12e zondag door het jaar B 2021

20 06 2021                 Preek

Begroeting

Met de Heer in ons midden hoeven wij niet bang te zijn.
Zijn reddende hand is nooit veraf.
Hij wil ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Bijna niets in het leven werkt zo verlammend als angst.
Onder de druk van angst smelt alle veerkracht en geestdrift weg.
Straks horen wij het verhaal over het stillen van de storm,
het verhaal over Jezus als slapende roerganger
en over leerlingen die het gevoel hebben er alleen voor te staan.
Zeer herkenbaar in tijden van angst.
En dan klinkt het:
“Waarom zijn jullie zo bang?
Hoe is het mogelijk dat jullie nog geen geloof bezitten?”
Misschien omdat we de deur van ons hart
op slot en grendel houden…

Openingswoord 2

Net als op het meer van Genezareth
kan het ook in ons leven af en toe behoorlijk stormen.
Het gaat ons niet altijd voor de wind.
Onze kennis en kunde ten spijt
lukt het ons vaak niet
alles naar onze hand te zetten.
En als schipbreuk dreigt
worden ook wij wel door angst overvallen
en dreigen wij daarin weg te zinken.
Halen ook wij dan, zoals de leerlingen,
God uit zijn slaap
met onze schreeuw om een wonder?
En is het verwijt van Jezus aan zijn leerlingen
“Hebben jullie nog geen vertrouwen?”
ook niet voor ons bedoeld?

Voor ons gebrek aan geloof en godsvertrouwen
willen wij bidden om ontferming.

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij zegt vandaag: “Waarom zijn jullie zo bang?”
Weest Gij onze vrede als het stormt in ons leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms hebben wij de indruk dat Gij veraf zijt,
dat Gij slaapt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, soms bekruipt ook ons de angst
als wij zien wat er alle­maal rondom ons gebeurt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, Bron van liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
ons tekort aan geloof vergeven
en ons nabij zijn, alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Onze weg doorheen het leven loopt niet over een effen, rechte baan.
We kennen dagen van vreugde en voldoening,
dagen van leed, kommer en pijn.
Er zijn dagen van sterk-zijn, maar ook dagen van zwakheid,
dagen van samen-voelen en dagen van alleen-staan.
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vaak is ons begrijpen en beminnen onhandig en beperkt.
We zijn lang niet altijd bereid om elkaars lief en leed te dragen.
De deur van ons hart blijft nogal eens gesloten
voor wie op onze hartelijkheid rekenen.
We berekenen te veel om echt goed te kunnen zijn.
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ons hart en onze geest staan nog ver af van wat God ons vraagt.
Gods Geest krijgt te weinig kansen om in ons te werken.
Wij houden vast aan onze kleine maat.
Ons geloof is te klein, onze liefde te beperkt.
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons zijn liefde tonen,
ons klein geloof ter hulp komen
en ons vergiffenis schenken
zodat wij leven mogen in overvloed. Amen.
Monplaisir2003

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
wij vertrouwen helemaal op U.
Als wij ons in gevaar voelen,
verdrie­tig, schuldig of klein, dan wilt Gij ons helpen.
Wij vragen U:
steek uw hand uit en help ons opstaan
als wij twijfelen onder de druk van tegenslag en onrecht in het leven.
Breng ons ongeloof tot rust
en geef ons nieuwe hoop door Jezus, uw Zoon. Amen.
Lovendegem

Openingsgebed 2

God en Vader,
wij mogen erop vertrouwen
dat Gij ons nabij zijt,
ook als wij twijfelen aan uw aanwezigheid.
Kom ons ongeloof ter hulp.
Neem ons bij de hand
wanneer wij zoekend en struikelend
op weg gaan naar de overkant.
Op wie anders kunnen wij rekenen
dan op U, God,
Gij die voor ons trouwe Liefde zijt
in leven en in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 3

God van alle leven,
kom bij ons aan boord met uw Woord van bevrijding:
een Woord van nabijheid en vol levenskracht.
Geef ons af en toe een duwtje in de rug
zodat wij het vertrouwde durven achterlaten
en het wagen naar de overkant te varen.
Doe ons, op uw Woord, oversteken
en onze angst loslaten.
Geef ons de blijvende durf om te geloven
dat Gij met ons zijt en blijft,
onderweg naar nieuw en voller leven. Amen.

 Lezingen

Luisteren wij naar Woorden uit de Schrift, die ons spreken over God-met-ons.

