zijn
omdat ik geleerd heb
van mezelf te houden zoals ik ben.

Worden als een kind,
omdat het uiteindelijk allemaal
zo doodeenvoudig is.

Bezinning 2

Zus of broer
van Jezus worden,
diep in mijn hart
wil ik dat wel, God,
maar de consequentie
die dit evangelie
daaraan verbindt
valt me soms zwaar.
En als ik dan nog ervaar
dat mensen mij omwille van mijn geloof
uitlachen,
heb ik vaak veel meer zin
om ‘buitenstaander’ te blijven
en niet verder te zoeken
naar wat Jij van mij wilt.
Toon me daarom
jouw droom over mijn leven
en help me alsjeblief
die droom waar te maken.
Erwin Roosen

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in uw schepping is het goede onderhevig aan het kwaad.
Ook in ons heerst verdeeldheid,
ook al behoren wij U toe.
Wij bidden U:
geef dat wij, gesterkt door uw Zoon,
met Hem de weg gaan die het leven leefbaar maakt voor elkeen,
vandaag en elke dag van ons leven. Amen.
naar André Janssen

Slotgebed 2

God van gerechtigheid en vrede,
waarom zijn er mensen die over lijken gaan?
Waarom moordt het ene volk het andere uit?
Waarom heb ik steeds weer de neiging
met de ellebogen te werken?

Gij hebt een goede wereld geschapen, geen chaos.
Daarin dragen wij een grote verantwoordelijkheid.
Leer ons die op te nemen
naar eigen draagkracht en vermogen.

Steun ons in het aanklagen van onrecht
en van machtsmisbruik van de ene mens over de andere,
van het ene volk over het andere.
Dan pas worden wij daadwerkelijke mee-bouwers
aan uw Koninkrijk van gerechtigheid en liefde. Amen.

Zending en zegen

Jezus liet zijn blik gaan
over de mensen die naar Hem zaten te luisteren,
en zei:
“Jullie zijn mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder
als jullie de wil van God volbrengen”.
Moge ook wij uitgroeien tot broers en zussen van diezelfde Jezus.
Op weg daarheen
wil God ons nabij zijn met zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.