12e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
twaalfde zondag C (20/06/2010)

Begroeting

Als kinderen van dezelfde Vader mogen wij,
ondanks alle verschillen,
als gelijken aanschuiven aan de tafel van de Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

In Christus zijn wij allen kinderen van dezelfde Vader.
Maar we moeten ons ook als zodanig gedragen.
Dat betekent dat wij – elk op zijn eigen plaats in de samenleving -,
werk moeten maken
opdat de gelijkwaardigheid van alle mensen
steeds meer werkelijkheid zou worden,
zodat onze aarde
wordt omgevormd tot een hemel op aarde,
waarover Paulus in de eerste lezing droomt.

Moge de Heer in deze viering
het licht zijn dat onze duisternis verlicht.
Moge Hij onze ogen openen
zodat wij zien waar het rondom ons fout loopt,
zodat wij leren ontdekken wat wij daaraan daadwerkelijk kunnen doen.
Moge Hij zich over ons ontfermen
en ons tekortschieten vergeven.

Openingswoord 2

Waar vriendschap en vreugde zijn,
daar maken wij een stukje van Jezus’ droom waar.
Het evangelie van vandaag lijkt wel het tegendeel te vertellen:
het spreekt over lijden en over “zijn kruis opne­men”.
De woorden “lijden” en “kruis” schrikken ons zeker af.
Het is Jezus ernst als Hij ons vraagt
echte volgelingen van Hem te zijn,
als Hij aan zijn leerlingen vraagt:
“Wie ben ik eigenlijk voor jullie?”
Laten wij ons hart openstellen voor Jezus’ vraag.
Misschien zullen wij dan iets beter begrijpen
dat lijden en vreugde kunnen samengaan.
naar Broechem

Vergevingsmoment

– Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth,
omdat Hij niet verschenen is met veel pracht en praal,
maar in armoede, als een kind,
bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

– Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth
om zijn voorliefde voor zondaars,
voor mensen aan de rand van de samenleving,
bidden wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.

– Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth,
omdat Hij zegt dat Hem volgen vaak betekent
een kruis opnemen,
bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons onze gemakzucht en ons egoïsme vergeven
en ons een duwtje geven in de richting van zijn Rijk
van liefde en rechtvaardigheid. Amen.
vrij naar Borsbeek

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

God, onze Vader,
Gij roept ons op om uw rijk van vriendschap en vreugde mee op te bouwen.
Daarvoor moeten wij de handen uit de mouwen steken.
Help ons te leven zoals het evangelie het ons leert.
Geef ons daartoe open oren en een open hart
om naar mensen te luisteren
en om ‘ja’ te durven zeggen
op de vele kleine en grote vragen
die elke dag opnieuw op ons afkomen.
Zo zullen de mensen weten
dat Gij voor ons de Messias zijt. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar Gods woord dat doorklinkt in de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Zacharas 12,10-11)
Uit de Profeet Zacharias

Zo spreekt de Heer:
10       Over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem
zal Ik een geest van mededogen uitstorten,
die hen tot bidden brengt.
Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben,
en vanwege hem een rouwklacht houden,
zoals men rouwt over de enige zoon;
zij zullen om hem klagen,
zoals men klaagt om de eerstgeborene.
11       Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo,
zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Galaten 3, 6-29)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
26       U bent allemaal kinderen van God
door het geloof, in Christus Jezus.
27       Want allemaal bent u in Christus gedoopt,
met Christus bekleed.
28       Er is geen Jood of Griek meer,
er is geen slaaf of vrije,
het is niet man en vrouw:
u bent allemaal één in Christus Jezus.
29       Maar als u bij Christus hoort,
dan bent u ook nageslacht van Abraham,
erfgenamen overeenkomstig de belofte.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 9,18-24)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

