12e zondag door het jaar C 2016

19 06 2016

Begroeting

Genade en vrede van onze Heer Jezus,
die door lijden en dood
tot de heerlijkheid van de verrijzenis is gekomen,
moge met u zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingswoord 1

Vandaag horen wij in het evangelie Jezus aan zijn leerlingen vragen:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
Dat Hij ondanks alle namen die Hem gegeven worden,
zelf de voorkeur heeft voor die van ‘de Mensenzoon’,
zegt alles over zijn levenskeuze,
over het verstaan van zijn roeping.
naar Kerk in Herent

Openingswoord 2

In Christus zijn wij allen kinderen van dezelfde Vader.
Maar we moeten ons ook als zodanig gedragen.
Dat betekent dat wij – elk op onze eigen plaats in de samenleving –
werk moeten maken
van de gelijkwaardigheid van alle mensen,
zodat onze aarde werkelijk wordt omgevormd
tot die hemel op aarde,
waarover Paulus in de eerste lezing droomt.

Moge de Heer in deze viering
het Licht zijn dat onze duisternis verlicht.
Moge Hij onze ogen openen,
zodat wij zien waar het rondom ons de verkeerde richting uitgaat,
zodat wij leren ontdekken wat wij daaraan daadwerkelijk kunnen doen.
Moge Hij zich over ons ontfermen
en ons tekortschieten vergeven.

Vergevingsmoment 1

-God, uw Zoon Jezus leefde en sprak
vanuit een heel sterke verbondenheid met U.
Vergeef ons als we onvoldoende tijd maken
om U te ontmoeten in gebed,
om te luisteren naar uw Woord.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt op een unieke manier
Gods tedere zorg
en liefdevolle nabijheid concreet gemaakt.
Vergeef ons als we soms hard of onverschillig zijn
voor onze medemensen dichtbij en veraf.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om mee te werken
aan uw droom van verzoening,
van vrede en gerechtigheid voor elke mens.
Vergeef ons als we ervoor terugschrikken
om ons in te zetten voor het geluk van anderen
en kiezen voor ons eigenbelang.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                    federatie Kana

Vergevingsmoment 2

Jezus navolgen is een serieuze uitdaging
en die opdracht consequent volhouden blijkt soms uitermate moeilijk.
Omdat we vaak tekortschieten bidden we om vergeving.

-Heer, Gij toont begrip voor tekortkomingen,
Gij zijt één en al vergeving en verzoening.
Daarin zijn wij niet altijd uw volgelingen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt gezegd
dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt.
Maar vaak gaan we onze eigen wegen
die wel eens serieus afwijken van de weg die Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, liefde en mededogen voor mensen die het moeilijk hebben,
dat verstaan we wel,
maar de radicaliteit van uw Boodschap:
hen een centrale plaats toekennen,
dat is voor ons, die het materieel niet zo moeilijk hebben,
vaak een stap te ver.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wees ons genadig
en maak ons tot vurige navolgers van uw Boodschap. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij die ons als uw kinderen hebt geschapen,
in uw ogen zijn wij allen gelijkwaardig.
Geef dat wij, in onze verscheidenheid en eigenheid,
elkaar mogen vinden en ontmoeten in respect en vertrouwen,
zodat wij elkaar zouden accepteren
en zouden proberen er voor elkaar te zijn.
Zo willen wij, stap voor stap,
meebouwen aan uw droom,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar het goed is om te wonen,
omdat Gij ons samenhoudt
zoals Gij beloofd hebt in Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij roept ons op om uw Rijk van vriendschap en vreugde mee op te bouwen.
Daarvoor moeten wij de handen uit de mouwen steken.
Help ons te leven zoals het evangelie het ons leert.
Geef ons daartoe open oren en een open hart
om naar mensen te luisteren
en om ‘ja’ te durven zeggen
op de vele kleine en grote vragen
die elke dag opnieuw op ons afkomen.
Zo zullen de mensen weten
dat Gij voor ons de Messias zijt.  Amen.

Lezingen

In het evangelie van deze zondag
spreekt Jezus met zijn leerlingen voor het eerst
over het lijden dat Hem te wachten staat.

In verband hiermee horen we in de eerste lezing
een tekst van de profeet Zacharia,
over de Messias die gedood zal worden.