Eerste lezing (Job., 38, 1. 8-11)

Uit het boek Job

1
           De Heer begon in storm en wind tot Job te spreken:
8           Waar was u toen de zee haar poorten beukte,
onstuimig los wilde breken uit de moederschoot,
9           toen Ik haar kleedde in wolken
en hulde in windsels van ochtendslierten,
10         toen Ik haar paal en perk stelde,
de poort vergrendelde
11         en zei: ” Tot hier en niet verder,
hier breken uw trotse golven?”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2 Kor., 5, 14-17)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
14         De liefde van Christus laat ons geen rust,
sinds wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen
en dat dus alle mensen gestorven zijn.
15         En Hij is voor allen gestorven,
opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem die voor hen is gestorven en verrezen.
16         Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer
naar menselijke maatstaven.
En ook al hebben wij Christus op die manier beoordeeld,
nu is dat niet meer het geval.
17         Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, het nieuwe is er al.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 4, 35-41)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

35         Op een dag tegen de avond zei Jezus tegen zijn leerlingen:
`Laten we naar de overkant gaan.’
36         Ze lieten de mensen achter
en namen Hem mee met de boot waarin Hij zat;
er waren nog andere boten bij.
37         En er stak een hevige storm op,
en de golven sloegen over de boot,
zodat die al volliep.
38         Maar Hij lag op het achterdek op een kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden:
`Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?’
39         Hij stond op en bestrafte de wind en het water:
`Zwijg, wees stil!’
En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.
40         Hij zei tegen hen:
`Waarom zijn jullie bang?
Hebben jullie nog geen vertrouwen?’
41         Ze werden door schrik bevangen, en zeiden tegen elkaar:
`Wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar Hem luisteren?’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Getuigen wij samen van ons geloof in God die zijn mensen nooit in de steek laat.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor mensen die heen en weer geslingerd worden
tussen de wisselvalligheden van het leven:
voorspoed en tegenspoed,
hoop en twijfel.
Dat God hun golven tot rust brengt
en hun kalmte en nieuwe moed geeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die voortdurend heen en weer geslingerd worden
tussen hoogte- en dieptepunten in hun leven:
samen zijn en eenzaamheid,
geluk en verdriet.
Dat God hun storm tot een briesje bedaart
en hun kalmte en nieuwe moed geeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die bang zijn voor al wat nieuw is,
mensen die bang zijn om te leven.
Dat God hun hart vult met vertrouwen
en hun kalmte en nieuwe moed geeft.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God, tegen angst en wanhoop in, bidden wij:

-Voor alle kinderen die bang zijn in het donker.
Dat ze geborgenheid vinden bij hun ouders,
een thuis vol licht.
Laten we bidden…

-Voor jongeren die zich moedeloos voelen,
die misschien zelfs niet meer willen leven,
hun zelfvertrouwen verloren hebben.
Dat ze het hervinden, ook in God.
Laten we bidden…

-Voor bejaarden die alleen zijn, die ernstig ziek zijn.
Dat ze ook in zicht van hun levenseinde,
levenskracht mogen ontlenen aan geloof en hoop.
Laten we bidden…

-Voor de sterken
die de stormen van het leven wél weten te trotseren.
Dat ze aan anderen iets van hun kracht kunnen doorgeven,
iets van hun vertrouwen.
Laten we bidden…

God,
Gij weet hoezeer stormen in ons tekeer kunnen gaan,
hoe ons leven door angsten bedreigd kan worden.
Verhoor ons gebed:
neem weg alle vrees
en geef ons vaste grond onder de voeten.
Moge ons hart verankerd worden in U. Amen.
naar André Goumans

Gebed over de gaven

God van alle mensen,
uw Zoon vraagt ons
bij gevaar of tegenspoed de hoop niet op te geven.
Geef dat wij in zijn voetspoor
onze dagelijkse zorgen kunnen dragen.
Laat deze gaven daarom voor ons kracht worden
om in de storm uw aanwezigheid te blijven voelen. Amen.
André Janssen

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het Brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn Woord gelovend,
mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Als wij ons gedragen weten door Gods liefde
en erkennen dat Hij zijn mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste angst en stormwind luwen.
Als wij, in Hem verankerd,
rondom ons Gods rust en troost uitstralen
mogen wij vertrouwvol uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredewens 1

De mens Job in ons
worstelt voortdurend met vragen
over het hoe en waarom rond lijden, geweld en onvrede.
Daarom bidden wij:
Jezus, wij zijn als uw leerlingen,
bedrijvig, vertrouwend op onze kennis en kunde,
maar de golven slaan soms te hoog om ons heen.
Wees ons nabij,
bedaar in ons storm en wind,
opdat wij zouden wegvaren van oorlog, geweld en ruzie
en de andere oever mogen bereiken:
uw vrede.
Die vrede zij altijd met u.
En geven wij die Godsvrede van harte aan elkaar door.
naar Heeswijk

