12e zondag door het jaar C 2022

19 06 2022

Begroeting

Als kinderen van dezelfde Vader mogen wij,
ondanks alle verschillen,
als gelijken aanschuiven aan de tafel van de Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Waar vriendschap en vreugde zijn,
daar maken wij een stukje van Jezus’ droom waar.
Het evangelie van vandaag lijkt wel het tegendeel te vertellen:
het spreekt over lijden en over ‘zijn kruis opne­men’.
De woorden ‘lijden’ en ‘kruis’ schrikken ons zeker af.
Het is Jezus ernst als Hij ons vraagt
echte volgelingen van Hem te zijn,
als Hij aan zijn leerlingen vraagt:
“Wie ben Ik eigenlijk voor jullie?”
Laten wij ons hart openstellen voor Jezus’ vraag.
Misschien zullen wij dan iets beter begrijpen
dat lijden en vreugde kunnen samengaan.
naar Broechem

Openingswoord 2

Vandaag horen wij in het evangelie Jezus aan zijn leerlingen vragen:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
Dat Hij ondanks alle namen die Hem gegeven worden,
zelf de voorkeur heeft voor die van ‘de Mensenzoon’,
zegt alles over zijn levenskeuze,
over het verstaan van zijn roeping.
naar Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

Telkens wij samenkomen
mogen we ons eerst tot God keren.
Vragen we Hem dat Hij ons allen en de hele wereld
mag zegenen met goedheid en mildheid.
Daarom bidden wij om zijn tegemoetkoming en nabijheid.

-Heer, ons hart gaat uit naar U.
Geef ons de goede gezindheid U te volgen.
Kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij willen als broeders en zusters naar elkaar omzien.
Wanneer wij daarin tekortschieten,
kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, leer ons de standvastigheid die U eigen was.
Maak ons tot getuigen van uw naam in onze wereld.
Kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Hij kent ons en heeft hart voor ieder van ons.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze tekortkomingen liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

bed om ontferming 2

Jezus navolgen is een serieuze uitdaging
en die opdracht consequent volhouden blijkt soms uitermate moeilijk.
Omdat we vaak tekortschieten bidden we om vergeving.

-Heer, Gij toont begrip voor tekortkomingen,
Gij zijt één en al vergeving en verzoening.
Daarin zijn wij niet altijd uw volgelingen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt gezegd
dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt.
Maar vaak gaan we onze eigen wegen
die wel eens serieus afwijken van de weg die Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, liefde en mededogen voor mensen die het moeilijk hebben,
dat verstaan we wel,
maar de radicaliteit van uw Boodschap:
hen een centrale plaats toekennen,
dat is voor ons, die het materieel niet zo moeilijk hebben,
vaak een stap te ver.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wees ons genadig
en maak ons tot vurige navolgers van uw Boodschap. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Wij zijn hier bijeen, God,
om Jezus, uw Getuige, te herdenken.
Hij bleef van uw waarheid getuigen,
ook toen machtigen Hem daarom naar het leven stonden.
Maak ons vertrouwd met zijn gedrevenheid
om voor mensen door het vuur te gaan.
En bemoedig ons
om Hem na te volgen in toewijding aan recht en waarheid,
aan vrijheid en vrede voor allen
die met ons het leven delen. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij roept ons op om uw Rijk van vriendschap en vreugde mee op te bouwen.
Daarvoor moeten wij de handen uit de mouwen steken.
Help ons te leven zoals het evangelie het ons leert.
Geef ons daartoe open oren en een open hart
om naar mensen te luisteren
en om ‘ja’ te durven zeggen
op de vele kleine en grote vragen
die elke dag opnieuw op ons afkomen.
Zo zullen de mensen weten
dat Gij voor ons de Messias zijt.  Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar Gods Woord dat doorklinkt in de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing 1 (Zach. 12, 10-11)

