12e zondag door het jaar B 2015

21 06 2015

Begroeting

Met de Heer in ons midden hoeven wij niet bang te zijn.
Zijn reddende hand is nooit veraf.
Hij wil ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie van vandaag is er sprake van storm, angst en ontzetting.
Het stormt ook geregeld in de Kerk, ook in onze tijd.
Toch hoeven we niet bang te zijn.
Oude verhalen zeggen het ons:
door angst en twijfel heen vinden de mensen de weg naar God.
Misschien herken je in de lezingen van vandaag
ook een beetje je eigen leven.

Openingswoord 2

Vandaag kunnen we ons spiegelen aan de apostelen.
Samen met Jezus zijn ze op het meer, te midden van een storm…
Wat daar gebeurt is wellicht herkenbaar
wanneer ook in ons leven de storm plots opsteekt
en de golven over onze boot slaan.
En dan klinkt de vraag van Jezus:
“Waarom zijt gij bang? Waarom al die angst en twijfel?”
Angst, bewust of onbewust,
speelt in ieders leven een belangrijke rol.
Durven wij ook dan vertrouwen op de Heer?
Voor de keren dat we twijfelden aan Gods steun en nabijheid
vragen wij om vergeving.

Gebed om ontferming 1
-Onze weg doorheen het leven loopt niet over een effen, rechte baan.
We kennen dagen van vreugde en voldoening,
dagen van leed, kommer en pijn.
Er zijn dagen van sterk-zijn, maar ook dagen van zwakheid,
dagen van samen-voelen en dagen van alleen-staan.
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vaak is ons begrijpen en beminnen onhandig en beperkt.
We zijn lang niet altijd bereid om elkaars lief en leed te dragen.
De deur van ons hart blijft nogal eens gesloten
voor wie op onze hartelijkheid rekenen.
We berekenen te veel om echt goed te kunnen zijn.
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ons hart en onze geest staan nog ver af van wat God ons vraagt.
Gods Geest krijgt te weinig kansen om in ons te werken.
Wij houden vast aan onze kleine maat.
Ons geloof is te klein, onze liefde te beperkt.
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons zijn liefde tonen,
ons klein geloof ter hulp komen
en ons vergiffenis schenken
zodat wij leven mogen in overvloed. Amen.
Monplaisir

Vergevingsmoment 2

-Als we onze ogen en oren goed openhouden
zien we dat tegenwoordig de betrokkenheid van mensen bij het kerkgebeuren
sterker is dan ooit:
kiezen voor de Kerk is geen gewoonte meer,
maar een bewuste keuze geworden.
En toch zijn we bang dat de Kerk ten onder gaat.
Voor ons klein vertrouwen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we onze ogen en oren goed openhouden
zien we heel wat mensen
die zich inzetten voor meer gerechtigheid,
voor dienstbaarheid aan de zwakkeren,
voor vrede.
En toch zijn we bang dat de evangelische Boodschap geen weerklank meer vindt.
Voor ons pessimisme:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we onze ogen en oren goed openhouden
zien we jongeren die zich gelovig opstellen:
zingend en biddend nemen zij massaal deel aan de jongerendagen.
En toch zijn we angstig voor de onverschilligheid van de jeugd.
Voor ons gebrek aan geloof in de toekomst:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Goede God,
voor allen die op U vertrouwen zijt Gij de Redder.
Als gevaar dreigt,
komt Gij ons ter hulp.
Hou niet op uw Woord te spreken,
dat ons bemoedigt en ons bevrijdt van twijfel.
Steek uw reddende hand uit
en doe ons vast geloven dat Gij ons altijd nabij blijft,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

God van alle mensen,
Gij lijkt ver weg te zijn
als mensen zich verloren voelen.
Waar het leven moeilijk wordt,
krijgt twijfel soms de overhand.
Wij bidden U:
geef dat wij in een liefdevol menselijk gebaar
uw uitgestoken hand herkennen.
Dit vragen we U
alle dagen van ons leven. Amen.
André Janssen

Openingsgebed 3

God van alle mensen,
waar angst en leed ons overvalt,
zijt Gij ons meer nabij dan wij vermoeden.
Trek in storm en ontij met ons mee.
Help ons staande blijven
bij wat ons overkomt.
Dit vragen we U
voor nu en alle dagen van ons leven. Amen.
André Janssen

Lezingen

Als het stormt in je leven,
als het water aan je lippen staat,
dan – zo horen we in de lezingen van vandaag –
wordt een mens geconfronteerd met de meest wezenlijke levensvragen.