18       Eens was Jezus aan het bidden,
alleen zijn leerlingen waren bij Hem.
Hij stelde hun de vraag:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
19       Zij antwoordden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.’
20       Daarop zei Hij hun:
`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde:
`De Messias van God.’
21       Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten
22       en zei:
`De Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen
en ter dood gebracht;
en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.’
23       Met het oog op allen zei Hij:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.
24       Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij nu samen ons geloof uit in onze God van liefde en vrede.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden we dat wij ons aanvaard mogen weten door God
en ons kruis kunnen opne­men,
niet vertwijfeld, maar vol hoop en vertrouwen,
wetend dat Hij ons kruis helpt dragen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie zich afzetten tegen al wat vreemd en anders is,
voor wie vergeten dat een solidaire samenleving geen zaak is
van woorden en slogans, maar van doen, overal, en elke dag opnieuw.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we elkaar mogen aanvaarden zoals wij zijn.
en mogen genieten van onze onderlinge verschillen en specifieke eigenheden.
Zo vormen wij samen een veelkleurig lappendeken,
geweven door Gods scheppende hand.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat iedere mens in Kerk en maatschappij
zijn eigen weg kan vinden en die ten volle zou mogen gaan.
Dat de leiding van de Kerk durft te leren luisteren naar de ervaringen van mensen
en dat onze maatschappij zo georganiseerd mag worden
dat niet de economie, maar de mens centraal staat.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Ook al kwam Hij slechts uit Nazareth vandaan,
Hij is voor mensen door het vuur gegaan.
Bidden wij dat Jezus’ inzet voor recht en waarheid
navolging vindt in de wereld van vandaag en morgen.

Voor allen die de naam van Jezus belijden
en zich christenen noemen.
Dat zij dit ook waar maken
en zich belangeloos inzetten
voor het geluk en het welzijn van mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

Voor hen die het aandurven
om ten overstaan van politieke, sociale en kerkelijke leiders
onrecht aan te klagen,
ideeën van recht en rechtvaardigheid aan te dragen
en op te komen voor gedeelde vrijheid en vrede.
Laten we bidden…

Voor hen die zich dag aan dag wegcijferen,
voor hen die dienstbaar zijn zonder berekening,
voor hen die beschikbaar zijn
ongetelde uren en dagen lang.
Dat hun inzet navolging mag vinden.
Laten we bidden…


Gebed over de gaven 1

Gij die recht doet aan de verdrukten,
die brood zijt voor wie hongerig is,
en drank voor de dorstigen.
Gij die de geboeiden bevrijdt,
de blinden weer zien doet,
en de gekromden opricht.
Gij nodigt ons uit aan deze maaltijd van brood en wijn.
Rond deze tafel zijn wij bijeen,
één en toch zo verscheiden,
samen, en elk toch weer anders.
Moge dit samen eten met U
doorwerken in ons leven van elke dag.
Moge uw woord in ons kracht krijgen
zodat wij de kant kiezen van hen die U het nauwst aan het hart liggen:
de armen, de verdrukten, de ontheemden, de stemlozen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, maak ons beschikbaar en breekbaar
als levend brood dat toekomst betekent voor de minsten.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom in ons midden
en vorm ons om tot een levend hart in deze wereld. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Man en vrouw, wit en zwart, dakloze en burger, groot en klein,
allen te samen werden wij in Jezus Christus herboren
tot kinderen van dezelfde Vader, tot wie wij bidden mogen:
Onze Vader…

Ook al zijn wij herboren tot kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er onder ons tweedracht, naijver en blindheid voor onrecht.
Wij bidden om verzoening, om de vrede die ons werd toegezegd.
Als wij dan, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,….