Uit de Profeet Zacharias

Zo spreekt de Heer:
10         Over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem
zal Ik een geest van mededogen uitstorten,
die hen tot bidden brengt.
Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben,
en vanwege hem een rouwklacht houden,
zoals men rouwt over de enige zoon;
zij zullen om hem klagen,
zoals men klaagt om de eerstgeborene.
11         Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo,
zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Gal., 3, 26-29)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
26         U bent allemaal kinderen van God
door het geloof, in Christus Jezus.
27         Want allemaal bent u in Christus gedoopt,
met Christus bekleed.
28         Er is geen Jood of Griek meer,
er is geen slaaf of vrije,
het is niet man en vrouw:
u bent allemaal één in Christus Jezus.
29         Maar als u bij Christus hoort,
dan bent u ook nageslacht van Abraham,
erfgenamen overeenkomstig de belofte.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 18-24)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

18         Eens was Jezus aan het bidden,
alleen zijn leerlingen waren bij Hem.
Hij stelde hun de vraag:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
19         Zij antwoordden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.’
20         Daarop zei Hij hun:
`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde:
`De Messias van God.’
21         Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten
22         en zei:
`De Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen
en ter dood gebracht;
en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.’
23         Met het oog op allen zei Hij:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.
24         Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden tot de God
wiens naam tegelijk een boodschap is: Ik-zal-er-zijn-voor-u.

-Heer God, maak de naam van Jezus, uw Gezalfde, bekend
aan allen die leiding geven in Kerk en samenleving.
Help hen waakzaam te zijn
en zich zorgzaam ten dienste te stellen van wie aan hen zijn toevertrouwd.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, de Gekruisigde, bekend
aan allen die onderdrukt worden.
Help hen te geloven in zijn Woord dat,
wie zijn leven verliest, het zal vinden bij U.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, de Verrezene, bekend
aan allen die de moed hebben om op te komen
voor vrede en recht.
Maak hen tot spiegelbeeld
van zijn onwankelbare hoop op nieuw leven.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, onze Broeder, bekend
aan onze geloofsgemeenschap.
Bemoedig ons die Hem willen volgen,
help ons om elke dag ons kruis op te nemen.
Laten we bidden…

Menslievende God, luister naar ons smeken
en verhoor ons omwille van Jezus Messias,
die bij U voor ons ten beste spreekt voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 2

God,
Gij hebt ons gezegd dat Gij altijd naar ons luistert
als wij oprecht tot U bidden.

-Wij bidden U voor alle gelovigen.
Dat we samen een hechte gemeenschap mogen vormen, wereldwijd.
Dat we elkaar zouden vasthouden en bemoedigen
en dat we, in de eenheid met onze Heer Jezus Christus,
goedheid, liefde en gerechtigheid mogen uitstralen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor alle mensen
voor wie het leven een kruis is, zwaar om dragen,
voor wie moedeloos geworden zijn,
uitgestreden,
voor wie geen uitweg meer zien.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor alle mensen
die lijden onder wat anderen hun aandoen:
vluchtelingen en oorlogsslachtoffers,
gevangenen die vastzitten omwille van hun politieke of gelovige overtuiging,
slachtoffers van discriminatie omwille van hun huidskleur, sekse of geaardheid,
kinderen die mishandeld worden, misbruikt, gekleineerd of uitgebuit.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving,
voor meer vrede en gerechtigheid onder de volkeren,
voor een leefbare wereld nu en in de toekomst.
Laten wij bidden…

God, verhoor onze beden
en wees ons nabij.
naar Borsbeek

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
overvloedig zijn de gaven uit uw hand
en hoezeer verlangt Gij
dat zij ten goede komen aan alle mensen.
Leer ons ons dagelijks brood te delen met iedereen
en zegen deze gaven van brood en wijn
tot symbool van uw Liefde voor elke mens. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, maak ons beschikbaar en breekbaar
als levend brood dat toekomst betekent voor de minsten.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom in ons midden
en vorm ons om tot een levend hart in deze wereld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Man en vrouw, wit en zwart, dakloze en burger, groot en klein,
allen te samen werden wij in Jezus Christus herboren
tot kinderen van dezelfde Vader, tot wie wij bidden mogen:
Onze Vader…

Ook al zijn wij herboren tot kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er onder ons tweedracht, na-ijver en blindheid voor onrecht.
Bidden we om verzoening, om de vrede die ons werd toegezegd.
Als wij dan, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens

Jezus leerde ons bidden
om de komst van Gods Rijk in onze verdeelde wereld.
Daarom willen wij bidden:
Heer Jezus Christus,
mens van vrede en verzoening,
wees in ons midden,
beadem ons met uw levensadem,
wees voor ons licht in het duister,
vuur dat ons zuiver maakt.
Maak ons vrij
zodat we van uw vrede, vreugde en vriendschap kunnen genieten
en die aan anderen doorgeven.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij Gods vrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Als Brood van vrede, Brood van samenhorigheid,
zo biedt de Heer Zichzelf aan.
Als Gist van menselijkheid in deze verzakelijkte wereld
zo biedt de Heer Zichzelf aan.
Als Licht dat onze blindheid geneest
zo zendt de Heer ons op weg, op zijn weg.
Daartoe biedt Hij Zichzelf aan als voedsel:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God, Gij hebt mij als een fijne draad
geweven tussen aarde en hemel.
Ik hang nog vast met al mijn vezels
aan de grond waaruit ik ben genomen,
en voel nog elke dag het dier in mij
dat instinctief wil overleven
en agressief wordt
tegen wie het territorium betreedt
dat ik heb afgebakend:
mijn grond en mijn bezit,
mijn geld en mijn carrière,
mijn gezag en mijn prestige..
O wee, wie daaraan raakt…

Maar Gij, mijn God,
Gij trekt mij
om daarvan los te komen,
om U te zoeken en te minnen
met heel mijn ziel, verstand en al mijn krachten.
Gij wilt mij bevrijden van die zwaartekracht,
van mijn redeloze drang naar hebben en houden,
van oeroude instincten.
Gij wilt mij ruimte geven om te worden wie ik ben,
niet gehinderd door een territorium
dat ikzelf heb afgebakend.
Zodat ik, mild en open,
niet gehinderd door mezelf,
elke naaste kan beminnen
zoals Gij dat wilt.

God, ik ben een fijne draad
door U geweven tussen aarde en hemel.
Ik voel de zuigkracht van uw hemel,
maar ook de zwaartekracht van de aarde.
Ik zweef tussen wat is en wat zou moeten zijn.
Ik denk dat dat zo zal blijven, God,
tot alles is volbracht.   naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Liefde, schoonheid, leven, sterven:
daar hebben we enig besef van,
ook al doorgronden we die mysteries niet.
Maar hoe zullen we U beseffen, U die we God noemen ?
We menen soms een glimp van U op te vangen,
maar we zien U niet.
In mensenwoorden wordt Gij aangesproken,
uitgesproken, neergeschreven.
Maar U horen we niet.
Achteromkijkend beseffen we soms
dat Gij in ons leven voorbij zijt gegaan
op die of die dag.
Ook dan zien we uw gezicht niet,
maar alleen een spoor van U.
Méér vragen we niet, God.
Dát moet voldoende zijn.
F. Cromphout

Slotgebed 1

Bemoedig ons, God,
om in te gaan op Jezus’ uitnodiging
zijn volgelingen te worden.
Maak ons vertrouwd met zijn Woord
dat wie leven geeft
leven zal vinden.
Maak ons vertrouwd met wat Hij ons voorleefde
opdat wij de lijnen zouden doortrekken
die Hij onder ons heeft uitgezet. Amen.
naar Jacques Verhees

Slotgebed 2

Ik ken je – zegt God –
Ik weet wat er in je omgaat
en wat je verlangens en gevoelens zijn.
Maar soms twijfel Ik
of het omgekeerde ook waar is:
of jij Mij kent
en of je Mij wel wilt kennen.
Misschien heb je het daar soms moeilijk mee.
Daarom wil Ik je uitnodigen
zolang naar Jezus te kijken
tot je in zijn ogen de schittering van mijn hart ziet.
Hij is mijn Zoon, mijn Liefde die mens is geworden.
Hij wil jouw Broer zijn, jouw Vriend en jouw Heer.
Maar het laatste woord… is aan jou..- zegt God.
Erwin Roosen


Zending en zegen

“En nu zijn jullie aan de beurt”,
zei Jezus op de laatste avond van zijn leven tegen zijn vrienden.
“Nu stuur Ik jullie de wereld in om te doen wat Ik heb gedaan”.
Hij zegt het ook tegen ons.
Zo meteen gaan we door de kerkdeur naar buiten
en mogen daar mensen voor mensen worden.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.