Eerste lezing (Job., 38, 1. 8-11)

Uit het boek Job

1
           De Heer begon in storm en wind tot Job te spreken:
8           Waar was u toen de zee haar poorten beukte,
onstuimig los wilde breken uit de moederschoot,
9           toen Ik haar kleedde in wolken
en hulde in windsels van ochtendslierten,
10         toen Ik haar paal en perk stelde,
de poort vergrendelde
11         en zei: ” Tot hier en niet verder,
hier breken uw trotse golven?”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2 Kor., 5, 14-17)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
14         De liefde van Christus laat ons geen rust,
sinds wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen
en dat dus alle mensen gestorven zijn.
15         En Hij is voor allen gestorven,
opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem die voor hen is gestorven en verrezen.
16         Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer
naar menselijke maatstaven.
En ook al hebben wij Christus op die manier beoordeeld,
nu is dat niet meer het geval.
17         Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, het nieuwe is er al.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 4, 35-41)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

35         Op een dag tegen de avond zei Jezus tegen zijn leerlingen:
`Laten we naar de overkant gaan.’
36         Ze lieten de mensen achter
en namen Hem mee met de boot waarin Hij zat;
er waren nog andere boten bij.
37         En er stak een hevige storm op,
en de golven sloegen over de boot,
zodat die al volliep.
38         Maar Hij lag op het achterdek op een kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden:
`Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?’
39         Hij stond op en bestrafte de wind en het water:
`Zwijg, wees stil!’
En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.
40         Hij zei tegen hen:
`Waarom zijn jullie bang?
Hebben jullie nog geen vertrouwen?’
41         Ze werden door schrik bevangen, en zeiden tegen elkaar:
`Wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar Hem luisteren?’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Getuigen wij samen van ons geloof in God
die zijn mensen nooit in de steek laat.

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,

ver aan mij vooraf maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God of Schepper,
maar het liefst van al: Vader.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,

die mij voorleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Mensen die samen oefenen in recht doen
en vrede stichten, in breken en delen.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in het goede,

dat wij nu eens verbergen
en dan weer openbaren.
Ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat het laatste woord niet aan de dood zal zijn,
maar aan het leven en de liefde. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden we voor mensen die heen en weer geslingerd worden
tussen de wisselvalligheden van het leven:
voorspoed en tegenspoed,
hoop en twijfel.
Dat God hun golven tot rust brengt
en hun kalmte en nieuwe moed geeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die voortdurend heen en weer geslingerd worden
tussen hoogte- en dieptepunten in hun leven:
samen zijn en eenzaamheid,
geluk en verdriet.
Dat God hun storm tot een briesje bedaart
en hun kalmte en nieuwe moed geeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die bang zijn voor al wat nieuw is,
mensen die bang zijn om te leven.
Dat God hun hart vult met vertrouwen
en hun kalmte en nieuwe moed geeft.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor hen die de boot niet in durven stappen,
niet durven oversteken naar de overkant.
Moge zij ondervinden dat liefdevolle mensen
hen Gods vertrouwen schenken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het risico nemen om de weg te gaan
die Jezus ons voorging.
Moge zij niet bang worden, maar steun vinden bij elkaar
en blijven grijpen naar Jezus’ uitgestoken hand.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die met Jezus oversteken
naar de andere oever waar Gods Geest bevrijdend en verfrissend waait.
Moge zij medechristenen ontmoeten
die hen vaste grond onder de voeten geven,
die in woord en daad Christus levendig houden in hun midden.
Laten wij bidden…

God,
wij willen met Jezus de boot instappen
en samen varen naar een wereld
waarin het goed is om te leven voor iedereen.
Moge wij, steunend op elkaar, Gods vertrouwen in ons ervaren
dat ons zal blijven dragen,vandaag en morgen en alle dagen van ons leven.
Amen.
naar Lovendegem

Voorbeden 3

-Bidden we voor onze Kerk
die gebukt gaat onder een storm van verdeeldheid.
Voor de mensen die doodsbang zijn voor het verlies van oude zekerheden
en voor de komst van nieuwe ideeën.
Dat zij mogen kijken naar Jezus en Hem erbij roepen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die bitter gestemd zijn omdat ze de boot misten;
voor hen die bang zijn om uit de boot te vallen
en daarom maar hun waarden overboord gooien.
Dat anderen in de boot hen overeind mogen houden
en hun geloof in U versterken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de dapperen onder ons.
Dat zij niet alleen op het voorplan blijven,
maar zich vooral ook buigen over verontruste mensen
en hen meenemen naar de nieuwe overkant.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
geef ons de kracht om,
vol vertrouwen op uw kompas verder te varen,
met U aan het roer,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

God van alle mensen,
uw Zoon vraagt ons
bij gevaar of tegenspoed de hoop niet op te geven.
Geef dat wij in zijn voetspoor
onze dagelijkse zorgen kunnen dragen.
Laat deze gaven daarom voor ons kracht worden
om in de storm uw aanwezigheid te blijven voelen. Amen.
André Janssen

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
met deze symbolen van brood en wijn
gedenken wij Jezus, uw Zoon.
Hij vraagt ons
bij gevaar of tegenspoed
de hoop niet op te geven.
Geef dat wij,
in het voetspoor van uw Zoon,
onze dagelijkse zorgen kunnen dragen.
Dit vragen we U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Lovendegem