In de tweede lezing legt Paulus uit, dat door het geloof
alle mensen zonder onderscheid kunnen deelhebben
aan de belofte die God aan Abraham deed.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Zach. 12, 10-11)

Uit de Profeet Zacharias

Zo spreekt de Heer:
10        Over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem
zal Ik een geest van mededogen uitstorten,
die hen tot bidden brengt.
Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben,
en vanwege hem een rouwklacht houden,
zoals men rouwt over de enige zoon;
zij zullen om hem klagen,
zoals men klaagt om de eerstgeborene.
11        Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo,
zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 3, 26-29)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
26        U bent allemaal kinderen van God
door het geloof, in Christus Jezus.
27        Want allemaal bent u in Christus gedoopt,
met Christus bekleed.
28        Er is geen Jood of Griek meer,
er is geen slaaf of vrije,
het is niet man en vrouw:
u bent allemaal één in Christus Jezus.
29        Maar als u bij Christus hoort,
dan bent u ook nageslacht van Abraham,
erfgenamen overeenkomstig de belofte.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 18-24)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

18        Eens was Jezus aan het bidden,
alleen zijn leerlingen waren bij Hem.
Hij stelde hun de vraag:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
19        Zij antwoordden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.’
20        Daarop zei Hij hun:
`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde:
`De Messias van God.’
21        Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten
22        en zei:
`De Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen
en ter dood gebracht;
en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.’
23        Met het oog op allen zei Hij:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.
24        Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Ook al kwam Hij slechts uit Nazareth vandaan,
Hij is voor mensen door het vuur gegaan.
Bidden wij dat Jezus’ inzet voor recht en waarheid
navolging vindt in de wereld van vandaag en morgen.

-Voor allen die de naam van Jezus belijden
en zich christenen noemen.
Dat zij dit ook waar maken
en zich belangeloos inzetten
voor het geluk en het welzijn van mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

-Voor hen die het aandurven
om ten overstaan van politieke, sociale en kerkelijke leiders
onrecht aan te klagen,
ideeën van recht en rechtvaardigheid aan te dragen
en op te komen voor gedeelde vrijheid en vrede.
Laten we bidden…

-Voor hen die zich dag na dag wegcijferen,
voor hen die dienstbaar zijn zonder berekening,
voor hen die beschikbaar zijn
ongetelde uren en dagen lang.
Dat hun inzet navolging mag vinden.
Laten we bidden…
naar Jacques Verhees

Voorbeden 2

Laat ons bidden tot God,
dat wij mogen leven naar ons geloof.

-Bidden we voor allen die in Jezus geloven.
Dat zij niet slechts met de mond belijden dat Hij de Weg is,
maar die weg ook werkelijk gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle Kerken
die Jezus belijden als de Messias, de Gezalfde van God.
Dat zij elke mens zouden liefhebben,
zoals Jezus hen voordeed.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die vervolgd worden om hun geloof.
Dat het Woord van Jezus hun tot steun zal zijn
‘Wie zijn leven durft verliezen, zal het redden’.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die in Jezus’ naam
aandacht geven aan wie geen kansen hebben,
die opkomen voor hen die niet tot hun recht komen.
Dat zij aan de lijve ervaren,
dat zorg voor anderen hun eigen leven verrijkt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen, die naar het voorbeeld van Jezus,
liever geven dan nemen,
liever kwetsbaar zijn dan machtig,
liever vergeven dan veroordelen.
Dat innerlijk geluk hun deel mag zijn
als erfgenamen van de Belofte.
Laten wij bidden…

Goede God,
geef ons de gezindheid van Jezus, de Messias.
Verenig onze beden met de zijne
en wil ze verhoren om Hem. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
telkens wij hier het brood breken
en de beker met wijn vullen,
weten wij dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven.
Neem deze gaven aan als herinnering aan Hem
die ze ons heeft nagelaten
als teken van zijn blijvende aanwezigheid onder ons. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
overvloedig zijn de gaven uit uw hand
en hoezeer verlangt Gij
dat zij ten goede komen aan alle mensen.
Leer ons ons dagelijks brood te delen met iedereen
en zegen deze gaven van brood en wijn
tot symbool van uw Liefde voor elke mens. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Man en vrouw, wit en zwart, dakloze en burger, groot en klein,
allen te samen werden wij in Jezus Christus herboren
tot kinderen van dezelfde Vader, tot wie wij bidden mogen:
Onze Vader…

