12e zondag door het jaar C 2019

23 06 2019


Begroeting

Als kinderen van dezelfde Vader mogen wij,
ondanks alle verschillen,
als gelijken aanschuiven aan de tafel van de Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

We zijn hier bijeen in naam van iemand
die op mensen indruk maakte.
“Hij is een tweede Elia” zei de een,
“want Hij durft machtigen de waarheid te zeggen”.
“Hij is een tweede Johannes de Doper” zei een ander.
“Ook iemand die opkomt voor recht en waarheid
en daarom de dood werd ingejaagd.”
En wat zei Jezus over Zichzelf?
Dat Hij, om de waarheid die Hij verkondigde,
door machtigen zou worden afgewezen,
maar dat Hij desondanks
voor Gods waarheid,
voor Gods bekommernis om de geringen,
trouw zou blijven opkomen.
Om Hem te gedenken zijn wij hier bijeen.
Jacques Verhees

Openingswoord 2

Wie zeggen de mensen dat ik ben, vraagt Jezus?
Geef toe een wat vreemde vraag voor iemand
die voor de rest als heel zelfzeker overkomt.
Want ondanks alle zelfonderzoek blijven er blinde vlekken waar ik liefst met grote omzichtigheid omheen loop.
Misschien kent je maar iemand als je ermee samen woont,
en dan leer je Hem ook in zijn regressieve en kleine kanten kennen.
Maar zelfs dat kennen blijft beperkt,
omdat elk van ons ook zoiets als een geheim rond zich heeft.
Geheim betekent niet geheimzinnig,
maar in de positieve zin:
dat elk van ons uiteindelijk een kern heeft
waar hij of zij onkenbaar is, ongrijpbaar en uniek.
Ik denk dat elk van ons gedragen wordt door een dieper zelf
dat aan alles ontsnapt
en dat tegelijk de bron is van onze creatieve mogelijkheden.
Het is een diepte van waaruit je leeft en jezelf vernieuwt,
waar je steeds naar terugkeert en weer uittreedt,
waarvan je slechts indirect een vermoeden kunt hebben,
maar waar de ander zeker nooit beslag op mag leggen,
niet door macht en niet door nieuwsgierige weetdrang.

Dat geldt ook voor de figuur van Jezus van Nazareth.
Achter de onschuldige vraag schuilt daarom een intrigerend vermoeden:
wat is zijn diepste geheim?
In het evangelie dat we zullen horen, worden 3 scènes opgevoerd
die ons een indirect vermoeden geven van dit Jezus-geheim.
naar Filosofenfontein

Gebed om ontferming 1

-Heer Jezus, Gij noemt ons uw volgelingen.
Gij nodigt ons uit om elke dag met U mee te gaan naar mensen toe.
Maar vaak hebben we honderd en één excuses om er geen tijd voor te hebben.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, heel uw leven hebt Gij aangetoond
dat elke mens uniek is en dat hij of zij het waard is om aandacht aan te besteden.
Uw hart ging vooral uit naar ‘geschonden’ mensen naar lichaam en ziel.
Als we hen zomaar voorbij lopen, zonder een greintje extra aandacht,
dan vragen wij U vergeving daarvoor.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, zorgen, lijden en kruis blijven niemand bespaard.
Ook uw Zoon Jezus is die weg niet uit de weg gegaan.
Hij is trouw gebleven aan zijn keuze om leven en dood met ons te delen.
Als lijden en dood ons pad kruisen,
help ons dan die moedig te doorstaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth,
omdat Hij niet verschenen is met veel pracht en praal,
maar in armoede, als een kind,
bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth
om zijn voorliefde voor zondaars,
voor mensen aan de rand van de samenleving,
bidden wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth,
omdat Hij zegt dat Hem volgen vaak betekent
een kruis opnemen,
bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons onze gemakzucht en ons egoïsme vergeven
en ons een duwtje geven in de richting van zijn Rijk
van liefde en rechtvaardigheid. Amen.
vrij naar Borsbeek

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Jezus, uw Woorden en daden kunnen ons niet onbewogen laten.
Geloof dat ons niet in beweging brengt,
is niet echt,
want er is een manier van leven mee gemoeid
die om meer dan het gewone vraagt.
Volgeling van Jezus zijn vraagt offers,
het vraagt om te getuigen in woord en daad.
Christen zijn vraagt om partij te kiezen
voor de armen en de zwakken in onze samenleving,
het betekent dat we niet op onszelf, maar op anderen bedacht zijn,
dat we onszelf verloochenen.
Moge wij door die levenswijze opvallen als uw leerlingen.