Vredewens 1

Schenk ons moed en vertrouwen, Heer, om elkaar de hand te reiken,
elkaar vast te houden over alle verschillen heen.
Dan zullen ook wij mogen dromen
van een land waar onrecht is uitgewist,
waar tweedracht verleden tijd is,
waar vreemden vrienden worden,
tochtgenoten naar uw Rijk van vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Vredewens 2

Heer Jezus Christus,
Mens van vrede en verzoening,
wees in ons midden als adem die leven geeft,
als licht in de duisternis,
als vuur dat zuivert.
Maak ons vrij tot vrede, vreugde en vriendschap.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij Gods vrede aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Als brood van vrede, brood van samenhorigheid,
zo biedt de Heer zichzelf aan.
Als gist van menselijkheid in deze verzakelijkte wereld
zo biedt de Heer zichzelf aan.
Als licht dat onze blindheid geneest
zo zendt de Heer ons op weg, op zijn weg.
Daartoe biedt Hij zichzelf aan als voedsel:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Als je hoogste prioriteit ‘bezit’ is
zul je tijd omrekenen in geld
in plaats van weg te geven
wat je hebt, wat je bent.

Als je hoogste prioriteit ‘macht’ is
zul je jouw doen en laten omrekenen in succes
in plaats van je ten dienste te stellen
van hen die je nodig hebben.

Als je hoogste prioriteit ‘zekerheid’ is
zul je vitaliteit omrekenen in risico
in plaats van de eerste stap te zetten
daar waar wegen geblokkeerd zijn.

Als je hoogste prioriteit ‘geluk’ is
zul je verlangen omrekenen in verstand
in plaats van ruimte te creëren in je hart
om aan nood en tegenslag een plaats te geven.

Als je prioriteit geeft aan je ‘ik’
zul je jezelf in de weg staan
in plaats van energiek op zoek te gaan
naar jezelf.

Als je prioriteit geeft aan God,
dan laat je jezelf los,
geef je jezelf,
volg je Hem.

Bezinning 2

Leer me luisteren, Heer,
naar het diepste in mezelf
en naar mensen die me echt kennen.
Leer me luisteren
naar U
om te weten
wie ik ben,
wie ik te worden heb
zoals Gij mij in uw handpalm geschreven hebt.
Leer me luisteren, Heer,
om te weten
welke weg ik te gaan heb in uw naam,
wat ik te doen heb en te laten,
wat ik te nemen heb en los te laten.
Leer me luisteren
naar het diepste in mezelf
om te weten
wat ik te bieden heb, te delen heb,
wanneer en hoe
op de weg die Gij mij voorgaat, voorgeleefd hebt.
Ida Guetens

Slotgebed 1

Goede God, Gij droomt van een wereld
waarin wij onszelf en elkaar aanvaarden
zoals Gij ons hebt gewild.
Zend ons de Geest van Jezus
opdat ieder zijn of haar kruis wil opnemen
als teken en boodschap van hoop
van eenheid in verscheidenheid van al uw mensen. Amen.

Slotgebed 2

Ik ken je – zegt God –
Ik weet wat er in je omgaat
en wat je verlangens en gevoelens zijn.
Maar soms twijfel Ik
of het omgekeerde ook waar is:
of jij Mij kent
en of je Mij wel wilt kennen.
Misschien heb je het daar soms moeilijk mee.
Daarom wil Ik je uitnodigen
zolang naar Jezus te kijken
tot je in zijn ogen de schittering van mijn hart ziet.
Hij is mijn Zoon, mijn liefde die mens is geworden.
Hij wil jouw broer zijn, jouw vriend en jouw Heer.
Maar het laatste woord… is aan jou..- zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Wij hebben gebeden dat
Gods woord kracht moge krijgen in ons
zodat wij de kant kiezen van hen die God het nauwst aan het hart liggen:
de armen, de verdrukten, de ontheemden, de stemlozen.
Moge Gods zegen voor ons een ruggensteun zijn
wanneer wij dat gebed in daden proberen om te zetten.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Zending en zegen 2

“En nu zijn jullie aan de beurt”,
zei Jezus op de laatste avond van zijn leven tegen zijn vrienden.
“Nu stuur Ik jullie de wereld in om te doen wat Ik gedaan heb”.
Hij zegt het ook tegen ons.
Zo meteen gaan we door de kerkdeur naar buiten
en mogen daar mensen voor mensen worden.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.