Gebed over de gaven 3

Heer, onze God,
wij willen in liefde verbonden blijven met U en met elkaar.
Wees voor ons een God van barmhartigheid
die de stormen in ons hart stilt.
Blijf ons trouw,
ook als wij in paniek op de vlucht slaan.
Hou voor ons de weg open,
zodat wij steeds Jezus terugvinden,
de weg van breken en delen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn Woord gelovend,
mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Als wij ons gedragen weten door Gods liefde
en erkennen dat Hij zijn mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste angst en stormwind luwen.
Als wij, in Hem verankerd,
rondom ons Gods rust en troost uitstralen
mogen wij vertrouwvol uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Vrede vervulde de leerlingen
toen ze de Heer zagen.
“Vrede”, zei Jezus.
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie.”
Moge ook wij delen in de kracht van de Geest
en zijn heil en zegen uitdragen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

De Heer wil voedsel zijn voor onze tocht naar de overkant.
Hij wil voor ons licht zijn als duisternis ons overvalt,
schaduw als de zon genadeloos brandt,
rust als wij worden opgejaagd,
en Geest die onze inzet inspireert.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben…

Bezinning 1

Wees niet bang: Ik zal er zijn.

Als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken,
wees niet bang: Ik zal er zijn.

Als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
wees niet bang: Ik zal er zijn.

Als de bomen kaal zijn
en je honger hebt en dorst,
dan moge de Stem je zeggen:
wees niet bang: Ik zal er zijn.
naar Frans Cromphout

Bezinning 2

Soms steken er stormen op in ons leven.
We gaan de boot in.
We verliezen ons houvast,
voelen geen grond meer onder onze voeten.
Het water staat ons aan de lippen.
We dreigen kopje onder te gaan.
We schreeuwen om hulp,
maar door het geraas in ons en rondom ons
krijgen we geen antwoord.
De avond is over ons leven gevallen,
het is stikdonker.
Het leven gaat gewoon zijn gang.
Het is alsof niemand wordt geraakt
door de ellende die ons getroffen heeft.
Eenzaam, vertwijfeld staan we in het leven.
Totdat er iemand opstaat,
iemand die zich over ons ontfermt.
Een arm om onze schouder,
een hand in de onze,
kan de storm stillen.
Er gebeuren wonderen
als mensen met elkaar begaan zijn.
Zij laten voelen
dat God met ons begaan is.
We kunnen niet vallen
of we vallen in zijn hand.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Radeloos van angst,
met de dood voor ogen
schreeuwen de leerlingen
om hulp, om redding.
De overkant was
geen veilig idee:
onbekend en onbemind.
Maar prooi worden van de golven,
overspoeld door het kwaad
dat mensen kan treffen,
dat is hun doodsnood.
‘Waarom zo weinig vertrouwen?’:
dat is het antwoord dat ze krijgen.
Het is een betere leermeester
dan de angst.
Want angst verlamt,
is dodelijk.
Vertrouwen schept perspectief,
het reikt nieuwe toekomst aan.
Vertrouwen dat je leven
veilig is in de handen van God.
Hij is een dragende grond,
sterker dan de stormen van het leven.

Het verhaal van de storm
is van alle eeuwen,
van alle mensen.
Wij zitten in hetzelfde schuitje.
We mogen bidden
dat God zich geraakt weet
als het ons moeilijk valt.
En ook dat mensen zich laten raken
en zo Gods handen worden,
die vrede en harmonie scheppen.
Moge wijzelf die mensen zijn.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Soms heb ik het gevoel, God,
dat Jezus ook aan mij vraagt
dat ik met Hem naar de overkant vaar
en mijn zekerheden durf  loslaten
om van U te getuigen.
En als alles goed gaat, lukt me dat wel.
Maar wanneer mijn leven door de keuze voor U
overhoop wordt gegooid
en golven van verdriet en ontgoocheling mijn boot bijna doen zinken,
zie ik het vaak niet meer zitten, God.
Geef dan de kracht
om toch naar U te luisteren
en opnieuw een beetje rust te vinden. Amen.
                                                                       Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer God,
doe ons geloven in uw blijvende aanwezigheid.
Kom bij ons aan boord in ons leven
en doe ons geloven in de overkant.
Wij willen met U op weg gaan,
het oude verlaten,
het nieuwe tegemoet treden,
want Gij zijt een God van belofte.
Wees met ons, in voor- en tegenspoed.
Dan kunnen wij, door U gedragen,
ook elkaar nabij zijn, in Jezus’ naam. Amen.

Zending en zegen 1

Geloof wordt je gegeven.
Dat geldt zeker voor het geloof dat God je nooit zal laten vallen.
Kerk-zijn is samen in dezelfde boot zitten
en durven je koers uitzetten
op elkaars geloof.
Moge wij elkaar dragen in dat geloof,
begeleid door Gods zegen:
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Heeswijk

Zending en zegen 2

“Heb vertrouwen. Ik ben bij je. En dat volstaat.”
Met deze Boodschap zendt de Heer ons op weg,
het onbekende tegemoet.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.