Openingsgebed 2

Hier bijeen, willen wij U bidden, Heer, om dagelijks brood,
niet alleen voor onszelf,
maar voor allen
opdat iedere mens mag delen in geluk.
Wij geloven in de schepping,
in de aarde en de mens, in techniek en cultuur.
Zij zijn de moeite waard als zij de mensen dienen.
Geef ons inzicht, Heer, in uw Woord en in Jezus,
die ons heeft voorgedaan
hoe wij de wereld bewoonbaar kunnen maken voor allen. Amen.

Lezingen
 
Bekleed met Christus door het doopsel,
zijn wij – ondanks uiterlijke verschillen –
broers en zusters geworden, kinderen van dezelfde Vader,
schrijft de apostel Paulus.
Maar dat betekent ook, voegt Jezus eraan toe in de evangelielezing,
dat wie Hem wil navolgen bereid moet zijn
zijn dagelijks kruis op te nemen.
Laten we samen luisteren naar die Schriftwoorden.

Eerste lezing 1 (Zach. 12, 10-11)

Uit de Profeet Zacharias

Zo spreekt de Heer:
10         Over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem
zal Ik een geest van mededogen uitstorten,
die hen tot bidden brengt.
Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben,
en vanwege hem een rouwklacht houden,
zoals men rouwt over de enige zoon;
zij zullen om hem klagen,
zoals men klaagt om de eerstgeborene.
11         Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo,
zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn.
KBS Willibrord 1995

De moderne hertaling van de eerste lezing – die we binnen kregen van het Catechesehuis – is die van Sacramentsdag

Eerste lezing 2

Uit het boek Genesis 14, 18-20

Melchisedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste
brengt brood en wijn voor Abraham mee.
Hij spreekt een zegen over hem uit:
‘Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste.
Gezegend zij God omdat Hij u behouden uit de strijd heeft doen komen.’

Daarop geeft Abraham aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd.

In Melchisedek, hebben de eerste christenen een gelijkenis met Jezus gezien, koning en hogepriester.

Hendrik Van Moorter
Catechesehuis

Tweede lezing (Gal., 3, 26-29)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
26         U bent allemaal kinderen van God
door het geloof, in Christus Jezus.
27         Want allemaal bent u in Christus gedoopt,
met Christus bekleed.
28         Er is geen Jood of Griek meer,
er is geen slaaf of vrije,
het is niet man en vrouw:
u bent allemaal één in Christus Jezus.
29         Maar als u bij Christus hoort,
dan bent u ook nageslacht van Abraham,
erfgenamen overeenkomstig de belofte.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 18-24)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

18         Eens was Jezus aan het bidden,
alleen zijn leerlingen waren bij Hem.
Hij stelde hun de vraag:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
19         Zij antwoordden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.’
20         Daarop zei Hij hun:
`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde:
`De Messias van God.’
21         Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten
22         en zei:
`De Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen
en ter dood gebracht;
en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.’
23         Met het oog op allen zei Hij:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.
24         Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 

Spreken wij nu samen ons geloof uit in onze God van liefde en vrede.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we voor allen
die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij, zoals Petrus,
met veel vreugde en vertrouwen
Jezus’ boodschap verkondigen
en blijven uitnodigen om Jezus te ontmoeten
in gebed en in het samen-vieren
en de gelovigen aanmoedigen
om Jezus na te volgen in liefde en zorg voor mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
en voor allen die de naam van Jezus belijden
en zich christenen noemen.
Dat wij dit ook waar maken
in onze aandacht en onze inzet voor het geluk
en het welzijn van mensen
om ons heen en veraf.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid
dragen in onze samenleving,
in de politiek,
de rechtspraak of in organisaties.
Moge zij opkomen voor het algemeen welzijn
en levenskansen voor alle mensen,
vooral voor de zwaksten en de arme mensen.
Laten we bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we dat wij ons aanvaard mogen weten door God
en ons kruis kunnen opne­men,
niet vertwijfeld, maar vol hoop en vertrouwen,
wetend dat Hij ons kruis helpt dragen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie zich afzetten tegen al wat vreemd en anders is,
voor wie vergeten dat een solidaire samenleving geen zaak is
van woorden en slogans, maar van doen, overal, en elke dag opnieuw.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we elkaar mogen aanvaarden zoals wij zijn
en mogen genieten van onze onderlinge verschillen en specifieke eigenheden.
Zo vormen wij samen een veelkleurig lappendeken,
geweven door Gods scheppende Hand.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat iedere mens in Kerk en maatschappij
zijn eigen weg kan vinden en die ten volle zou mogen gaan.
Dat de leiding van de Kerk durft te leren luisteren naar de ervaringen van mensen
en dat onze maatschappij zo georganiseerd mag worden
dat niet de economie, maar de mens centraal staat.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, aanvaard met deze gaven.
zegenen en herschep ze tot symbolen van uw eeuwige Liefde. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gij die Brood zijt voor wie hongerig is,
en Drank voor de dorstigen,
Gij die de geboeiden bevrijdt,
de blinden weer doet zien
en de gekromden opricht,
Gij nodigt ons uit aan deze maaltijd van brood en wijn.
Rond deze tafel zijn wij bijeen,
één en toch zo verscheiden,
samen, en elk toch weer anders.
Moge dit samen eten met U
doorwerken in ons leven van elke dag.
Moge uw Woord in ons kracht krijgen
zodat wij de kant kiezen van hen die U het nauwst aan het hart liggen:
de armen, de verdrukten, de ontheemden, de stemlozen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,

barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Man en vrouw, wit en zwart, dakloze en burger, groot en klein,
allen te samen werden wij in Jezus Christus herboren
tot kinderen van dezelfde Vader, tot wie wij bidden mogen:
Onze Vader…

Ook al zijn wij herboren tot kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er onder ons tweedracht, na-ijver en blindheid voor onrecht.
Bidden we om verzoening, om de vrede die ons werd toegezegd.
Als wij dan, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens 1

Schenk ons moed en vertrouwen, Heer, om elkaar de hand te reiken,
elkaar vast te houden over alle verschillen heen.
Dan zullen ook wij mogen dromen
van een land waar onrecht is uitgewist,
waar tweedracht verleden tijd is,
waar vreemden vrienden worden,
tochtgenoten naar uw Rijk van vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Vredeswens 2

Wie voor God openstaat
kijkt met andere ogen naar zijn medemensen.
Wie voor mensen openstaat
kijkt met heel eigen ogen naar God.
Wie openstaat voor God én voor de mensen
kijkt anders aan tegen zichzelf:
hij voelt zich vrij, bevrijd, bevrijdend
net als Jezus.
Zulke mensen zijn echte vrede-stichters en vrede-brengers.
Bidden we dat wij zulke mensen mogen worden.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij Gods vrede aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Samen eten schept verbondenheid tussen mensen.
Zo worden wij
door te eten van het brood dat Hij ons aanreikt
ook meer één met de Heer
die zich aan ons liet kennen als Ik-ben-er-voor-jou.
Openen wij ons hart en onze handen om Hem te ontvangen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”

Waarom vraag Je dat, Jezus?
Is het omdat er twijfel opkwam
in je hart
en de onzekerheid je aantastte,
en je voorvoelde dat de weg
die Jij gekozen had
wel eens slecht kon aflopen?
En waarom vroeg Je ons:
“En jullie, wie zeggen jullie
dat Ik ben?”
Wilde Je tenminste
van ons zeker zijn?
Wilde Je weten dat Je op ons
kon  rekenen?
“Jij bent de Gezalfde van God”,
dat hebben wij Je
toen geantwoord.

Maar we beseften niet
hoe gevaarlijk ons antwoord was.
We hadden toen niet door
dat er een kruis voor Je klaarstond,
en dus ook voor ons.
Pas later is het
tot ons doorgedrongen:
ik wil van je houden,
betekent ook:
ik wil mijn leven met je delen.
Ik wil voor je kiezen.
Ik wil met je lijden.
Zo vindt de mens
echt leven.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Zijn woorden liegen er niet om:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet zich wegcijferen”.
Zich wegcijferen,
zich prijsgeven omwille van anderen,
Hij heeft het ons voorgeleefd.
Hij heeft recht van spreken
als Hij ons uitnodigt
zijn inzet voor recht en waarheid,
zijn toewijding aan het lot van geringen
na te volgen in de wereld van vandaag en morgen.
De wereld wacht op mensen die het aandurven,
op mensen zoals wij misschien.
naar Jacques Verhees

Slotgebed 1

Goede God, Gij droomt van een wereld
waarin wij onszelf en elkaar aanvaarden
zoals Gij ons hebt gewild.
Zend ons de Geest van Jezus
opdat ieder zijn of haar kruis wil opnemen
als teken en boodschap van hoop,
als teken van eenheid in verscheidenheid van al uw mensen. Amen.

Slotgebed 2

Jezus was zo doordrongen
van uw liefde, God,
dat Hij voor U
niet alleen wilde leven,
maar ook bereid was voor U te sterven.
Terecht herkende Petrus
in Hem dan ook de Messias,
door U gezalfd tot teken van vrede.
Wil ook ons zalven met liefde en trouw,
zodat medemensen ook in onze ogen
de schittering van uw hart kunnen zien,
door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Wij hebben gebeden dat
Gods Woord kracht moge krijgen in ons
zodat wij de kant kiezen van hen die God het nauwst aan het hart liggen:
de armen, de verdrukten, de ontheemden, de stemlozen.
Moge Gods zegen voor ons een ruggensteun zijn
wanneer wij dat gebed in daden proberen om te zetten,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Kategorie(n): Zondagsvieringen

Comments are closed.