Ook al zijn wij herboren tot kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er onder ons tweedracht, na-ijver en blindheid voor onrecht.
Bidden we om verzoening, om de vrede die ons werd toegezegd.
Als wij dan, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens

Heer Jezus Christus,
Mens van vrede en verzoening,
wees in ons midden als adem die leven geeft,
als licht in de duisternis,
als vuur dat zuivert.
Maak ons vrij tot vrede, vreugde en vriendschap.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij Gods vrede aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Als brood van vrede, brood van samenhorigheid,
zo biedt de Heer Zichzelf aan.
Als gist van menselijkheid in deze verzakelijkte wereld
zo biedt de Heer Zichzelf aan.
Als licht dat onze blindheid geneest
zo zendt de Heer ons op weg, op zijn weg.
Daartoe biedt Hij Zichzelf aan als voedsel:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Jezus windt er geen doekjes om.
Geloven is niet vrijblijvend.
Het is ook je kruis opnemen,
jezelf durven te verliezen
in naam van de liefde.
De Gezalfde navolgen
is zijn weg gaan
door dik en dun.
Een weg van geven en vergeven,
van liefde en rechtvaardigheid.
Eigenlijk moet ons geloven
zichtbaar worden in ons leven.
Het is: niet schuwen
de weg van de minste te gaan.
Het is: jezelf kwetsbaar opstellen.
Heldendaden worden niet gevraagd,
wel daden van volgehouden liefde,
van aandacht voor andermans lijden,
van zorg voor iemands toekomst.
Daarom is het nodig
om soms de stilte te zoeken,
om nieuwe kracht op te doen
en om onze ogen open te houden
voor de nood van mens en wereld.
Belijden, dat Jezus de Gezalfde is,
daagt uit zelf ‘gezalfde’ te worden.
Dat is de pijn van ons geloven.
Maar het geeft wel zicht op leven.
Wim Holterman osfs


Bezinning 2

Leer me luisteren, Heer,
naar het diepste in mezelf
en naar mensen die me echt kennen.
Leer me luisteren
naar U
om te weten
wie ik ben,
wie ik te worden heb
zoals Gij mij in uw handpalm geschreven hebt.
Leer me luisteren, Heer,
om te weten
welke weg ik te gaan heb in uw naam,
wat ik te doen heb en te laten,
wat ik te nemen heb en los te laten.
Leer me luisteren
naar het diepste in mezelf
om te weten
wat ik te bieden heb, te delen heb,
wanneer en hoe
op de weg die Gij mij voorgaat, voorgeleefd hebt.
Ida Guetens

Slotgebed 1

Ik ken je – zegt God –
Ik weet wat er in je omgaat
en wat je verlangens en gevoelens zijn.
Maar soms twijfel Ik
of het omgekeerde ook waar is:
of jij Mij kent
en of je Mij wel wilt kennen.
Misschien heb je het daar soms moeilijk mee.
Daarom wil Ik je uitnodigen
zolang naar Jezus te kijken
tot je in zijn ogen de schittering van mijn hart ziet.
Hij is mijn Zoon, mijn Liefde die mens is geworden.
Hij wil jouw Broer zijn, jouw Vriend en jouw Heer.
Maar het laatste woord… is aan jou..- zegt God.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Bemoedig ons, God,
om in te gaan op Jezus’ uitnodiging
zijn volgelingen te worden.
Maak ons vertrouwd met zijn Woord
dat wie leven geeft
leven zal vinden.
Maak ons vertrouwd met wat Hij ons voorleefde
opdat wij de lijnen zouden doortrekken
die Hij onder ons heeft uitgezet. Amen.
naar Jacques Verhees

Zending en zegen

“En nu zijn jullie aan de beurt”,
zei Jezus op de laatste avond van zijn leven tegen zijn vrienden.
“Nu stuur Ik jullie de wereld in om te doen wat Ik heb gedaan”.
Hij zegt het ook tegen ons.
Zo meteen gaan we door de kerkdeur naar buiten
en mogen daar mensen voor mensen worden.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.