Vredeswens 2

Als wij aan Gods vrede gestalte geven,
elkaar in lief en leed vasthouden,
troosten en bemoedigen,
zullen stormen van twist en haat ons niet deren.
Die uitdeinende Godsvrede zij altijd met u
En geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

De Heer wil Voedsel zijn voor onze tocht naar de overkant.
Hij wil voor ons Licht zijn als duisternis ons overvalt,
Schaduw als de zon genadeloos brandt,
Rust als wij worden opgejaagd,
en Geest die onze inzet inspireert.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben…

Bezinning 1

Soms ben ik bang,
en al verberg ik mijn angst voor de mensen,
voor U, God, heb ik geen geheimen.
Want is het gras soms bang voor de regen?
Of de duiven bang voor de wind?
En ik, uw kind,
zou bang zijn als ik een Vader heb die de mensen in zijn hand houdt?

Al weet ik niet wat er morgen gebeuren zal,
al begrijp ik niet alles wat ik meemaak,
toch leg ik mijn angsten bij U neer.
Want Gij zijt het licht in alle duister:
de stralende zon in de dag,
de heldere maan bij nacht.

Gij neemt mij bij de hand.
Zelfs als ik verloren loop,
komt Gij mij opzoeken,
zelfs als ik al lang niet meer met U gesproken heb.
vrij naar Levensecht

Bezinning 2

Misschien zullen we als christen, of als Kerkgemeenschap
wel eens een verkeerde koers varen, schipperen of vastlopen.
Net als de eerste Kerk worden we soms geteisterd
door zware tegenwind of grote golven van twijfel of onbegrip,
maar we mogen vertrouwen op Gods nabijheid en kracht.
Hij blijft ons uitnodigen om met Hem mee te varen,
zijn Woord zet de koers uit voor onze tocht,
zijn Zoon is voor ons het kompas dat ons richt naar medemensen,
zijn Geest geeft ons de goede wind in de zeilen.
En we mogen zeker zijn dat Hij ons in zijn liefde
eens naar een veilige haven zal voeren.
Federatie Kana

Bezinning 3

Mensen zijn in paniek.
Het woelt en stormt.
Het is donker.
Men raakt het ritme kwijt,
het uitzicht en de hoop
heelhuids erdoor te komen.
Stuurloos.
Wanhopig.
Uitzichtloos.

Men roept: ‘Wij vergaan!’
Men zegt bitter in zijn binnenste:
‘God, doet het U dan niets
dat wij eraan gaan?’
Men wordt gespannen,
overspannen;
men wordt moe, het moe,
zo oneindig levensmoe
en bitter.

En toch is Hij er:
“Waarom panikeren?” vraagt Hij,
“Je komt erdoor!
Kleingelovige mensen!
Ik ben bij jou!”

Het wordt kalm.
De storm gaat liggen.
Het wordt weer helder
in de situatie,
in zichzelf,
in elkaar.
Men vindt elkaar
in éénzelfde geloof en aanpak.

De storm.
Men leert opnieuw te leven,
realistisch en met hoop
en groot vertrouwen.
De zon komt er weer door.
De mens komt er weer door.

Slotgebed 1

Als heel je leven overhoop wordt gegooid,
als ontgoocheling en verdriet als een storm over je heen razen
en als je dreigt weg te zinken in een moeras van eenzaamheid,
juist dan wil Ik bij je zijn – zegt God –
en vrede in je hart leggen.
Mijn liefde en tederheid zal de storm in je binnenste tot rust brengen
en een nieuwe toekomst van geluk voor je ontsluiten,
tenminste als je je daarvoor openstelt,
en als je bereid bent, samen met Mij, in zee te gaan.
Ik wil alleen maar het beste voor je – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Aarzelend gaan wij op weg,
vol twijfels, bang, onzeker.
Maar op Jezus’ Woord
mogen wij ons geborgen weten
in Gods vaderlijke hand.
Gelovend mogen we ontdekken
dat Hij met ons is, in weer en wind.
Dank U, Heer,
dat Gij met ons scheep wilt gaan,
dat Gij ons leidt door de storm,
dat Gij onze Rots zijt,
onze vaste Grond. Amen.

Zending en zegen

Het deed deugd te horen dat God met ons meegaat,
ook als het stormt om ons heen.
Hij is de Stuurman van ons leven.
Hij wenst ons goede vaart, op weg naar de overkant, en zegent ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.